TrzyBiada.pl
20
SIE
0
1.4K
Lubię to
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE
 
KTO JEST ZA USTANOWIENIEM KRÓLESTWA, A KTO JEST PRZECIW?

Najważniejszym wydarzeniem w historii świata jest ustanowienie Królestwa Bożego między ludźmi przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego wybrany Kościół zwycięzców i współdziedziców. Na to wielkie wydarzenie wskazują wszystkie obietnice Boże i figury, a które jak widzimy, nie tylko są na czasie, lecz już się rozpoczynają. Ktokolwiek pojmuje te fakty i których serca zgadzają się z wielkim Boskim planem wieków, i kto dopatrzył się, że lekarstwo Boże na uleczenie grzechu i nędzy umierającego i wzdychającego Stworzenia będzie zastosowane przez to Królestwo, tego nic bardziej nie może interesować, jak czas i sposób ustanowienia tegoż Królestwa.

KLASY LUDZI KRÓLESTWEM ZAINTERESOWANE

Nasz Pan nauczył nas modlić się: "Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie tak i na ziemi". Każdy, kto z ufnością oczekuje na to Królestwo, kto z serca – w duchu i prawdzie – modli się o nie, musi koniecznie interesować się wypełnieniem zasyłanej prośby.
Łatwo zauważyć można, że nawet świat, gdyby tylko mógł pojąć właściwy charakter tego Królestwa, to natychmiast by je z radością powitał, co też ostatecznie uczyni.

KLASY LUDZI KRÓLESTWU PRZECIWNE

Ogólnie biorąc możliwym jest, że pewna klasa ludzi nie zgodzi się na sprawiedliwy rząd. Do klasy tej należą wszyscy, którzy nie miłują złotego prawa miłości; zamiast miłować bliźnich jak samych siebie, wolą widzieć ich deptanych, ciemiężonych, by odmawiano im praw, odpowiedniego wynagrodzenia i wygody za ich pracę, aby sami mogli używać świata, opływać w rozkoszach i zbytkach (Jak. 5:1-9), więcej niż serce mogłoby pożądać a rozsądek wymagać. Ludzie tego rodzaju trzymają się jakby śmiertelnym uściskiem obecnego porządku rzeczy i ustroju społecznego, i instynktownie drżą na wspomnienie o obiecanym Królestwie Chrystusowym. Życzeniem ich jest, aby to Królestwo nigdy nie przyszło, jak Dawid powiedział: "Myślą, że domy [rodziny] ich są wieczne, a przybytki ich trwają od narodu do narodu, przeto nazywają je od imion swoich na ziemi... Takowa myśl ich głupstwem jest, a przecież potomkowie ich pochwalają to usty swymi" (Ps. 49:12-14).

Ci ignorują i nie wierzą w liczne proroctwa odnoszące się do tego Królestwa, chociaż ono zawsze było tematem dla proroków: "Bóg przepowiedział [Królestwo Mesjasza] przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków" (Dz.Ap. 3:21). Wielu boi się tego Królestwa i przeczuwa, że Bóg ustanowi Swoje Królestwo, które rządzić będzie sprawiedliwie. A jeżeliby sprawiedliwość miała być wymierzona każdemu, to wielu władców ziemi musiałoby zmienić swe stanowisko do swych poddanych, lub być wtrąconymi do więzienia. Wielu zaś, chlubiących się z władzy, bogactw lub honorów byłoby pozbawionych chwały, honorów i bogactw, krzywdą ludzką nabytych, i ujrzałoby siebie w prawdziwym świetle – że są nędznikami. Tacy drżą, chociaż nie wierzą temu, co mówi Pismo Święte, że: „Nie ma nic skrytego, co by nie miało być objawione i nic tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano" (Mat. 10:26). Obok tych niesprawiedliwych szafarzy bogactw i władzy – stoi jeszcze większa liczba ludzi, bez której ci pierwsi nie utrzymaliby się. Klasa ta na razie nie posiada więcej jak skromny dział w urzędach, wygodach i bogactwach, i słabą ma nadzieję, że z czasem będzie opływać w dostatkach i przepychach, to jednak ci biedacy, niewolnicy samolubstwa i próżności, stają się igraszką zwodniczej fortuny. Wielu z nich nosi imię Chrystusa, przyjaciela ubogich, ustami swoimi proszą jedynie o chleb powszedni i jakby na drwiny mówią: "Przyjdź Królestwo Twoje". W ich spojrzeniu bowiem i w postępowaniu widać, jak to wszystko jest bluźnione, jak bardzo podoba się im teraźniejszy niesprawiedliwy porządek rzeczy. Na ile ci ludzie lubują się w złem, na tyle z pewnością nie życzyliby sobie przyjścia Królestwa Chrystusowego.

Warto też zanotować dziwną sprzeczność, jaką daje się zauważyć wśród szczególnej klasy ludzi przyznających się do dzieci Bożych. Spotkać w niej można licznych socjalistów i innych, którzy nie uznają kościelnictwa i często razem z nim odrzucają Biblię i wiarę w objawioną religię. Ci – jak to w niektórych z ich pism można zauważyć – starają się przestrzegać niektóre z fundamentalnych zasad sprawiedliwości, uznając braterstwo itp. Spodziewają się oni społecznej równości i przyjaznych warunków, o jakich Pismo Święte tak wiele wspomina, jako wyniku ustanowienia Królestwa Chrystusowego między ludźmi, gdy wola Boża będzie wykonywana na ziemi. O ile się jednak zdaje, to socjaliści, którzy są głosicielami wolności i równości, przeważnie kierują się przy tym bardziej brakiem przeciętnych wygód i potrzeb, aniżeli zasadą; bo niech tylko który z nich zdobędzie, lub odziedziczy bogactwo, to można być prawie pewnym, że zaniecha on głoszenia socjalistycznych idei.

Ci, co modlą się: "Przyjdź Królestwo Twoje, bądź woła Twoja na ziemi", powinni postępować bardzo oględnie, by ich modlitwa nie stała się igraszką, gdy ruchom ich warg nie będzie towarzyszyć serce i gdy to nie będzie miało wpływu na ich życie. "Z mów twoich będziesz osądzony" – zapowiedź ta pokazuje surową naganę, której Sędzia udzieli tym, co tylko ustami wyznawali, że są sługami Bożymi i że tęsknią za Jego Królestwem miłości i sprawiedliwości. Niech więc ci, co się modlą i wierzą w przyszłe panowanie sprawiedliwości, naprawią swoje postępowanie i słowa sprawiedliwymi jego przepisami na ile to jest możebne z ich strony.

NOC PŁACZU I PORANEK RADOŚCI

Okres dozwolenia grzechu, który jest dla ludzkości ciemną nocą, nigdy nie zostanie zapomniany. Ale dzień Boskiej sprawiedliwości i łaski, który ma być ustanowiony przez Mesjasza, więcej niż wyrówna skutki straszliwej nocy płaczu, narzekania, bólu, choroby i śmierci, w której wzdychające stworzenie tak długo przebywa. Mesjasz, jako Słońce Sprawiedliwości powstanie i w pełni rozświeci się we wszystkim, przynosząc uzdrowienie i błogosławieństwo. "Z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele" (Ps. 30:6).

Wszelkie stworzenie wzdychając i trudząc się w bólu niejako instynktownie oczekuje, tęskni i pokłada nadzieję w Dniu, który nazywa Złotym Wiekiem. Ludzie ciągle szukają go po omacku, ponieważ nie znają wielkich, chwalebnych celów Jahwe. Jednak ich najśmielsze wyobrażenia o takim wieku nie dorównują rzeczywistości, jaka wówczas zaistnieje. Wielki Stworzyciel przygotowuje "ucztę z rzeczy tłustych", która zadziwi wszystkie Jego stworzenia i wielce przewyższy to, o co mogłyby one, kierując się rozsądkiem, prosić lub oczekiwać. Tym swoim zaciekawionym stworzeniom, spoglądającym na długość, szerokość, wysokość i głębokość miłości Bożej, która przekracza wszelkie oczekiwania, wyjaśnia On: "Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze" (Izaj. 55:8, 9).
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball