TrzyBiada.pl
17
LIS
0
2.4K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
Okup Jezusa Chrystusa
jedynym ratunkiem dla ludzkości

 
Ludzki dramat rozpoczął się w Raju, gdy pierwsi rodzice, pomimo wiedzy o skutkach, naruszyli Boski zakaz i zerwali owoc zakazany. Tym samym sprowadzili na siebie i swoje potomstwo wyrok śmierci. Kara wydaje się być drastyczna, nieproporcjonalnie wysoka do przestępstwa. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że my jesteśmy zaledwie strzępem intelektu, poczucia moralnego i piękna fizycznego, jakie Adam i Ewa posiadali w pełnym wymiarze ludzkiej doskonałości. Adam został stworzony w jednorazowym akcie na obraz i podobieństwo Boże, a Stwórca określił swoje dzieło jako "bardzo dobre". Przestąpienie prawa przez Adama było zatem czynem świadomym i dobrowolnym, gdyż Pismo mówi, ze Adam "nie był zwiedziony". Teoria ewolucji o rzekomo stopniowym rozwoju człowieka od bytów niższych do wyższych czyni głupców z Apostołów, którzy nauczali o restytucji. Wszak słowo restytucja opiera się na dwóch biblijnych zwrotach greckich: "apokatastasis” (Dz. Ap. 3:21) i "palingenesia" (Mat. 19:28), które wyraźnie mówią o powrocie do pierwotnego stanu. Chwila refleksji, do jakiego stanu mieliby ludzie powrócić uwypukla całą niedorzeczność ewolucji w zastosowaniu tej teorii do stworzenia człowieka.

Boska sprawiedliwość wtrąciła Adama do więzienia śmierci, nieistnienia, które byłoby wiecznym, o ile nie znalazłby się ktoś równie doskonały, który by winę Adama i wyrok śmierci na niego wydany przyjął na siebie. Nauka o konieczności okupowego zastępstwa przewija się czerwoną nicią przez całe Pismo Święte, od opisu wejścia grzechu na świat w księdze Genesis, do zgładzenia tego grzechu w księdze Apokalipsy.

Już w Raju, bezpośrednio po zerwaniu owocu, pierwsi rodzice zaczęli odczuwać wstyd i sprawili sobie przykrycia z listowia, lecz Pan Bóg zastąpił je odzieniem skórzanym. Musiała być przelana krew figuralnego zwierzęcia, aby przykryć nagość grzechu. Ludzkie sposoby usprawiedliwienia się przed Bogiem przez własne uczynki (zasłona z liści) są daremne.

Potem była krwawa ofiara Abla i niezliczone ofiary ceremonii Zakonu. Odnosząc się do tych ofiar, apostoł Paweł formułuje jednoznacznie Boską zasadę usprawiedliwienia: "Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów" (Hebr. 9:22). Aby uratować kogoś ze stanu śmierci potrzebna jest śmierć równoważnego zastępcy. Na taką konieczność zastępstwa wskazywał też przepis Zakonu o oczyszczeniu z trądu, straszliwej choroby, która być może najlepiej ilustruje grzech i jego skutki. Z dwóch wróbelków przyniesionych do kapłana, jeden był uśmiercany, a drugi, po zanurzeniu we krwi zabitego wypuszczany na wolność (3 Moj. 14:2-7).
 


 
 
Krew baranka paschalnego, zabitego 14 dnia pierwszego miesiąca (Abib, Nisan) uratowała pierworodnych Izraela, a cały naród wyprowadziła z niewoli faraona. Krew tego baranka miała odtąd rokrocznie przygotowywać Żydów na znamienny dzień 14 Nisan 33 roku.
 


 
 
Wreszcie nad Jordanem, Jan Chrzciciel, wskazując na Pana Jezusa wyrzekł słowa, na które czekała podświadomie cała ludzkość: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata" (Jan. 1:29). Kolejność wybawienia podczas Wielkiej Nocy w Egipcie była taka, że wpierw krew baranka ocaliła pierworodnych, a to utorowało drogę do wolności dla całego narodu. Zgodnie z tym Paweł apostoł pisze: "Albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus" (1 Kor. 5:7). Jezus Chrystus, Baranek Boży, gładzi grzech całego świata, ale w pierwszej kolejności Jego krew Okupu usprawiedliwia klasę kościoła pierworodnych (Hebr. 12:23). Ten kościół pierworodnych jest owym "nasieniem Abrahama, przez które mają być błogosławione wszystkie narody ziemi" (Dz. Ap. 3:25). Są to "pierworodni Izraela", którzy pod przywództwem Chrystusa (ukazanego w Mojżeszu) poprowadzą całą ludzkość (ukazaną w narodzie izraelskim) do upragnionego Królestwa Bożego (Kanaan).

Po śmierci Apostołów, przeciwnik Boży, Szatan, bez większych przeszkód zaczął sprowadzać lud Boży ze ścieżki światłości, kierując go do ciemności. Wykorzystywał przy tym słabości, zaniedbania i ambicje niektórych spośród domu wiary. Ci zaciemnili stopniowo prawdę o zbawieniu, dodawali błąd do błędu, aż uformowali dogmatykę, która niczym sterta śmieci przykryła Pańską Świątnicę, prawdziwy lud Boży. Szczególnie odrażającym błędem, który tę świątynię splugawił była nauka o ofierze mszy. Zarzuciła ona "jedną ofiarę, raz uczynioną" Jezusa Chrystusa (Hebr. 10:10,12) a na jej miejsce wprowadziła bluźnierczo tzw. bezkrwawą ofiarę mszy, składaną nieskończoną ilość razy. Prorok Daniel tak o tym pisze (11:31): "zniosą ofiarę ustawiczną i postawią ohydę spustoszenia".

Księga Daniela ukazuje dwie prorocze zależności czasowe z tym tematem związane, liczone od historycznego wydarzenia: "wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu" (9:25). Pierwsza z nich wskazuje na czas złożenia ustawicznej ofiary przez naszego Zbawiciela (9:27), a druga na czas, gdy klasa Świątnicy zostanie oczyszczona z błędów, a szczególnie z plugawej nauki Antychrysta o ofierze mszy (8:14).
 
 
 
 
Ten sam prorok, szczególnie miły Bogu za jego dociekanie przyszłości, otrzymał kilka informacji dotyczących czasu wymiatania papieskich dekretaliów z Świątnicy. Miał być to "czas końca" poprzedzający drugie przyjście Chrystusa (12:9).

Rozdział 7, werset 25, mówi o czasie, gdy "mały róg", papiestwo, zaczęło dzierżyć władzę świecką, a triumfy tej władzy ciągnęły się przez całe 1260 lat (czas, czasy i połowa czasu – 3,5 x 360 = 1260). Okres ten należy liczyć od roku 539, gdy cesarz rzymski Justynian pokonał Ostrogotów, uznał biskupa Rzymu za zwierzchnika nad pozostałymi biskupami, a nauki kościoła katolickiego za obowiązujące z mocy prawa. Urzędowe wprowadzenie ofiary mszy, "obrzydliwości spustoszenia", w roku 539, czyni go datą bazą do odmierzenia dwóch kolejnych okresów chronologicznych. Daniel pisze: "Od czasu zniesienia ofiary ustawicznej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, kto wytrwa i doczeka do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni" (12:11,12).
 


 
 
Przez długie stulecia supremacji, ohydne błędy Kościoła Rzymsko-katolickiego mnożyły się bez przeszkód niczym piętrząca się sterta brudów w Świątnicy, a krytycy tego stanu podlegali eksterminacji. Wszystko uległo zmianie w 1799 roku, gdy Napoleon uwięził papieża, a kilka lat później kraje protestanckie rozpoczęły masowy druk Biblii. Wstępne sprzątanie zapoczątkowała Wielka Reformacja, ale teraz, gdy spadł "deszcz Biblii" i możliwe było osobiste dociekanie prawd Bożych, porządki w Świątnicy nabrały ogromnego przyśpieszenia. Szczególną w tym rolę odegrał ruch Williama Millera lat 1829-1846, wskazany przez proroctwo Daniela. "Wydaje się, że odtąd Bóg tak kierował sprawami, żeby zawsze istniała nie związana z żadnymi sektami grupa, stanowiąca reprezentację Jego oczyszczonej Świątnicy (...) nieczysta i plugawa obrzydliwość została całkowicie usunięta w 1846 roku" (C-119,120). Upłynęło jeszcze kilkadziesiąt lat, a miejsce w Świątnicy po usuniętych błędach zapełniły złote naczynia drogocennych prawd Bożych.
 
 
Płacz klasy Jana
 
 
Żarliwy duch klasy Świątnicy, wyglądający usprawiedliwienia i Bożego ratunku ukazany jest w płaczu Jana (Obj. 5:4). Dopiero we wtórej obecności Pana, klasa Jana, wyniesiona na wyżyny ducha (otwarte drzwi w niebie), mogłe w pełni zapoznać się z Planem Bożym. "Płacz klasy Jana" zmienił się w niewysłowioną radość w chwili, gdy Świątnicy Pańskiej przywrócony został jej najcenniejszy klejnot, Okup za grzech Adama: "Jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na Okup za wszystkich" (1 Tym. 2:5,6)Od tej chwili wszystkie prawdy dotyczące wspaniałego Boskiego Planu Zbawienie, z Restytucją na czele, rozbłysły pełnym blaskiem.
 
 
Warunek wprowadzenia do realizacji Planu Zbawienia

 
Nasz Pan, "Baranek jakby zabity", stał się jedyną istotą we wszechświecie godną najwyższych zaszczytów u swojego Ojca. Na tak wielkie wywyższenie przez Ojca, Pan zasłużył swoim doskonałym posłuszeństwem woli Ojcowskiej. Będąc na ziemi, Pan wykonał najważniejszą część Boskiego Planu – złożył Okup (równoważną cenę) za Adama, a w nim za całą ludzkość.

"(1) I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. (2) Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? (3) I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. (4) I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. (5) A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci, (6) I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych posłanych na całą ziemię" (Obj. 5:1-6).
 
 

 
 
1. W prawej ręce ... Boski cel był pierwotnie znany wyłącznie samemu Jehowie. W Jego własnej Boskiej mocy i dozwoleniu. HG461:5; E36

Tego ... Niebieski Ojciec, Starodawny, Jehowa. E36; R2208:5

Siedział na tronie ... Jego chwały, niebieski tron. E36; R2208:5

Tron Bożej mocy i władzy we wszechświecie, z aniołami jako usługującymi duchami. SM488:2

Księgę ... Boski plan. E36; R4451:1

W tym przypadku księga nie wydaje się przedstawiać symbolicznie Biblii, lecz plan Boży z jego czasami i chwilami. R5943:1

Bóg miał plan, z jego czasami i chwilami, zanim Biblia została napisana. R5943:1

Jego plan odkupienia ludzkości. R2156:1

Zwój zawierający zapis tego wszystkiego, co dzieje się obecnie, oraz wszystkiego, co wydarzy się poprzez cały wiek Tysiąclecia. R4451:2

Zapisaną wewnątrz ... Pewnie zapieczętowany i nie przewidziany dla każdego do czytania. CR45:3

Częściowo plan ten został opisany na zewnątrz zwoju, a częściowo w jego wnętrzu. Rzeczy zapieczętowane nie miały być przez naszego Odkupiciela zrozumiane wcześniej, aż otrzymał On wszelką moc po swoim zmartwychwstaniu. R5943:5

I zewnątrz ... Pismo na zewnętrznej stronie zawiera najistotniejszą treść obietnicy zbawienia przez nasienie niewiasty. R3103:2

Pismo na zewnętrznej stronie jest obiecanym odkupieniem przez krew Chrystusa. R3103:3

Zapieczętowaną ... Nikomu nie ujawnioną. R4451:1

Daniel mówi nam, że proroctwa odnoszące się do czasu końca zostały uczynione tajemnicą (Dan. 12:4, 9). R5055:2

Bóg spowodował, że Boski program został ukryty w symbolach Zakonu i do pewnego stopnia opisany przez proroków. Lecz wciąż pozostawał ukrytą tajemnicą. SM488:2

Siedmioma pieczęciami ... Nic nie mogło być znane z cudownego planu odnośnie ludzkiej Restytucji, aż Syn Boży odkupił nas ze śmierci. R3103:2

Przedstawiające całkowitą tajemniczość zamiarów Bożych. SM488:2

Czasy i chwile zostały położone we własnej mocy Ojca. CR53:3; R4305:5

Lud Boży nie mógł znać daty wtórego przyjścia, aż pieczęci zostały złamane. D605

Widziałem potężnego anioła ... Przypuszczalnie symbolizującego Zakon, który od czasu dostarczenia go przez Mojżesza ogłaszał jako niegodnych tych wszystkich, którzy usiłowali przez niego zwyciężyć. R530:3*

Któż jest godny ... Zwój, przedstawiający plan Boży, utrzymywany był w Jego mocy do czasu, aż ktoś okaże się godny, aby go poznać i stać się jego wykonawcą. E36, 37

Pytanie to pozostawało bez odpowiedzi przez 4.000 lat; od udzielenia obietnicy, że nasienie niewiasty zmiażdży głowę węża, do zmartwychwstania Jezusa. R5943:4

Poświęciwszy się, aby wypełnić wszystkie rzeczy napisane w tej księdze, Jezus został w pełni przygotowany do każdego z Jego doświadczeń. Aż do tego czasu nie znalazł się nikt, kto mógłby otworzyć księgę. R5065:1

Otworzyć księgę ... Mieć powierzone jego pieczy wykonanie wielkiego Boskiego planu. R2208:5

Naszemu Panu została dana wszelka znajomość zawarta w Boskim planie. R5065:1

Zerwać jej pieczęcie ... Poznać jej tajemnice. OV7:1

3. W niebie ... Nawet naszemu drogiemu Odkupicielowi w Jego poprzednim stanie zwój nie został powierzony. R4641:1

Ani na ziemi ... Przedstawia stan rzeczy przed pierwszym przyjściem Pana. R2156:1

Zanim nasz Pan został zabity, zanim oddał swoje życie, jako cenę odkupienia człowieka, w całym wszechświecie nie było żadnej istoty godnej, aby stała się wykonawcą Boskiego zamiaru. R4451:2

Do niej wejrzeć ... Jehowa już do Abrahama powiedział, że zamierza błogosławić świat, lecz nie ujawnił, w jaki sposób zostanie to dokonane. R5054:6

4. I płakałem bardzo ... Przedstawia wiernych. Z powodu niejasności i braku wiedzy o tym planie. R530:3*

Janowi zdało się to wielką szkodą, że pewne wielkie i wspaniałe Bóg zamiary mogłyby spełznąć na niczym, gdyż nie znalazł się nikt godny, żeby być Boskim wykonawcą tego planu. R4451:2

Nie znalazł się nikt godny ... Nikt, aby być odbiorcą wielkiego planu Boga i aby go objawić. R5054:6

Nawet nasz Pan Jezus, przed dokończeniem swojej ofiary, nie wiedział wszystkiego o planach Ojca, o czasach i chwilach (Mar. 13:32). R2156:1

5. Jeden ze starców ... Jakub, który na łożu śmierci wyrzekł to proroctwo, kiedy błogosławił swoich synów. R530:5*

Oto Lew z pokolenia Judy... Symboliczne odniesienie do siły i majestatu naszego Pana. R4114:1
 


 
 
Nasz Pan Jezus, ktoś silny, wielce wywyższony, duchowa istota, Pan chwały. B86; R5548:6

Papież Leon XIII stosował ten tytuł do siebie. B316

Korzeń Dawidowy
... Oznacza źródło życia. Życiodawca i Ojciec całego potomstwa Adama. Takim źródłem stał się nasz Pan po swoim zmartwychwstaniu. E 144

Nie miał On tego tytułu, gdy istniał jako Logos. Lwem z pokolenia Judy, Korzeniem Dawida, stał się jako syn Marii. 5943:5

Dawca życia, odnowiciel. R809:5

Zwyciężył ... Zwyciężył, co się tyczy przyjęcia i uznania za godnego. R2156:1

Rozumiemy z tego, że On nie urodził się z prawem otwarcia tej księgi, ale że prawo to nabył. R5055:1

Chociaż zwycięstwo Pana nie mogło być dopełnione wcześniej, aż dopiero na Kalwarii, poddanie Jego woli przy poświęceniu było zupełne i zostało przyjęte jako ofiara ze wszystkiego. R4641:2

Przez swoją śmierć odkupił On potępiony świat ludzkości i zasłużył na zaufanie Ojca, że może Mu być powierzony każdy zarys Boskiego programu. R4451:3

Otworzyć księgę ... Nikomu z wierzących nie należy się zrozumienie jakiejkolwiek z głębokich rzeczy napisanych w tej księdze wcześniej, aż dopiero, gdy przyjdą do punktu poświęcenia. R5055:1

Zerwać siedem pieczęci ... Przeprowadzić i uczynić jawnymi wspaniałe zamiary nieskończonej miłości. Wystawić na widok. R3103:2

6. Jakby zabitego ... Mowa o naszym Panu Jezusie w czasie Jego 3,5-letniej misji, począwszy od poświęcenia. R5943:5
 


 
 
Jezus nie był tym niedawno-zabitym Barankiem w chwili śmierci, przy zakończeniu biegu, lecz był nim już przy poświęceniu, gdy ten bieg rozpoczynał. R5080:6

Nasz Pan nie mógł znać pełni planu Bożego wcześniej, aż dopiero gdy okazał swoją godność przez posłuszeństwo do śmierci. R3716:3

Leżało to w planie Pana, że nasz drogi Odkupiciel musi być wypróbowany, sprawdzony i musi okazać się godnym. Był to plan Ojca, który nasz Pan wypełnił będąc posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. SM782:T

Oddanie życia przez naszego Pana jako ceny odkupienia człowieka. R4451:2

Miał siedem rogów ... Doskonała czyli kompletna władza. T42, 47, 115

Siedmioro oczu ... Zupełna wiedza, mądrość, zdolność przenikania duchem wszystkich spraw świata.
 
 
Kolejność realizacji Planu Bożego:
najpierw wybór Kościoła, a następnie restytucja ludzkości

 
(7) I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, (8) A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych. (9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (10) I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. (11) A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; (12) I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. (13) I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. (14) A cztery zwierzęta mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon" (Obj. 5:7-14).

7. Wziął księgę ... Zwój Boskiego planu wciąż był zapieczętowany i znajdował się w ręku Jehowy, aż do czasu, gdy Baranek został zabity. R4437:6

Wtedy zwój, czyli księga planu Bożego w każdym jego szczególe, został Mu powierzony. R3716:3

Otrzymał On plan Boży pod swoją opiekę z władzą i mocą do wykonania wszystkich jego postanowień. R5080:6

"Dlatego też Bóg nader Go wywyższył" (Fil. 2:7-9). Upoważnił Go do wykonania wszystkich Boskich celów; przekazał Mu zwój z przywilejem otworzenia jego pieczęci i zrozumienia jego posłannictwa. SM489:2

Czas, kiedy zwój został Mu dostarczony, był czasem Jego poświęcenia. R5080:6

Boski plan jako całość stał się Mu znany po zmartwychwstaniu. R5943:5

Po zamanifestowaniu wierności na Kalwarii i Jego wstąpieniu do chwały. R4305:5

8. A gdy ... Po zmartwychwstaniu Chrystusa, wstąpieniu na wysokość i zajęciu miejsca po prawicy Ojca. R2156:2

Ją wziął ... Wypełniwszy już ważną część tego planu, przez odkupienie świata swoją kosztowną krwią. R2208:6

Upadły przed Barankiem ... "Żeby w imię Jezusa zgięło się każde kolano tych w niebie i tych na ziemi" (Fil. 2:10). R2209:1

"Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca" (Jan 5:23). R2209:1

Pełną wonności ... Starożytne kadzidło, wyobrażające modlitwy świętych, składało się z rzadkiej mieszaniny przypraw, wydających szczególnie słodki zapach. R5692:5

Modlitwy świętych ... Modlitwy ludu Bożego wstępują przed Jego oblicze jako słodka wonność. R5692:5

9. I zaśpiewali ... Połączony głos niebieskiego zastępu. OV7:2

Godzien jesteś ... Kiedy poświęcił się jako Baranek Boży, wydając i poświęcając swoje życie bez zastrzeżeń woli Ojca. R4641:1

Wziąć księgę ... W chwili poświęcenia się naszego Pana i Jego śmierci jako Baranka, w chwili spłodzenia i pomazania, został Mu wręczony zwój przez Onego Wielkiego Starodawnego. R4641:2

Nie wcześniej otrzymał On cudowny zwój, zawierający "rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną", aż dopiero gdy przeszedł ostatni sprawdzian, wytrzymał wszystko "do końca" (1 Piot. 1:12). R530:6*

Po jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu zwój został Mu dany, aby został otwarty. R5943:5

Pieczęcie otworzyć ... Nie wcześniej plan Boży zaczął się rozwijać, aż pojawił się Jezus i został pomazany przy chrzcie Duchem Świętym. HG461:5,6

Został Mu dany zwój z pełnią władzy, do przeczytania, zrozumienia i wypełnienia jego wspaniałych proroctw, odnoszących się szczególnie do błogosławienia naszej rasy. HG462:1

Dziesięć dni po wniebowstąpieniu naszego Pana zesłany został Duch Święty, który natychmiast zaczął odkrywać prawdę dla Kościoła. R530:6*

W ten sposób otwierając plan Boski przed ludźmi i aniołami ... aż dopełni się tajemnica Boża. R2156:4

Ujawnianie jednego po drugim różnych zarysów jest Boskim celem. Kiedy ostatnia pieczęć zostanie złamana, "dokona się tajemnica Boża" (Obj. 10:7). R2209:1
 


 
 
I odkupiłeś ... Greckie agorazo; nabyty na rynku. E429, 446, 447

Dzieło odkupienia dokonane przez jednego Zbawiciela pomazanego przez Jehowę. R866:5

Krwią swoją ... On "uwolnił nas od naszych grzechów" (Obj. 1:5). E446; R652:6

Jego krew stała się podstawą dla przebaczenia naszych grzechów, ustanowiła pokój, otworzyła drogę do pojednania. "Gdyż to krew [ofiarowane życie] dokonuje przebłagania dzięki duszy, która w niej jest" (3 Moj. 17:11). R1230:3

Przez Jego śmierć – przez ofiarę, czyli utratę życia. R1230:4

Jego krew nabyła nas, kupiła nas, usprawiedliwiła nas, uwolniła nas, uświęciła nas, zbawia nas (1 Piot. 1:2; Dz. Ap. 20:28; Rzym. 5:9; Obj. 1:5; Żyd. 13:12; Dz. Ap. 4:12). R416:6*

10. I uczyniłeś z nich ... Uczyniłeś ich Ciałem Chrystusa, Królewskim Kapłaństwem. HG520:6; D425, 618

Królestwo ma być dane Nasieniu Abrahama. Chrystus i Jego wybrany Kościół, Jego Oblubienica, stanowią królów i kapłanów. R4140:3

Małe Stadko wybierane w warunkach ciężkiej próby ofiarowania podczas wieku Ewangelii, aby stać się istotami duchowymi. R443:1; A60

Których doświadczenia z grzechem i zwycięstwo nad nim dobrze przystosuje i przygotuje ich, by byli cierpliwi i pomocni światu. E478

Tych, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. PD39/50

Królestwem i kapłanami ... Ten podwójny urząd wyobrażony był przez Melchisedeka, który był kapłanem na tronie. PD39/50

Chwalebny Chrystus, Jezus Głowa i kościół Ciało, będzie Kapłanem zasiadającym na tronie. SM600:1

Ci będą kapłanami aby uczyć, i królami aby panować. R331:5, 545:4, 200:1

Jako królowie będą oni rządzić światem w sprawiedliwości, narzucając i ustanawiając porządek, sprawiedliwość i prawdę. Jako kapłani będą ludzi nauczać. HG299:4

Chrystus wybiera swój Kościół, aby był Jego współpracownikiem jako "Królewskie Kapłaństwo" do sprawowania dzieła nauczania i sądzenia. R3637:2

"Królewskie Kapłaństwo" – kapłaństwo panujące (1 Piot. 2:9). R2935:5

Ten "szczególny lud", to "święte królestwo", czyli naród, z którego wszyscy są "królewskimi" kapłanami, ma wielkie dzieło do wykonania, kiedy będzie ustanowiony w mocy Królestwa. R2128:6

Całe grono pomazańców Jehowy – Chrystus – będzie królami, a ich głowa i wódz, Jezus, jest "Królem królów" (Obj. 19:16). R354:5

"Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego" (Dan. 7:27). HG27:6

I będą królować na ziemi ... Nad światem ludzkości, która zostanie wzbudzona z grobu. Q819:T

"Powołani, wybrani i wierni" mają być współdziedzicami z Chrystusem; mają panować nad ziemią przez tysiąc lat. R1493:5

"I panować z Nim będą przez tysiąc lat" (Obj. 20:6). C128; D625

Chrystus i Kościół będę panować jako królowie i kapłani, aby błogosławić wszystkie rodzaje ziemi. R3348:5

Obiecanemu Nasieniu Abrahama ma być powierzone wielkie dzieło błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi. R2128:6

Kiedy wybór duchowego nasienia Abrahama będzie dokonany, obecny wiek Ewangelii skończy się. Rozpocznie się wówczas wiek Mesjański, w którym Chrystus wraz z Kościołem panować będą w duchowej mocy. PD58/70

Którzy panować będą nad ziemią podczas wieku Tysiąclecia, aby związać moc Szatana i otworzyć oczy tych, którzy tak długo byli oślepiani i zwodzeni. R1771:3

Pokój, radość i błogosławieństwo, których świat potrzebuje i pożąda, nie mogą przyjść wcześniej, aż dopiero wtedy, gdy wybranemu Kościołowi, którego Głową jest Jezus Chrystus, dane będzie Królestwo, panowanie nad ziemią. R2520:6

Z Chrystusem będą różne przedstawicielstwa. Niewątpliwie współdziałać z Nim będzie Wielkie Grono, jak również ziemscy przedstawiciele, wierni Starożytni Godni. R5182:1

11. Głos wielu aniołów ... Według rozporządzenia Ojca proklamacja została uczyniona przez niebieskie zastępy. E37

Możemy dobrze rozumieć aplauz istot niebieskich. R5847:2

Najwidoczniej aniołowie i wszystkie inne istoty duchowe, liczone na miriady miriad, są bacznymi obserwatorami wydarzeń, które dokonują się na tym naszym małym globie. Q744:1

12. Godzien jest ten Baranek ... Rozwinięcie Go jako Nowego Stworzenia wymagało, aby wiernie wypełnił przymierze ofiary. Przez taką wierność udoskonalił On siebie do boskiego poziomu – to jest, okazał się godnym według przymierza. R5090:5

Z powodu okazania wierności Ojcu i zasadom Ojcowskiego rządu. E120

Z powodu Jego pokory i posłuszeństwa, aż do śmierci. E394, 395

Otrzymał On chwałę, boską naturę. R5847:2

Teraz jest wolą Bożą, "aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca" (Jan 5:23). R2156:2

Od tamtego czasu, każdy zarys Boskiego programu miał być pod Jego nadzorem. R4451:3

Zaczął On jedynie wykonywać Boski cel w organizowaniu Jego kościoła. OV7:3

13. Wszelkie stworzenie ... Wraz z końcem Mesjańskiego królowania, które ma na celu przywrócenie rodu Adama, wszyscy rozmyślni grzesznicy zostaną zniszczeni. R5927:6

Gdy wszelki grzech zostanie usunięty, gdy przeminą wszystkie niedoskonałości, gdy każdy rozmyślny niegodziwiec będzie zniszczony, wtedy wola Boża będzie czyniona na ziemi, tak jak jest w niebie. SM427:1

Ostatecznie wszystko zło będzie zniszczone. R5211:5

Ostatecznie Pan będzie miał czysty wszechświat. SM147:1

Jak tylko wieści o tym, że Kościół zakończył swój bieg, rozpowszechnione będą po całej ziemi przez ustanowioną ziemską fazę Królestwa, wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi będą radowały się wspólnie. R1821:3

Każdemu członkowi rodu Adama udzielona będzie przez Chrystusa pełna sposobność powrotu do pokrewieństwa synów Boga. R3836:5

Ostatecznie wszyscy nauczą się sprawiedliwości i znienawidzą nieprawość. SM486:1

W ten sposób Pan zbierze pod zwierzchnictwem Chrystusa wszystkich wiernych, zarówno w niebie, jak i na ziemi. R5058:5

W niebie ... Kościół, Wielkie Grono, aniołowie, cherubini i serafini. SM231:2

Na ziemi
... Cała ludzkość

Pod ziemią
... Ci, co teraz znajdują się w grobie. SM231:2

W morzu ... "I morze wydało umarłych" (Obj. 20:13). Ucisk wielki, jakim obecny wiek się kończy, zamieni społeczność świata w anarchistyczne morze. Ci, którzy przeżyją anarchię, będą wciąż uważani za umarłych, w myśl słów Pana: "niechaj umarli grzebią umarłych" (Mat. 8:22). Gdy działanie Królestwa Bożego zacznie usuwać powody niezadowolenia i gniewu, ludzie dobrej woli ocenią jego dobrodziejstwa i będą wielbić Boga za wybawienie. W miarę, gdy to symboliczne morze wydawać będzie "umarłych", zacznie się ono cofać aż całkiem zaniknie.

Błogosławieństwo i cześć ... Stan ludzkości przy końcu Królestwa Mesjańskiego będzie tak chwalebny, że nic, co kiedykolwiek zostało wymarzone, nie będzie mogło się z nim zrównać. Dvii

"Ziemia będzie napełniona poznaniem Pana, tak jak wody pokrywają morze". R3848:5

Kiedy wola Boża będzie na ziemi, tak jak w niebie. HG149:1

Wszystkie rozumne stworzenia zauważą i z głębi serca wykrzykną o Jego dobroci, że jest godny wszelkiego wysławiania. R5429:3

Poprzez cały wszechświat Boga nie zabrzmi żadna nuta dysonansu. R3836:5

Nic nie zamąci harmonii wszechświata. NS645:6

Zegnie się każde kolano i każdy język wyzna (Fil. 2:10, 11), a królestwo Jego będzie bez oponenta "od rzeki po krańce ziemi" (Ps. 72:8). R5183:2

Temu, który siedzi na tronie ... Jehowa. E38; R1211:1*

Wywyższenie naszego Pana Jezusa Chrystusa do chwały, czci, mocy i władzy nie oznacza, że niebiański Ojciec w swej łasce ustępuje z tronu niebios lub że Ojciec i Syn są jedną osobą, ponieważ jest mowa o dwóch osobach, przy czym – jak zawsze – pierwszeństwo czci i chwały przypisane są Ojcu. E38

Nie dziw więc, że będzie to rzeczywiście dzień jubileuszu w niebie i na ziemi, kiedy wszystkie rozumne stworzenia Jehowy ujrzą w ten sposób długość, wysokość, szerokość i głębokość nie tylko miłości Bożej, lecz również Jego sprawiedliwości, mądrości i mocy. F51

"Sprawiedliwe i prawdziwe są twoje drogi, o Królu wieków" (Obj. 15:3). F52

Na tronie ... Wszechświata. E38

I Barankowi ... Odtąd wszyscy ludzie będą czcili wywyższonego Syna, jak czczą Ojca, który wielce Go wywyższył (Jan 5:23). E38

Na wieki wieków ... Tak więc przyjdzie czas, kiedy "śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię" (Obj. 21:4-5). NS645:6

14. Cztery zwierzęta mówiły: Amen ... Końcowy wynik pojednania ludzkości z Bogiem i dzieło Restytucji będzie mieć zupełną aprobatę każdego z Boskich przymiotów: Sprawiedliwości, Mocy, Miłości i Mądrości.

Starcy (24) upadli i oddali pokłon ... Chwalebne dzieło przywrócenia człowiekowi panowania nad ziemią, utraconego królestwa, okaże się w ścisłej zgodności z tym wszystkim, co ci prorocy Boży mówili w przeszłości.
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball