TrzyBiada.pl
3
GRU
3
4.4K
Lubię to
ŚWIĄTNICA BOGA
Ezech. 40-48
 
 
Prorok Ezechiel miał wizję Świątyni, z której budową i wymiarami został dokładnie zapoznany (patrz Rysunek X i Rysunek XII).

Opis całości zawarty jest w rozdziałach 40-48 proroctwa Ezechiela. Zwrócimy uwagę na niektóre z wymiarów tam podanych.
 


 
 
 
ŚWIĄTNICA NAJŚWIĘTSZA
Ezech. 41:4
 
 
Z księgi proroka Ezechiela (41:4) dowiadujemy się o dwóch wymiarach Świątnicy Najświętszej: długości i szerokości, wynoszących po 20 łokci.
 


 
 
Wymiary te pokrywają się z odpowiednimi wymiarami w Świątyni Salomona, zatem to, co było powiedziane o Świątnicy Najświętszej w wiątyni Salomona, dotyczy również Świątnicy Najświętszej w Świątyni opisanej przez Ezechiela.

Zwrócimy tylko uwagę na jeden jeszcze pomiar dotyczący obu Świątyń.

Przekątna podłogi Świątnicy Najświętszej zawiera w sobie 198 dłoni (po zaokrągleniu liczby 197,9899), co wskazuje na rok 1980 w skali 1:10 (patrz Rysunek XI).

Z całego terenu Świątnicy Bożej największą powierzchnię zajmował Dziedziniec Zewnętrzny. Wraz z okalającym go chodnikiem położony był na najniższym poziomie. Dziedziniec Zewnętrzny przedstawia Restytucję Świata.
 


 
 
Dziedziniec Wewnętrzny, wraz z okalającym go chodnikiem, był położony wyżej i przedstawia stan Wielkiego Grona.

Platforma, na której stała Świątnica i Świątnica Najświętsza, położona najwyżej, przedstawia stan uwielbionego Chrystusa (patrz Rysunek X i Rysunek XII).
 
 
 
 
Pośrodku całej ziemi podzielonej na pokolenia, pośrodku ziemi kapłańskiej, pośrodku Świątnicy Bożej i pośród Dziedzińca Wewnętrznego stał Ołtarz Miedziany (patrz Rysunek XIII i Rysunek XIV).

Wszystkie bramy Dziedzińca, zewnętrzne i wewnętrzne drzwi Świątyni wskazywały na Ołtarz. Ołtarz Miedziany przedstawia człowieczeństwo Chrystusa oddane w ofierze za grzechy.
 


 
 
Potrójne "opasania" (podstawy), na których stał Ołtarz wyobrażają wielkie wywyższenie ofiary Chrystusa.
 
 
CAŁY TEREN ŚWIĄTNICY BOŻEJ
Ezech. 45:2
 
 
Cały teren Świątnicy Bożej posiadał kształt doskonałego czworoboku 500 x 500 łokci, zatem jego przekątne przechodziły przez wielce wywyższony Ołtarz Miedziany (patrz Rysunek XV).
 


 
 
Długość każdej z przekątnych wynosiła 19800 palców (po zaokrągleniu liczby 19798, 99), co wskazuje na datę 1980 roku w skali 10:1.
 
 
DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY
Ezech. 40:47
 
 
Dziedziniec Wewnętrzny posiadał kształt kwadratu o wymiarach 100 x 100 łokci (patrz Rysunek XVI).
 


 
 
Przekątne jego przecinały się w miejscu, w którym stał wywyższony Ołtarz Miedziany.

Długość każdej z przekątnych wynosiła 3960 palców (po zaokrągleniu liczby 3959,798), wskazując tym sposobem na ilość lat od połączenia Izaaka z Rebeką, do połączenia Chrystusa z Kościołem.

Połowy przekątnych mają po 1980 palców.
 
 
ARKA NOEGO
1 Moj. 6:15
 
 
Arka zbudowana przez Noego, ma w Piśmie Świętym wysoce symboliczne znaczenie. Nasz Pan mówi o niej ilustrując czasy ostateczne (Łuk. 17:26, 27); mówi też i Apostoł Piotr (1 Piot. 3:19-21), że przedstawia ona Chrystusa, do którego wchodzi się przez jedyne drzwi – chrzest w Chrystusie.

Wymiary Korabia podane są z rozporządzenia Bożego, możemy się zatem spodziewać, iż zawierają one prawdy chronologiczne dotyczące klasy Chrystusowej.

Wymiary Korabia podane są w łokciach:

                                         Długość – 300 łokci
                                         Szerokość – 50 łokci
                                         Wysokość – 30 łokci

Była to najprawdopodobniej skrzynia prostokątna, przeznaczona tylko do unoszenia się na wodzie, mogąca pomieścić wielką ilość żyjących stworzeń oraz żywności.

Oto objętość Korabia, lub też matematyczna zależność jego wymiarów:
 
 
300  x  50  x  30  =  450000 ł2
 
 
Liczba 450000 ukazuje nam właściwą liczbę w skali 70:1.
 
 
450000 : 70 = 6428,57 praktycznie 6429
 
 
Liczba 6429 składa się z następujących liczb:
 


 
 
Powyższe zestawienie liczb jest bardzo wymowne, ponieważ obok daty potopu, ukazane są daty wejścia do pozaobrazowej Arki, którą jest Chrystus.
 
 
PRASA GNIEWU BOŻEGO
Obj. 14:18-20
 
 
"Tłoczenie prasy winnej jest ostatnią czynnością dzieła żniwa. Najpierw musi być wykonane żęcie i zbieranie. Tak więc tłoczenie prasy wina gniewu Bożego – do której 'grona winnicy ziemi' (fałszywa winorośl, która sprzeniewierzyła się nazwie chrześcijanin i Królestwo Chrystusowe) zostaną wrzucone wtedy, gdy owoce jej nieprawości będą całkowicie dojrzałe (Obj. 14:18-20) – oznacza ostatnią pracę tego bogatego w wydarzenia okresu 'żniwa'. Kreśli to w naszych umysłach ostatnie zarysy wielkiego czasu ucisku, który obejmie wszystkie narody i przed którym jesteśmy tak obficie przestrzegani w Piśmie Świętym" (Tom IV, str. 39).

Krew wychodząca z prasy, rozchodziła się na wszystkie strony, tworząc koło o promieniu 1600 stadiów.

Znowu spotykamy się z figurą geometryczną, jaką tym razem jest koło, zatem zrozumienia nauki, jaką zawiera instrukcja Boża w taki sposób podana, będziemy szukać na drodze rozważań geometrycznych.

Skoro promień koła jest znany i równa się 1600 stadiów, więc jego obwód wynosi 10053,1 stadiów (patrz Rysunek XVII).

Jeśli z obwodu tego koła utworzymy czworobok – kwadrat, wówczas długość jego boku wyniesie 2513,27, a przekątna 3554,31.

Długość boku kwadratu wskazuje nam na ilość lat od wydania edyktu przez Cyrusa o zbudowaniu świątyni (rok 536,25 p.n.e.) aż do końca Wysokiego Powołania przedstawionego w śmierci Sary (rok 1977 n.e.). (Patrz Tom III, str. 232)
 
 
2513,27 – 536,25 = 1977,02 praktycznie – 1977
 


 
 
Długość przekątnej kwadratu wskazuje na ilość lat od wejścia narodu żydowskiego do Ziemi Obiecanej na wiosnę roku 1575 (1574,75) aż do wejścia ostatnich członków ciała Chrystusowego (pozaobrazowego Izraela) do nieba (pozaobrazowego Chanaanu) w roku 1980.
 
 
3554,31 – 1574,75 = 1979,56 praktycznie – 1980
 
 
Po zabraniu całego Kościoła poza "wtórą zasłonę", "prasa gniewu Bożego" dokona zniszczenia figurowanego przez potop oraz zagładę Sodomy i Gomory (Łuk. 17:26-30).

Długość promienia koła prasy, wynosząca 1600 stadiów, jest wymiarem bardzo szczególnym. Niech to podkreśli uwaga, że przy zwiększeniu tego promienia tylko o 1 stadion, bok kwadratu mierzyłby 2514,84 stadiów, a jego przekątna 3556,53 stadiów, a zatem uzyskanie właściwych liczb nie byłoby możliwe.
 
 
NOWE JERUZALEM
Obj. 21:16
 
 
Nowe Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga przedstawia Oblubienicę, Małżonkę Barankową (wiersz 9).

To święte miasto ukazane było Janowi w formie sześcianu, którego krawędzie miały po 12000 stadiów długości.

Stadion był grecką miarą określającą długość ateńskiego stadionu sportowego, która wynosiła 400 łokci.

Dwanaście tysięcy stadiów to około 2220 kilometrów. W tej olbrzymiej bryle geometrycznej, przedstawiającej doskonałość poprzez czworoboki wszystkich ścian, dopatrzyć się możemy liczb Kościoła. Długość wszystkich 12 krawędzi sześcianu wynosi 144000 stadiów:
 
 
12  x  12000  =  144000

 
W Obj. 7:4-8 ukazane jest 12 pokoleń synów Izraelskich, z których każde liczyło 12000 popieczętowanych, co w sumie daje również liczbę 144000.

Anioł wymierzający Nowe Jeruzalem, posługiwał się trzciną złotą, której łokcie były "miarą człowieczą". Dokonywał on podobnego dzieła, co i mąż ukazujący Ezechielowi pomiary Świątnicy Bożej. Zatem szczegóły podane w księdze Ezechiela dotyczące laski mierniczej odnoszą się też z pewnością do "trzciny" mierniczej, którą posługiwał się Anioł mierzący Święte Miasto, Nowe Jeruzalem.

Jeden i drugi używał "miary człowieczej", anatomicznej, opartej na łokciu ludzkim zwiększonym o szerokość dłoni. Była to miara składająca się z sześciu takich łokci – łokci świątynnych (Ezech. 40:3, 5; 43:13).

Najdłuższym wymiarem tego olbrzymiego sześcianu, bryły najdoskonalszej po kuli, jest jego przekątna przestrzenna (patrz Rysunek XVIII).
 


 
 
Stadion mieścił w sobie 400 łokci pospolitych. Jeżeli przekątną przestrzenną zmierzylibyśmy laską mającą 6 łokci świątynnych, wówczas jej długość wyniosłaby 7126152 łokcie świątynne.

Długość przekątnej przestrzennej zawiera w sobie po zaokrągleniu ilość dni w 1980 latach wyrażoną w skali 10:1.

Przyjęto 360 dni w roku według podanej w Piśmie Świętym metody proroczej (Obj. 11:2; 12:6, 14; 13:5).
 
 
7126152  :  360  x  10  =  1979,486
 
 
"Intencja" liczby 1979,486 najwyraźniej wskazuje na rok 1980, jako datę, w której 144000 jednostek Kościoła, wykazanych w długości wszystkich krawędzi sześcianu, będzie wywyższonych do królowania z Chrystusem jako Małżonka Baranka.
 
 
ŚWIADECTWO KAMIENIA BOŻEGO

 
"W tym aspekcie jej nauczania, Wielka Piramida, oglądana z zewnątrz, ukazuje swe znaczeniowe piękno, opisujące dokończony plan Boży z końca wieku Tysiąclecia. Wieńczącym zarysem będzie Chrystus, uznany za Głowę nad wszystkim. Każdy inny kamień zostanie odpowiednio osadzony w chwalebnej budowli, zupełnej i doskonałej. (...)

Kształt Piramidy wyobraża doskonałość i zupełność, i w symbolicznym języku mówi nam o planie Bożym, ukazując, że 'w rozrządzeniu zupełności czasów pod jedną Głową zgromadzi wszystkie rzeczy [w jedną harmonijną rodzinę, chociaż na różnych poziomach egzystencji] i te, które są na niebiosach, i te, które są na ziemi, w Chrystusie' (Efez. 1:10)''. (Tom III, str. 372 i 374)

Patrząc na Wielką Piramidę z północy, południa, wschodu czy zachodu, widzimy wielki trójkąt, którego podstawa według zasadniczych danych wynosi 9131, 054875 cali piramidalnych, a kąt wierzchołka – 76 stopni, 17 minut i 31,4 sekundy.

Gdybyśmy na tym wielkim trójkącie opisali okrąg, to jego obwód w calach piramidalnych ukazałby nam liczbę 2953 (po zaokrągleniu liczby 2952,72) w skali 10:1 (patrz Rysunek XIX).

Budowa pozaobrazowej "Wielkiej Piramidy" rozpoczęła się od zmartwychwstania i wniebowstąpienia naszego Pana, który jako uprzednio odrzucony "Kamień Węgielny" stał się "Głową Węgielną" i jako "Wierzchni Kamień Piramidy" wzniósł się na poziom "K" na wiosnę roku 33 n.e. (32,25). (Patrz Izaj. 28:16; Zach. 4:7; Hiob. 38:6, 7; Ps. 118:22-24; Mat. 21:42, 44; Plan Wieków, piramida "k" na linii K, Tom I, str. 273).

Liczba 2953, uzyskana jako długość okręgu, wskazuje na ilość lat od wywyższenia "Kamienia Głównego" (32,25), aż do uzupełnienia całej "Piramidy" poprzez przywrócenie do jedności z "Głową" całej ludzkości podczas Restytucji (rok 2985).

Jeżeli rok 33 potraktujemy w naszym obliczeniu jako pierwszy, to rachunek przedstawi się następująco:
 
 
32 + 2953 = 2985 lub 1984 + 1000 + 1
 


 
 
Podstawa Wielkiej Piramidy jest kwadratem, którego długość przekątnej według zasadniczych danych wynosi 12913,2616 c.p.

Jeżeli kwadrat podstawy Wielkiej Piramidy wpiszemy w okrąg (patrz Rysunek XX), to ilość cali piramidalnych, mieszczących się w jego długości, wskaże na liczbę 4057 (po zaokrągleniu liczby 4056,82), wyrażoną w skali 10:1.

Liczba 4057 wskazuje na ilość lat, od początku panowania Dawida nad Izraelem (rok 1072 p.n.e.) aż do roku 2985.
 
 
4057  –  1072  =  2985   lub   1984  +  1000  +  1
 


 
 
Powyższe dwa przykłady wykazują, że podstawa Wielkiej Piramidy wytycza daty na zawartym w jej konstrukcji Boskim Planie Wieków, wskazując na Restytucję, rozpoczynającą się po wielkim ucisku (1984 + 1000 + 1).

Podstawową jednostką mierniczą w Wielkiej Piramidzie jest cal piramidalny.

Wyraz "Piramida" pochodzi od dwóch słów o następującym znaczeniu: "pyr" (peres) – podział i "met" – 10.

Stąd zasadniczą liczbą Wielkiej Piramidy jest "10", natomiast "5" jest jej cyfrą składową (5 + 5 = 10).

Piramida posiada 5 narożników, 5 powierzchni, 5 korytarzy i 5 komnat, w tym: Pokój Króla, Przedpokój, Pokój Królowej, Pokój Podziemny oraz Wnęka obok Pokoju Podziemnego. Pokój Królowej leży na 25 (5 x 5 = 25) warstwie, a Pokój Króla na 50 warstwie. Łokieć piramidalny posiada 25 c.p. (5 x 5 = 25).

Na "Skrzydle Granitowym" w Przedpokoju jest występ o szerokości 5 cali i długości 25 cali, a środek tego występu znajduje się w odległości 5 x 5 = 25 c.p. od wschodniej krawędzi kamienia. W Pokoju Królowej oś "Niszy" jest przesunięta względem osi ściany o 25 cali piramidalnych. Południowa ściana Przedpokoju jest podzielona na 5 części. Chcąc się znaleźć w Pokoju Króla, trzeba się schylić przed tajemniczą piątką.
 
Ściany Pokoju Króla zbudowane są ze 100 granitowych bloków ułożonych w pięciu równych warstwach. Najniższa z tych warstw zagłębia się na 5 cali poniżej poziomu podłogi. Liczba 100 (10 x 10 = 100) określa matematyczną współzależność wymiarów Pokoju Króla.

"Komory Konstrukcyjne", które znajdują się nad Pokojem Króla mają tę właściwość, że sufity ich są płaskie i wykończone, a ich podłogi bardzo nierówne i surowe (Patrz rysunek XXI).
 


 
 
Obecność tych czterech dodatkowych płaskich sufitów, równolegle ułożonych nad Pokojem Króla, wyraźnie sugeruje, że powierzchnię sufitu Pokoju Króla należy pomnożyć przez tajemniczą cyfrę "5".

Wzbogaconą o te dodatkowe sufity powierzchnię Pokoju Królewskiego potraktujemy jako jego własność.

Pokój Króla ma takie znaczenie w Wielkiej Piramidzie, jak Świątnica Najświętsza w Namiocie Zgromadzenia i wszystkich innych Świątyniach na jego wzór zbudowanych. (Patrz Tom III, str. 402-405)

Jak już wiemy, Świątnica Najświętsza stanowiła doskonałą bryłę geometryczną – sześcian, składający się z samych czworoboków symbolizujących doskonałość.

Weźmy pod uwagę przekątną przestrzenną sześcianu, którego powierzchnia równać się będzie powierzchni Pokoju Króla, wzbogaconej o cztery dodatkowe sufity.

Jeżeli tą przekątną traktować będziemy jako średnicę okręgu, to długość tego okręgu wyniesie 1980 c.p. (po zaokrągleniu liczby 1979,967). Patrz Rysunek XXII.
 


 
 
Tym sposobem Wielki Konstruktor informuje powołanych pielgrzymów, wspinających się śliską, lecz jakże wspaniałą "Wielką Galerią", że końcem ich długiej pielgrzymki jest osiągnięcie stanu "Pokoju Króla" w roku 1980.
Patrz Tom III, str. 393-402.
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball