TrzyBiada.pl
13
MAR
0
1.3K
Lubię to
SPOSÓB WTÓREGO PRZYJŚCIA
NASZEGO PANA


"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej".
2 Piotra 3:10


"Gdyż sam Pan
z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba... "
1 Tesaloniczan 4:16


"Ten Jezus, który od was został wzięty w górę,
tak przyjdzie, jak Go widzieliście idącego do nieba".
Dzieje Apostolskie 1:11


"Oto przychodzi wśród obłoków,
i ujrzy Go wszelke oko, a także ci, którzy Go przebili..."

Objawienie 1:7

 
 
Przekazy Pisma Świętego, dotyczące sposobu wtórego przyjścia naszego Pana nie są łatwe do zrozumienia dla przeciętnego czytelnika, ponieważ główne ich myśli są jakby sprzeczne ze sobą.

Jedne z nich mówią, że Pan przyjdzie jak złodziej – cicho, potajemnie. Drugie zaś przedstawiają Jego przyjście jako wielką manifestację – w asyście niezliczonych zastępów anielskich, przy dźwiękach wielkiej trąby – w sposób przez cały świat zauważony (Obj. 1:7; 16:15; Mat. 24:31).

Znamienne są też w tej kwestii słowa dwóch aniołów, którzy ukazali się uczniom tuż po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Aniołowie ci oświadczyli im, że ten sam Jezus przyjdzie znowu tak, jak Go widzieli idącego do nieba (Dz. Ap. 1:11; Łuk. 24:50, 51). A zatem okoliczności rozstania się Pana z uczniami również kryją w sobie jakieś wskazówki co do sposobu Jego wtórego przyjścia. Jakie to były okoliczności? Ogół Izraelitów był kompletnie nieświadomy tego doniosłego wydarzenia. Pan Jezus odszedł do nieba w ciszy – bez dźwięków trąby, potajemnie – bez zajaśnienia, żegnany zaledwie przez garstkę wiernych Apostołów. Ci widzieli Go odchodzącego literalnymi oczami. Czy również literalne oczy klasy Jego uczni miały rozpoznać Jego powtórne przyjście?

Aby w tym trudnym temacie zharmonizować ze sobą pozornie sprzeczne oświadczenia Biblii należy kierować się wypróbowaną zasadą: Podstawą zrozumienia powinny być oświadczenia bardziej proste, które należy rozumieć dosłownie. Z tą podstawą powinny być uzgadniane wyrażenia wysoce obrazowe i symboliczne. Po uwzględnieniu tej zasady, wszystkie miejsca Pisma Świętego mówiące o wtórym przyjściu Chrystusa Pana układają się w piękną i zgodną ze zdrowym rozsądkiem całość. Tom II, str. 158

Wszystkie wielkie kościoły chrześcijańskie i bardzo liczne związki wyznaniowe opowiadają się jednogłośnie za literalnym wypełnieniem zapisków Pisma w tej kwestii, nie próbując na ogół godzenia ich ze sobą.

Pan poinformował uczniów, że w Jego wtórej obecności będzie udzielony "pokarm na czas słuszny" tym, którzy stanowią Jego "czeladź" (Mat. 24:3,45; Łuk. 12:42). Pokarm ten miał być tzw. "twardym pokarmem" gromadzącym "orły", czyli ludzi wierzących o szczególnym charakterze. Orły nie tworzą wielkich gromad, mają dobry wzrok i dobry apetyt. Z tymi cechami przedstawiają Pańską czeladź – małą gromadkę wobec milionów nominalnych chrześcijan. Pokarm na czas słuszny ukazany w ścierwie, którym żywią się orły, to prawda Pańska – sierp, który lud Boży łączy, a jednocześnie oddziela go od tzw. "świata chrześcijańskiego" zwanego Babilonem – oddziela klasę pszenicy od klasy kąkolu (Mar. 4:29; Mat. 13:30; Łuk. 17:34-37; Obj. 18:4).
 


 
 
Temat o sposobie wtórego przyjścia naszego Pana jest bardzo wszechstronnie i wyczerpująco naświetlony w drugim tomie Wykładów Pisma Świętego w rozdziale piątym oraz w tomie czwartym na stronach 721 do 724. Tylko tam jest właściwie wytłumaczony ten aspekt wtórej obecności – wydarzenia niezmiernie ważnego, jako błogosławione następstwo okupu złożonego przez Pana podczas Jego pierwszego przyjścia na ziemię (Mat. 20:28).

Podczas wtórego przyjścia Pan nie ukazał się literalnym oczom. On objawił swojemu ludowi swą obecność przez danie Prawdy, która pozwala jasno zrozumieć wypełniające się proroctwa napisane dawno temu a dotyczące Jego przyjścia. W tych wypełniających się proroctwach objawia On i będzie objawiał nadal swemu ludowi swoją działalność, która stopniowo przygotowuje cały świat na ujrzenie Go oczami zrozumienia (Łuk. 8:10).

Pan objawi się światu ludzkości nie tylko jako niszczyciel imperium Szatana, lecz również jako jego możny Wybawiciel z niewoli grzechu i śmierci do chwalebnej wolności dzieci Bożych (Rzym. 8:19-22; 1 Jan 3:8).

Ta oświecająca działalność Chrystusa rozpoczęła się w zaraniu tysiącletniego dnia Jego obecności (rok 1874) i będzie trwać do zupełnego usunięcia z ziemi grzechu i śmierci (2 Piot. 3:10; Obj. 20:4; Dz.Ap. 17:31; 1 Kor. 15:24-26).
 
 
* * *
 

* * *
 
 
Ten Jezus. "Jak dziwnym jest, że wielu ludzi Pańskich, nawet spomiędzy tych co silnie wierzą i z tęsknotą oczekują Jego wtórego przyjścia przeoczyło szczegóły anielskiego świadectwa! Najprzód, że powrócić miał ten sam Jezus – nie poprzedni Jezus, którego oni znali w ciele, lecz Ten sam Jezus, który był od nich wzięty i którego oni rozpoznali jako zupełnie przemienionego od zmartwychwstania – duchowy Jezus, 'duch ożywiający'. Taki Jezus miał powrócić, nie w słabości jak 'za dni ciała Swego', lecz jako istota duchowa, przyobleczona zupełnością Boskiej mocy, aby ustanowić Swe królestwo i przez nie błogosławić wszystkie rodzaje ziemi..." Straż 1937/69
 
 
DNI NOEGO PRZED POTOPEM – DNIAMI SYNA CZŁOWIECZEGO
PRZED ANARCHIĄ

 
Oto uwagi w komentarzu do Ewangelii według Mateusza 24:37-39:

Jak było za dni ....... Nie przyjścia, lecz "obecności", po przybyciu .................. B177
Noego ..................... Przed potopem ................................................................. B177
Tak będzie ............. Przed czasem ucisku ....................................................... B177
Przyjście ................. Parousia, obecność ......................................................... B175
Syna Człowieczego Chrystus według ciała po matce był synem Adama ....... E170
Albowiem ................ Świat w ogólności ............................................................ D 749
Jedli i pili ................ Prowadząc zwykły tryb życia, nie spodziewając się
                                   nadchodzącej katastrofy .................................................. D 750
Do korabia ..............Typ na Chrystusa i Jego moc, która rozpleni i na nowo
                                  zorganizuje społeczeństwo ............................................... A 397
Nie spostrzegli ..... Nie byli świadomi nadchodzącego potopu i nie wierzyli
                                  świadectwu Noego ............................................................. B178
Aż przyszedł potop .Wielu nowoczesnych teologów zaprzecza, że potop
                                  miał miejsce ........................................................................ A 73
Zabrał wszystkich . Można przypuszczać, że wielkie katastrofy będą miały
                                  miejsce przy końcu wieku Ewangelii ............................. Z '07-39
                                  Katastrofą, jaka grozi społeczeństwu jest anarchia ..... Z '01-221
Tak będzie ............ Tak sami nie rozpoznają i nie będą wierzyć ....................... B178
Przyjście ......... ...... Parousia, obecność ............................................................ B178
 
 
 

 
 


* * *


* * *
 
 
Oto przychodzę jak złodziej (Obj. 16:15). "Te wersety jasno opisują sposób przyjścia Pana. Wskazują, że będzie on obecny w sposób niewidzialny, sprawując dzieło, którego przez pewien czas świat w ogóle nie będzie świadomy. Jego przyjście musi się więc odbyć w sposób cichy, niewidzialny, zupełnie niedostrzegalny dla świata, po prostu tak, jak przyszedłby 'złodziej w nocy', bez hałasu i bez żadnych innych znaków mogących zwrócić uwagę. W czasach Noego świat nadal zajmował się swoimi sprawami, w najmniejszym stopniu nie wyprowadzony z równowagi, nie wierząc w ogóle w to, co głosił Noe o nadchodzącym potopie. Podobnie będzie się działo w pierwszym okresie Dnia Pańskiego: świat, nie wierzący w ogłaszanie Jego obecności i zbliżającego się ucisku, będzie szedł swoją drogą, nie zwracając uwagi na żadne kazania aż do momentu, gdy w potopie ucisku stary świat – stary porządek rzeczy – zniszczeje, przeminie, przygotowując miejsce dla ustanowienia nowego porządku, Królestwa Bożego na całej ziemi – 'a jako było za dni Noego, tak będzie i za dni [obecności] Syna człowieczego'". Tom II, str. 143
 
 
 
 
* * *
 
CZY PAN MIAŁ PRZYJŚĆ JAK PRZERAŻAJĄCY PIORUN,
KTÓREMU TOWARZYSZY GRZMOT I BŁYSKAWICA?

 
 
Oto uwagi w komentarzu do Ewangelii według Mateusza 24:27:

Jak błyskawica ........... Astrape, nie błyskawica, bo błyskawica bardzo rzadko
                                       rozbłyskuje przez środek nieba. Słowo to użyte jest
                                       również w następującym wyrażeniu: "...jak gdyby światło
                                       oświecało cię swoim blaskiem [astrape]" (Łuk. 11:36). .. B172
                                       Jasne źródło światła, słońce ........................................ B 723
Wychodzi .................... Bez hałasu, natychmiast, i jest najpierw zauważone przez
                                       tych, którzy się najpierw przebudzili ................................. B177
Od wschodu .............. I nie może być ograniczone ani do odludnego miejsca, ani
                                       do prywatnego pokoju ...................................................... D 723
Ukazuje się ............... Wszędzie .......................................................................... D 723
                                     Stopniowo rzucając światło prawdy na każdy przedmiot .. B185
Aż na zachód ............ Aż na odległy zachód ......................................................... D 723
Tak będzie przyjście Parousia, obecność ........................................ B175, 177, D 723
Syna Człowieczego   Chrystusa, który według ciała był po matce synem Adama . E170
 * * *
 
"Prawda we właściwym czasie
staje się pokarmem dla domowników wiary, aby przez nią urośli
( Mat. 24:45)".
Tom I, str. 435 (ostatnia)* * *
 
 
"Nasz Pan w swoim wtórym przyjściu nie objawi się w jakimś pomieszczeniu ani też we wspólnocie ludzi przebywających na pustyni, czy w odosobnionym miejscu. Jego objawienie nie będzie nawet ograniczone do jednego narodu, jak to miało miejsce w czasie pierwszego przyjścia, lecz będzie to powszechna, ogólnoświatowa manifestacja: 'Wzejdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego'. To właśnie badawczy promień Prawdy, którego źródłem jest owo wspaniałe Słońce Sprawiedliwości, powoduje tak wiele zamieszania między ludźmi, świecąc w ciemnych miejscach i odkrywając błędy i zepsucie wszelkiego rodzaju. Wszystko, co bywa objawione, jest światłością. I to właśnie owa wielka Światłość świata – Chrystus (a później także towarzyszący Mu Kościół) – udzieli błogosławieństwa ludzkości poprzez oświecenie wszystkiego, co jest skryte w ciemności, albowiem nic nie jest skrytego, co by nie miało być objawione. 'Bo to dzień pokaże', a nie byłoby dnia bez słońca świecącego od wschodu aż na zachód. 'Tenci jest tą prawdziwą światłością, która oświeca [w słusznym czasie] każdego człowieka, przychodzącego na świat.'" Tom IV, str. 583
 

 
* * *

 
"Jedno z najwymowniejszych proroctw tyczących się 'czasów restytucji' znajduje się w ostatniej księdze Starego Testamentu, a brzmi ono następująco: 'Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem w jego skrzydłach (w promieniach)' (Mal. 4:2). Tu panowanie Królestwa Chrystusowego jest przyrównane do ogrzewających i leczniczych promieni słonecznych. Jest to ilustracja, którą możemy wszyscy zrozumieć i ocenić.

Przez wiele długich stuleci świat drżał pod ciemnymi i mroźnymi wpływami grzechu. Ustawicznymi wynikami tego były choroby, bóle i śmierć. Lecz w czasach restytucji, szatan, książę ciemności, będzie związany, a Chrystus, On żywot i światłość świata, rozszerzy swoją ogrzewającą i uzdrawiającą władzę nad ziemią, czego wynikiem będą, jak nazwał św. Piotr, 'czasy ochłody' i 'naprawienia wszechrzeczy'.

Jezus poparł ten proroczy pogląd o swoim Królestwie, przypowieścią o pszenicy i kąkolu. Wyjaśnił, że 'pszenicą' są 'synowie Królestwa' i że ci 'świecić się będą jak słońce w Królestwie ich Ojca' (Mat. 13:38, 43). Obietnica ta jest w zupełnej zgodzie z tym, co było powiedziane powyżej; mianowicie, że naśladowcy Pana mają uczestniczyć z Nim w chwalebnym dziele błogosławienia ludzkości w Jego tysiącletnim Królestwie". Straż1964/150, 151
 
 
* * *


* * *
 
 
"Większość przekładów używa tutaj słowa 'błyskawica'; jest to oczywiście niewłaściwe, ponieważ błyskawice nie wychodzą od wschodu słońca i nie ukazują się aż na zachód. Przychodzą one z różnych kierunków i bardzo rzadko rozbłyskują przez środek całego nieba. Obraz użyty przez Pana – jedynie możliwy, by pozostawał w zgodności z Jego słowami – dotyczy jasności słonecznej, która niezmiennie pojawia się na wschodzie i świeci aż do zachodu. Użyte tutaj greckie słowo astrape zostało więc w tym wersecie przetłumaczone nieprawidłowo, podobnie jak w zapisie tych samych słów dokonanym przez Łukasza (17:24). Nasz Pan użył również tego słowa astrape w Ewangelii Łukasza (11:36), gdzie odnosi się ono do światła świecy i jest tłumaczone jako 'blask'. Niewłaściwe pojęcie o sposobie przyjścia i objawienia się naszego Pana, ugruntowane w umysłach tłumaczy, doprowadziło do błędnego przełożenia astrape jako 'błyskawica'. Przypuszczali oni, że Pan objawi się nagle, jak błyskawica, a nie stopniowo, jak blask wschodzącego słońca. Jakże jednak piękny jest obraz wschodu słońca, ilustrujący stopniowe świtanie Prawdy i błogosławieństw w dniu Jego obecności! W obraz ten Pan włącza też zwycięzców: 'Tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego'. Prorok, używając tego samego obrazu, dodaje: 'Wzejdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego". Świtanie jest stopniowe, ale w końcu pełna, czysta jasność całkowicie rozproszy ciemności błędu, niewiedzy, przesądu i grzechu'". Tom ll, str. 155, 156
 
 


* * *
 
 
"Błędem jest stwierdzenie, że nasz Pan przyjdzie w ciele, na puszczę, czyli na pustkowie w Palestynie. Wierząc w to, wielu się tam udało, oczekując przyjścia Jezusa w ciele, z bliznami po ukrzyżowaniu. Oczekując Pana takiego, jakim był, a nie takiego, 'jakim jest', popełniają wielki błąd, uniemożliwiając samym sobie dostrzeżenie prawdy, podobnie jak Żydzi podczas pierwszego przyjścia (...).

Gdyby wiedzieli, czego mają oczekiwać, to nie sądziliby, że mają iść do Jerozolimy, aby szukać człowieka Chrystusa Jezusa; wywyższony król przychodzi bowiem jak blask słońca, sprawiając, że cały świat odczuwa Jego obecność i wpływ. Dlatego: 'Nie wychodźcie'.

'Jeśliby rzekli: Oto w komorach jest, nie wierzcie'. Spirytyzm, zawsze gotowy, aby zwodzić oszustwami i aby posługiwać się zasadniczymi prawdami jako szatą światłości (2 Kor. 11:13,14), nie waha się twierdzić, że żyjemy obecnie w okresie zmiany epok i świtania chwalebnego wieku. Niektórzy ze zwolenników tego ruchu uczą nawet, między innymi, że Chrystus jest obecny i nie wątpimy, że wkrótce proponować będą seanse, podczas których będą twierdzić, że pokazują Chrystusa w tajnych komorach'". Tom II, str. 157, 158

"Twierdzenie: 'oto jest w komorach' jest już wysuwane przez spirytystów. Twierdzą oni, że na niektórych swych seansach mogą prowadzić osobiste wywiady z Panem oraz że wszyscy, którzy sympatyzują z ich poglądami, mogą mieć ten sam przywilej. A co byłoby, gdyby ostrzeżenie, że w miarę możliwości zwiedliby oni nawet i wybranych, oznaczało iż tym najcięższym próbom owego złego dnia zostaną poddani 'sami wybrani'? 'I któż się ostać może?' (Obj. 6:17) ". Tom IV, str. 582
 
  
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball