TrzyBiada.pl
3
MAR
0
2K
Lubię to
 
BIADA, BIADA, BIADA

 
"I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić" (Obj. 8:13).

Na tle rozgrywających się wypadków dziejowych, zmierzających nieuchronnie do punktu krytycznego, lud Boży spełniał swoje posłannictwo jako dalekowzroczny "orzeł", (Łuk. 17:37) lecący przez środek kościelnego nieba. Posłannictwo to, nasilone szczególnie w ostatnich kilku latach przed pierwszą wojną światową, obwieszczało zbliżający się koniec Czasów Pogan, oraz nadchodzące trzy "biada"wojnę, rewolucję i anarchię (1 Król. 19:11, 12). Zaraz potem miało nadejść upragnione Królestwo Jezusa Chrystusa.
 


 
 
Wkrótce po wybuchu pierwszej wojny światowej (30 sierpnia 1914) nowojorska gazeta "The World" donosiła:

"Wybuch okropnej wojny w Europie spełnił niezwykłe proroctwo. W ciągu minionego ćwierćwiecza Międzynarodowi Badacze Pisma Świętego, lepiej znani jako ludzie 'Brzasku Tysiąclecia', ustami swoich kaznodziejów oraz za pośrednictwem druków ogłaszali światu, że w roku 1914 rozpocznie się od dawna przepowiedziany w Biblii Dzień Gniewu. 'Wyglądajcie roku 1914!' — nawoływały setki wędrownych ewangelistów".
 


 
 
?  ?  ?

* * *

* * *
 Pierwsze "Biada"
 
 
"I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni przepaści. I otwarła studnię przepaści. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze..." (Obj. 9:1-3).

Gwiazda spadła z nieba. Wybuch I Wojny Światowej stworzył bolszewikom warunki do ostatecznego zrealizowania planu, do którego tak długo, z tak wielką wiarą i uporem zdążali – car rosyjski, utraciwszy wszelkie poparcie w zrewolucjonizowanym społeczeństwie, jak gwiazda goryczy (Piołun) spadł z wyżyn dotychczas zajmowanych, a wraz z nim cały stary porządek, którego był reprezentantem.
 


* * *

 
Pretekstem do wybuchu I wojny światowej było zamordowanie austro-węgierskiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda dnia 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie. 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Podpisanie przez Niemcy układu rozejmowego w Compiegne (11 listopada 1918) położyło kres wojnie. Encyklopedia Powszechna PWN, tom 4 str. 702, 703
 


* * *

* * *

* * *

* * *

* * * 
Dano jej [gwieździe] klucz otwierający przepaść. Upadek caratu przyczynił się do ustanowienia Rządu Tymczasowego. Ten zaś pozwolił bolszewikom (szarańcze) na legalną działalność. Był przeto "kluczem" uwalniającym ich z podziemia (przepaść). Wrócili z wygnania i z więzień czołowi bolszewicy.
 

 
 
W dniu 2 marca (15 marca według nowego stylu) miało miejsce zrzeczenie się tronu cara Mikołaja II na rzecz jego brata Mikołaja Aleksandrowicza. Wprawdzie ten w dniu następnym tj. 3 (16) marca zrzekł się go również, to jednak właściwą datą upadku caratu jest najwidoczniej dzień 2 (15) marca, ponieważ w tym dniu wyłonił się pierwszy gabinet Rządu Tymczasowego. Encyklopedia Powszechna PWN, tom 4, str. 22
 
Dym ze studni. Bolszewicy natychmiast przystąpili do realizowania linii taktycznej partii, rozpoczynając propagandę przeciw Rządowi Tymczasowemu. Powstała z tego rewolucja socjalistyczna (dym). Bolszewizm zwyciężył ostatecznym atakiem na Pałac Zimowy, który w nocy z 7 na 8 listopada 1917 roku został zdobyty.
 
 
* * *
 
 
"Którym [szarańczom] dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. 1 nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. (...) Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy" (Obj. 9:3-5, 10).

Moc w ogonach skorpionowych dręcząca ludzi. Proroka nauczającego kłamstwa porównuje Pismo do ruchliwego, zdolnego do wszelkich skrętów ogona (Izaj. 9:15). Aby społeczeństwo prawosławnej Rosji wyszkolić do własnych celów zaczęli ideolodzy komunizmu szczepić mu do umysłów "jad skorpionowy" – ateizm. Jad ten nie "zabijał" ludzi – nie czynił ich bezużytecznymi dla nowej władzy. Przeciwnie – mimo pewnych cierpień psychicznych z odrzucenia wiary w Boga (dręczenie), szybko stawali się oni karnymi, posłusznymi nowej władzy żołnierzami ateistycznej armii. Byli to ludzie łatwo ulegający indoktrynacji, płytko myślący i płytko wierzący – biblijny kąkol (Mat. 13:38). Takiej szkody nie ponieśli ludzie szczerzy, posiadający rozumną (pieczęć na czołach), żywą wiarę w Boga (zieloność) – ani ludzie prości (trawa), ani wybitne osobistości (drzewa). Rządząc się niezależnym umysłem pozwolili oni "spalić" w sobie sympatię do skompromitowanej władzy świecko-kościelnej (Obj. 8:7), ale Boga w sercu zachowali.

Pięć miesięcy. Jest to szczegół czasowy, który potwierdza trafność zrozumienia; "7 listopada rozpoczął obrady II Zjazd Rad, który proklamował objęcie władzy przez Rady (...) do lutego – marca 1918 roku władza radziecka ukonstytuowała się we wszystkich głównych ośrodkach kraju". Mała Encyklopedia Powszechna, PWN Warszawa 1959, str. 812

Z przytoczonego cytatu wynika, że partia bolszewicka opanowała władzę w kraju w wystarczającym stopniu w ciągu pięciu miesięcy, czyli od listopada 1917 roku do marca 1918 roku, lub – według starego sposobu liczenia – od października 1917 do lutego 1918 roku.
 
 
* * *
 
 
"A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie" (Obj. 9:6).

Szukanie śmierci. Żelazne karby dyktatury proletariatu zmusiły ludzi do życia w nowym ustroju, uniemożliwiając im wszelkie próby dokonania zmiany zaistniałych warunków. Możliwość zerwania z tymi warunkami, symbolicznie przedstawiona w śmierci, została również odebrana.
 
 

* * *
 
 
"Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie. A włosy miały jak włosy niewieście, a zęby ich były jak u lwów. Miały też pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju" (Obj. 9:7-9).
 


 
 
Podobieństwo do koni – Symbol bojowych doktryn stanowiących siłę pociągową całej organizacji rewolucyjnej.

Korony jakby ze złota – Idea podobna w założeniach do warunków przyszłego Królestwa Bożego na ziemi.

Twarze jakby twarze ludzi – Idea dla dobra człowieka.

Włosy długie jak u niewiast – Źródłem mocy Samsona były jego długie, nigdy nie strzyżone włosy. Włosy dodają niewiastom urody. Takim powabnym okryciem komunistów był ich niezmienny program sprzyjający najniższym a jednocześnie najliczniejszym warstwom społeczeństwa. Program ten dawał "szarańczy" powszechne poparcie, a tym samym nieograniczoną, daleko sięgającą władzę (jak długie włosy).
 

 
 

Zęby jak u lwów – Środki miażdżące wszelki opór.

Pancerze żelazne – Żelazna sprawiedliwość (Efez. 6:14) – "od każdego według zdolności, każdemu według potrzeb". O taki pancerz sprawiedliwości społecznej kruszyły się pociski wszelkich zarzutów, piętnujących drastyczne metody jej wdrażania. Wszak od 1874 roku nastał świt Wielkiego Jubileuszu świata, w którym bogacze będą zmuszeni do oddania biednym ich należności (3 Moj. 25:8-10; Mat. 19:24-26).
 


 
 
Skrzydła, wozy wojenne – Symbol szybkiej, sprawnej organizacji o jaką genialnie zabiegał Lenin.
 
 
* * *

 
"I miały [szarańcze] nad sobą jako króla anioła przepaści, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollion" (Obj. 9:11).

Abaddon, Apollion – Znaczy Niszczyciel. Partia bolszewicka została królem Abaddonem, gdy objęła królestwo w Rewolucji Październikowej 1917 roku i wraz z niszczycielską szarańczą została przeznaczona do całkowitego zburzenia starego świata.
 


* * *

 
"Jedno biada minęło; oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne biada" (Obj. 9:12).
 
 


 
* * *
 
 
"Wojna trwała ponad 4 lata i skończyła się porażką państw centralnych. Wzięły w niej udział 33 państwa, z tego 29 po stronie Ententy. Do wojska zmobilizowano około 70 mln ludzi; straty wynosiły około 10 mln zabitych i 20 mln rannych; poniesione zostały ogromne straty materialne".

"II wojna światowa wciągnęła w swoją orbitę 61 państw, około 1700 mln ludności; toczyła się w Europie, Azji, Afryce Północnej niemal na wszystkich morzach i oceanach. Ogółem powołano pod broń 110 mln żołnierzy. W wyniku wojny straciło życie około 55 mln ludzi, około 35 mln zostało rannych; bezpośrednie wydatki na wojnę wyniosły 1154 mld dolarów. Straty materialne zostały oszacowane na 260 mld dolarów''. Encyklopedia Powszechna PWN, tom IV, str. 703, 705
 
 
* * *

 
Skutkiem rewolucyjnych przemian cała Rosja przekształciła się w jeden wielki obóz wojenny. Przeciwników zlikwidowano albo zamknięto w obozach. Wielomilionowa większość stanowiła bojową ateistyczną armię przygotowującą się do zewnętrznych podbojów.
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball