TrzyBiada.pl
1
MAR
0
1.9K
Lubię to
 
TRĄBIENIE SIEDMIU ANIOŁÓW

 
"A owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić".
 
Objawienie 8:6
 
 
Trąbienie siedmiu aniołów przedstawia rozwój ruchu rewolucyjnego – bolszewizmu (Obj. 8:2). Pierwsze cztery trąbienia ukazują organizowanie, planowanie, manifestowanie i wzrost ruchu rewolucyjnego – przygotowywanie mas rewolucyjnych propagandą czterech zjazdów SDPRR do natarcia na bastiony Chrześcijaństwa wraz z końcem Czasów Pogan. Pozostałe trzy trąbienia – biady, odnoszą się do trójfazowego upadku Chrześcijaństwa w wojnie, rewolucji i anarchii skutkiem dalszego odziaływania ruchu rewolucyjnego. Obj. 8:12,13.

Przed wybuchem I wojny światowej (pierwszego "biada") odbyło się pięć zjazdów SDPRR (skrót nazwy partii: Socjaldemokratyczna Partia Robotników Rosji).

Trąbienie siedmiu aniołów należy liczyć od drugiego, a nie od pierwszego zjazdu SDPRR. Na drugim zjeździe bowiem narodził się bolszewizm – bojowa partia robotnicza ukazana w Samsonie.
 


 
 
Drugi Zjazd SDPRR odbył się latem 1903 roku. 13 posiedzeń Zjazdu – od 17 do 24 lipca – ubiegło w Brukseli. Potem delegaci Zjazdu zmuszeni byli opuścić stolicę Belgii, gdyż policja belgijska posłała za nimi szpiegów, i pozostałe 24 posiedzenia – od 29 lipca do 10 sierpnia – przeszły w Londynie. Historia KPZR, str. 20

Główne zadanie zjazdu polegało na utworzeniu rzeczywistej partii w oparciu o zasady ideologiczne i organizacyjne, które wysunęła i opracowała "Iskra". Jako najbliższe zadanie polityczne partii, zjazd proklamował obalenie carskiego samowładztwa (program minimum), zniesienie wielko-obszarniczej własności ziemskiej, zniesienie podziału społeczeństwa na klasy, zniesienie pańszczyzny i przebudowę społeczeństwa w duchu socjalizmu (program maksimum). W całkowitej zgodzie z duchem i zasadami teorii marksizmu stawiano w programie tezę, że nieodzownym warunkiem rewolucji socjalistycznej jest dyktatura proletariatu, która pozwoli zdławić wszelki opór wyzyskiwaczy i wszystkich wrogich socjalizmowi sił klasowych wewnątrz kraju, w celu obrony zdobyczy socjalizmu przed napaścią wrogów zewnętrznych. Przy omawianiu tego punktu uwidoczniły się wyraźnie dwa przeciwstawne sobie prądy. Tak dokonał się rozłam partii na bolszewików i mienszewików, co w konsekwencji doprowadziło do utworzenia dwóch partii: proletariackiej – rewolucyjnej i drobnoburżuazyjnej – ugodowej. Na II Zjeździe narodził się bolszewizm.

Lenin: "Bolszewizm istnieje jako prąd myśli politycznej i jako partia polityczna od 1903 roku".

"Główny wynik II Zjazdu SDPRR – faktyczne stworzenie rewolucyjnej marksistowskiej partii w Rosji, partii bolszewików". Historia KPZR, str. 25
 

* * *

* * *

* * ** * *

* * *
* * *


* * *
 
* * *


* * ** * *
 
 
Trzeci Zjazd SDPRR zwołany przez bolszewików odbył się w Londynie w okresie od 12 do 27 kwietnia 1905 roku bez udziału mienszewików i w walce z nimi. Szczególnie wiele uwagi poświęcił zjazd ruchowi chłopskiemu, który rósł mimo prób zahamowania go przez rząd carski, oraz zadaniu zorganizowania proletariatu do bezpośredniej walki w drodze powstania zbrojnego. Lenin wskazywał, że partia powinna dążyć do wniesienia świadomości politycznej do ruchu chłopskiego, aby proletariat wiejski zrozumiał przeciwstawność swoich interesów i interesów burżuazji wiejskiej. Uchwały III Zjazdu formułowały plan strategiczny i linię taktyczną partii w rewolucji. Plan ten przewidywał obalenie feudalnej władzy cara wspólnie z mienszewikami, aby w następnej kolejności obaliwszy mienszewików, ustanowić dyktaturę proletariatu.

Czwarty Zjazd SDPRR (zjednoczeniowy) obradował w Sztokholmie w dniach 10 – 25 kwietnia 1906 roku. Zjazd ten odbywał się pod hasłem ujednolicenia frontu i podsycania rosnącego wciąż ruchu rewolucyjnego robotników i chłopów. Program agrarny, którego bronił Lenin, zmierzał do rewolucyjnego zburzenia całej starej własności ziemskiej.
Oto główne punkty tego programu:
1. Konfiskata całej ziemi cerkiewnej, klasztornej, apanażowej (osobista własność panującego), państwowej, gabinetowej (urzędniczej) i obszarniczej.
2. Powołanie obieralnych komitetów chłopskich w celu likwidacji wszystkich pozostałości władzy obszarniczej i przywilejów obszarniczych, oraz w celu faktycznego     dysponowania skonfiskowaną ziemią.
3. W określonych warunkach politycznych (zdecydowane zwycięstwo rewolucji i ustanowienie republiki demokratycznej), nacjonalizację całej ziemi tzn. przekazanie     jej na własność państwa.

Piąty Zjazd SDPRR odbył się w Londynie od 30 kwietnia do 19 maja 1907 roku w czasie rewolucji 1905 – 1907, która objęła 215 powiatów, czyli połowę wszystkich powiatów Rosji europejskiej.

Zjazd podjął uchwały, które na dłuższy czas określały politykę partii bolszewików. Rozszerzający się ruch rewolucyjny spowodował wystąpienia w wojsku i marynarce, chociaż rewolucja nie powiodła się jeszcze. Lenin uszedł za granicę po lodach Zatoki Fińskiej, gdzie przebywał do kwietnia 1917 roku, skąd listownie pozyskiwał masy do nowej rewolucji.

Uchwały zjazdów docierały zaraz do uszu mas jako posłannictwo wolności, jako dźwięki trąb bojowych zwołujących lud do ostatecznej bitwy z ciemięzcami. I tak też zostały one przedstawione w wizjach księgi Objawienia.

We wszystkich wierszach obejmujących trąbienie czterech Aniołów, wyrażenia "jedna trzecia", odnoszą się do Rosji, która w Europie najliczebniej reprezentowała prawosławie, które jest jednym z trzech (obok katolicyzmu i protestantyzmu) odłamów Chrześcijaństwa.
 
 
* * *
 

"I pierwszy [anioł] zatrąbił. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa" (Obj. 8:7).

Grad (zamrożona woda; woda jest biblijnym symbolem prawdy) – twarde prawdy o charakterze społecznym, przynoszące utrapienie.

Ogień zmieszany z krwią – ognista argumentacja pobudzająca do uśmiercenia ustroju feudalnego i kapitalistycznego.

Spalenie drzew i trawy – "spalenie" wśród wielkich i małych sympatii (zieloność) do starych struktur i pozyskanie ich dla idei rewolucyjnych.
 
 
* * *
 
 
"I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew; i jedna trzecia stzoorzeń w morzu, mających duszę [życie], zginęła, i jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu" (Obj. 8:8, 9).

Płonąca góra wrzucona w morze – Skupienie niszczycielskiej propagandy na władzy cara (góra – symbol królestwa; Jer. 51:25), by ją obalić wspólnym wysiłkiem zbuntowanych mas (morze; Izaj. 57:20). W wyniku tej propagandy carat znalazł się w opałach rewolucji burżuazyjno-demokratycznej (1905 – 1907). Cel został ostatecznie zrealizowany krótko potem w Rewolucji Lutowej.

Morze zamienia się w krew – pod wpływem "krwawej" propagandy, poświęconej szczególnie masom chłopskim, zostały one przepojone rewolucyjnym duchem odwetu.

(Późniejsze zmiany, które zaszły w społeczeństwie zapalonym hasłami rewolucji, księga Objawienia charakteryzuje następująco: "I przemieniło się [morze] w krew jakby umarłego" (Obj. 16:3). Po rozprawieniu się z "krwiopijcami" radykalizm mas zaczął stopniowo zamierać. Gasła wiara w możliwość zbudowania ustroju rzeczywistej sprawiedliwości społecznej, natomiast wzmagało się rozczarowanie nowopowstałą rzeczywistością. Coraz mniej było chętnych do poświęceń na rzecz oddalającego się w nieskończoność celu. Rozwarstwienie społeczeństwa, jakie w tych warunkach zaistniało, Pismo porównuje do rozdzielenia się krwi po śmierci człowieka. Dzieli się ona na serwatkowaty płyn zwany surowicą krwi i na substancję zsiadłą. Jak tylko krew zacznie się rozdzielać, wówczas zsiadła część się psuje. Podobnie się stało z socjalistycznym społeczeństwem. Ono też podzieliło się na ludzi pracowitych i zasłużonych, w dodatnim znaczeniu tego słowa, oraz ludzi niedbałych, bezmyślnych, leniwych i obojętnych. Pierwszych można porównać do surowicy, która będąc wstrzykiwana do organizmu zabezpiecza od chorób. Ci drudzy są jak skrzepnięte części krwi, które szybko psują się i gniją. Patrz komentarz do Obj. 16:3)

Śmierć stworzeń mających duszę (życie) – Ktokolwiek został porwany nowymi ideami "umierał" dla dawnego ustroju.

Zniszczenie okrętów – Utrata dochodów przez organizacje państwowe i burżuazyjne skutkiem buntu oświeconych mas.
 
 
* * *

 
"I zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały" (Obj. 8:10, 11).

Płonąca gwiazda zwąca się Piołunem – Nauczycielska gwiazda cara i kościelnictwa jaśniała niewzruszenie na prawosławnym niebie, otoczona aureolą świętości. Zdemaskowanie cara i kleru jako "krwiopijców" miało tę aureolę zedrzeć ("spalić"), z wyżyn uwielbienia zrzucić ich na ziemię – napełnić goryczą.

Śmierć wielu ludzi od wód zatrutych upadkiem gwiazdy. Nauki dowodzące boskiego pochodzenia władzy cara i kleru zostały przedstawione jako fałszywe. To, co dawało orzeźwienie – stało się odtąd gorzkie. Dotychczasowi wyznawcy odwrócili się od cara i kościelnictwa – przestali dla nich żyć.
 
 
* * *
 

"I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc" (Obj. 8:12).

Rażenie ciał niebieskich. Rażenie słońca (światło Ewangelii), księżyca (światło Zakonu) i gwiazd (nauki Apostołów) oznacza niewiarę w Boga, jako wynik materialistycznej ideologii Marksa, Engelsa i Lenina. Niebo prawosławia zostało poważnie zaciemnione.

Głównym celem bolszewickiego ruchu rewolucyjnego było osiągnięcie socjalizmu-komunizmu. Walka z religią była jakby po drodze do osiągnięcia celu. Przewidziany atak na carat i religię panującą w Rosji planowany był w trakcie konsolidacji ruchu bolszewickiego w ostatnich kilkudziesięciu latach okresu zwanego przez Pana "Czasami Pogan" (Łuk. 21:24). Plany te nie mogły być jednak zrealizowane wcześniej, aż ten okres się skończył w roku 1914. Bóg dał Poganom przywilej panowania do tego czasu, i do wygaśnięcia tego terminu swego postanowienia nie zmienił. Do roku 1914 prawa królów, kleru i arystokracji miały być tolerowane.

Oto wyrażenia Lenina na ten temat: "...politycznej walki z religią"; "...podporządkowanie walki z religią walce o socjalizm". Wielka Encyklopedia Radziecka, tom 21, str. 631, kol. II

Narzędziem do walki z religią był tzw. walczący, naukowy ateizm.
 
Oto słowa Lenina: „...z powyższego wynika, że czasopismo, które pragnie być organem wojującego materializmu, powinno być, po pierwsze, organem bojowym w tym sensie, by systematycznie demaskować i zwalczać wszystkich współczesnych 'dyplomowanych lokajów klechostwa' (...) czasopismo takie powinno być, po drugie, organem wojującego ateizmu".

Trzecia część, o której mówi werset, odnosi się do prawosławnego kościoła rosyjskiego.

Prawosławie, ortodoksja – jedno z trzech głównych, obok katolicyzmu i protestantyzmu, wyznań w chrześcijaństwie. Encyklopedia Powszechna, tom III, str. 690

Grecko-wschodni Kościół – nazwa ogólna dla szeregu wyznań, które odpadły od kościoła katolickiego i dlatego nazywane są schizmatyckimi, same zaś zwą siebie ortodoksyjnymi (prawosławnymi). Mały słownik teologiczny, str. 144
 
 
* * ** * *
 
 
 

* * *
 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball