TrzyBiada.pl
1
STY
0
1.3K
Lubię to
SPIS TREŚCI
 
 
Zharmonizowane zestawienie świadectw Pisma Świętego na temat Królestwa Bożego na ziemi.
 
Zapowiadany od wieków "Czas naprawienia wszystkich rzeczy".
 
"Rozrządzenie pełni czasów", w którym Bóg "w jedno zgromadzi wszystkie rzeczy w Chrystusie", Jego Królu.

1. Przedludzka egzystencja Jezusa Chrystusa
2. Upokorzenie, cierpienie oraz cel Jego pierwszej obecności
3. Wyniesienie Jezusa Chrystusa do boskiej natury
4. Jedność i współdziałanie Jezusa z Jego Ojcem Jehową
5. Jedność i społeczność Jezusa Chrystusa z Kościołem, Jego ciałem
6. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa
7. Dzień Jego przygotowania do Królestwa – obalanie obecnych form rządów i społeczeństw w "Czasie takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody"
8. Znaki bliskiego nadejścia ucisku wielkiego
9. Cel dnia wielkiego ucisku
10. Surowość ucisku
11. Siły użyte w ucisku wielkim
12. Skutek ucisku dla rodzaju ludzkiego
13. Królestwo Chrystusa i Jego panowanie na ziemi w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy
14. Błogosławieństwa udzielone ogółowi ludzkości pod królewskim panowaniem Chrystusa
15. Wyniesienie Syjonu w Królestwie
16. Przywrócenie Izraela według ciała w Królestwie Bożym
17. Niektóre z błogosławieństw, wyrażone w skrócie, które spłyną na ludzkość w Królestwie Bożym
 
 
PRZEDMOWA
 
 
Zasługa ułożenia tego cudownego zestawienia tekstów Pisma Świętego należy do naszego drogiego sędziwego brata Kirklanda z Allegheny Pa. Powstało ono w wyniku wieloletnich studiów biblijnych. Dzieło odkupienia Chrystusa zawarte w Boskim Planie Wieków zostało w nim przedstawione wyłącznie językiem Pisma Świętego, Słowem Bożym.
Właśnie to należy zauważyć, że zarysy Planu Niebieskiego Ojca nakreślono w tym niewielkim tomie posługując się jedynie wersetami Pisma Świętego. Autor łączy je kolejno, bez jakiegokolwiek użycia własnych słów, opowiadając od początku do końca tę "cudowną historię" rozumnie i z mocą, a do tego w sposób najbardziej interesujący i przekonujący. W pewnym sensie taki, że nikt nie ośmieli się kwestionować faktu, że "Bóg sam tłumaczy swoje dzieło i uczynił je zrozumiałym".
J. A. Bohnet, Allegheny, Pa. 1905 (Wg oryginału "FEATURE of the PLAN OF GOD" Bible Students Library - 1998)
 

1. Przedludzka egzystencja Jezusa Chrystusa
 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Jan 1:1, 2

W nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Kol. 1:16

On jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. Kol. 1:17

Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Objaw. 3:14

Nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jan 3:13

Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej? Jan 6:62

Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jan 6:38

Wtedy rzekłem: Oto przychodzę; w zwoju księgi napisano o mnie: Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, a zakon twój jest we wnętrzu moim. Ps. 40:8,9

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Jan 16:28
 
Kto przychodzi z nieba jest ponad wszystkimi. Jan 3:31

Do mnie, którego poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jan 10:36

A ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Jan 8:29

Ja go znam, bo od niego jestem i On mnie posłał. Jan 7:29

Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go. Jan 1:18
 
I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Jan 12:50

Albowiem Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże; gdyż Bóg udziela Ducha bez miary. Jan 3:34

Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. Jan 12:49

Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Jan 8:18
 
A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Jan 5:37

Wiem, że świadectwo, które On o mnie wydaje, jest wiarygodne. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Jan 5:32,36

Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba. 1 Kor. 15:47
 
Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata. Jan 6:51

Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Jan 6:32,33

Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Jan 6:57

Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały; ale kto szuka chwały tego, który Go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Jan 7:18

Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Jan 3:17

Ja nikogo nie sądzę. A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem Ja i Ojciec, który mnie posłał. Jan 8:15,16

Nie jakoby ktoś widział Ojca; Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga. Jan 6:46

Rzekł im Jezus [do Żydów], Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Jan 8:42

Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości: wy jesteście z tego świata; a Ja nie jestem z tego świata. Jan 8:23

Zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. Jan 8:58

Pan mnie stworzył jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. Przyp. 8:22

Od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przyp. 8:23
 
Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. Przyp. 8:27

Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Przyp. 8:24

Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł podwaliny ziemi. Przyp. 8:29

Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas. Przyp. 8:30

Igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Przyp. 8:31
 
Ojcze sprawiedliwy! Świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. Jan 17:25

Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. Jan 17:8

Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat. Jan 17:18

Sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem. Jan 16:27

A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Jan 17:5
 

2. Upokorzenie, cierpienie oraz cel Jego pierwszej obecności
 

Obwieszczenie Anioła: Dziś narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Łuk. 2:11,12

Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jan 1:10,11

Wy jednak zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. Dz. Ap. 3:14

Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Jan 1:5

Będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. 2 Kor. 8:9

Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Łuk. 9:58

Bo zaiste nie przyjął natury Aniołów, ale [naturę] nasienia Abrahamowego. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano: Urągania urągających tobie na mnie spadły. Żyd. 2:16; Rzym. 15:3

Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobny ludziom: a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Filip. 2:7,8

Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego ... który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. 1 Kor. 2:2; 1:23

Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu ... wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Izaj. 53:3

Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Izaj. 53:6

On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Izaj. 53:4

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Izaj. 53:5

Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Izaj. 53:7

Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich; a to, co się podoba Panu, przez rękę jego, aby się szczęśliwie wykonało. Izaj. 53:10

Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń w suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Izaj. 53:2

[Prorocy] starali się wybadać [aby się dowiedzieć], na który albo na jaki czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. 1 Piot. 1:11

Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie. Dz. Ap. 3:18

O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Łuk. 24:25,26

Jest napisano, że Chrystus miał cierpieć. Łuk. 24:46

Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Żyd. 2:10

Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Żyd. 5:8

Syn Człowieczy musi dużo cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie, i musi być zabity. Łuk 9:22

Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Żyd. 12:3

Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą. 1 Piot. 4:1

On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. 1 Piot. 2:23

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. 1 Tym. 2:5,6

Syn Człowieczy nie przyszedł aby służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Mat. 20:28

Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzym. 5:6
 
Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od Aniołów, Jezusa, dla ucierpienia śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Żyd. 2:9

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzym. 5:8

Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku miłej wonności. Efez. 5:2

On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. 1 Jan 3:5

Nie skazitelnymi rzeczami, srebrem lub złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego, ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego, Chrystusa, przejrzanego przed założeniem świata. 1 Piot. 1:18-20

Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Żyd. 13:12
 
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. 1 Piot. 2:24

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Gal. 3:13

Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Rzym. 6:10

Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Rzym. 4:25

Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem. 1 Piot. 3:18

Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Rzym. 3:25

Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Rzym. 5:19

Jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich usprawiedliwienie ku żywotowi. Rzym. 5:18

Są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Rzym. 3:24

Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować. Rzym. 14:9

Aby przez niego pojednać wszystko z sobą, uczyniwszy pokój przez krew jego krzyża, i was, którzy byliście niegdyś obcymi i wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym jego ciele przez śmierć. Kol. 1:20-22

Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Kol. 2:15

Dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Tyt. 2:14

Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Kol. 2:14

Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Żyd. 2:14,15

Prorocy i Mojżesz powiedzieli, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Dz.Ap. 26:22,23

Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Rzym. 6:9

Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Łuk 9:56

A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. 1 Jan 4:14
 

3. Wyniesienie Jezusa Chrystusa do boskiej natury
 

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Fil. 2:9-11

I nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Izaj. 9:6

Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Łuk. 1:32

(Bóg) wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Efez. 1:20-23

Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Dz. Ap. 5:31

On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Żyd. 1:3

Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg. Dz. Ap. 2:36

Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce. 1 Piot. 3:22

Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludźmi darami obdarzył. Efez. 4:8

Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Efez. 4:10

Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Dz. Ap. 2:33

On jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia. Kol. 1:18,19

On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Kol. 1:15
Jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 1 Kor. 1:24

W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Kol. 2:3

Stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? Żyd. 1:4-5

A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich? Żyd. 1:13

I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Żyd. 1:6

Do Syna rzekł: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Żyd. 1:8

Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; dlatego pomazał cię Bóg, twój Bóg olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego. Ps. 45:8

Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi; rozlany jest wdzięk na wargach twoich, dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. Ps. 45:2

Zacniejszy nad innych dziesięć tysięcy. Jego usta są pełne słodyczy, wszystko w nim jest rozkoszne. Pieśń 5:10,16

W dostojności twojej szczęśliwie wywiedź ze słowem prawdy, cichości i sprawiedliwości, a dokaże strasznych rzeczy prawica twoja. Ps. 45:5

Królowie Tarszisz i wysp niech przynoszą dary; królowie Saby i Seby niech złożą daninę! Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, niech mu służą wszystkie narody. Ps. 72:10,11

Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Izaj. 52:13

I utrwalę na wieki ród jego, a tron jego jako dni niebios. Ps. 89:30

Upamiętnię imię twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać cię będą po wieki wieczne. Ps. 45:18

Niech imię jego trwa wiecznie, niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce! Niech ludzie błogosławią się nim wzajemnie! Niech sławią go wszystkie narody! Ps. 72:17

Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Ps. 22:32

Będą się bać ciebie, póki słońce i póki księżyc świecić będzie, z pokolenia w pokolenie. Ps. 72:5
 
Niechaj mu składają złoto z Saby, niech zawsze modlą się za niego! Niech każdego dnia mu błogosławią. Ps. 72:15

Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać, a jego przeciwnicy pył będą lizali. Ps. 72:9

Przed nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują. Potomstwo będzie mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Ps. 22:29,30

Ja (Jan) widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Objaw. 19:11

A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządzić laską żelazną. Objaw. 19:15

Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. Objaw. 19:12

A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW. Obj. 19:16

A przyodziany był w szatę omoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. Obj. 19:13
 
I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i hadesu. Obj. 1:18

Jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Objaw. 3:21

Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Objaw. 22:13

Korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Objaw. 22:16

Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko. Objaw. 1:7

I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się. Objaw. 19:6,7

I usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i zwierząt, i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Obj. 5:11,12

[Bóg] u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Żyd. 1:2
 

4. Jedność i współdziałanie Jezusa z Jego Ojcem Jehową
 

Wtedy rzekłem: Oto przychodzę; w zwoju księgi napisano o mnie: Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, a zakon twój jest we wnętrzu moim. Ps. 40:8,9

Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Jan 6:38,40

Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Jan 14:6

Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Jan 6:45

Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Mat. 11:27

Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dać żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. Jan 17:2

Twoimi byli i mnie ich dałeś. Jan 17:6

Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. Jan 5:26

Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Jan 5:21

Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Jan 6:57

Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. Jan 10:15

Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Jan 10:18

Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Jan 10:17,18

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Jan 3:35

Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Jan 16:15

Nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. Jan 5:19-20

Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jan 5:30

Nauka moja nie jest moja, lecz tego, który mnie posłał. Jan 7:16

Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże, gdyż Bóg mu udziela Ducha bez miary. Jan 3:34

Jeśli Ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Ja Go znam i słowo jego zachowuję. Jan 8:54,55

Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały; ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Jan 7:18

Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Jan 8:18

Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Jan 8:29

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak czynię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Jan 8:28

Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi; jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i widzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu. Jan 10:37,38

Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jan 10:30

Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Jan 5:23

Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. Jan 14:23

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Wy jesteście latoroślami. Jan 15:1,5

(Ojcze) objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego. Jan 17:6

Oni teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi. Jan 17:7

Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Jan 17:4

4.1. Świadectwo ludzi

Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. 2 Piot. 1:17,18

Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili; ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dz. Ap. 2:22-24

Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę. 1 Piot. 1:20-21

A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. 1 Jan 4:14

4.2. Świadectwo Boga

Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze; a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 1 Jan 5:9-12

Tak mówi Pan Zastępów: Oto mąż, którego imię brzmi LATOROŚL; na miejscu swoim wyrośnie i on zbuduje przybytek Pana. Zach. 6:12

Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Izaj. 42:1

On zdobędzie majestat królewski, zasiądzie jako władca na swoim tronie, i będzie kapłanem na swoim tronie, i będzie między obydwoma pokojowe nastawienie. Zach. 6:13

Żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Kol. 1:20

I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Jan 5:27

Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Jan 5:22
 
 
5. Jedność i społeczność Jezusa Chrystusa z Kościołem, Jego ciałem

 
Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Efez. 5:25-27

Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Tyt. 2:14

Stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. 1 Kor. 1:30

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 2 Kor. 5:21

W nim macie pełnię, który jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Kol. 2:10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego w miłości. Efez. 1:3,4

Powołał nas powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. 2 Tym. 1:9

Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego. 1 Kor. 1:9

Dziękując Ojcu, który nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Kol. 1:12-14

Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. 2 Kor. 5:17, 18

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Gal. 3:28

Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. Rzym. 5:10

On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa. Efez. 4:11-15

Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu. Efez. 2:21,22

Całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje się samo w miłości. Efez. 4:16

W jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. 1 Kor. 12:13

Jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. 1 Kor. 12:12

Wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. 1 Kor. 12:27

Członków jest wiele, ale ciało jedno. 1 Kor. 12:20

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Gal. 3:13

Każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Dz. Ap. 13:39

Umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Rzym. 7:4

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Rzym. 5:1

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Rzym. 8:1,2

Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. 1 Kor. 1:23,24

Powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. 1 Piot. 2:6

Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako żywe kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1 Piot. 2:4,5

Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga; zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Efez. 2:19,20

Wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Efez. 2:6
 
Jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. 1 Jan 2:1,2

Został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Rzym. 4:25

Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzym. 5:8

Gdzie grzech się rozmnożył, tam i łaska bardziej obfitowała, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Rzym. 5:20,21

Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Rzym. 6:1-4

Wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Gal. 3:27
Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Rzym. 6:6

Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania. Rzym. 6:5

Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy. Rzym. 6:8

Z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaska za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Jan 1:16,17

[Jezus rzekł] Nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo nim jestem. Jan 13:13

Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Jan 15:15

Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Jan 12:46

Ja jestem dobry pasterz: dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. I znam swoje owce, i moje mnie znają. Jan 10:11,14

Ja przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfitości. Jan 10:10

Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Jan 10:9

Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jan 10:27,28

Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?

Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzym. 8:35,38,39

Który przemieni nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Fili. 3:21

Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. 1 Piot. 1:8,9

Który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Objaw. 1:5

Głową każdego męża jest Chrystus; głową Chrystusa jest Bóg. 1 Kor. 11:3
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball