TrzyBiada.pl
1
STY
0
1.3K
Lubię to
SPIS TREŚCI:
 
 
1. Przedludzka egzystencja Jezusa Chrystusa
2. Upokorzenie, cierpienie oraz cel Jego pierwszej obecności
3. Wyniesienie Jezusa Chrystusa do boskiej natury
4. Jedność i współdziałanie Jezusa z Jego Ojcem Jehową
5. Jedność i społeczność Jezusa Chrystusa z Kościołem, Jego ciałem
6. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa
7. Dzień Jego przygotowania do Królestwa – obalanie obecnych form rządów i społeczeństw w "Czasie takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody"
8. Znaki bliskiego nadejścia ucisku wielkiego
9. Cel dnia wielkiego ucisku
10. Surowość ucisku
11. Siły użyte w ucisku wielkim
12. Skutek ucisku dla rodzaju ludzkiego
13. Królestwo Chrystusa i Jego panowanie na ziemi w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy
14. Błogosławieństwa udzielone ogółowi ludzkości pod królewskim panowaniem Chrystusa
15. Wyniesienie Syjonu w Królestwie
16. Przywrócenie Izraela według ciała w Królestwie Bożym
17. Niektóre z błogosławieństw, wyrażone w skrócie, które spłyną na ludzkość w Królestwie Bożym
 
 
6. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa
 

Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Żyd. 5:5

Zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiła Syna doskonałego na wieki. Żyd. 7:28

Stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, natomiast Ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: Przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. Żyd. 7:20,21

Wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Żyd. 3:2

Dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Żyd. 9:15

Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, to jak jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Żyd. 7:11

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. Żyd. 7:26

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Żyd. 4:15

Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Żyd. 7:27

Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Żyd. 9:24

Droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek, który ma znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, w którym składane były dary i ofiary. Żyd. 9:8,9

Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany. Żyd. 9:11

Sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Żyd. 8:2

Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwala im pozostawać na urzędzie; ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Żyd. 7:23,24

Kapłani, którzy składają dary według przepisów zakonu, którzy służą obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Żyd. 8:4,5

Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, a [polegają] jedynie na pokarmach, napojach i różnych obmyciach. Żyd. 9:10

Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Żyd. 8:6

Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Żyd. 9:23

Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Żyd. 5:9

Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Żyd. 13:12

Najpierw mówi: Nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu; potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Żyd. 10:8,9

Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Żyd. 10:10

Jeśli krew kozłów i cielców uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu? Żyd. 9:13,14

I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie: ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Żyd. 9:25,26,28

Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Żyd. 10:12,14

Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Żyd. 2:11,17

Może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Żyd. 7:25

Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Żyd. 3:1

Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Żyd. 4:14

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem. Żyd. 10:19-22

Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie. Żyd. 8:1
 

7. Dzień Jego przygotowania do Królestwa
 

Obalanie wszystkich obecnych form rządów i społeczeństw. Pewność przyjścia ucisku.

[Daniel] Nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody. Dan. 12:1

Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. Mat. 24:21

Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej świętej górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski! Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Joel 2:1,2

Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. 1 Tes. 5:2,3

Gdyż dni te, to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Łuk. 21:22

Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz – za małą chwilkę – poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody. Agg. 2:6,7

Mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Sof. 3:8

Zbliżcie się, narody, aby słuchać, i wy, ludy, słuchajcie uważnie! Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia, okrąg ziemi i wszystko, co z niej wyrasta! Gdyż rozgniewał się Pan na wszystkie narody, jest oburzony na całe ich wojsko, obłożył je klątwą, przeznaczył je na rzeź. Izaj. 34:1,2

Pan grzmi z wysokości i ze swojej świętej siedziby wydaje swój głos; potężnie grzmi nad swoją niwą, w stronę wszystkich mieszkańców ziemi. Jer. 25:30

Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo. Izaj. 24:3

Dlatego smuci się ziemia, a niebiosa w górze okrywają się żałobą; gdyż powiedziałem, co postanowiłem, nie żałuję i nie cofnę się przed tym. Jer. 4:28

Pan Jezus objawi się z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. 2 Tes. 1:7,8
 

8. Znaki bliskiego nadejścia ucisku wielkiego
 

W dniach ostatecznych nastaną trudne czasy; ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, którzy zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. 2 Tym. 3:1-5,7

Zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. 2 Tym. 4:3,4

Powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. Mat. 24:11

Wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił. 2 Piot. 2:1

Którzy obłudnie kłamią; mając własne sumienie napiętnowane. 1 Tym. 4:2

Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk demonów. 1 Tym. 4:1

Ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. 2 Tym. 3:13

Powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i będą czynić wiele znaków i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Mat. 24:24

Wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. 2 Piot. 2:2

Przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest obietnica [dowód] przyjścia Jego [obecności]? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. 2 Piot. 3:3,4

Bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Mat. 24:12

Ten dzień nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. 2 Tes. 2:3

I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Mat. 24:14

Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Joel 3:4

A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. Mat. 24:29

I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Joel 3:3

I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Łuk. 21:25

Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego od czterech wiatrów, z jednego krańca nieba aż po drugi. Mat. 24:30,31

Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Mat. 24:6-8

Jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Mat. 24:37-39

A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Mat. 24:32

Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Łuk. 21:31
 
Nie przeminie to pokolenie (które to widzi), aż się to wszystko stanie. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Mat. 24:34,42
 

9. Cel dnia ucisku wielkiego

 
Nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień – mówi Pan Zastępów – tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Mal. 3:19

Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę; wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Izaj. 26:21
 
I stanie się w owym dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne na górze, a królów ziemi na ziemi. Izaj. 24:21

Pan Zastępów powziął to postanowienie: poniżyć pychę, zohydzić wszelką wyniosłość wszystkich możnych świata. Izaj. 23:9

Wrzawa dochodzi aż do krańców ziemi, gdyż Pan ma spór z narodami, spiera się z wszelkim ciałem; bezbożnych podda pod miecz. Jer. 25:31

Nałoży wędzidło swojej uzdy na szczęki narodów. Izaj. 30:28

Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Izaj. 13:9

Albowiem to dzień pomsty Pańskiej będzie, i rok odpłaty, aby się pomszczono Syjonu. Izaj. 34:8

Wkoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo, tak że upadnie i już nie powstanie. Izaj. 24:20

Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mat. 13:40-42

Powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mego spichlerza. Mat. 13:30
 

10. Surowość wielkiego ucisku
 

Oto imię Pana przychodzi z daleka, płonie jego gniew i obciąża jego brzemię; jego wargi są pełne wzburzenia, a jego język jak ogień pożerający. I odezwie się Pan swoim potężnym głosem, i ukaże ciosy swojego ramienia w zapalczywości gniewu i w płomieniu pożerającego ognia, wśród burzy i ulewy, i ciężkiego gradu. Izaj. 30:27,30

Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego groźby. Jer. 10:10

Niebiosa zadrżą, a ziemia ruszy się ze swojego miejsca z powodu srogości Pana Zastępów w dniu płomiennego jego gniewu. Izaj. 13:13

Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec; nie będzie się ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać, będą jako gnój na roli. Jer. 25:33

Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, gdy się zjawisz... Pan w gniewie swoim pochłonie ich, a ogień ich pożre. Ps. 21:10

Biadajcie! Bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Izaj. 13:6
Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Sof. 1:15,16

W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy, i wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz go nie znajdą. Amos 8:13,12

Ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Sof. 1:17

Oto nieszczęście ogarnia naród po narodzie, zrywa się wielka burza z krańców ziemi. Jer. 25:32

Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. Izaj. 66:16

Zaiste mój miecz upoił się na niebiosach, oto spadnie na Edom, na lud, który przeznaczyłem na potępienie. Zabici ich leżą porzuceni, rozchodzi się zaduch z ich trupów; od ich krwi rozmiękły góry. Izaj. 34:5,3

Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia. Izaj. 66:15

Ręka twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twoja dosięgnie tych, którzy cię nienawidzą. Ps. 21:9

Ich ziemia będzie przesiąknięta krwią, a ich proch przesycony tłuszczem. Izaj. 34:7

Każdy, kogo znajdą, zostanie przebity, a każdy, kogo złapią, padnie od miecza. Ich niemowlęta zostaną na ich oczach roztrzaskane, ich domy splądrowane a żony zgwałcone. Izaj. 13:15,16

Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo. Izaj. 24:3

Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie na jej powierzchni i rozproszy mieszkańców. Klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy; dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje. W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie i zachwieje się ziemia. Izaj. 24:1,6,19

Spojrzałem na ziemię – a oto pustka i próżnia, ku niebu – a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry – a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki – a one się chwiały. Urodzajne pole stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem przez żar jego gniewu. Cały kraj stanie się pustynią, jednakże całkiem go nie zniszczę. Jer. 4:23,24,26,27

Gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swoim światłem. Izaj. 13:10

Niebiosa zwiną się jak zwój księgi i wszystkie ich zastępy opadną, jak opada liść z krzewu winnego i jak opada zwiędły liść z drzewa figowego. Izaj. 34:4

Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Sof. 1:18
 

11. Siły użyte w ucisku wielkim
 

Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych rwących strumieni; ta rzuci ich z mocą na ziemię. Izaj. 28:2

Lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie. Joel 2:2
 
Ciągną z ziemi dalekiej, od krańców nieba, Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. Izaj. 13:5

Przed nim ze strachu drżą ludy, wszystkie twarze bledną. Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak! Wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa? Joel 2:6,11

Na górach wrzawa jakby licznego ludu. Zgiełk królestw, zgromadzonych narodów. Pan Zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych. Izaj. 13:4

Drży przed nimi ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. Wyglądają jak konie, a biegną jak rumaki. Podskakują po wierzchołkach gór z turkotem wozów wojennych, z trzaskiem płomienia ognia, który pożera ściernisko, podobnie jak potężny lud, gotowy do bitwy. Biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy; każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza ze swojej ścieżki. Przed nim ogień płonący, a po nim płomień gorejący. Przed nim kraj jest jak ogród Eden, a po nim jak step pusty. Nikt też przed nim nie ujdzie. Joel 2:10,4,5,7,3
 

12. Skutek ucisku dla rodzaju ludzkiego
 

Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Izaj. 26:20

W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sobie zrobił, aby im się kłaniać, a wejdzie do jaskiń skalnych i do szczelin między opokami ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. Izaj. 2:20,21

Groza i przepaść, i pułapka na ciebie, mieszkańca ziemi! I będzie tak, że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpadnie w przepaść, a kto wyjdzie z przepaści, uwikła się w pułapkę, gdyż upusty w górze się otworzą, a ziemia zadrży w posadach. I będą zebrani razem jak więźniowie w lochu, i będą zamknięci w więzieniu, i po wielu dniach będą ukarani. W mieście pozostało spustoszenie, a brama w gruzy rozbita. Narzekanie na ulicach na brak wina, zniknęła wszelka radość, wesele jest wygnane z ziemi. Izaj. 24:17,18,22,12,11

Przed wrzawą jeźdźców i łuczników ucieka całe miasto, kryją się w gęstwinach, wychodzą na skały, wszystkie miasta opuszczone, nikt w nich nie mieszka. Jer. 4:29

Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu ziemi. Izaj. 24:4

Narody szumią, jak szumią wielkie wody, lecz gdy On je zgromi, uciekają daleko i zostają uniesione przez wiatr jak plewa na górach, jak tuman kurzu przez huragan. Izaj. 17:13

A gdy spojrzy na ziemię – oto trwoga i pomroka, straszna ciemność i nieprzenikniony mrok. Izaj. 8:22

Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I są przerażeni; ogarniają ich kurcze i bóle, wiją się z bólu jak rodząca, jeden na drugiego spogląda osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione. Izaj. 13:7,8

Aby piły i zataczały się, i szalały przed mieczem, który między nie posyłam. Jer. 25:16

Ten sam los co lud spotka i kapłana, sługę i jego pana, służącą i jej panią, kupującego i sprzedającego, pożyczającego i biorącego pożyczkę, lichwiarza i jego dłużnika. Izaj. 24:2

A kiedy zazna głodu i wpadnie we wściekłość, zacznie przeklinać swego króla i swego Boga. Izaj. 8:21

I nie zdoła uciec szybki, mocnego nie podtrzyma jego siła, a bohater nie ocali swojego życia. I nie ostoi się łucznik, nie umknie szybkonogi, ani jeździec nie ocali swojego życia. A najodważniejszy wśród bohaterów będzie uciekał w owym dniu nagi – mówi Pan. Amos 2:14-16

Ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. Amos 8:11

A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Jak. 5:1,4,2,3

Swoje srebro wyrzucą na ulicę, a ich złoto pójdzie na śmiecie; ich srebro i złoto nie będzie mogło ich wybawić w dniu gniewu Pana. Swojego głodu nie będą mogli zaspokoić ani napełnić swojego brzucha, gdyż były im podnietą do grzechu. Ezech. 7:19

I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? Objaw. 6:15-17

13. Królestwo Chrystusa i Jego panowanie na ziemi w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy

A gdy [ja, Daniel] patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne. Dan. 7:9,13,14

Patrzyłeś [Nabuchodonozorze], a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Dan. 2:34,35,45,44

I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. Zach. 14:9

Niech panuje od morza do morza i od rzeki aż do krańców ziemi! Ps. 72:8

Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede mną, jak księżyc, ustanowiony na wieki, wierny świadek na niebie. Ps. 89:37,38

I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Łuk. 1:33

Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie: Synem moim jesteś. Dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Ps. 2:7,8

Oto sługa mój, spolegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja. Dam mu Ducha swego, on sąd narodom wyda. Ja Pan wezwałem cię w sprawiedliwości, i ująłem cię za rękę twą; przeto strzedz cię będę, i dam cię za przymierze ludowi, i za światłość narodom. Izaj. 42:1,6

W owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa Latorośl wyrośnie Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Jer. 33:15

Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. Izaj. 32:1

Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. Ps. 22:29

Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. 1 Kor. 15:25

Niech przed nim zegną kolana przeciwnicy, a nieprzyjaciele jego niech proch liżą. Ps. 72:9

Wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie, i wielbić imię twoje. Ps. 86:9

Niechaj cała ziemia korzy się przed tobą, niech śpiewa i opiewa imię twoje. Ps. 66:4

Niech boją się ciebie, póki słońce i póki księżyc świecić będzie, z pokolenia w pokolenie.
Ps. 72:5

Narody bać się będą imienia Pana, a królowie ziemscy chwały twojej. Ps. 102:16

Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdzi świat tak, że się nie chwieje; sprawiedliwie sądzić będzie ludy! Ps. 96:10

Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. Mich. 5:4

Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił. Izaj. 40:11

Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Izaj. 42:2,3

Bo tylko chwilę trwa gniew jego, ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele. Ps. 30:6

Niech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego i obfitość pokoju, póki stanie księżyca. Ps. 72:7

Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował cichym dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Izaj. 61:1-3

Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Izaj. 42:7

Ustanowiłem go świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów. Izaj. 55:4

Będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Izaj. 11:5

Spocznie na nim Duch Pana; duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Izaj. 11:2,3

Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy. Izaj. 42:4

Niech się cieszy ziemia i niebo raduje, niech szumi morze i to, co je napełnia. Ps. 96:11

Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech się radują razem. Ps. 98:8

Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne. Ps. 96:12

Bo idzie, aby sądzić ziemię! Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. Ps. 98:9

Niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi! Ps. 67:4

Nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc. 1 Kor. 4:5

Wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Dz.Ap. 17:31

Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Jan 5:22

Przykazał nam, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Dz.Ap. 10:42

Ma sądzić żywych i umarłych w królestwie swoim. 2 Tym. 4:1

Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy. Ps. 9:9

Według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Izaj. 11:4

I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion. Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, a wody zaleją kryjówkę. Izaj. 28:17

Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Mat. 10:26

W dniu, kiedy Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Rzym. 2:16

Rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją – mówi Pan. Mal. 3:5

Niechaj sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, ale niech zdepcze ciemiężyciela. Ps. 72:4

Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Ps. 103:6
Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie. Jer. 9:24

Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Izaj. 51:4

Pan Zastępów będzie wywyższony przez sąd, a Święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Izaj. 5:16

Objawię moją chwałę wśród narodów; wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam, i moją rękę, którą położę na nich. Ezech. 39:21

Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron swój. Ps. 9:8

Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego. Łaska i wierność idą przed tobą. Ps. 89:15
Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Ps. 19:10

Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas wybawi. Izaj. 33:22

Będzie to sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Jak. 2:13

Gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Izaj. 26:9

Pan, którego oczekujecie, przyjdzie nagle do swej świątyni, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie – mówi Pan Zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ług foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Mal. 3:1-3

Potem przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie. Sof. 3:9

Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia, nie nastanie po raz drugi ucisk. Nah. 1:9

Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja otworzę groby wasze i wyprowadzę was z waszych grobów. Ezech. 37:12

Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Jan 5:28,29

Ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Łuk. 20:35,36

Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich; bo dziecię we stu latach umrze; ale grzesznik, choćby miał i sto lat, przeklęty będzie. Izaj. 65:20

W owych dniach już nie będą mówili: Ojcowie jedli cierpkie grona, a synów zęby ścierpły, lecz każdy umrze za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną. Jer. 31:29,30

Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Oto dusze wszystkie moje są, jak dusza ojcowska tak i dusza synowska moje są; dusza, która grzeszy, ta umrze. Ezech. 18:20,4

Ten sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Łuk. 12:47-48

Dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w tym dniu. Izaj. 2:12,11

Wtedy ukorzy się człowiek i uniży się mąż, a oczy dumnych będą spuszczone. Izaj. 5:15

Głupiego już nie będą zwali szlachetnym, a o łotrze nie będą mówić, że zacny. Izaj. 32:5

Wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Izaj. 52:15

Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Dz. Ap. 3:22,23,21

Gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej. Mat. 19:28

Będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do żywota wiecznego. Mat. 25:32-34,41,46

Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. 1 Kor. 15:24,28,27
 

14. Błogosławieństwa udzielone ogółowi ludzkości
pod królewskim panowaniem Chrystusa
 

Obietnica Boża dla Abrahama: "W tobie i w twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie narody ziemi".

Obwieszczenie aniołów: Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. Łuk. 2:10,11

Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Mich 4:3

W owym dniu – mówi Pan Zastępów – będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorośl i pod drzewo figowe. Zach. 3:10

I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popłochu. Zaiste, usta Pana Zastępów to powiedziały. Mich 4:4

I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. Izaj. 32:16-18

Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Ps. 85:12

Niech góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Ps. 72:3

Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Izaj. 61:11

Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan. Ps. 22:28

I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana. Zach. 8:22

Ty wysłuchujesz modlitwy, do ciebie przychodzi wszelki człowiek. Ps. 65:2

I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Izaj. 40:5

Przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nuże, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana Zastępów! Ja też pójdę. Zach. 8:20,21

Mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalemu. Izaj. 2:3

I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy, i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. Łuk. 13:29

Kto w kraju będzie błogosławił, będzie błogosławił w imię Boga wiernego, a kto w kraju będzie przysięgał, będzie przysięgał na Boga wiernego, gdyż dawne udręki poszły w zapomnienie i są zakryte przed moimi oczyma. Izaj. 65:16

Góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. Mich 4:1

Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win. Izaj. 25:6

Niech będzie nadmiar zboża w kraju, aż po szczyty gór, niech zaszumi jak Liban plon jego, niech zakwitną mieszkańcy miasta jak trawa polna. Ps. 72:16

Zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, rozciągnięte nad wszystkimi narodami. I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to nasz Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy się i radujmy się z jego zbawienia. Izaj. 25:7,9

Dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają. Izaj. 30:18
 
Niech będzie jak deszcz, który pada na łąkę skoszoną, jak ulewa zraszająca ziemię! Ps. 72:6

Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda. Błogosławi nam Bóg, nasz Bóg. Ps. 85:13; 67:7

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step! Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki! Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu; ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Izaj. 35:1,2

Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinie. Izaj. 41:19

Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Izaj. 55:12,13

W owym dniu Latorośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi chlubą i krasą. Izaj. 4:2

I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Izaj. 35:8-10

I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. Izaj. 11:6,8,9

Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Oze. 6:3

Otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Izaj. 35:5

Nie będą przyćmione oczy patrzących, uszy słuchających staną się uważne. Izaj. 32:3

W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Izaj. 29:18

I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich! Izaj. 42:16

Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, i ubodzy weselić Świętym Izraelskim. Izaj. 29:19
Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają. Niech serce wasze ożyje na zawsze! Ps. 22:27

Umysł skwapliwych zyska właściwe poznanie, a język jąkałów będzie mówił szybko i wyraźnie. Izaj. 32:4

Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. Izaj. 29:24

Zawita trwały pokój w jego czasach. Zasobem sił zbawczych – mądrość i wiedza. Izaj. 33:6

Żaden mieszkaniec nie powie: Jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. Izaj. 33:24

Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. Izaj. 25:8

Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Izaj. 41:17

Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Izaj. 35:6

Bo właśnie tam mamy Pana potężnego, zamiast rzek o szerokich odnogach. Izaj. 33:21

Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie! Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Izaj. 43:18-21

Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. Izaj. 35:7

Każda dolina niech podniesiona będzie, a każda góra i pagórek niech poniżony będzie; co jest krzywego, niech się wyprostuje, a miejsca nierówne niech będą równiną. Izaj. 40:4

Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Izaj. 41:18

Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja ich wysłucham. Izaj. 65:21-24

Choćby wszystkie ludy występowały, każdy w imię swego boga, my jednak występować będziemy w imię Pana, Boga naszego, zawsze i na wieki. Mich. 4:5

Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Izaj. 30:26

Oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna; i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. Amos 9:13

Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. Izaj. 65:17

Oczekujemy, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. 2 Piot. 3:13

[Ja, Jan] widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Objaw. 21:1,5,2-4

A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. Objaw. 21:23,24,27,25

I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Objaw. 22:1,2,16,17

Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Izaj. 66:22
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball