TrzyBiada.pl
25
GRU
0
2.5K
Lubię to
Lud Boży w Stanach Zjednoczonych ogłosił przyjęty wiarą fakt drugiej obecności Chrystusa od roku 1874 oraz bliski kres tzw. Czasów Pogan. Te dwie sprawy są ze sobą ściśle związane. Sedekiasz okazał się być ostatnim królem, który zasiadał na "tronie Jahwe" (1 Kron. 29:23). Prorok Ezechiel ogłosił jego detronizację, upadek figuralnego Królestwa Bożego oraz zapowiedział oczekiwanie na prawowitego pretendenta do korony, Jezusa Chrystusa (Ezech. 21:26,27). W myśl Boskiego Planu, okres bezkrólewia miał trwać ponad dwa i pół tysiąca lat. W tym to czasie zostało dozwolone władcom pogańskim zarządzać sprawami świata według własnego upodobania. Dlatego Pan nazwał ten okres Czasami Pogan (Łuk. 21:24). Nasz Pan, od początku swego niewidzialnego przyjścia (1874), do czasu wygaśnięcia dozwolenia na władzę Pogan (1914) nie naruszał praw królów, arystokracji i kleru. Przez te czterdzieści lat organizował jednak, aż postawił w gotowości bojowej, swoją ziemską armię. Natarcie na bastiony spoganizowanego Chrześcijaństwa zaczęło się wraz z wybuchem I Wojny Światowej. Zatrąbił anioł piąty, zaczęło się pierwsze biada.

Działalność Badaczy Biblii w USA tamtych lat, została ukazała klasie Jana w wizji, jako lot podniebnego orła obwieszczającego światu trzy nadchodzące biada: wojnę, rewolucję i anarchię. Jednak dopiero wtedy zrozumienie tej wizji stało się możliwe, gdy Baranek Boży, Chrystus Pan, otworzył siódmą pieczęć. Dostarczona została kolejna porcja "pokarmu na czas słuszny", a przy nim, i tym razem, zgromadziły się dalekowzroczne orły.
 


 
 
Ten duchowy pokarm został ukazany Janowi w postaci otwartej książeczki (zwoju), którą miał wziąć z ręki Anioła i spożyć (Obj. 10:2-11). Praktycznym odpowiednikiem książeczki była "Chronologia Biblijna" wydana w kwietniu 1974 roku. Jej treść zawierała wyjaśnienie, że wizja Eliasza, którą zrozumieli Badacze Biblii w USA jako wiatr wojny, trzęsienie ziemi rewolucji i ogień anarchii, została szczegółowo przedstawiona w Apokalipsie jako trzy kolejne biada.
 


 
 
Książeczka zawierała również instrukcję dla klasy Jana, ukrytą w tajemniczych słowach Anioła: "musisz znowu prorokować o ludach i narodach, i językach, i wielu królach" (wiersz 11). Oznaczała wyraźne polecenie ponownego prorokowania, czyli powtórzenia we wszelki dostępny sposób pierwszej zapowiedzi obalenia władzy pogan przez wojnę, rewolucję i anarchię.
 

 
 
Chronologia Biblijna (17) Część III - Liczbowanie Biblijne 
 
 
Pierwsze "Biada"

 
"I zatrąbił piąty anioł; i ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano jej (ziemi) klucz od studni przepaści. I otworzyła studnię przepaści. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze..." (Obj. 9:1-3).
 


 
 
Na tle wydarzeń pierwszej wojny światowej, w lutym 1917 roku, wybuchła w Rosji rewolucja burżuazyjno-demokratyczna. Plan obalenia monarchii carskiej, przez wiele lat przygotowywany z wielkim uporem i z niezłomną wiarą w zwycięstwo, został wreszcie zrealizowany. Modlitwy kościoła prawosławnego oraz wszystkich zwolenników cara, który znalazł się w tragicznej sytuacji ("Boże chroń Cara") nie odniosły skutku. Car rosyjski, nie mający już poparcia w zrewolucjonizowanym społeczeństwie, niczym gwiazda goryczy, "Piołun", spadł z wyżyn dotychczas zajmowanych, a wraz z nim cały stary porządek rzeczy, którego był reprezentantem.

Oto prawda na czasie dla "orłów" (Obj. 8:13):

Słowa: "Cesarz", "Kajzer" lub "Car", pochodzą wszystkie od greckiego słowa "kaisar" (Łuk. 2:1; 23:2).
 
 
Przykład 72
 
 
 
 
Miejsce obalonego Cara zajął Rząd Tymczasowy (Klucz). Z wygnania i z więzień wrócili czołowi bolszewicy. Partia bolszewicka wyszła z podziemia ("klucz" zezwolił na rozwijanie działalności otwarcie i swobodnie). Bolszewicy z miejsca przystąpili do realizowania linii taktycznej partii, szerząc propagandę przeciwko burżuazyjnemu Rządowi Tymczasowemu. Powstała z tego rewolucja socjalistyczna (dym, zaćmienie). Bolszewizm zwyciężył ostatecznym atakiem na Pałac Zimowy, który w nocy 7-8 listopada (października według starego sposobu liczenia) został zdobyty.

Oto cytat z "Małej Encyklopedii Powszechnej", PWN Warszawa, 1958, str. 812:

"7 XI rozpoczął obrady II Zjazd Rad, który proklamował objęcie władzy przez Rady, uchwalił dekrety o pokoju i ziemi oraz powołał pierwszy rząd radziecki: Radę Komisarzy Ludowych. Dekret o pokoju wzywał walczące w I wojnie światowej narody do natychmiastowego zaprzestania walki i rozpoczęcia rokowań w celu zawarcia demokratycznego pokoju bez aneksji i kontrybucji; dekret o ziemi pozbawiał obszarników ziemi bez odszkodowania; od lutego – marca 1918 roku władza radziecka ukonstytuowała się we wszystkich głównych ośrodkach kraju (...) W wyniku Rewolucji Październikowej powstało pierwsze w historii państwo socjalistyczne".

Z powyższego cytatu dowiadujemy się, że partia bolszewicka opanowała władzę w kraju w stopniu wystarczającym od listopada 1917 do marca 1918 roku (lub – według starego sposobu liczenia – od października do lutego).

Był to okres "pięciu miesięcy" dany jako znak czasu do zrozumienia myśli zawartych w wierszu piątym.

W celu zdławienia wszelkiego sprzeciwu, bolszewicy z miejsca ustanowili z dawna uplanowaną "dyktaturę proletariatu". Twardo wytyczono jedną drogę: służyć idei bolszewizmu. Gdyby ludzie chcieli służyć innej idei ("umrzeć" dla bolszewizmu) nie będą mogli ("śmierć od nich ucieknie" – wiersz 6).

Wiersze 7-10:

"Konie" – to bojowe doktryny; "korony podobne do złota" – to podobieństwo do Królestwa Bożego; "twarze jakby twarze ludzkie" – idea dla dobra człowieka"; "włosy niewieście" (długie jak u Samsona, który jest symbolem na socjalizm – patrz "Fotodrama Stworzenia", str. 94) – władza docierająca wszędzie; "zęby jak u lwów" – środki miażdżące wszelki opór. "Pancerze żelazne" – żelazna sprawiedliwość (Efez. 6:14): "od każdego według zdolności – każdemu według potrzeb". "Skrzydła", "wozy", "konie (wojenne)" – to symbol szybkiej, sprawnej organizacji bojowej, o jaką genialnie zabiegał Lenin. Skorpiony są żarłoczne, biegają z ogonem stale podniesionym do góry i mają groźny wygląd. Ogon uzbrojony jest w żądło i posiada gruczoł z niebezpieczną trucizną (ateizm). Mogą zadać szkodę tylko "kąkolowi", ale nie tym, którzy mają pieczęć Bożą na czołach (wiersz 4), czyli wszystkim prawdziwie Bogu poświęconym ludziom (144000).

Przykład 73
 
"Mają nad sobą króla, anioła przepaści. Jego imię po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś ma na imię Apollyon" (Obj. 9:11).

"Abaddon", "Apollyon" = "Niszczyciel" (starego porządku rzeczy).
 


 
 
Przykład 74

Partia bolszewicka stała się królem Abaddonem, gdy objęła królestwo w rewolucji listopadowej (październikowej) 1917 roku, i wraz z niszczycielską "szarańczą" przeznaczona jest do Walki Wielkiego Dnia Boga WszechmogącegoArmageddonu (Góra Zniszczenia).
 

 
Przykład 75

Hebrajskie słowo Abaddon ma tę własność, że pisze się Abadon, a czyta się Abaddon, ponieważ w literze "d" jest tak zwany Dagesz mocny, dzięki któremu literę "d" wymawia się dwa razy.

Stąd wyraz ten ma dwie wartości liczbowe: (1) pisaną i (2) wymawianą:
 
                                                     (1) Abadon = 63              (2) Abaddon = 67

Liczby, 63 i 67, wyznaczają początek i koniec Armageddonu.
 
 
 
 
*
 
 


 
Przykład 76

Abaddon (Niszczyciel) przeznaczony jest do zniszczenia "Babilonu":
 


 
 
Przykład 77

"Jedno biada minęło" (wiersz 12).

"Jedno biada" – pierwsza wojna światowa w latach 1914-1918 – pierwsze zapowiedziane cierpienie zakończyło się.

Jeżeli wartość liczbową słów "jedno biada" pomnożymy przez 3,5 (liczba cierpienia – złamana siódemka – patrz "Spis Tematów Biblijnych", str. 66), to otrzymamy datę zakończenia pierwszej wojny światowej:
 548 x 3,5 = 1918
 

Drugie "Biada"
 
 
"I zatrąbił szósty anioł; i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiącego do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem!" (Obj. 9:13, 14).

Druga biada, to dalszy rozwój ruchu rewolucyjnego, na tle drugiej wojny światowej. Zacytowane powyżej wiersze wskazują, że znów, zgodnie z Planem Bożym, od Chrystusa (Złoty Ołtarz), wychodzi dyrektywa rozwiązania czterech Aniołów. Czterej Aniołowie przedstawiają cztery fazy, które określają przejście od starego porządku rzeczy do nowego: (1) rewolucja, (2) dyktatura proletariatu, (3) socjalizm, (4) komunizm.

Powyższe cztery zasady działania ruchu rewolucyjnego były uwięzione (związane) tylko w granicach narodów ZSRR (wielka rzeka Eufrat znajdowała się w Babilonie, oznacza również zamieszanie).

Trzeba było wielkich wydarzeń, aby został zburzony mur odgradzający pierwsze państwo zbudowane w myśl haseł rewolucyjnych od reszty świata. Przygotowana przez międzynarodowy imperializm i rozpętana przez faszystowskie Niemcy wojna przeciwko Związkowi Radzieckiemu zakończyła się dla imperialistów w sposób przez nich nieoczekiwany. Granice Związku Radzieckiego pękły pod naporem wojsk hitlerowskich. Hitler, zachęcony zwycięstwami odniesionymi na zachodzie, na podobieństwo Napoleona runął ze swoją armią na naród Związku Radzieckiego. Podobnie jak kiedyś Napoleon, tak i on szedł jak burza. Jak Napoleon... zatrzymał się, i... jak Napoleon zrobił "zwycięski odwrót". Wojska rewolucyjne, odpierając najazd wojsk niemieckich, wyszły ze swoich granic i rozeszły się po ziemi jak niszczycielska szarańcza. Zajęły one szereg krajów Europy i Azji, które wprowadziły u siebie ustrój ludowo-demokratyczny i stworzyły wspólnie ze Związkiem Radzieckim potężny obóz socjalizmu.

Wypełniły się prorocze słowa zapisane przez Jana:

"I zostali rozwiązani czterej aniołowie, którzy są przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby zabić trzecią część ludzi" (wiersz 15).

Oto cytat z książki "Historia Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego", Książka i Wiedza, 1960, str. 767: "Przed drugą wojną światową system socjalistyczny zajmował 17 procent terytorium i około 9 procent ludności kuli ziemskiej – po wojnie – 26 procent terytorium i około 35 procent ludności świata".

W ten sposób została "zabita" (zmuszona przez dyktaturę proletariatu, aby żyć dla ustroju socjalistycznego) jedna trzecia część ludności świata. Cyfra ta stale się powiększa.

"A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad [2 x 10.000 x 10.000]; taką ich liczbę usłyszałem" (wiersz 16).

Wojska radzieckie w drugiej wojnie światowej reprezentowały ideologię dwustu milionów mieszkańców ZSRR (208.827.000 w 1959 roku).

"A tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu [granatowe] i siarki; a głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodził ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków" (wiersze 17, 18).
 


 
 
Konie – to doktryny; jeźdźcy – to przewodnicy; pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki – to niszczycielska sprawiedliwość (Efez. 6:14); głowy koni jak głowy lwów – to główne doktryny, drapieżne, radykalnie niszczące stary porządek rzeczy (ogień, dym i siarka).

"Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach; bo ich ogony – podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę" (wiersz 19).

Moc w pyskach i w ogonach – to wszechstronna propaganda.

"A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży" (wiersze 20, 21).

Powyższe dwa wiersze wskazują, że rozrastający się bolszewizm jest biczem Bożym, plagą, która powinna była wzbudzić pokutę za złe uczynki, służenie diabłu, bałwanom niemym i głuchym (diabelskim naukom panoszącym się w chrześcijaństwie nominalnym, oraz niepohamowanemu pragnieniu bogacenia się). Lecz i ten bicz nie wzbudził pożądanej reformy. Trzeba zatem, aby ludzie odnieśli karę ostateczną (siódmą plagę), która przyjdzie od Boga, przez narzędzia do tego przygotowane ideologią "czterech aniołów", od dawna do tej pomsty przeznaczonych. W drugiej wojnie światowej "czterej aniołowie" mieli pobić jedną trzecią ludzi, lecz oni mają jeszcze ważniejsze zadanie do wykonania w oznaczonej przez Boga "godzinie, dniu, miesiącu i roku" Armageddonu.

Przykład 78
 

 
Przykład 79

"I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste, i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi" (Obj. 10:1, 2).

Pan we wtórej obecności, w swej działalności mającej miejsce już po drugiej wojnie światowej, objął szczególną kontrolą świat podzielony na dwa obozy: (1) kapitalistyczny – ziemia, (2) socjalistyczny – morze. Znamienne jest, że prawa noga (strona większej łaski) spoczęła na morzu, a lewa na ziemi.

Otwarta książeczka w prawej ręce Anioła, przedstawia niewielki zakres objawienia Bożego, danego na czas ostateczny. Pan przemówił poprzez udzielenie prawdy na czas słuszny, która dotyczy końcowych spraw świata oraz Jego ludu.
 

 

Liczba "4559" przedstawia ilość lat, od wejścia figuralnego narodu izraelskiego do ziemskiego Chanaanu (rok 1575 p.n.e.) aż do końca Tysiąclecia ziemskiej Restytucji (1984 + 1000), w którym rozdzielony na dwa obozy i znękany "wielkim uciskiem" świat, znajdzie nareszcie swój odpoczynek pod sprawiedliwym panowaniem Chrystusa.
 
 
1575  +  1984  +  1000  =  4559

 
Przykład 80

Pan przemówił przez otwarcie końcowych zarysów Boskiego Planu ukrytych dotąd pod Siódmą Pieczęcią.
 


 
 
Przykład 81

Pan przemówił jako Lew (Obj. 5:1-5 – Lew z pokolenia Judy) przez głos wołający o północy: "Oto Oblubieniec, wyjdźcie mu na spotkanie!"

Pańskie wołanie, jako głos Lwa, ma ścisły związek z proroctwem Amosa (3:7,8):

"Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować?"

Zastosujmy ten tekst do naszego obliczenia:
 

Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball