TrzyBiada.pl
21
MAR
1
1.5K
Lubię to
 
MUSI WYPEŁNIĆ SIĘ WSZYSTKO
CO O MNIE NAPISANO W PRAWIE MOJŻESZOWYM
I U PROROKÓW I W PSALMACH
 
Łukasza 24:44
 
 
Od II wieku przed naszą erą Żydzi dzielili swe święte księgi na trzy części: (1) prawo Mojżeszowe (Tora), (2) prorocy (Nebiim), (3) inne księgi (Ketubim). Z tej trzeciej grupy, Jezus na pierwsze miejsce wysuwa Psalmy, w których znajdują się liczne wzmianki o Jego męce.

Słowa zacytowane na tytule wypowiedział Pan Jezus, gdy po raz jedenasty po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom. Poniższe rozważania poświęcone będą szczególnym słowom z Psalmu Dawida, które Pan, tuż przed swoim zgonem, wielkim głosem wypowiedział na krzyżu:
 
 
"W ręce Twoje polecam ducha mego".
 
Psalm 31:6; Łukasza 23:46
 
 
"Była to prorocza przepowiednia przedśmiertnych słów Pana naszego Jezusa. On otrzymał ducha żywota od Ojca, jako dar. Będąc posłusznym planowi Ojca, stał się człowiekiem, aby być odkupicielem człowieka. Kiedy oddawał swój duch żywota, czyli życiową energię, Pan oznajmił swą ufność w obietnicę Boską, że otrzyma ducha żywota ponownie, przez zmartwychwstanie". Tom V, str. 368

"Z zupełnym zaufaniem i pełną wiarą Zbawiciel nasz tak swoje życie, jak i wszystkie swoje przyszłe nadzieje, polecił Ojcowskiej miłości i mocy, za co miał być obdarzony chwałą, zgodnie z Planem Ojca". Manna z 15 kwietnia

A oto myśl nieco inna:

"Nasz Pan złożył zasługę Swej ofiary w depozyt do rąk Ojca, gdy wisząc na krzyżu powiedział: 'W ręce Twoje polecam ducha mego'. I wszystko to – ducha żywota – On oddał do rąk Ojca, poruczył to Jemu. Nie mówił, że zastosowuje to za grzechy; nie mówił też, że zastosowuje za Kościół, a tylko: 'W ręce Twoje poruczam'. Pozostawił to w rękach Bożych w takim samym znaczeniu, jak ktoś uczyniłby to z owym milionem dolarów, o czym wspomniałem w poprzedniej odpowiedzi. Pieniądze złożone byłyby w banku, a składający otrzymałby książeczkę bankową, na którą mógłby otrzymać zaliczkę. Pieniądze te byłyby wciąż jego, one wcale nie należałyby do banku. One były tylko poruczone bankowi do czasu. Tak samo Jezus poruczył wszystko w chwili swego zgonu".

"Pan nasz Jezus, złożył depozyt w ręce Ojcowskie z zamiarem, że przy końcu tego wieku On użyje Swą zasługę na korzyść i zgładzenie grzechów całego świata". KPiO, str. 371

Przytoczone wyżej cytaty uzupełniają się wzajemnie w harmonijną całość. Pan Jezus w chwili swojej śmierci wykonał całkowicie zlecone Mu przez Ojca zadanie, którym było złożenie okupu za rodzaj ludzki. Aby je zrealizować, opuścił swój stan duchowy, stał się człowiekiem i poniżył się aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. On przyszedł na ziemię, by usłużyć nieszczęsnej ludzkości i złożyć za nią okup (gr. lułron anti lub antilutron) – równoważną cenę za Adama i jego rodzaj – w ręce Ojcowskie.

Pan Jezus – Sługa Jahwe, przyszedł na ziemię jako sługa upadłej ludzkości:
 
 
"Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu".
Mateusza 20:28
 
"Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło".
Łukasza 19:10

 
"To, co zginęło" – to ziemski raj i wieczne ziemskie istnienie. Krzyż stał się znakiem dodawania między niebem a ziemią – Bogiem i ludzkością. Śmierć krzyżowa Jezusa – Syna Człowieczego, była momentem przełomowym w dziejach ludzkości porażonej jadem wężowym – grzechem.
 
"I jak Mojżesz wywyższył [na drzewcu] węża na pustyni, tak musi być wywyższony [na krzyżu] Syn Człowieczy, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony". Jan 3:14-17; 4 Moj. 21:8, 9; Gal. 3:13, 14
 
 
 
 
Pełna wiary i nadziei ostatnia modlitwa Pana Jezusa, wypowiedziana wobec Jego uczniów – prośbą o przywrócenie Mu Jego poprzedniego stanu jako odwiecznego Słowa – Logosa (Jan 1:1,2):

"Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi; dokończyłem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą którą miałem u Ciebie, pierwej, zanim świat powstał". Jana 17:4, 5

To także mogło być Jego serdecznym pragnieniem, gdy wypowiadał ostatnie słowa na krzyżu: "Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego".

Otrzymał więcej! – boską naturę – nieśmiertelność i został wywyższony ponad wszystkie inteligentne istoty na niebie i na ziemi (Fili. 2:5-11; Obj. 5).

Według zapisu Apostoła Jana (19:30) ostatnim słowem, które wypowiedział Pan Jezus przed swoją śmiercią, było słowo "wykonało się". Komentarz opatruje je następującą uwagą: "Ofiara okupu rozpoczęła się trzy i pół roku temu, teraz została dokończoną". B 71
 
 
WYMOWNY OBRAZ
NA ŚMIERĆ UMIŁOWANEGO JEDYNAKA – SYNA BOŻEGO,
W KSIĘDZE MOJŻESZOWEJ
 

 

SŁOWO DOTYCZĄCE PANA JEZUSA
W PROROCTWIEPROROCZE SŁOWA DOTYCZĄCE PANA JEZUSA
W PSALMIE DAWIDOWYM


 
 
* * *

JEZUS ZBAWICIELEM ŚWIATA
PRZEZ ODKUPIENIE

 
Porównanie dwóch szczególnych świadectw Starego Testamentu
dotyczących Pana Jezusa: Psalmu 22:2-22 i proroctwa Izajasza 53:1-12.

 
Biblia hebrajska zawiera dwa szczególne przekazy prorocze dotyczące Syna Bożego, Mesjasza (Chrystusa), które ukazują Go jako Męża boleści – człowieka dotkniętego cierpieniem.

Odkupienie świata ludzkości przez Jezusa Chrystusa to dzieło najważniejsze w Planie Bożym. W swej przedludzkiej egzystencji Pan istniał jako Logos (Słowo), przez którego wszystko zostało stworzone (Jan 1:1-3). Aby wypełnić plan Boży Pan Jezus opuścił swój chwalebny stan niebieski i przyszedł na padół ziemski. Przyszedł jako Baranek, święty, niewinny, odłączony od grzeszników, by swe pełne doskonałe życie złożyć w ofierze – za utracone przez grzech doskonałe życie Adama, a w Adamie za życie jego całego rodu (1 Piot. 1:18-21).

Błogosławionym następstwem Jego heroicznej ofiary, złożonej w duchu doskonałego posłuszeństwa woli Ojca – Miłości, jest dzieło naprawienia wszystkich rzeczy, przepowiedziane ustami wszystkich świętych proroków od wieków (Dz.Ap. 3:18-24). Tak więc ostatecznym owocem dzieła odkupienia, dostępnym w czasie restytucji świata, będzie żywot wieczny w szczęśliwej nie kończącej się wieczności (Rzym. 5:12,15-19; 1 Kor. 15:21-26).

Pan Jezus przyszedł do swoich, lecz swoi Go nie przyjęli – mało: potraktowali Go jak niebezpiecznego przestępcę prawa Bożego i państwowego i skazali na śmierć – śmierć najhaniebniejszą – krzyżową (Jan 1:11). Wyrzucony z Jerozolimy – miasta świętego, umarł na krzyżu, policzony na równi z pospolitymi przestępcami... (Żyd. 13:11,12). Nawet najbliżsi Mu uczniowie nie byli zdolni pojąć ostatnich tragicznych momentów Jego poniżenia... (Fili. 2:5-11). Dopiero po Jego chwalebnym zmartwychwstaniu oraz po zesłaniu Ducha Świętego uczniowie zrozumieli, że na ich Mistrzu wypełniły się ważne, dotąd niezrozumiałe Pisma prorocze. Od tej pory więc, zgodnie z Jego poleceniem, przekazywali światu radosną nowinę o Jezusie Zbawicielu. Głosząc o Nim cytowali z Pism świętych stosowne wyjątki, świadczące, że na osobie Tego właśnie odrzuconego przez swój naród Jezusa z pogardzanego Nazaretu, z Galilei pogan, one wszystkie dokładnie się wypełniły...
 
 
 
 
Zapowiedziane na wstępie prorocze świadectwa z Psalmu i proroctwa Izajasza zostały ujęte w liczbowaniach biblijnych. Fragmenty, które świadczą proroczo o ich spełnieniu na osobie Jezusa – Zbawicielu ludzkości z grzechu i śmierci (Mat. 1:21), zaznaczono w zestawieniu 149 tłustym drukiem. Oto miejsca w Nowym Testamencie, w których te fragmenty znalazły swoje odbicie: Jan 12:38; Mat. 8:17; Mat. 26:53; Dz.Ap. 8:32, 33; 1 Piot. 2:22; Mar. 15:28 — Mat. 27:46; Mat. 27:39, 43; Mat. 27:35.

Z Psalmu 22 tylko wiersze od 2 do 22 nadają się do porównywania z 53 rozdziałem proroctwa Izajasza. Śmiertelne cierpienia w nich opisane są typem męki ukrzyżowanego Chrystusa. Dalsze wiersze są hymnem dziękczynnym wysławiającym wielką dobroć Boga za wybawienie z niedoli. Porównaj wiersz 23 tego Psalmu z wierszem 12 drugiego rozdziału listu do Żydów. Braćmi Pana są ci, którzy otrzymali ducha przysposobienia synowskiego. Tom V, str. 122
 

 
* * *


 
* * *

CZŁOWIEK CHRYSTUS JEZUS,
KTÓRY WYDAŁ SAMEGO SIEBIE NA OKUP ZA WSZYSTKICH
.
1 Tymoteusza 2:5, 6

 
* * *

PRZYSZŁO [SŁOWO] DO SWOJEJ WŁASNOŚCI,
A SWOI GO NIE PRZYJĘLI

Jana 1:11
 
 
"Wtedy arcykapłan rzekł do Niego: 'Zaklinam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus Syn Boga?' Rzecze mu Jezus: 'Tyś powiedział. Nadto powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba'. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał: 'Zbluźnił! Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie?' A oni, odpowiadając, rzekli: 'Winien jest śmierci'".
Mateusza 26:63-66
 
 
A jednak ich Biblia świadczy przeciwko nim...
 
 * * *

 
To nie żołnierze Piłata ani Heroda aresztowali Pana Jezusa, lecz najwyższy kapłan i jego wspólnicy. Doszli oni do przekonania, że życie Jezusa oraz Jego nauki i działanie były przeciwne ich planom i zamysłom, jakie oni uważali za najlepsze dla Judaizmu. Zamordowanie Jezusa było uplanowane naprzód; lecz mordercy szukali za jakimś pozorem, który by usprawiedliwiał ich postępowanie, jak to czynią wszyscy mordercy; a że byli też politykami, starali się nadać swojemu spiskowi zewnętrzną przynajmniej formę sprawiedliwości, licząc się z opinią innych, bardziej sumiennych niż oni. Straż 1950/37
 
"Wtedy On [Jezus] powiedział do nich: 'O niemądrzy! Jakże trudno uwierzyć wam w to wszystko, co mówili prorocy. Czyż nie tak właśnie miał cierpieć Chrystus, żeby potem wejść do swej chwały?'" (Łuk. 24:25, 26).
  
* * *
 
SŁUGA JAHWE

 
"Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co mu rozkażę" (5 Moj. 18:18).

"Tak, w krainie Moabu, według postanowienia Jahwe, umarł Mojżesz, sługa Jahwe" (5 Moj. 34:5).

"Rzekła Mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział jej Jezus: Jestem nim Ja, który mówię z tobą" (Jan 4:25, 26).
 


 
* * *
 
 
MOCNY ZNAK ROZPOZNAWCZY
warunkujący zrozumienie całego rozdziału
o tragicznym losie i cierpieniach tajemniczego
SŁUGI JAHWE
 


Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball