TrzyBiada.pl
20
SIE
0
1.3K
Lubię to
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE
 
CZAS NAPRAWIENIA WSZYSTKICH RZECZY

Gdy tylko Zakon Pański wyjdzie z Góry Syjon (z niebieskiej fazy Królestwa), a Słowo Pańskie będzie ogłoszone przez "książąt" z Jeruzalemu – nowego miasta stołecznego – rzeczy uznane jako "krzyczące zło" będą natychmiast usuwane. Moralne reformy będą ustanowione we wszystkich dziedzinach życia. Kwestie finansowe, społeczne i religijne będą harmonizowane z zasadami sprawiedliwości i miłości. Sąd będzie wykonany według sznuru, a sprawiedliwość według wagi (Izaj. 28:17); wszystkie sprawy świata będą prowadzone po linii sprawiedliwości.

Jak wielkie to będzie miało znaczenie ze względu na nacisk wszystkich dziedzin handlowych, które kuszą ludzi z powodu ich upadłych i słabych natur oraz braku równowagi umysłowych i moralnych przymiotów. Produkcja napojów wyskokowych, domy publiczne, niemoralne rozrywki i widowiska, jak i wszelkie inne działanie prowadzące do zabicia czasu i upodlenia charakteru będzie wykluczone. Wszyscy, którzy zatrudnieni są teraz w prowadzeniu tego rodzaju interesów zostaną przesunięci do innych pożytecznych dziedzin pracy.

Ustanie wówczas również cały przemysł zbrojeniowy, a olbrzymie armie będą rozwiązane. Nowe Królestwo nie będzie ich potrzebowało. Będzie bowiem miało dostateczną władzę, aby sprawiedliwie ukarać przestępców, gdy zaledwie myśleć zaczną, jak wyrządzić drugim krzywdę. Pismo bowiem zapowiada: "Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze" (Izaj. 11:9). Wyjątkiem będą wyroki "wtórej śmierci" na niepoprawnych, jakie wydadzą kompetentni i sprawiedliwi Sędziowie (Izaj. 32:1-8; 65:20-25; Ps. 149:9; 1 Kor. 6:2).

Bankowość, gra na giełdzie i inne temu podobne zajęcia, bardzo pożyteczne w obecnych warunkach, nie będą miały w Królestwie Bożym żadnego miejsca, ponieważ w nowych warunkach ludzie obowiązani będą traktować się wzajemnie jako jedna rodzina. Prywatny kapitał i wypożyczanie pieniędzy będzie więc rzeczą przeszłości. Właściciele posiadłości ziemskich i agencje wynajmu także znajdą nowe zajęcia, ponieważ nowy Król nie uzna obecnych tytułów własności. Ogłosi wszystkim, że swą śmiercią na Kalwarii odkupił On nie tylko Adama i jego potomstwo, ale także i jego Królestwo – ziemię (Efez. 1:14). Dlatego też ziemię podzieli, według swej obietnicy danej w kazaniu na Górze, nie między ludzi samolubnych i chciwych, lecz pomiędzy "cichych" (Mat. 5:5).

O tym to wielkim Królu i Sędzi (Głowa i Ciało), wyobrażonym przez Mojżesza, Bóg mówi: "I spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według widzenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi" (Izaj. 11:1-5).

Niektórym zdawać się może, iż ten Boski program uczyni ziemię Rajem dla biednych, a miejscem udręczenia dla tych, co teraz są przyzwyczajeni do wygód i wyzyskiwania ogółu, czy to przez posiadaną fortunę, czy przez większe talenty i sposobności, czy też przez niesumienne postępowanie. Lecz tacy niech pamiętają na słowa Sędziego, wypowiedziane przed dziewiętnastoma wiekami:

"Biada wam bogaczom! bo już macie pociechę waszą! Biada wam, którzyście nasyceni! [zadowoleni] albowiem łaknąć będziecie [będziecie niezadowoleni]" (Łuk. 6:24, 25). Z początku ci będą opłakiwać stratę swych sposobności; i jak teraz bogacze mają wielką trudność, by posiąść stan serca i życia, który nagrodzony będzie udziałem w Królestwie Chrystusowym, tak wówczas tym, co byli przyzwyczajeni do bogactw będzie trudniej niż tym, co zostali wyćwiczeni w szkole przeciwności. Lecz niechybne zrównanie społeczeństwa, jakiego dokona anarchia w Dniu Pomsty, musi być przyjęte, a z biegiem czasu (przez niektórych prędzej, przez drugich później) korzystna sposobność panowania miłości będzie powszechnie rozpoznana. Przekonają się także ludzie, że pod kierownictwem Bożym wszyscy mogą, jeżeli zechcą, być uszczęśliwieni błogosławieństwami i iść naprzód gościńcem świątobliwości do wspaniałej ludzkiej doskonałości (na podobieństwo Boże) i do życia wiecznego (Izaj. 35:8).

Już teraz widać wyraźnie, że przy dzisiejszej masowej automatyzacji procesów wytwarzania człowiek mógłby być zatrudniany w zaledwie ułamku tych godzin, jakie codziennie poświęca na pracę zawodową. Barierą, która zagradza drogę jeszcze powszechniejszemu wprowadzaniu automatów jest groźba wielkiego bezrobocia i problemów z tym związanych. W przyszłości, gdy te wszystkie udogodnienia, redukujące uciążliwość pracy ludzkiej, zostaną zastosowane bez ograniczeń, praca dla wspólnego dobra stanie się czynnością krótką, lekką i przyjemną. Kierownictwo Królestwa Niebieskiego zaś sprawi, że godziny wolne od pracy nie będą przyczyniać się do szkody moralnej lub fizycznej, jak na pewno byłoby to w obecnych warunkach, gdzie zło i pokuszenie na każdym kroku sprzyjają słabości ludzkiej.

Gdy Szatan zostanie związany (zło powstrzymane), a zewnętrzne pokusy usunięte, godziny wolne będą spędzane pod nadzorem uwielbionego Kościoła na rozważaniu przedmiotów coraz to bardziej zajmujących i ciekawych – badaniu natury, natury Bożej i Jego chwalebnych przymiotów: mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. W tak przyjaznych i przyjemnych warunkach postępować będą naprzód do ludzkiej doskonałości – do końca ich próby. Należy bowiem pamiętać o tym, że Nowe Królestwo zajmie się nie tylko wielkimi, ale i najmniejszymi sprawami świata. Będzie to "ojcowski rząd" w zupełnym tego słowa znaczeniu.

Będzie on najbardziej autokratycznym rządem, jakiego świat dotąd nie znał, pod którym życie, posiadłość i wszelkie inne sprawy ludzkości spoczywać będą absolutnie w rękach Króla, bez żadnego odwołania. I dlatego można by poważnie przypuszczać, że ludzie będą się zastanawiać nad słusznością ustanowienia takiego rządu, gdyby nie to, że każda ustawa i postanowienie Królestwa będzie przeznaczona dla dobra jego poddanych. Król tego Królestwa tak umiłował tych, nad którymi ma panować, że dał swoje życie na okup, aby tym uzyskać im prawo do osobistej próby okazania, czy są godni otrzymania życia wiecznego. A przecież głównym celem tegoż tysiącletniego panowania jest dopomóc ludziom w ich próbie. Czegóż więcej można by żądać? Jako Odkupiciel, ma On słuszne prawo do absolutnej kontroli nad tym, co odkupił swoją drogocenną krwią. Wszyscy ci, którzy oceniają miłość, jaką On dla nas okazał, z największą chęcią poddają się Jego sprawiedliwej woli. Tak było dotąd i tak będzie w przyszłości.

Lecz co do świętych, którzy będą współdziedzicami i współsędziami w Królestwie: czy może im być bezpiecznie powierzona absolutna autokratyczna władza? Tak! Jak Jezus Chrystus dowiódł, że posiada ducha Ojca i jest „wyrażeniem istności Jego", tak też wszyscy z "maluczkiego stadka" – uczestnicy Jego Królestwa, musieli przedtem dowieść, iż posiadają "ducha Chrystusowego" – świętego ducha miłości. Był to jeden z warunków ich "powołania", aby się przypodobywali obrazowi miłego Syna Bożego, bez którego to podobieństwa nikt nie zostałby przyjęty i nie osiągnąłby nagrody wysokiego powołania. Ci, obecnie wybrani, byli powoływani spośród słabego i niedoskonałego rodzaju ludzkiego i byli ćwiczeni w boju sprawiedliwości, aby mogli współczuć z tymi, którzy w przyszłości będą pod ich opieką i instrukcją. Bez żadnej więc obawy można podkapłanom, jak i ich Najwyższemu Kapłanowi z Królewskiego Kapłaństwa powierzyć sprawowanie rządów nad światem. Sam Bóg powierzy im władzę i to jest najlepsza gwarancja, że władza ta zostanie użyta sprawiedliwie, mądrze i miłująco – dla błogosławienia świata.
 
RZĄDZENIE LASKĄ ŻELAZNĄ

Narody rządzone będą przemocą, przemocą nieugiętą, aż sprawiedliwy porządek zostanie ustanowiony przez ogólne poddanie się. Nie wszyscy będą taki porządek akceptować. Każde kolano się jednak zegnie, a wszelki język będzie wyznawał Boską moc i chwałę, ponieważ zewnętrzne przynajmniej posłuszeństwo będzie przymusowe. Jest bowiem napisane: "I będzie ich rządził łaską żelazną; jako naczynia garncarskie skruszeni będą" (Obj. 2:27). To uderzenie i kruszenie właściwie należy do Dnia Pomsty, i chociaż władza i laska żelazna będą w pogotowiu przez cały wiek Tysiąclecia, to jednak prawdopodobnie nie będą stosowane, bowiem wszelka otwarta opozycja zostanie całkiem poskromiona w czasie wielkiego ucisku. Według tego jak Prorok przedstawia sprawę, Bóg w tym czasie trwogi rzecze do szemrzącego i wrzaskliwego świata: "Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg; będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi" (Ps. 46:11). Jednakowoż dziełem całego wieku Tysiąclecia będzie "wykonywanie sądu według sznuru, a sprawiedliwości według wagi" we wszystkich, tak małych, jak i wielkich sprawach każdej jednostki rodzaju ludzkiego, aż wszyscy zostaną "wyuczeni przez Boga", przez Jego "wybranego" Sługę Przymierza, wielkiego Proroka, Kapłana i Króla (Głowę i Ciało). Proroka w znaczeniu nauczyciela, Króla w znaczeniu rządcy, Kapłana w znaczeniu pośrednika, który odkupiwszy rodzaj ludzki wstawia się za nim i udziela błogosławieństw Bożych. Pismo mówi, że stanowiska te będą złączone: "Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka" (Melchisedek, król Salemu, był jednocześnie kapłanem). Żyd. 7:17; Zach. 6:13; Dz.Ap. 3:22; 5 Moj. 18:15.

Jako uosobienie mądrości nowy Król mówi: "U mnie jest rada i zdrowy rozsądek; mam rozum, mam także i moc. Dzięki mnie królują królowie, a władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta, a dostojnicy sądzą sprawiedliwie. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie. Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze niż doborowe srebro. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa, darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują, i napełniając ich skarbce. (...) Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć" (Przyp. Sal. 8:14-21, 35, 36).

IZRAEL ILUSTRACJĄ

Widocznie świat otrzyma dosyć czasu, aby zobaczyć w Izraelu postępowanie Boskich rządów i ich praktyczne korzyści w przeciwstawieniu do wszędzie panującej jeszcze wówczas anarchii. W rezultacie tej obserwacji większość narodów będzie "pożądać" rządów Królestwa Bożego. Jest to pięknie zobrazowane w proroczych słowach do Izraela:

"Powstań, zajaśnij! ponieważ przyszła światłość twoja, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody [poganie] do twojej światłości, a królowie [główniejsi z ludzi] do blasku, który jaśnieje nad tobą [to odnosi się do duchowego Izraela, Słońca Sprawiedliwości, jak również do jego ziemskich przedstawicieli – cielesnego Izraela przywróconego do łaski] (...)
Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki przy" boku twym chowane będą [por. Ezech. 16:61]. Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością (...) wtedy się zdumieje zgraja morska [anarchistyczne masy; Obj. 21:1] a moc narodów przyjdzie do ciebie (...) śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana" (Izaj. 60:1-6, 11-20).
Zaprawdę, będzie to chwalebny dzień otwierania oczu ślepych i nawrócenia wielu do sprawiedliwości! Będzie to dzień nawrócenia i odnowienia według prostej linii prawdy, a nie pod wpływem strachu lub błędu. Będzie to czas, o którym Prorok mówi następująco: "Ziemia narodziła ludu za jeden dzień" (Izaj. 66:8). Izrael będzie tym ludem: (1) Izrael duchowy, (2) Izrael cielesny, jako ziemski przedstawiciel Izraela duchowego. Od Izraela wyjdzie światło i sprowadzi skarany uciskiem świat na kolana, a zarazem sprowadzi przyobiecane wylanie Pańskiego ducha świątobliwości "na wszystkie ciało po owych dniach", jak był wylany na Jego wiernych sług w "owe dni" – w kończącym się już wieku Ewangelii (Joel 2:28).

Jest to ten sam Dzień Zbawienia, o którym śpiewał prorok Dawid (Ps. 118:18-27):

"Oto dzień, który Pan uczynił,
Weselmy się i radujmy się w nim.
Kamień, który odrzucili budowniczowie,
Stał się kamieniem węgielnym.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana!
O Panie, racz zbawić,
O Panie, racz poszczęścić!
Pan ukarał mnie surowo,
Ale nie wydał mnie na śmierć.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
A wejdę w nie i złoże dzięki Panu!
Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał
I stałeś się zbawieniem moim.
Pan jest Bogiem, On nas oświeca".
 

Z tego widać, że przyszła, prowadząca do reformy nauka rozpocznie się od serc ludzkich. Zaczną ludzie od lekcji: "Bojaźń [cześć] Pańska jest początkiem mądrości" (Przyp. 9:10). Jedna wielka trudność w dzisiejszych metodach nauczania, która skłania do pychy, arogancji i niezadowolenia, to właśnie brak tej elementarnej mądrości. Każda praca nad kształtowaniem ludzkich charakterów będzie akuratnie rozpoczęta i całkowicie dokonana.

Żadne stworzenie z odkupionego rodzaju ludzkiego nie będzie za małe, aby je łaska Boża nie dosięgła przez wszechmocne i błogosławione pośrednictwo Królestwa. Żadna degradacja grzechu nie będzie za głęboką dla ręki miłosierdzia do zgłębienia i wybawienia krwią Chrystusa odkupionej duszy. Żadna ciemność przesądu nie będzie tak gęstą w ludzkim sercu, aby światło Boskiej prawdy i miłości tam się nie dostało i nie sprowadziło radości nowego dnia. Żadna zaraza, która atakuje i niszczy system zdrowotny człowieka nie oprze się skutecznej interwencji Wielkiego Lekarza. Żadna też szpetota lub umysłowe niedołęstwo nie będzie w stanie się ostać pod Jego uzdrawiającą ręką.
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball