TrzyBiada.pl
20
SIE
1
1.4K
Lubię to
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE
 
KTO BĘDZIE KRÓLEM?

Na ogół nieznane są również sposoby Boże prowadzące do realizacji Jego planu "błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi". Cała ludzkość jest coraz bardziej zatrwożona rozprzęganiem się obecnego porządku świata, a jedynie ludzie wierzący przyjmują coraz szybszy bieg wydarzeń ze zrozumieniem pojmując, że "w wichrze i burzy jest droga Pańska" (Nah. 1:3).

Nadchodząca burza rzuca cień swój naprzód, powodując postrach na świecie, lecz ci, co patrzą z "miejsca ochrony Najwyższego", widzą poza ciemnymi chmurami wielkiego ucisku srebrną powłokę. Podnoszą zatem swoje głowy, radując się, ponieważ przybliżyło się ich wybawienie, nie tylko ich, ale i wszystkich odkupionych drogocenną krwią Chrystusa – wschodzi bowiem „Słońce Sprawiedliwości, ze zdrowiem na skrzydłach [promieniach] jego" (Mal. 4:2).

Jak wcześniej nadmieniono, dobiegły końca "Czasy Pogan" – okres panowania nad światem czterech uniwersalnych imperiów: Babilonii, Medo-Persji, Grecji i Rzymu. Bóg dozwolił, by te potęgi zarządzały sprawami świata od czasu odjęcia od Izraela figuralnego królestwa aż do czasu zupełnego ustanowienia prawdziwego Królestwa Chrystusa. Burzenie rządów tego świata weszło już w decydującą fazę anarchii i bezpośrednio poprzedza ustanowienie tego Królestwa, które będzie piątym uniwersalnym państwem świata i trwać będzie na wieki. Przynosi ono błogosławieństwa dla swych poddanych, podczas gdy wszystkie inne królestwa sprowadziły niezadowolenie i uciemiężenie dla "wzdychającego stworzenia". Nic też dziwnego, że w typie pokazane jest ono jako Jubileusz świata (3 Moj. 25:9), i że prorok Aggeusz nazywa je "pożądaniem wszystkich narodów" (Agg. 2:7).

Kładąc szczególny nacisk na sposób ustanowienia Królestwa Bożego, "Królestwa Niebieskiego", miejmy na uwadze, kto będzie sprawował rządy w tym Królestwie i kim będą jego poddani.

(1) Jest ono Królestwem Bożym w tym znaczeniu, że Ojciec Niebieski jest Wielkim Królem i On nakreślił Wielki Plan Zbawienia, którego wiek Tysiąclecia jest częścią. Jest Jego Królestwem także i w tym znaczeniu, że będzie ono ustanowione i podtrzymywane przez Jego moc (1 Kor. 15:24-26). Jest w końcu Jego Królestwem, ponieważ będzie ono reprezentowało Go, jako głównego Władcę i Jego prawa przez Pośrednika, którego ustanowił.

(2) Jest ono także i Królestwem Chrystusa – Królestwem Syna Bożego w tym, że Chrystus jako Pośrednik Nowego Przymierza będzie czynnym władcą tego Tysiącletniego Królestwa. Jako reprezentant Ojca będzie On gromić zło, niszczyć grzech i przyprowadzać wszystkich odkupionych, którzy zechcą otrzymać łaskę Bożą i żywot wieczny, do zupełnego posłuszeństwa Bogu i Jego prawom.

(3) Będzie ono ponadto Królestwem świętych, ponieważ jako "Królewskie kapłaństwo" (Obj. 5:10) będą oni panować, sądzić i błogosławić świat wraz z ich Panem, Jezusem (Rzym. 8:17, 18). Jako "wybrani" w Wieku Ewangelii z Jego ust otrzymali obietnicę: "Nie bój się, o maluczkie stadko! albowiem upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo". Wspomniał też o tym Pan, mówiąc do Daniela Proroka: "Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane" (Dan. 7:27).

Wybrani w wieku Ewangelii – Kościół – będą przy pierwszym zmartwychwstaniu "przemienieni" (Obj. 20:4,6; 1 Kor. 15:42-46,50-54; Jan 3:5,8). Od tego czasu nie będą już więcej istotami ludzkimi, ale "uczestnikami Boskiej natury" – niewidzialnymi dla ludzi, jak Bóg i aniołowie. Będą zatem potrzebne środki łączności pomiędzy tym chwalebnym Kościołem a tymi, którzy będą sądzeni i podnoszeni z grzechu i degradacji.

W przeszłości taką łączność zapewniały istoty duchowe – aniołowie. Przybierali oni na siebie ciała ludzkie i jako ludzie zawiadamiali wybitne osoby na ziemi o Bożych rozporządzeniach. Aniołowie objawili się Abrahamowi, Danielowi, Marii – matce Jezusa – i innym.

Pismo Święte naucza, że w wieku Tysiąclecia będzie inny sposób porozumiewania się między duchowymi władzami a ich ziemskimi poddanymi. Bóg postanowił, że pewna klasa ludzi, która już przed wiekiem Ewangelii została wypróbowana i okazała się godna doskonałości i życia wiecznego, będzie przez cały wiek Tysiąclecia pośredniczyć w komunikacji między niebem a ziemią.

(4) Ci pośrednicy, chociaż nie będą we właściwym tego słowa znaczeniu stanowić klasy Królestwa, ale dlatego że ją reprezentują, zostaną przez ludzi uznani za Królestwo: będą oni reprezentowali Królestwo Boże przed ludźmi jako jedyni widzialni jego przedstawiciele. Dlatego też nazywamy ich "ziemską fazą Królestwa", widzialną dla ludzi (Łuk. 13:28).

"Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy" wraz z innymi świętymi Starego Testamentu, do których odnosi się nasz Pan i Apostołowie (Mat. 8:11; Żyd. 11:4-10), którzy przeszli swe doświadczenia w życiu doczesnym, wzbudzeni zostaną ze stanu śmierci w stanie doskonałym – zupełnie przywróceni do ludzkiej doskonałości. Nie będą zatem potrzebowali przechodzić próby sądu przyszłego (gr. krisis – próba) trwającego tysiąc lat, jak reszta rodzaju ludzkiego. A ta doskonałość umożliwi im porozumiewanie się z duchowymi Królami i Kapłanami bezpośrednio, bez przybierania ziemskich ciał przez istoty duchowe. Jak Adam, kiedy był doskonałym, zanim zgrzeszył, mógł bezpośrednio porozumiewać się z niebieskimi władzami, tak i ci zasłużeni święci będą porozumiewać się, gdy tylko zostaną przywróceni do podobnego stanu doskonałości.

Ziemscy władcy nie będą "Królami i Kapłanami". Będą jednak z królewskiego naznaczenia "książętami po wszystkiej ziemi" – głównymi przywódcami i nauczycielami ludzkości (Ps. 45:17).

BLISKA ŁĄCZNOŚĆ I ŁATWOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ
MIĘDZY WŁADZĄ KRÓLEWSKĄ A JEJ ZIEMSKIMI PRZEDSTAWICIELAMI

Słowo Boże jasno wykazuje warunki bliskiej i zażyłej łączności między duchową i ziemską fazą Królestwa. Będą one spokrewnione ze sobą, jak ojciec z dziećmi. W tej ścisłej współpracy rząd duchowy w niebie będzie władzą prawodawczą, zaś święci Starego Testamentu – ziemską władzą wykonawczą. Jest bowiem napisane: „Z Syjonu [z duchowej fazy Królestwa] wyjdzie Zakon, a Słowo Pańskie [posłannictwotwo Boże, przez "książąt"] z Jeruzalemu" (Izaj. 2:3).
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball