TrzyBiada.pl
28
STY
0
1.9K
Czytaj

"Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: 'Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie'. Elizeusz zaś powiedział: 'Niechby – proszę – dwie części twego ducha przeszły na mnie!'. On zaś rzekł: 'Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie [ujrzysz], nie spełni się'" (2 Król. 2:9-10). Za Jordanem doszło do jednego tylko wydarzenia, ale za to o wielkim znaczeniu. Eliasz zostaje zabrany do nieba. Biblia opisuje tylko trzy takie przypadki. Oprócz Eliasza, Pan zabrał także Enocha, chociaż tak naprawdę to nie wiemy dokąd. Najdokładniej Pismo Święte opisuje wniebowstąpienie naszego Pana, który po czterdziestu dniach od swojego zmartwychwstania, w obecności uczniów, z góry Oliwnej, na zawsze odszedł do nieba aby odziedziczyć boską, nieśmiertelną naturę. Wydarzeniu temu, przydają znaczenia słowa naszego Pana, które wypowiedział w rozmowie z Nikodemem. Wyraża się w nich jednoznacznie, że „nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy” (Jan. 3:13). Nie mamy żadnych wątpliwości co do prawdziwości słów Jezusa, który jako Logos, w swoim przedludzkim stanie, na pewno kierował życiem tego proroka. Zatem Pan Jezus zaprzecza wniebowstąpieniu Eliasza. List do Hebrajczyków to potwierdza, kiedy omawiając dzieje Świętych Starego Testamentu mówi, że ...czytaj dalej

24
STY
0
2.4K
Czytaj

Zabranie Enocha, Mojżesza i Eliasza     "Pismo Święte mówi o trzech godnych uwagi mężach, którzy zniknęli – Bóg ich zabrał. O jednym z nich, Enochu, powiedziane mamy, że nie umarł. O drugim, Mojżeszu, jest powiedziane, że umarł i został pochowany. O trzecim, Eliaszu, nie jest nic powiedziane, czy on umarł czy nie; lecz naszym przypuszczeniem jest że on umarł. Niebo, do którego Eliasz został wzięty przez wir powietrzny, była przestrzeń powietrzna, w której lata ptactwo. Zabranie go w taki sposób, jak to zobaczymy, miało na celu dopełnienie typowych zarysów jego życia. Że ani on ani Enoch nie wstąpili do nieba, w sensie przejścia do niebiańskiego, czyli duchowego stanu, i przed oblicze Boga, jest wyraźnie poświadczone przez Jezusa, który powiedział: 'Nikt nie wstąpił do nieba tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy' (Jan 3:13). Chociaż o Enochu jest powiedziane, że został przeniesiony [gr. metetethe; umieszczony gdzie indziej], aby nie oglądał śmierci, to jednak nie jest powiedziane, że on został przeniesiony do nieba; a słowa naszego Pana tego dowodzą. Gdzie Enoch znajduje się obecnie, nikt nie wie. Wszystko, co możemy uczynić to tylko wiarą uznać ten fakt. Cel, jakiemu służy przeniesienie Enocha, jest zapewne pokazanie niebawem, że dla Boga było rzeczą w zupełności możliwą ustawiczne zachowywanie ...czytaj dalej

20
STY
0
1.5K
Czytaj

Pytanie (rok 1907): Kiedy Wielkie Grono cierpieć będzie Ucisk Wielki i czy będzie ono uczestniczyć w wieczerzy Wesela Baranka?  Odpowiedź. Odpowiadam, że prawie wszystkie biblijne obrazy, odnoszące się do Wielkiego Grona, wykazują, że specjalny czas ich ucisku będzie przy końcu tego wieku – widocznie zaraz krótko po tym, gdy cały Kościół będzie zabrany – jak na przykład mówi o tym przypowieść o mądrych i głupich pannach. Pamiętamy, że mądre panny wołały, Panie! otwórz nam i wszystkie mądre weszły; po tym przyszły głupie panny, mówiąc: Panie! Panie! otwórz nam, i było im powiedziane, że Pan ich nie uznaje jak klasę oblubienicy, i że mają przejść przez ucisk. To nam pokazuje, że specjalny ucisk na klasę Wielkiego Grona przyjdzie po tym, gdy całe Małe Stadko przejdzie poza zasłonę do miejsca Najświętszego. Naturalnie, jest to tylko przypowieść a my budujemy się na niej tak mądrze, jak tylko potrafimy. Także i w 3 Księdze Mojżeszowej pokazane mamy, jak postąpiono z kozłem wypuszczalnym, po zakończeniu czynności z kozłem Pańskim; lecz to jeszcze nie jest stanowczym dowodem, że dziać się to będzie w zupełności po zabiciu kozła Pańskiego i po ofiarowaniu krwi tegoż, ponieważ ten typ nie mógł wypełnić się w tym samym czasie, lecz musi naturalnie ...czytaj dalej

9
STY
0
1.9K
Czytaj

    "CZY TE KOŚCI MOGĄ OŻYĆ?"   W pobliżu Jeruzalemu, od blisko 4.000 lat, głęboko w starożytnym grobowcach leżą Abraham, Sara, Izaak, Rebeka. Od blisko 4.000 lat, czczeni podobnie przez Żydów, Muzułmanów i chrześcijan. Ich kości spoczywają w nadziei zmartwychwstania.   Jeruzalem – Jeruzalem złote; Jeruzalem najeżdżane – przez Assyryjczyków, przez Babilończyków, przez Medo-Persów, przez Seleucydów, przez Rzymian, przez Mameluków, przez Krzyżowców, przez Turków oraz przeróżne hordy arabskie.   Jeruzalem – położone na spoczynek w niezliczonych grobowcach pokrywających zachodnie zbocza Góry Oliwnej. Jeruzalem – jego kości wysuszone i rozrzucone, kości martwe dla prawie 2.000 lat, kości spoczywające w nadziei zmartwychwstania.     Czy te kości mogą ożyć?     Wiele lat temu w mieście starożytnego Babilonu o tę właśnie kwestię zapytany został w wizji prorok żydowski Ezechiel.   "Potem spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dookoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz.   I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się ...czytaj dalej

2
STY
0
1.5K
Czytaj
Etykieta: Izrael

Przyszedł czas zmiłowania nad Syjonem! (dokończenie artykułu)   Powrót Boskiej łaski     "Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas zmiłować się nad nim, gdyż przyszedł czas naznaczony" (Ps. 102:14). Istnieje w naszych czasach widoczna skala obserwacji, na której możemy zacząć mierzyć wypełnianie się proroctwa.   (1) Zgromadzanie wygnańców. Izajasz 43:5,6 jest jednym z wielu proroctw, które przepowiadają ponowne zgromadzenie narodu żydowskiego w ziemi obiecanej. Czytamy w nim: "Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź swoich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi!" Naród żydowski miał być zgromadzony z czterech krańców ziemi. Prawie 3 miliony zebrało się w ziemi ich ojców, przybywając z 75 różnych krajów. Dzieło to wciąż jest kontynuowane. Bóg bowiem powiedział: "Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom! Oto Ja poślę po wielu rybaków – mówi Pan – i ci ich wyłowią; potem poślę po wielu myśliwych, i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku, i w rozpadlinach skalnych" (Jer. 16:15, 16).   Metody zgromadzania ruchu syjonistycznego dają ...czytaj dalej

2
STY
0
2K
Czytaj

Noworoczne audycje w środkach masowego przekazu rozbrzmiewają wezwaniami do modłów o pokój dla świata. Pragnienie pokoju jest czymś naturalnym dla człowieka i dlatego nie można nikomu odmówić dobrych intencji, gdy pragnie pokoju dla siebie i dla drugich. Jednak sytuacja wymaga trzeźwej refleksji. Podczas gdy modlitwy o ten dar nieba są coraz bardziej intensywne, pokoju na świecie jest wciąż mniej i mniej. Strefy względnej stabilizacji stale się kurczą na rzecz wybuchających coraz gęściej pożarów anarchii. Gdzie leży przyczyna takiego stanu rzeczy? Dlaczego Bóg nie odpowiada na ludzkie prośby? Przyczyna jest prosta. Do Piłata, rzymskiego namiestnika, Pan Jezus powiedział wyraźnie, "moje królestwo nie jest z tego świata" (gr. kosmos – porządek, ład; Jan. 18:36). O tym, że królestwo Pana należało wtedy do przyszłości świadczą słowa modlitwy, której uczył swoich uczniów "Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi" (Mat.6:10). Świat, który skazał na śmierć niewinnego Zbawiciela nie był Królestwem Bożym i nie jest takim do dzisiaj. Taki porządek świata ustanowił wielki przeciwnik Boga, Szatan, i dlatego Pan Jezus nazwał go księciem tego świata (gr. kosmos; Jan 12:31). Przez tysiące lat taki stan rzeczy, kosmos, nie przestawał być jego domeną. W ciągu ewangelicznego wieku, Szatan uczynił tzw. chrześcijaństwo najtrwalszą ...czytaj dalej

1
STY
1
1.5K
Czytaj

SPIS TREŚCI:     1. Przedludzka egzystencja Jezusa Chrystusa 2. Upokorzenie, cierpienie oraz cel Jego pierwszej obecności 3. Wyniesienie Jezusa Chrystusa do boskiej natury 4. Jedność i współdziałanie Jezusa z Jego Ojcem Jehową 5. Jedność i społeczność Jezusa Chrystusa z Kościołem, Jego ciałem 6. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa 7. Dzień Jego przygotowania do Królestwa – obalanie obecnych form rządów i społeczeństw w "Czasie takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody" 8. Znaki bliskiego nadejścia ucisku wielkiego 9. Cel dnia wielkiego ucisku 10. Surowość ucisku 11. Siły użyte w ucisku wielkim 12. Skutek ucisku dla rodzaju ludzkiego 13. Królestwo Chrystusa i Jego panowanie na ziemi w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy 14. Błogosławieństwa udzielone ogółowi ludzkości pod królewskim panowaniem Chrystusa 15. Wyniesienie Syjonu w Królestwie 16. Przywrócenie Izraela według ciała w Królestwie Bożym 17. Niektóre z błogosławieństw, wyrażone w skrócie, które spłyną na ludzkość w Królestwie Bożym   15. Wyniesienie Syjonu w Królestwie   O jako piękne są na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje, i opowiada pokój; tego, co zwiastuje dobre, i opowiada zbawienie, a mówi do Syjonu: Bóg twój króluje! Izaj. 52:7   A ty, wieżo trzody, baszto córki Syjońskiej! Wiedz, że aż do ciebie przyjdzie; przyjdzie mówię pierwsze państwo, i królestwo córki Jeruzalemskiej. Mich 4:8 Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą ...czytaj dalej

1
STY
0
1.3K
Czytaj

SPIS TREŚCI:     1. Przedludzka egzystencja Jezusa Chrystusa 2. Upokorzenie, cierpienie oraz cel Jego pierwszej obecności 3. Wyniesienie Jezusa Chrystusa do boskiej natury 4. Jedność i współdziałanie Jezusa z Jego Ojcem Jehową 5. Jedność i społeczność Jezusa Chrystusa z Kościołem, Jego ciałem 6. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa 7. Dzień Jego przygotowania do Królestwa – obalanie obecnych form rządów i społeczeństw w "Czasie takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody" 8. Znaki bliskiego nadejścia ucisku wielkiego 9. Cel dnia wielkiego ucisku 10. Surowość ucisku 11. Siły użyte w ucisku wielkim 12. Skutek ucisku dla rodzaju ludzkiego 13. Królestwo Chrystusa i Jego panowanie na ziemi w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy 14. Błogosławieństwa udzielone ogółowi ludzkości pod królewskim panowaniem Chrystusa 15. Wyniesienie Syjonu w Królestwie 16. Przywrócenie Izraela według ciała w Królestwie Bożym 17. Niektóre z błogosławieństw, wyrażone w skrócie, które spłyną na ludzkość w Królestwie Bożym     6. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa   Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Żyd. 5:5 Zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiła Syna doskonałego na wieki. Żyd. 7:28 Stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, natomiast Ten został ...czytaj dalej

1
STY
0
1.3K
Czytaj

SPIS TREŚCI     Zharmonizowane zestawienie świadectw Pisma Świętego na temat Królestwa Bożego na ziemi.   Zapowiadany od wieków "Czas naprawienia wszystkich rzeczy".   "Rozrządzenie pełni czasów", w którym Bóg "w jedno zgromadzi wszystkie rzeczy w Chrystusie", Jego Królu. 1. Przedludzka egzystencja Jezusa Chrystusa 2. Upokorzenie, cierpienie oraz cel Jego pierwszej obecności 3. Wyniesienie Jezusa Chrystusa do boskiej natury 4. Jedność i współdziałanie Jezusa z Jego Ojcem Jehową 5. Jedność i społeczność Jezusa Chrystusa z Kościołem, Jego ciałem 6. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa 7. Dzień Jego przygotowania do Królestwa – obalanie obecnych form rządów i społeczeństw w "Czasie takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody" 8. Znaki bliskiego nadejścia ucisku wielkiego 9. Cel dnia wielkiego ucisku 10. Surowość ucisku 11. Siły użyte w ucisku wielkim 12. Skutek ucisku dla rodzaju ludzkiego 13. Królestwo Chrystusa i Jego panowanie na ziemi w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy 14. Błogosławieństwa udzielone ogółowi ludzkości pod królewskim panowaniem Chrystusa 15. Wyniesienie Syjonu w Królestwie 16. Przywrócenie Izraela według ciała w Królestwie Bożym 17. Niektóre z błogosławieństw, wyrażone w skrócie, które spłyną na ludzkość w Królestwie Bożym     PRZEDMOWA     Zasługa ułożenia tego cudownego zestawienia tekstów Pisma Świętego należy do naszego drogiego sędziwego brata Kirklanda z Allegheny Pa. Powstało ono w wyniku wieloletnich studiów biblijnych. Dzieło odkupienia Chrystusa zawarte w Boskim Planie ...czytaj dalej

1
STY
1
4.2K
Czytaj

  Ewangelia Marka 5 : 1-20     (1) Przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. (2) A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, (3) Który mieszkał w grobowcach, i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, (4) Gdyż często, związany pętami i łańcuchami, zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić. (5) I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. (6) I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. (7) I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył. (8) Albowiem powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka! (9) I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: Na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. (10) I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. (11) A pasło się tam, u podnóża góry, duże stado świń. (12) I prosiły go duchy, mówiąc: Poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. (13) I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie; i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball