TrzyBiada.pl
6
MAR
0
2K
Lubię to
 
Drugie "Biada"

 
"I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem! I zostali uwolnieni czterej aniołowie zgotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi" (Obj. 9:13-15).

Drugie „biada", to dalszy rozwój ruchu rewolucyjnego w wyniku wybuchu drugiej wojny światowej. Sytuacja rozwija się zgodnie z Bożym Planem opartym na ofierze Chrystusa (ołtarz złoty). Stąd wychodzi dyrektywa rozwiązania czterech aniołów.
 

 
* * *
 
 
 
 
"Pancernik 'Schlezwig-Holstein', okręt szkolny Kriegsmarine, przybył do Gdańska 25 sierpnia pod pretekstem wizyty kurtuazyjnej. Prasa polska z 28 sierpnia poświęciła tej wizycie liczne informacje. 1 września o godzinie 445 pancernik otworzył ogień na Westerplatte, rozpoczynając tym drugą wojnę światową". Zeszyt "II Wojna Światowa" KAW, str. 33
 


 
 
* * *
 


 
 
* * *
 
 
Czterej aniołowie. Słowo anioł oznacza posłańca – czynnik ożywiony lub nieożywiony, jakiego Bóg używa do realizacji swojego planu. Czterej aniołowie są personifikacją (uosobieniem) czterech naukowo opracowanych przez Marksa i Lenina tez: (1) Rewolucja, (2) Dyktatura proletariatu, (3) Socjalizm, (4) Komunizm. Określają one kolejność faz przechodzenia od ustroju feudalnego i kapitalistycznego do ustroju komunistycznego skutkiem oddziaływania ruchu rewolucyjnego. Wpływ ideologii komunistycznej (czterej aniołowie) na masy Chrześcijaństwa (rzeka Eufrat) był wielce ograniczony (związanie) z powodu powszechnej wrogości rządów o odmiennych ustrojach politycznych. Trzeba było silnego uderzenia, aby został zburzony mur odgradzający pierwsze państwo zbudowane w myśl haseł rewolucyjnych od reszty świata. W wyniku działań drugiej wojny światowej wojska rewolucyjne odparły najazd hitlerowski i wyszły z granic swojego państwa, rozchodząc się po ziemi jak niszczycielska szarańcza. Odtąd rozpoczęło się na wielką skalę oddziaływanie zasad komunistycznych na struktury ustrojowe innych krajów, a także ateizacja społeczeństw popierających dotąd Chrześcijaństwo (Babilon). W ten sposób wódz "Cyrus" (Chrystus) posłużył się nieświadomymi swej roli rewolucjonistami, aby "odprowadzić wody Eufratu" (zniweczyć poparcie narodów dla kościelnictwa), jako ostateczne przygotowanie do zdobycia i zniszczenia Mistycznego Babilonu (Obj. 16:12). Rozwiązani aniołowie znaleźli się na czterech węgłach ziemi, co wyobraża ogólnoświatowy zasięg wpływów ideologii komunistycznej po drugiej wojnie światowej (Obj. 7:1). Patrz poniższy rysunek 

 
 
* * *
 
  
* * ** * *
 
 
 
Początek drugiej wojny światowej stał się sposobnością dla ZSRR do wyjścia ze swoich dotychczasowych granic i zajęcia aż do Bugu wschodnich terenów Polski.
 
 

* * *

 
"A liczba wojsk – konnicy: dwieście razy tysiąc tysięcy – posłyszałem ich liczbę. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu [kolor dymu] i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony – podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę" (Obj. 9:16-19).

Liczba wojska 200.000.000 – Wojska radzieckie w drugiej wojnie światowej reprezentowały doktryny komunistyczne (konie) dwustu milionów obywateli ZSRR (208.827.000 w 1957 roku).

Pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki – niszczycielska sprawiedliwość obrońców uciskanych i propagatorów zrównania społecznego.

Ogień, dym i siarka z pysków koni – Niszczycielskie dla starego porządku świata oddziaływanie doktryn komunistycznych. Niweczenie bałwochwalstwa, przesądów religijnych i pychy ludzkiej, wynoszenia się jedni nad drugimi z powodu urodzenia, bogactwa czy zdolności.

Wytracenie trzeciej części ludzi. "Przed drugą wojną światową system socjalistyczny zajmował 17 procent terytorium i około 9 procent ludności kuli ziemskiej; po wojnie – 26 procent terytorium i około 35 procent ludności świata" (Historia KPZR, KIW 1960, str. 767). Egzystencja trzeciej części ludzkości w jej dotychczasowych warunkach życia została siłą przerwana. Odtąd miała ona żyć w świecie urządzonym przez dyktaturę proletariatu.

Moc w pyskach i ogonach – Wszechstronna propaganda. "Z przodu" koni – radykalne prawdy dotyczące sprawiedliwości społecznej (głowy lwie), "z tyłu" – szerzenie ateizmu i fałszywych teorii o naprawie świata (ogon – fałszywy prorok [nauczyciel], wąż – uosobienie kłamstwa).
 
 
* * *
 

"A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży" (Obj. 9:20, 21).

Słowa tych wersetów wskazują, że rozrastający się bolszewizm był biczem Bożym, plagą, która powinna była wzbudzić pokutę za złe uczynki, służenie diabłu, bałwanom niemym i głuchym (diabelskim naukom panoszącym się w Chrześcijaństwie oraz niepohamowanej żądzy bogacenia się). Skoro plaga ta nie wzbudziła pożądanej reformy, jest rzeczą konieczną, aby ludzie odnieśli karę ostateczną. Przyjdzie ona od Boga przez "narzędzia Jego gniewu" (Izaj. 13:5), przygotowane ideologią czterech aniołów. W drugiej wojnie światowej "czterej aniołowie" mieli "wytracić" jedną trzecią ludzi, lecz ich zadaniem ostatecznym jest sprowadzenie na świat Armageddonu (anarchii) w oznaczonej przez Boga "godzinie, dniu, miesiącu i roku" – zniszczenie diabelskiego porządku, jaki panuje na świecie (2 Kor. 4:4).

Każde karanie Boże jest pobudką do sprawiedliwości (Żyd. 12:11). Można zatem twierdzić, że wszystkie narody upokorzone rządami dyktatury proletariatu znalazły się w korzystniejszej pozycji wyjściowej do przyjęcia Królestwa Chrystusa na ziemi niż pławiące się w zbytku kraje Zachodu. Głównym jednakże odbiorcą Bożej łaski wynikającej z zaistniałych warunków są ludzie już teraz poświęceni Bogu – klasa Jana. To do tej klasy przy końcu drugiego biada zostało skierowane poselstwo po raz wtóry obecnego Pana:

"I widziałem innego potężnego Anioła, zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia. W prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi (...) Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków (...) że już nie będzie zwlekania, ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, dokona się tajemnica Boża (...) A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: Idź, weź książeczkę otworzoną z ręki Anioła stojącego na morzu i na ziemi! Poszedłem więc do Anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze do mnie: Weź i zjedz ją (...) I wziąłem książeczkę z ręki Anioła i zjadłem ją (...) I powiedziano mi: Musisz znowu prorokować o ludach i narodach, i językach, i o wielu królach" (Obj. 10).

Anioł zstępujący z nieba – Pan podejmujący działalność na tle drugiego biada podczas wtórej obecności.
 


 
 
* * *
 

Anioł zstępujący z nieba, mający w ręku otwartą książeczkę, to nikt inny, jak Pan Jezus Chrystus – Lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. Przez swoją śmierć ofiarniczą zdobył On prawo otworzenia księgi planu Bożego oraz zerwania jej siedmiu pieczęci (Obj. 5:1-5).

Morze i ziemia – Świat po drugiej wojnie podzielony na obozy: morze – świat socjalistyczny, ziemia – świat kapitalistyczny.

Budowniczowie Chrześcijaństwa uważali, że wznoszone przez nich dzieło jest królestwem Chrystusa. Panujący otrzymali autorytet królujących z Bożej łaski, a wszelkie naruszenie ustanowionego porządku zagrożone było surowymi karami. Bojaźń stosu, szatańsko wyrafinowanych tortur tzw. "świętej inkwizycji" i groźba mąk piekielnych sprawiły, że system przez wieki trwał nie naruszony. Arystokracja i kler mogły gnębić bezkarnie i wyzyskiwać najniższe warstwy społeczne.

Od czasu Reformacji monolityczna budowla zaczęła pękać, ale ostateczny upadek Chrześcijaństwa powodować zaczęło wzmaganie się światła wtórej obecności Chrystusa.
 
Obudzony duch krytycyzmu, utrata zaufania do religijnych nauczycieli i rosnąca niewiara zaczęły szybko uwalniać ludzi z zabobonnego strachu i średniowiecznych ograniczeń. Coraz szybsze obalanie uznanych autorytetów rozpoczęło anarchizację stosunków religijnych i społecznych. Wielu posunęło się do krańcowości odrzucając Boga całkowicie. Przemiany te dokonywały się najszybciej na Wschodzie, w społeczeństwach szczególnie zacofanych i uciskanych. Tutaj hasła o równości społecznej, sprawiedliwości, potrzebie wyzwolenia się samemu spod upokarzającej zależności znalazły największy posłuch. Część społeczeństw dotąd posłusznych i stabilnych jak ziemia, skutkiem rewolucyjnej edukacji zaczęło zmieniać się w niespokojny jak morze, budzący trwogę żywioł. Sam Pan Jezus, mówiąc o czasach ostatecznych, przepowiadał "na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale" (Łuk. 21:25).

W wyniku II wojny światowej obóz socjalistyczny z ZSRR na czele (morze) rozrósł się do 1/3 liczby ludzkości oraz 1/4 terytorium ziemi.

Było to symboliczne zabicie trzeciej część ludzi (Obj. 9:13-21). Stanowi ona tak zwany Wschód; reszta ludzkości to Zachód. Symbolem tak wyraźnego podziału świata stał się "mur berliński".

Oto ideologiczna definicja obu obozów:

Wschód (z dużej litery) – kraje usytuowane w tym kierunku i przeciwstawne Zachodniej Europie i Ameryce.

Zachód (z dużej litery) – kraje Zachodniej Europy i Ameryki przy przeciwstawnych krajach socjalistycznej wspólnoty. Słownik Języka Rosyjskiego S. I. Ożegowa
 


 
 
Anioł postawił swoją prawą nogę na morzu. Morze przeto było po Jego prawicy. Wynika z tego nauka, że symbolicznym "morzem", na którym stanęła prawa noga Pana, jest socjalistyczny Wschód. „Ziemia" zaś, na której stanęła noga lewa, to kapitalistyczny Zachód. Ma to swoją wymowę. Pan najwidoczniej dał pod pewnym względem wyższe uznanie "morzu" (Wschodowi) niż "ziemi" (Zachodowi).
 
 
* * ** * ** * *

 
Słowo prawica ma kilka znaczeń:

Prawica – prawa ręka, prawa strona; stronnictwo konserwatywne w parlamencie. Słownik ilustrowany języka polskiego M. Arcta

W poniższym zestawieniu słowo "prawica" należy rozumieć jako "prawą stronę".
 

 

Otwarta książeczka – Niewielki zakres objawienia Bożego, danego na czas ostateczny, dotyczący końcowych spraw tego świata oraz Jego ludu.
Pan dał tę książeczkę w Polsce, w tym miejscu na "morzu":

– gdzie rozbiory i wojny skruszyły wiele serc, przygotowując je na przyjęcie Prawdy (Izaj. 18:7).
 
– gdzie wśród poświęconych Bogu ludzi, wierzących w otwarte jeszcze drzwi Wysokiego Powołania, zamierzył On przeprowadzić ostateczne żniwo Kościoła             wieku Ewangelii.
 
– gdzie Szatan zbudował swój ostatni bastion oporu (władza czerwonej bestii) wobec wzmagającej się władzy Chrystusa, gdzie przeto zaistniała potrzeba                  ogłoszenia Jego ostatecznych wyroków.
 
 

 
 
* * *
 
 
 
 
Zastosowana w powyższym zestawieniu liczba 3,5 (złamana siódemka) pojawia się w łączności z cierpieniem. II wojna światowa – drugie wielkie "biada" przewyższała swoim zasięgiem i okropnościami wszystkie dotychczasowe wojny.
 
 
* * *
 
 
 
* * *
 


Przysięga, że nie będzie odwłoki – Objawienie przez zależności chronologiczne Boskiego czasu "godziny, dnia, miesiąca i roku" (Obj. 9:15) początku Armageddonu (Pascha 1981 – godzina 1500, dnia 18 kwietnia 1981 roku).

Musisz znowu prorokować. Główne prorokowanie, dotyczące czasów ostatecznych i okoliczności założenia na ziemi Królestwa Chrystusa, miało miejsce w Stanach Zjednoczonych między 1874 a 1914 rokiem. Ogłaszano (przed czasem) m.in. Koniec Czasów Pogan w 1914 roku i upadek królestw tego świata w wojnie, rewolucji i anarchii. Ponowne, uzupełniające prorokowanie miało miejsce w Polsce w latach 1977 – 1981, jako finał rozwijającej się od końca lat sześćdziesiątych orientacji chronologicznej. Okres ten to "1260 dni" prorokowania "dwóch świadków Bożych" (Obj. 11:3). Jednym z przyszłościowych wydarzenień, jakie ci świadkowie wówczas obwieścili był przełom lat 1980/1981 w historii ruchu komunistycznego. Należało w tych latach upatrywać wydarzeń światowych, wskazujących na przechodzenie procesu destrukcji starego świata z fazy rewolucyjnej w anarchię.

Dalszy fragment wizji, opisującej wydarzenia poprzedzające trąbienie siódmego anioła (anarchię), wymienia dwa znamienne procesy, które zostały szczególnie wyraźnie zaobserwowane w Polsce:

(1) Słabnięcie i załamywanie się rządów socjalistycznych, przedstawione jako "upadek dziesiątej części miasta" (Obj. 11:13).

(2) Nawrót do rządów świecko-religijnych, ukazany w wizji jako "wychodzenie bestii z przepaści" (Obj. 11:7).

Te dwa procesy są ze sobą ściśle związane. Przedstawia to wyraziście inna wizja księgi Objawienia:

"I ujrzałem bestię wychodzącą z morza (...) a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę" (Obj. 13:1, 2).

Fantastyczne stwory pokazane w tej wizji ilustrują w rzeczywistości rządy, systemy, którymi posługuje się "bóg tego świata", diabeł. Jego działanie przez rządy świecko-religijne pokazane jest w bestii, natomiast działanie przez rządy świeckie w smoku. Diabeł jest głównym siewcą ateizmu. To on, posługując się świecką władzą komunistyczną, zlikwidował w strefie jej wpływów nauczanie religii. Wizja ukazuje to jako strącenie przez ognistego smoka trzeciej części gwiazd niebieskich (Obj. 12:4). Pokazani w gwiazdach nauczyciele przestali odtąd świecić na kościelniczym niebie prawosławia w Rosji (jeden z trzech odłamów chrześcijaństwa). Podobna sytuacja zaistniała w całej wspólnocie krajów socjalistycznych, powstałej w wyniku II wojny światowej, jako rezultat "zabicia trzeciej części ludzi" (Obj. 9:18). Wszędzie władze komunistyczne starały się skłonić nauczycieli różnych kościołów i związków religijnych do współpracy politycznej, "ściągając" ich z symbolicznego nieba.

W Polsce jednak trafił komunizm na szczególne trudności. Doświadczenia historii, indywidualizm i religijność narodu polskiego, wreszcie obserwacja z bliska rewolucyjnych przemian najwyraźniej nie przyczyniły się tutaj do sprzyjającego tej idei klimatu.

Po odparciu w 1920 roku armii bolszewickiej liczni cudzoziemcy pytali Józefa Piłsudskiego, czy nie obawia się on wybuchu u siebie rewolucji podobnej jak ta w Rosji. Ówczesny Naczelnik Państwa wspomina w swej książce jak odpowiadał swoim rozmówcom na to pytanie: "Otrzymywali zawsze i niezmiennie ode mnie odpowiedź, że jeżeli sądzonym jest, w co zresztą wątpię, by świat zechciał przejść przez eksperyment rosyjski, będziemy my, Polacy, ostatni, którzy to zrobimy. Dodawałem zawsze, że jesteśmy zbyt bliskim sąsiadem Rosji, abyśmy łatwo na naśladownictwo się zdobywali". "Rok 1920" Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1989

Brak w społeczeństwie polskim szerszego poparcia dla idei komunistycznej pobudził jednego z przywódców radzieckich do sarkastycznego porównania: "Komunizm pasuje tak do Polaków jak do krowy siodło".

Ustawicznych kłopotów władzy ludowej przysparzali w Polsce sami robotnicy, w przytłaczającej większości katolicy. Ich masowe wystąpienia w 1956, 1970 i 1976 roku wzbudzały rosnący niepokój tej władzy.
 


 
 
By zaradzić rozterkom, naruszającym stabilność jego imperium, Szatan zaczął rozpaczliwie zmieniać taktykę. Narzucił on zaniepokojonym władzom komunistycznym potrzebę zwrócenia się do Kościoła Rzymsko-katolickiego (z jego siedzibą w Watykanie) o pomoc. W rezultacie: "z morza wyszła bestia" (w obozie państw socjalistycznych uformował się rząd świecko-religijny), a "smok" (władza świecka) oddał jej całą inicjatywę. Wszystkie te usiłowania są jednak beznadziejne, bo któż może sprzeciwić się Boskim planom?
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball