TrzyBiada.pl
29
GRU
0
2.1K
Lubię to
Jak za dni Madianitów

Izajasza 9:4, 5
 
 
Naród żydowski oczekiwał Mesjasza – Wodza, który miał wybawić go z mocy ciemięzców. Jednym z proroctw, które usprawiedliwiały takie oczekiwanie jest zapis w księdze proroka Izajasza. Zapowiedział on narodzenie się Dziecięcia o wielce obiecujących imionach: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Miał On zasiąść na stolicy Dawida, ustanowić królestwo i utwierdzić je w sądzie i sprawiedliwości jako państwo pokoju uniwersalnego. To wszystko zaś za sprawą potęgi Pana Zastępów – Boga Wszechmogącego. Królestwo to, raz ustanowione, miało trwać wiecznie (Izaj. 9:6,7; Łuk. 1:31-33).

Przed ustanowieniem upragnionego Królestwa, obiecany Mesjasz miał obalić władze, które przez wieki ciemiężyły narody swymi despotycznymi rządami. Władze te miały być złamane "jak za dni Madianitów". Izraelici, a wśród nich nawet uczniowie Pana Jezusa, mniemali, że przyszłe wyzwolenie spod władzy ciemięzców dotyczy wyłącznie ich narodu (Łuk. 24:21; Dz. Ap. 1:6). W rzeczywistości proroctwo to dotyczy wyzwolenia całej odkupionej ludzkości. Aż do tej pory wzdycha ona i boleje pod jarzmem grzechu, chorób i śmierci oraz bestialskich rządów ludzkich, znajdujących się pod przemożnym wpływem "mocy duchowych złości, które są wysoko" (Dan. 7; Efez. 6:12).

W myśl obietnicy Pana, w Królestwie tym miał uczestniczyć wraz z Nim również Jego Kościół – Maluczkie Stadko – Święci Najwyższego (Dan. 2:44; 7:14,27; Mat. 19:27, 28; Łuk. 12:32).

O jego przyjście kazał Pan Jezus modlić się słowami: "Przyjdź Królestwo Twoje..." (Mat. 6:10; Obj. 21:10).
 
"Gdyż jarzmo brzemienia jego, a laskę ramienia jego, i pręt poborcy jego złamiesz, jak za dni Madianitów. Gdzie się wszystka bitwa bojujących z trzaskiem stała, i szaty były we krwi zbroczone, a co się spalić mogło, ogniem spalono" (izaj. 9:4,6). 
 
Oto uwagi w komentarzu do powyższego proroctwa Izajasza, które rzucają światło na czasy ostateczne:

Jarzmo brzemienia ... Szatańskie jarzmo grzechu, smutku, boleści i śmierci

A laskę ... Uciśnienie i niewolnictwo

Za dni Madianitów ... Gdy tylko armia Gedeona, Królewskie Kapłaństwo pod wodzą uwielbionego Chrystusa, ogłosi swoje przesłanie i pozwoli ich słabym światłom świecić, Pan zapewni wielkie zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości poprzez czas ucisku, który przyjdzie na świat, lecz który zakończy się wielkim błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, związaniem Szatana i uwolnieniem wszystkich uciskanych Madianici wyobrażają: świat, ciało i szatana

Wszystka bitwa ... Sugeruje ucisk bardziej surowy i bardziej intensywny niż wszystkie poprzednie uciski, bo chociaż zakłada się, że wszystkim takim zwycięstwom towarzyszy zwykle zgiełk i zbroczenie szat krwią, o jednak ten dokona się z furią niszczenia najlepiej porównywalną do pochłaniania opału przez ogień

Ogniem spalone .. Cała broń Szatana, wszelkie narzędzia grzechu i śmierci, wszystko, co dotyczy tego wielkiego konfliktu, który przez stulecia dominował w świecie między sprawiedliwością z jednej strony, a grzechem z drugiej, to wszyscy będzie zupełnie zniszczone. "Który uśmierza wojny, aż do kończyn ziemi" (Ps. 46:10)

Królewskie Kapłaństwo stanowi duchową armię wyobrażoną przez wojsko Gedeona. Tuż przed czasem ucisku wielkiego – przepowiedzianego najpierw przez proroka Daniela, a później przez samego Pana (Dan. 12:1; Mat. 24:21, 22) – armia ta miała stoczyć szczególną walkę.

Znamienne są zasady wyboru i liczebność wojska Gedeona, mającego stawić czoła ogromnym, licznym jak szarańcza (Sędz. 7:12) zastępom wojsk nieprzyjacielskich, Madianitów, Amalekitów i ludzi ze wschodu. Aby Izraelici nie przypisali sobie chwały zwycięstwa, Pan ograniczył to wojsko do nielicznego oddziału – zaledwie trzystu żołnierzy. Miały to być jednostki odważne – nie bojaźliwe, ufające, że ich mocą jest Pan i że walka, która ich czeka – jest Jego walką. Zarządzoną przez Pana próbą ich godności uczestniczenia w tej znikomej armii miał być sposób picia wody (Sędz. 7:1-7).
 
Oto uwagi w komentarzu do księgi Sędziów 7:4, 6, 20, 23:

Do wody ... Wyobraża Prawdę

Chwytali rękami ... Symbol energii

Do ust swoich ... Ci najbardziej uznani przez Pana będą używać energii i rozwagi w przyjmowaniu prawdy. Oni nie pochylają się w błoto ludzkiej służalczości, ale zachowują godność ich dojrzałego stanu. Piją wodę prawdy, podnosząc ich głowy w górę i uznając jej niebieskie pochodzenie przez jakikolwiek strumień lub kanał ona do nich przychodzi.

Zatrąbili w trąby ... Symbolizuje głoszenie prawdy

Potłukli dzbany .... Dzbany reprezentują nasze gliniane naczynia, a ich rozbicie, aby światło mogło świecić, oznacza to, do czego nakłania Apostoł, gdy mówi, "proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest, rozumną służbę waszą" (Rzym. 12:1; Kor. 4:7).

Pochodnie ... "Wy jesteście światłością świata" (Mat. 5:14)

Miecz Pański ... Jehowy, naszego Wodza

I Gedeona ... Chrystusa

Mężowie izraelscy ... Wyobraża innych niż Maluczkie Stadko, których Pan użyje w pokonaniu Jego nieprzyjaciół
 
 
Woda symbolem prawdy
 
 

٭٭٭
 
 
 
٭٭٭
Baranek otwierający siódmą pieczęć
– lew z pokolenia Judy, Korzeń Dawidowy –
dawcą prawdy dla Gedeonitów

Objawienie 5:5-7
 

 

 

 

٭٭٭
 
Jakże trafna jest ta identyfikacja. Ów świetny Anioł, który zawołał "jak lew ryczy" (Obj. 10:3) przyszedł z posłannictwem dla klasy Jana. Jan miał bowiem "zjeść książeczkę", którą On trzymał w ręce, a następnie prorokować "o wielu ludach i narodach, i językach, i królach" (Obj. 10:8-11).
 

 
 
Anioł ów pojawił się w czasie drugiego "biada" (1939 – 1980), gdy świat był podzielony na dwa bloki polityczne: Wschód i Zachód – wspólnotę państw socjalistycznych oraz świat kapitalistyczny (Obj. 9:13-21). Prawa noga Anioła (strona większej łaski) spoczęła na "morzu" – rewolucyjnej części świata (Samson), zaś lewa noga spoczęła na "ziemi" – kraje kapitalistyczne (Filistyni) z Kościołem Rzymsko-katolickim, czyli antychrystem na czele (Dalila). W części świata zilustrowanej przez morze (konkretnie w PRL), w roku 1967, Pan udzielił klasie Jana ostatniej orientacji chronologicznej. Odpowiednie ustosunkowanie się do prawdy, którą ta orientacja wyprowadziła, zadecydowało o tym, kto będzie uczestniczył w małej armii Gedeona. Jej trąbienie wobec mnóstwa Madianitów, Amalekitów, ludzi ze wschodu słońca i ich królów, podobnie jak prorokowanie Jana, przedstawia to samo końcowe posłannictwo prawdy.
 
 

 
 
Radosny Psalm kompletnego kościoła
w końcu Wysokiego Powołania
  
Prorocza radość symbolicznej Sary
i natchniony komentarz

Galatów 4:27,28

"Raduj się niepłodna, która nie rodzisz,
wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych,
bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża".

"Właśnie wy, bracia,
podobnie jak Izaak dziećmi obietnicy jesteście".

Jedno zbiorowe nasienie Abrahama
Chrystus ― Głowa i Ciało

Galatów 3:16, 27, 29

"Otóż to właśnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnice.
I nie mówi [Pismo]: 'i potomkom', co wskazywałoby na wielu,
ale [wskazano] na jednego: i potomkowi twojemu, którym jest Chrystus".

"Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie,
przyoblekliście się w Chrystusa".

"Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama
i zgodnie z obietnicą – dziedzicami".

 
Abraham symbolizuje Ojca niebieskiego, Sara, jego żona, wyobraża to pierwotne Przymierze, z którego tak wiele błogosławieństw ma ostatecznie wypłynąć. Sara długo była bezpłodną i nie mogła dać nasienia obietnicy. Podobnie i Przymierze Boga było bezpłodnym przez blisko dwa tysiące lat i zaczęło dawać Nasienie obietnicy przy zmartwychwstaniu Pana naszego.Tam zrodziła się Głowa Nasienia Abrahama, a ostatecznie całe ciało Chrystusa, pozafiguralny Izaak, przejdzie do stanu duchowego. A kiedy przyjdzie Nasienie, to obietnica, czyli Przymierze będzie miało swoje wypełnienie – wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Tom VI, str. 441
 


 
 
Czy to przypadek?

 
Cały dwunasty rozdział księgi Objawienia mówi o wydarzeniach roku 1977. Najważniejsze z tych wydarzeń – skompletowanie klasy Chrystusowej, ukazane zostało jako "narodzenie się mężczyzny, który ma rządzić wszystkimi narodami laską żelazną". Według obecnych najlepszych wydań Nowego Testamentu w języku greckim cała treść dwunastego rozdziału zawiera w sobie 2008 liter.
 
W liczbie 2008 ukryta została data końca Wysokiego Powołania – 22 września 1977 roku (żydowski Dzień Pojednania):
 
 
22.09.1977 — 2008
 ٭٭٭
 
 
 
٭٭٭
 
                                                 Skinieniem jednym strącić z wyżyn
                                                 Pysznego w przepaść mocen Bóg,
                                                 Maluczkich zaś wywyższyć z nizin
                                                 I zbawić może z wszelkich trwóg,
                                                 Otacza chwałą nędzny pył,
                                                 a nędzą, kto tu w chwale żył. (Pieśń 354)
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
CHRONOLOGIA BIBLIJNA część I
Każdy człowiek, który wierzy w Boga i uznaje Pismo Święte za Jego list do mieszkańców ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball