TrzyBiada.pl
7
MAR
0
1.5K
Lubię to
 
KONIEC DRUGIEGO "BIADA"

 
"Minęło drugie 'biada', a oto trzecie, 'biada' niebawem, nadchodzi. I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie pozostały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca [Chrystusa] i będzie królować na wieki wieków" (Obj. 11:14-15).

Modlitwy świętych, od stuleci tęskniących za wybawieniem ze stanu grzechu i śmierci, zostały wysłuchane. Wzmagająca się nad światem anarchia kruszy ostatecznie władzę "boga świata tego" i otwiera przed wszystkimi ludźmi dobrej woli rozdział wiecznego szczęścia w Królestwie Bożym na ziemi. Owo burzliwe przejęcie władzy nazwał nasz Pan "uciskiem wielkim", gdyż sprowadza ono wielkie utrapienia. Jest to jednak niezbędne przygotowanie serc ludzkich na przyjęcie reguł sprawiedliwości i miłości, obowiązujących pod rządami Chrystusa.

"Sąd mój jest, abym zebrał narody [rozgniewane narody po jednej stronie linii frontu], i zgromadził królestwa [obóz "królów" politycznych, kościelnych, militarnych, finansowych, itp. po drugiej stronie], abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystką popędliwość gniewu mego; ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli Mu jednomyślnie" (Sof. 3:8, 9).

Przytoczone proroctwo dobitnie dowodzi, że walka społeczna, nasilająca się od początku wtórej obecności Chrystusa, przerodzi się w końcu w anarchię, kładącą kres diabelskiemu porządkowi świata. Nie unicestwi ona jednak życia na ziemi. Z pewnością finał tej walki będzie straszliwym zmaganiem. Trwający już ponad sześć tysięcy lat proces degradacji człowieka sprawił, że ludzie są bardziej samolubni, bardziej siebie nienawidzą i bardziej są wyczerpani nerwowo niż kiedykolwiek przedtem. W tych okolicznościach niepohamowany wybuch ludzkich namiętności będzie z pewnością kosztował wiele istnień ludzkich. Pan Jezus ma jednak nad tym wszystkim kontrolę i On zapewnił, że dni "wielkiego ucisku" zostaną skrócone, by rasę ludzką zachować od zagłady (Mat. 24:22). Ci, którzy pozostaną, będą tak upokorzeni własną niezdolnością do pokojowego załatwienia spraw swoich i świata, że skwapliwie przystaną na Boskie sposoby. O ile okażą dobrą wolę, by wielbić Boga (wargi czyste) i służyć Mu ochotnie nie zaznają już śmierci. Proces śmierci ulegnie w nich zatrzymaniu i zaczną szybko wracać do moralnego i umysłowego zdrowia, jak również fizycznego piękna, jakie posiadał człowiek przed grzechem. Od milionów obecnie żyjących, którzy przeżyją anarchię, rozpocznie się więc Królestwo Boże na ziemi. Oni chętnie poddadzą się instrukcjom Abrahama, Izaaka, Jakuba i reszty Świętych Starego Testamentu, którzy będą ziemskimi przedstawicielami niewidzialnego – duchowego Królestwa Chrystusa i Kościoła. Ci, którzy są w grobach, którzy w śnie śmierci przeczekali dzień, rok lub tysiące lat obudzą się ze stanu nieświadomości w nowym już, szczęśliwym świecie.
 
 
Początek końca komunizmu

 
Samson jest słynnym biblijnym bohaterem starożytności. Wspierany przez samego Boga nadludzką siłą, w pojedynkę wyzwolił naród izraelski spod filistyńskiego jarzma. Do zguby doprowadził go romans z Filistynką Dalilą. Historia ta ma swoje odniesienie do współczesności.
 
 

* * *

* * *
 

* * *
 

* * *
 

* * *

 
O Polsko! Jeśli ty masz zostać młodą
I taką, jak ta być, co dzisiaj żyje,
I być ochrzczona tą przeklętą wodą,
Której pies nie chce, wąż nawet nie pije;
Jeśli masz z twoją rycerską urodą
Iść między ludy, jak wąż, co się wije;
Jeśli masz zrównać się z podstępnym Włochem;
Zostań, czym jesteś – ludzi wielkich prochem!
 
(...)
 
Ciebie się żadna trucizna nie imię –
Krzyż twym papieżem jest – twa zguba w Rzymie!
Tam są legiony zjadliwe robactwa:
Czy będziesz czekać aż twój łańcuch zjedzą?
Czy ty rozwiniesz twoje mściwe bractwa,
Czekając na tych, co pod tronem siedzą
I krwią handlują, i duszą biedactwa,
I sami tylko o swym kłamstwie wiedzą,
I swym bezkrewnym wyszydzają palcem
Człeka, co nie jest trupem - lub padalcem.

Lecz pokój z nimi – nie, ten brud ruchomy
Nie zna pokoju...
                                  "Beniowski" (Pieśń I – wyjątki)
                                   Juliusz Słowacki
 
 


* * ** * *
 

 
 
 
"GDAŃSK SIERPIEŃ '80" – jest to tytuł książki Andrzeja Drzycimskiego i Tadeusza Skutnika, wydanej w 1990 roku. Książka ta zawiera pełną dokumentację rozmów prowadzonych w Stoczni Gdańskiej imieniem Lenina w okresie strajku okupacyjnego 14 – 31 sierpnia '80 roku. Na ostatniej stronie tej książki istnieje taki oto zapis: "O 16.40 członkowie komisji rządowej, prezydium MKS i eksperci obu stron przechodzą do sali BHP, na uroczyste podpisanie dokumentu porozumienia. Zwycięstwo! 16.52 – delegacja rządowa opuszcza Stocznię. Wałęsa dziękuje ekspertom, eksperci dziękują robotnikom. 17.55 – na małej sali BHP rozpoczyna się pierwsze posiedzenie Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 'So!idarność'". (Dodajmy: Związku, który wyrwał się spod władzy PZPR, wymuszając przy tym na niej akceptację tego faktu. Był to pierwszy tego rodzaju przypadek w historii komunizmu).
 * * *
 


* * *


Pewien zaufany człowiek Dalili
 
 
Lech Wałęsa, elektryk, jest postacią szczególną. Przyczynił się on do "Polskiej Rewolucji" – z rewolucji europejskich najbardziej paradoksalnej, była bowiem powstaniem robotników przeciwko "Robotniczemu Państwu".

Dnia 14 sierpnia 1980 roku, Lech Wałęsa, pokonawszy czterometrowe ogrodzenie, dostał się na teren Stoczni imieniem Lenina w Gdańsku. Jej dyrektor naczelny, Klemens Gniech, stał na koparce i obietnicą podjęcia negocjacji próbował skłonić zgromadzonych robotników do przerwania strajku. Wałęsa wdrapał się na koparkę i również przemówił do robotników. Kiedy ogłosił strajk okupacyjny – solidarnościowy tłum głośno wyraził swoją aprobatę.

Dnia 17 sierpnia powstał na terenie stoczni Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS). Tego samego dnia, o godzinie 900 rano, w niedzielne przedpołudnie, ksiądz Jankowski odprawił mszę przy prowizorycznym ołtarzu po zewnętrznej stronie bramy nr 2. Niebiesko-szare bramy były udekorowane kwiatami i wielką, oprawioną fotografią Papieża (tak było aż do końca strajku).

Do dnia 17 sierpnia sformułowano ostateczny kształt 21 postulatów robotniczych. Dnia 31 sierpnia wszystkie te postulaty zostały przez obie strony podpisane: działającą z polecenia V plenum partii (30.08) Komisję Rządową i miejscowy MKS. Potem Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku. Na podstawie książki Timothy Garton Asha "Polska Rewolucja" str. 28-30, 44.
 


 
 
Dwadzieścia jeden postulatów ma swoje odniesienie do dwudziestu jeden pasm włosów siedmiu warkoczy Samsona (3 x 7 = 21), które Dalila kazała mu ogolić (Sędz. 16:19). Siła partii zasadzała się na szerokim poparciu robotników. Wybuch masowych strajków robotniczych wymownie zaświadczył, że to poparcie zostało cofnięte. Zgoda V plenum partii z dnia 30 sierpnia na żądania robotników i podpisanie 31 sierpnia wszystkich 21 postulatów było więc w rzeczywistości upadkiem PZPR, a zarazem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL). W taki to sposób "Samson" stracił „włosy" – poparcie mas robotniczych.

Dwadzieścia jeden postulatów przypomina nam coś, czym klasa robotniczo-chłopska się chlubiła, co ją solidaryzowało do skutecznej walki z kapitalizmem.

Oto objaśnienie w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN (tom 7, str. 295, kol. 1) pod hasłem Międzynarodówka Komunistyczna, III Międzynarodówka, Komintern (ros. Kommunisticzeskij Internacjonał, niem. Kommunistische Internationale):

"...Duże znaczenie dla dalszej działalności M.K. miał II Kongres (1920), który uchwalił tzw. 21 warunków przyjęcia do M.K., ograniczających napływ do partii komunistycznych i M.K. elementów centrystycznych, a jednocześnie przeciwstawiał się zaczynającym występować wśród działaczy komunistycznych tendencjom sekciarskim, negującym znaczenie działalności komunistów na forum parlamentarnym i w organizacjach masowych. Kongres poświęcił szczególną uwagę kwestii chłopskiej i narodowo-kolonialnej, podkreślając konieczność zdobycia dla klasy robotniczej sojuszników w walce o obalenie ustroju kapitalistycznego..."

"...Istotną rolę odegrała M.K. w organizowaniu frontu solidarności klasy robotniczej w obronie ZSRR, w międzynarodowej walce przeciw niebezpieczeństwu wojny imperialistycznej oraz reformistycznym i ugodowym tendencjom w ruchu robotniczym..."
 
Dwadzieścia jeden warunków – dokument dotyczący porządku i warunku przyjmowania partii do Komunistycznej Międzynarodówki, a także zobowiązania już przyjętych do Kominternu partii. Przeznaczony dla większego organizacyjnego oraz ideologicznego umocnienia komunistycznych partii, okazał się ideowym orężem walki przeciw oportunistom. Napisany przez W. I. Lenina. Przyjęty przez II Kongres Międzynarodówki Komunistycznej 6 sierpnia 1920 roku. Mała Encyklopedia Radziecka z roku 1959, tom 3, str. 314

II Kongres Międzynarodówki Komunistycznej odbył się w dniach od 19 lipca do 7 sierpnia 1920 roku (początek obrad w Piotrogrodzie, dokończony w Moskwie). Historia KPZR, str. 379

Jakże pięknym i mocarnym w oczach zsolidaryzowanych mas proletariatu jawił się komunizm z jego 21 warunkami, odgradzającymi go od wszelkich przeciwnych i ugodowych tendencji zewnętrznych. Jakże słabym i wzgardzonym stał się ten sam system, gdy w roku 1980 w Gdańsku zmuszony został do podpisania 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS). Jego pierwszy punkt brzmiał:

"Akceptacja niezależnych od Partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikacji przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych".

Robotnicy zmusili partię rządzącą – „Rząd robotniczy" – do kapitulacji... Było to największe wydarzenie w historii komunizmu od Wielkiej Październikowej Socjalistycznej Rewolucji 1917 roku.

W Polsce dla zneutralizowania solidarności komunistycznej utworzono solidarność robotniczo-klerykalną. Przeciw 21 warunkom jedności komunistycznej, jak na kpiny, zażądano podpisania 21 postulatów.

Samson stracił włosy, w których tkwiła jego moc – na kolanach Dalili.

"W kilka lat później radziecka agencja TASS donosiła: Solidarność nie powstała w wyniku rozruchów z lata 1980 roku, narodziła się na kolanach kościoła. Rosjanie uważali, że Solidarność powstała w wyniku pierwszej wizyty Papieża w Polsce i nic w tym dziwnego. Na pewno marzenia o wolnym niezależnym związku zawodowym stały się realne właśnie podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce latem 1979 roku (...) Jego zdaniem było: Wierni będą mieli tyle tylko wolności, ile im się uda wywalczyć". Książka Claire Sterling "Czas morderców", str, 164
 
Lech Wałęsa, elektryk, gorliwy katolik, był tym zaufanym człowiekiem, którego użył kler rzymsko-katolicki (Dalila) w akcji mającej na celu pozbawienie "Samsona" jego "włosów".
 * * ** * *

 
 
* * *
 
* * *
 
 
Dodatkową przyczyną niepowodzenia w realizacji szczytnych haseł socjalizmu-komunizmu jest niegodność większości tych, którzy je głoszą.

Historia ludzkości zna niezliczoną ilość przykładów świadczących o tym, że ludzkie samolubstwo jest w stanie zniweczyć każdą wzniosłą ideę. Upadek socjalizmu w ostatnich latach jest jeszcze jednym potwierdzeniem tej smutnej reguły.

W 1897 roku Autor IV tomu W. P. Św. pisał (str. 608):

"Niech tylko socjalizm stanie się popularny, a zaraz ci sami chciwcy i wyzyskiwacze, którzy teraz są jego przeciwnikami, dostaną się do środka i obejmę kontrolę nad socjalistycznym społeczeństwem dla samolubnych celów".

Rewolucyjny ruch komunistyczny, obrany przez Boga jako narzędzie do ukarania klasy bogaczy, sprzeniewierzył się wyznawanym ideałom. Ci, którzy mienili się być obrońcami i reprezentantami klasy robotniczej, zaczęli ją sami okradać.

Burzliwe wydarzenia 1980 roku w Polsce rzuciły światło na niezrozumiały dotąd fragment Objawienia (11:13), mówiący o okolicznościach końca drugiego "biada":

"A w owej godzinie stało się wielkie trzęsienie ziemi i dziesiąta część miasta upadła, i zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy imion ludzi. A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu niebieskiemu".

Jak się okazało, fragment ten opisuje symbolami koniec triumfalnego pochodu komunizmu w świecie, jaki trwał od 1939 do 1980 roku, czyli przez cały czas trwania drugiego "biada" (Obj. 8:13; 9:13-11:14).

Drugie biada rozpoczęło się w Polskiej Rzeczypospolitej (skrót PR) w 1939 roku, a skończyło się w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (skrót PRL) w 1980 roku, podpisaniem przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ("Solidarności") 21 postulatów dnia 31 sierpnia 1980 roku. Zaczęło się przeto w Gdańsku i w Gdańsku się skończyło.

Lech Wałęsa: "Przed drugą wojną światową było na Zachodzie niemało ludzi, którzy pytali: Dlaczego mamy umierać za Gdańsk? (...) Jednak to, co się teraz zaczęło w Gdańsku, ma inne znaczenie. To nie jest początek, ale prawdziwy koniec tamtej wojny..." Z przemówienia Lecha Wałęsy w Kongresie USA – 15.11.1989 roku
 


* * *


 
"Wielkie trzęsienie ziemi" przepowiedziane w wizji spełniło się jako tzw. "polska rewolucja" – fala robotniczych strajków w sierpniu 1980 roku w Polsce.

Upadek "jednej dziesiątej miasta" w rezultacie trzęsienia ziemi to upadek Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), jednego z dziesięciu państw socjalistycznych Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).

Wyrażeniem "imion ludzi" oddaje Biblia Gdańska prawidłowo zwrot "onomata antropon" greckiego tekstu. W "polskiej rewolucji" padały imiona, czyli dobre imię, autorytet osób na stanowiskach państwowych, splamionych przywłaszczaniem mienia publicznego.

Następne słowa "a pozostali ulegli przerażeniu" dotyczą tej samej klasy przestępców w pozostałej dziewiątce państw RWPG.

Wyrażenie "i oddali chwałę Bogu niebieskiemu" wskazuje, że zrozumieli oni jakim grzechem zawinili. Sumienie, to świadomość odpowiedzialności moralnej za swoje czyny. Posiada je każdy człowiek, bez względu na to, co wyznaje (Rzym. 2:14,15).
 
Myśl o "oddaniu chwały Bogu" znajduje się jeszcze w dwóch innych miejscach Pisma Świętego (Joz. 7:19 i Jan 9:24). Pierwszy z przykładów dotyczy porażki wojska izraelskiego podczas zdobywania Aj, miasta bałwochwalczych Kananejczyków. Szturm miasta nie powiódł się dlatego, że jeden z żołnierzy, Achan, zgrzeszył chęcią nielegalnego wzbogacenia się. Obecność wśród członków partii komunistycznej licznych ludzi pokroju Achana miała dodatkowy wpływ na upadek tego zwycięskiego ruchu. Pewne podobieństwo sytuacji zachęca nas przeto do porównania wartości liczbowych odpowiednich wersetów: Joz. 7:19-21 i Obj. 11:13.

Snując te rozważania należy jednak pamiętać, że głównym powodem "upadku dziesiątej części miasta" (PRL – dziesiąty członek RWPG) była wroga akcja kościoła, państwa i kapitału (Samson pokonany przez Dalilę i bogatych książąt filistyńskich). "Upadek siedmiu tysięcy imion" oraz "oddanie przez resztę chwały Bogu" to lekcja dodatkowa. Ukazuje ona znikomość gigantycznych wprost wysiłków ludzkości w celu naprawienia świata, wobec upadku i samolubstwa, które niweczą jej plany. Dodajmy: plany, które podejmuje się zrealizować polegając wyłącznie na własnych siłach – bez Boga...
 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball