TrzyBiada.pl
17
SIE
2
1.7K
Lubię to
A jeślibym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę
Jan 21:22


 
Ewangelie zanotowały kilka rozmów naszego Pana z Piotrem. Widzimy w nich wzloty i upadki Apostoła. Ostatnia z nich bardzo nas wzrusza, bo widzimy w niej jak miłość naszego Pana dźwiga Piotra z upadku i przywraca mu apostolstwo. Ale w scenie tej, choć dominuje miłosierdzie naszego Pana, widzimy też i elementy sprawiedliwości, kiedy w bardzo delikatny sposób wypomina mu jego winę.

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną”. (Jana 21:18,19)

Pan Jezus chce, aby jego uczniowie umieli dotrzymywać przysięgi i obietnic. By nie rzucali słów na wiatr. Słowa w Ewangelii Marka( 14: 27-31) brzmią jak przysięga Piotra:  "Choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie...Choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się Ciebie." Wtedy, Piotr gotów był na śmierć. Teraz nasz Pan wraca do tamtych deklaracji i taką śmierć mu przepowiada. Tylko okoliczności miały być inne. Już bez zaskoczenia, jak wtedy gdy przy ognisku rozpoznali w nim ucznia Jezusa. Bez ucieczki przed sługami kapłanów, bez wyciągania miecza i bez strachu w obliczu śmierci.

Ta śmierć miała uwielbić Boga. Miała być dowodem wiary w Boskie wyroki i sposobem zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Miała być dopełnieniem ucisków Jezusowych za Jego Kościół i przykładem - opoką , na której miał budować każdy następny naśladowca Jezusa.
Dalszą część ostatniej rozmowy Pana Jezusa z Piotrem należy zaliczyć do rozmów bardzo trudnych do zrozumienia. Gdy napięcie opadło, apostoł Piotr, już zrelaksowany dostrzega Jana i zapytuje Jezusa: "Panie, a co z tym?" Podczas wydarzeń związanych ze śmiercią Jezusa, apostoł Jan wypada trochę lepiej od Piotra. Pozostaje najdłużej przy Jezusie; to jemu Pan powierza swoją matkę; to on jest świadkiem ostatnich chwil Jezusa i umie wychwycić wypełniające się proroctwa, które potwierdziły zwycięskie dzieło Jezusa; to jego głowa spoczywała na piersi Pana i jemu powierzył tajemnicę zdrajcy.

Gdyby jeszcze do tego doszło męczeństwo? Może Piotr czuł, że pozostaje w tyle, za Janem?

Słowa Jezusa: "A gdybym zechciał, aby ten pozostał aż przyjdę", ukazują inny sposób uwielbienia Pana. Dla Piotra, Pan Jezus zarezerwował męczeństwo. Inny rodzaj uwielbienia Pana to długie, pełne doświadczeń i cierpień życie Jana. To zesłanie na wyspę Patmos do pracy w kamieniołomach, ale i cierpienia od Diotrefesa, który ignorował jego apostolstwo. Jan miał uwielbić Pana pokazując jak można się zmienić pod wpływem Jezusa. Od "Syna Gromu" do człowieka sławiącego miłość.
Historia chrześcijaństwa pokazała, że wielu bohaterów wiary dożyło starości. Byli wśród nich tak wielcy ludzie jak: Wiclif, Luter, Marsyglio. Choć inni śmiercią sławili Pana, to ci z kolei pielęgnowali dorobek Kościoła, wzbogacali go swoją pracą, dawali mu pokarm. Zapewniali ludowi Bożemu ciągłość pomazywania Duchem Świętym. To w listach Jana nieprzypadkowo istnieje wzmianka o pomazaniu, które spływa po rozwijającym się Kościele (1 Jana 2:27) przysposabiając go na przyszłych Królów i Kapłanów.
.
Jakie były skutki rozmowy Pana z Piotrem o apostole Janie? Rozeszła się wśród braci wieść, że Jan miał nie umrzeć i doczekać powrotu Jezusa. Chociaż Jan prostował tę wieść, to jednak mogło minąć wiele lat zanim przekonano się, że trzeba było inaczej zinterpretować słowa Jezusa. Tym bardziej, że apostoł Jan dożył bardzo sędziwego wieku.

Dlaczego tak wielki Nauczyciel, a ci nie rzucają słów na wiatr, zdecydował się zasiać w umysłach braci taką dziwną myśl? Jaki miała przynieść skutek, bo przecież każde Słowo Boże " nie wraca się próżne"? (Izaj.55:11). W wypowiedziach naszego Zbawiciela musimy szukać nie tylko prostych, ponadczasowych nauk. W wielu z nich wyziera głębsza, symboliczna warstwa, która powinna stanowić pokarm dla myślących chrześcijan. Oto kilka przykładów:

(1) "A od drzewa figowego uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato" (Mat.24:32). Słowa te wypowiedział nasz Pan w mowie o Czasach Ostatecznych. Czy byłaby to odkrywcza myśl gdyby nadać jej tylko literalne znaczenie? W żadnym wypadku! Słowa te nabierają sensu i stają się w dzisiejszych czasach rewelacyjnym odkryciem gdy porównamy je ze starotestamentowymi proroctwami o powrocie narodu żydowskiego do łaski, a także spojrzymy na powstałe w 1948 roku państwo Izrael.

(2) "Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat."(Mat.24:20,21) Literalne zastosowanie tych słów również nie wnosi nic nowego do informacji o Czasach Ostatecznych. Wiadomo, że podczas ucisku i wojny najbardziej doświadczone są matki z dziećmi, kobiety ciężarne, a zima wcale nie sprzyja ucieczce i ratunkowi. Pan Jezus przekazał w tych słowach informację, że przed Wielkim Uciskiem, Kościół Chrystusowy musi być zabrany do Niego i niewłaściwą rzeczą byłoby głoszenie w tym czasie o niebiańskim powołaniu.
 
 
Klasa Jana
 
"Święty Jan, umiłowany przez Pana uczeń, ilustruje, czyli przedstawia w pewnym znaczeniu ostatnich, obecnie żyjących członków "maluczkiego stadka". W takim prawdopodobnie znaczeniu wyrzekł Pan Jezus następujące oświadczenie : "Jeżelibym chciał żeby on został aż przyjdę" Jan nie został aż do Wtórego Przyjścia Pana, lecz pozostała klasa, którą Jan w pewnym stopniu wyobraża, a która oczami wyrozumienia widzi owe widzenia i objawienia jakie Jan widział w symbolach, będąc w zachwyceniu." (Straż 1928/154)

Myśl br. Russella pokazuje w jaki sposób rozumieli słowa Pana Jezusa pierwsi Badacze Pisma Świętego. Widzieli w nich nadzieję dla ludu Bożego, że Pan Bóg ześle w Czasach Ostatecznych "stróża", który miałby czuwać i rozpoznać czas powrotu Jezusa Chrystusa. Tak jak zachował przez 40 lat przy życiu Aarona, aby ten poświadczył, że Mojżesz jest wysłannikiem Niebios dla pokolenia, które go nie znało.

Sposób, w jaki apostoł Jan doczekał Wtórej Obecności naszego Pana opisuje Księga Objawienia. Jest w niej pełno wydarzeń, w których on uczestniczy. Ciągle jest w zachwyceniu ducha. Ciągle jest odnoszony na puszczę, aby zrozumieć to,  co Pan chce mu przekazać. Rozmawia z aniołami i ze starcami. Otrzymuje książeczki i zjada je. Widzi różne bestie, które pojawiają się na scenie wydarzeń oraz osądzenie wielkiej nierządnicy. Czy ma to jakieś znaczenie?

Nie ma innego wytłumaczenia jak to, które w działaniach Jana Objawiciela widzi rolę Klasy Jana - ostatnich członków Kościoła Chrystusowego na ziemi. To oni mieli ogłosić Wtórą Obecność Jezusa i pokazać Jego działalność. Mieli też pokazać jak wypełniają się proroctwa Czasów Ostatecznych, a przez to, uczestniczyć tak jak kiedyś Mojżesz i Aaron w realizacji Bożego Planu.

"Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swoim posłaniu! Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku, aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany, aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. Alleluja. (Ps. 149:5-9)

Oto niektóre z wydarzeń, które pozwalają zidentyfikować Klasę Jana :

(1) "Ja, Jan, brat wasz....W dzień Pański popadłem w zachwycenie" (Obj. 1:9,10). Gdyby przyjąć, że apostoł Jan został zachwycony w Dzień Pański , którym byłaby sobota lub niedziela, to informacja ta nie wniosłaby do zrozumienia Księgi Objawienia nic nowego. Co natomiast daje zrozumienie, że Dzień Pański to Wtóra Obecność? Przede wszystkim pewność, że treść Księgi Objawienia ukazuje wydarzenia dziejące się podczas powrotu Jezusa Chrystusa. Do zrozumienia historii Wieku Ewangelii zachęca jedynie głos, który mówi do Jana "z tyłu" (w.10). Jan odwraca się i widzi siedem świeczników oraz naszego Pana, który przechadza się między nimi. Owe świeczniki to siedem zborów, które obrazują dzieje Kościoła na tle Wieku Ewangelii.

(2) "Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie" (Obj.4:1). Jan Objawiciel zauważa w pewnym momencie drzwi w niebie. Dostaje instrukcję aby wejść w nie. Ma zobaczyć co się będzie działo "potem". Dla Klasy Jana jest to nagroda za zrozumienie Wtórej Obecności i prawd związanych z Boskim Planem Wieków. To sposobność wejścia do "trzeciego nieba", o którym mówi apostoł Paweł.( 2 Kor. 12:2)

(3) Wizja Wielkiego Ludu. (Obj.7:9-17). Jest rzeczą bezsporną, że naukę o Wielkim Ludzie (zwanym też Wielkim Gronem) możemy spotkać tylko w literaturze Badaczy Pisma Świętego. To oni kierując się naukami o Restytucji, Niebiańskim Powołaniu oraz Nowym Stworzeniu odkryli, że podczas Wieku Ewangelii wyłaniają się dwie klasy wybranych, które osiągną w przyszłości duchową naturę. Pierwszą będą stanowili członkowie 144 000 - ej grupy Kościoła Chrystusowego. Pozostali złożą się na klasę Wielkiego Ludu. Jest rzeczą ciekawą, że klasa ta była przez cały Wiek Ewangelii ukryta dla ogółu chrześcijan. Ukryta w Cieniach Przybytku, przypowieściach czy też nienazwana wprost przez pisarzy biblijnych. Dopiero apostoł Jan , przeniesiony "w duchu" do czasów Wtórej Obecności (Dnia Pańskiego) nazywa tą klasę, opisuje ją oraz określa jej ostateczne przeznaczenie.

(4) Opuszczenie Babilonu. (Obj.18r.). Jan widzi anioła, który ogłasza wyrok na Babilon. Dowiaduje się, że jest jeszcze czas, aby go opuścić. Potem będą plagi i śmierć fizyczna systemów, które go tworzą. Ruch Badaczy Pisma Świętego zrodził się min. ze świadomości, że lud Boży musi opuścić Babilon - nominalne chrześcijaństwo, aby nie być obwinionym za jego grzechy. Wynikało to ze zrozumienia tzw. Dwójnasobu karania Izraela, który w swoim przekazie ukazał rok 1878 jako koniec łaski dla chrześcijaństwa oraz początek ery błogosławieństw dla narodu żydowskiego. Tylko Badacze Pisma Św. umieli w wydarzeniach 19 i 20 wieku dostrzec wypełnienie się proroctw i obrazów biblijnych , które z jednej strony promowały Izraela i cieszyły tych co go pocieszali (Izaj. 40:1,2), a z drugiej pokazywały, że dla starego porządku skończył się czas beztroski, że przez plagi i biady Pan Bóg zakończy stary świat.

(5)  Wielkie zaangażowanie apostoła Jana widzimy w 10 i 11 rozdziale Objawienia. Nasz Pan stojący prawą nogą na morzu, a lewą na ziemi daje Janowi do zjedzenia otwartą książeczkę. Przysięga też, że "czasu odwłoki już nie będzie". Każe następnie Janowi prorokować "o ludach i narodach". Jan zostaje następnie wyposażony w trzcinę mierniczą i ma zadanie pomierzenia Świątyni Bożej. W opisie tym jest ciekawy moment . Choć to Jan ma prorokować, to jednak zadanie to przejmuje "dwóch świadków", którzy po swojej misji zostają zabici, by następnie zmartwychwstać. Chyba nikt nie wątpi, że owymi świadkami jest Stary i Nowy Testament. Stąd wniosek, że to nie ludzie są najważniejsi (Klasa Jana), ale Słowo Boże. Musimy rozwiązać problem. Jak podczas Wtórej Obecności miał się wypełnić ten fragment Objawienia? Jak proroctwa Starego i Nowego Testamentu miały w pewnym momencie doznać klęski, a w jaki sposób zmartwychwstać? W jaki sposób bestia wychodząca z przepaści miała ich zabić? Czy już to się stało, czy należy do przyszłości? Jeżeli należy do przyszłości, to czy jest na to czas w obliczu ognia anarchii i ucisku, którym pali się stary świat.
 
 
Pod rozwagę
 

Obserwując czasy w jakich przyszło nam żyć, śledząc historię ruchu Badaczy Pisma Świętego oraz analizując postawę samego Jana odbierającego wizje Objawienia, musimy sobie szczerze odpowiedzieć na kilka pytań.
 
(1) Czy utożsamiając się z naukami Badaczy Pisma Świętego i podzielając zrozumienie, że to oni wypełniają misję Jana, można odrzucić przekonanie , że nasz Pan jest już obecny po raz drugi?
 
(2) W jakim duchu ma działać Klasa Jana? Czy mogą w niej być bracia, którzy porzucili błędy Babilonu i uznali prawdy podane wraz z nastaniem świtu Wtórej Obecności, ale na skutek zawodów chronologicznych oraz niewłaściwego spojrzenia na "odwłaczanie Oblubieńca" uznali cały ruch za przypadkowy? Czy rzeczywiście można pozostawać w Babilonie, tolerować jego uwłaczające Bogu nauki, byle tylko być dobrym człowiekiem, kochać ludzi i zmieniać swoje życie?

(3) Czy być w Klasie Jana jest równoznaczne z udziałem wśród ostatnich członków Kościoła Chrystusowego na ziemi? Czy dorobek Kościoła, a w tym nauki o Czasach Ostatecznych oparte na chronologii biblijnej są częścią olejku pomazania, który miał dotknąć "aż i podołku szat" mistycznego Aarona?

Celem publikacji zamieszczanych na tej stronie będzie próba odpowiedzi na powyższe oraz podobne im pytania. Intencją naszą jest, aby ukazać jak w dobie obecnego chaosu rozwija się Boski Plan Wieków niosąc wszystkim dzieciom Bożym nadzieję na szybkie ustanowienie Królestwa Bożego.
 
Dodał: Łukasz
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball