TrzyBiada.pl
4
LIS
0
2.3K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
Po okresie Pergamonu, w którym odstępczy kościół sięgnął po władzę nad światem, po okresie Tiatyry, w którym krwawe agendy papiestwa masakrowały świętych Pańskich, nastał dla kościoła prawdziwego szczególnie trudny czas, ukazany przez sytuację zboru w Sardes. W społeczności zdziesiątkowanej i zastraszonej przez Rzym życie duchowe bliskie było zaniku. Przejawiały go tylko jednostki. Gdyby nie te jednostki, list do zboru zawierałby same nagany. Ten przygnębiający okres historii rozwoju kościoła Chrystusowego stał się punktem wyjścia dla wspaniałego dzieła Wielkiej Reformacji, od której, aż do drugiego przyjścia Chrystusa trwało nieprzerwanie oczyszczanie Prawdy z brudu papieskich dekretaliów. Ten świetlany okres powrotu do źródeł Pisma Świętego, w którym garstka świętych stawiła czoło potężnym siłom ciemności, ukazany został przez zbór w Filadelfii. Zbór zebrał od Pana same pochwały. Odwrotna sytuacja zaistniała w ostatnim okresie wyboru kościoła, reprezentowanym przez zbór w Laodycei. W tym czasie lud Boży otrzymał pełnię prawdy, praktycznie ustały prześladowania, a jednak pokusy dla ciała towarzyszące postępowi cywilizacji przyczyniły się do powszechnego upadku duchowego. Opisuje to Psalm 91:7: "Tysiąc padnie u twego boku i dziesięć tysięcy po twojej prawicy". Lud Boży, zamiast być Pańskimi "ustami", zamiast pełnić zaszczytną funkcję proroka dla całego świata, ostygł duchowo – stał się letni. Spowodował tym swoisty odruch wymiotny: Pan wyrzuca ten kościół ze swoich ust (Obj. 3:16), nie ma dla niego słowa pochwały.
 
 
List do zboru w Sardes

 
"(1) A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. (2) Stań się czujny i utwierdź resztę, która miała umrzeć, nie znalazłem bowiem, by twe uczynki były w pełni dokonane przed moim Bogiem. (3) Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, i strzeż się, i nawróć się [dosł. zmień myślenie]. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie będziesz wiedział, o której godzinie cię najdę. (4) Lecz masz w Sardes kilka osób [dosł. imion], które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w bieli, dlatego że są godni. (5) Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. (6) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów".

1. Aniołowi ... Pan zwraca się do Jego posłańców przez ich reprezentatywnych starszych, "aniołów", posłańców, czyli sług. R1893:2

Zboru w Sardes ... Znaczy, "ten, który pozostaje", jak gdyby oznaczał bezużyteczną resztę, coś, z czego uszło życie lub cnota. Sardes obejmuje krótki międzyczas tuż przed Reformacją. R5993:3

Mała reszta, po jego niemal kompletnej eksterminacji. Kościół egzystujący tuż przed wielką Reformacją szesnastego wieku, czasu, gdy prawdziwa pobożność została prawie wyniszczona. HG97:4; HG97:2

Ten, który ma siedem duchów Bożych ... "I płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu duchami Boga" (Obj. 4:5). Przewody, przez które Bóg zamierzył manifestować swoją moc; Kościół pierworodnych. R529:4*

Żyjesz, a jesteś umarły ... Kościół nominalny tego okresu jawił się być tym, czym nie był, mając kształt pobożności bez jej mocy. R5993:3

Kamień sardyn, znajdowany w pobliżu Sardes, posiada kolor krwi, czasami pokryty cienką białą warstwą; widok czystości lecz pod tą powierzchnią – kolor surowego mięsa. R491:6*

2. Resztę, która miała umrzeć... Kiedy fala prześladowań zaczęła opadać, osłabła również jego gorliwość. Prześladowanie zawsze rozwijało energię Kościoła. R5993:3

Pozostawali tak długo bez światła Biblii, prawie nigdy nie widzianej, żyli niemal wyłącznie tradycją i pamięcią tego, czym kościół chrześcijański powinien być, więc nic dziwnego, że byli oni niemal martwi duchowo. HG98:3

Do Kościoła niemal wygasłego, jako pocieszenie uczuć, że Ten, który trzyma w swym ręku wszystkie zbory jest ich ochroną. HG98:3

3. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś... Ten, kto zaniedbuje pokarm duchowy musi być słaby, chorowity, musi być duchowym karłem, bezsilnym, aby dostrzegać "znaki czasów", nieświadomym tego, co czyni Pan. R492:1*

Nawróć się ... W kościele tym był zły stan rzeczy, pokalanie. Nie było skruchy za popełnione wykroczenia i nie szukano przebaczenia u Pana. R4870:3

Widocznie większość członków zboru w Sardes należała do klasy Wielkiego Grona i potrzebowała "być gorliwym i pokutować"; ponieważ nie byli w stanie otrzymać największych błogosławieństw dla nich możliwych. R4870:5

Jeśli nie ... przyjdę jak złodziej ... Potajemnie. Tylko przez tych, którzy czuwają, nadejście złodzieja jest zauważone. Jego przyjście jest w ten sposób opisane siedem razy R5993:3

Nie będziesz wiedział, o której godzinie cię najdę ... Nasz Pan będzie obecny, ale przez szereg lat po swoim nadejściu niewidoczny i nieznany. Nie dla tych jednak, którzy czuwają. Przez tych, którzy śpią, Jego obecność będzie rozpoznawana tylko jako stopniowo wzmagający się hałas rabowania domu mocarza. R5993:3

4. Kilka osób [imion] ... Kościół niemal wygasły. HG98:3

Małe Stadko zachowuje czystość przez całą swoją drogę. R492:4*

Widocznie większość członków zboru w Sardes należała do klasy Wielkiego Grona i potrzebowała "być gorliwym i pokutować" (Obj. 3:19). R4870:5

Nie skalały ... Wierni zwycięzcy strzegą i utrzymują swe szaty w czystości. R4870:4

Byłoby cudem, gdybyśmy nigdy nie zetknęli się tak blisko ze złem, aby nie dopuścić do plamy lub zmarszczki na naszej szacie. R2782:6

Krew Chrystusa oczyszcza nas ze wszystkich nieumyślnych wad, plam na naszej szacie. Ktokolwiek nie będzie utrzymywał siebie w takiej czystości nie zostanie zwycięzcą (1 Jan 1:7). R4870:3

Ci, którzy nie troszczą się o swe szaty, aby zachowywać ich biel muszą być przeprowadzeni przez surowe doświadczenia pokazane w symbolu jako pranie ich szat w ucisku wielkim. R2161:2

Swoich szat ... Sprawiedliwość Chrystusa. Kiedy jest nam dana czysta i biała szata, przedstawia ona absolutną czystość i niesplamioną świętość naszego Pana. R2160:1

Chodzić będą ze mną w bieli ... Ci, którzy postępują za Panem wąską drogą karności i próby. R5500:1

Jakże niewielu poświęconych ma tak wielkie zamiłowanie do czystości, tak wielkie pragnienie, aby utrzymać szatę niesplamioną od świata, aby według tego strzec jej jeszcze bardziej gorliwie. R2160:4

Są godni ... Dzielić tron i chwałę wielkiego zwycięzcy, Jezusa. R832:2

Chociaż w chwili pociągnięcia przez Ojca do Syna byli grzesznikami, to po przejściu sądu już w obecnym życiu uznani są za godnych uczestnictwa w "zmartwychwstaniu do życia" (Jan 5:29). R4493:3

5. Zwyciężający ... Miłość samego siebie, popularności, światowej pomyślności, oraz miłość dla ludzkich wyznań wiary i teorii. R4870:5

Nasze zwyciężanie nie polega na doskonałych uczynkach, lecz na doskonałym sercu, czyli woli. R962:5

Należący do klasy Wielkiego Grona, mieli swoje imiona zapisane w księdze życia Baranka, lecz nie byli zwycięzcami w najprawdziwszym znaczeniu. Nie pozostali wierni. R5669:2

Nie wszyscy poświęceni, próbni członkowie, będą rzeczywistym Ciałem Chrystusa, lecz tylko zwycięzcy. R962:4

Oni "umarli" z Nim (2 Tym. 2:11) i stąd nie mogliby dobrowolnie praktykować grzechu. R4870:4

Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca ... W przyszłym stanie sprawiedliwość będzie osobistą sprawiedliwością, czyli świętością. Przy zmartwychwstaniu, współdziedzice obdarzeni będą nowymi, doskonałymi, duchowymi ciałami, wolnymi od grzechu i wszelkiego rodzaju nieczystości. R2159:3

Nowe ciało rzeczywistej czystości. Będziemy "przyobleczeni domem naszym, który jest z nieba" (2 Kor. 5:2). R5669:2

Uwielbiony kościół przedstawiony jest, nie jako zdejmujący szatę sprawiedliwości, lecz jako kontynuujący chodzenie w białych szatach, z tym, że będzie to nasza własna sprawiedliwość. R5377:3

"Bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych" (Obj. 19:8). R2159:6

Nastąpi zamiana szaty przypisanej sprawiedliwości, naszego usprawiedliwienia przez wiarę, na tę, która przedstawia faktyczną doskonałość. R5669:2

Pan, w całym swoim Słowie, przedstawia pod symbolem białej szaty sprawiedliwość tych, których przyjmuje jako swój lud. R2159:3

Nie wymażę imienia jego ... Warunkiem, na podstawie którego nie będzie ono wymazane jest wierność do końca biegu. Nie będzie wymazane spośród imion "wybranego" Kościoła. R1458:4; R2160:4

Nie ma żadnych dowodów na to, że w pierwotnym kościele prowadzono ziemskie zapisy wiernych. Wszyscy na równi mieli wolność opuścić zbór i nie uczęszczać na jego zebrania. Kiedy niektórzy "wycofali się", czyli okazali się niegodni, ich imiona zostały "wymazane" jedynie w niebieskich zapisach. R1420:6

Imiona Wielkiego Grona mogą pozostać, lecz imiona tych, którzy idą na wtórą śmierć z pewnością będą wymazane. R5669:5

Z księgi żywota ... Specjalna księga, w której zostały wpisane imiona wszystkich zwycięzców wieku Ewangelii. R5377:4

"Którzy są zapisani w niebie" (Żyd. 12:23). Włączając w to Wielkie Grono. C222; Q309:1

Pan sam prowadzi księgi Kościoła – zapisy naszych imion oraz indywidualne sprawozdania o każdym członku. R1893:4

Kiedy uczyniłeś pełne poświęcenie Panu, twoje imię zostało "zapisane w niebie" w "księdze żywota". R694:3

Oznaczającej przyjaźń, miłość i błogosławieństwo. Bóg prowadzi stały rejestr swoich przyjaciół, ale nie zapis swoich nieprzyjaciół. NS69:1

Imiona tych, którzy "uczynili przymierze przy ofierze" są zapisane w księdze z wyprzedzeniem, przed poddaniem rzeczywistym próbom. R5669:3

Biblia wspomina o dwóch księgach żywota – pierwszej należącej do obecnego czasu i drugiej, należącej do wieku Tysiąclecia (Obj. 20:12). R5377:3

Wyznam imię jego przed moim Ojcem... Ci specjalnie wyznani, wprowadzeni, są jedynie klasą Oblubienicy. R5377:6

Wyznam, jako swojego towarzysza zwycięzcę i współdziedzica. R942:2

Zwycięzcy będą mieli takie charaktery, że Pan nie będzie się ich wstydził. Wstępowali oni w Jego ślady i zwyciężyli. R5669:4

6. Kto ma uszy ... Uszy wiary są specjalną łaską od Boga dla tych, którzy są cichego, uczciwego serca, łaknącego prawdy i sprawiedliwości. R4557:2
 
 
List do zboru w Filadelfii

 
"(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otwiera. (8) Znam twoje czyny – oto wystawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. (9) Oto daję tych z synagogi Szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. (10) Ponieważ zachowałeś słowo mojej wytrwałości, przeto i Ja zachowam cię od godziny pokuszenia, która ma przyjść na cały świat zamieszkały [gr. oikoumenes], by wypróbować mieszkańców ziemi. (11) Przychodzę szybko. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. (12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już na zewnątrz nie wyjdzie, i napiszę na nim imię Boga mojego, i imię miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. (13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów".

7. Do anioła ... Kiedy nasz Pan życzył sobie ożywić swoje dzieło, by przez udzielenie dalszego światła i znajomości przywieść do końca ciemne wieki, nie uczynił tego w Sardes. W fortecy bałwochwalstwa powołał kogoś takiego, jak Abraham, który nie dbał o to, dokąd idzie, skoro wiedział, że go Pan będzie prowadził. Luter opuścił Rzym. R492:4*
 


 
 
Zboru w Filadelfii ... Znaczy "bratnia miłość". Odnosi się do kościoła Reformacji, od dni Lutra do początku "czasu końca", czyli 1798 roku. HG97:3

Okres, który zamknął się około tego czasu, gdy zaczęło się żniwo obecnego wieku. R5718:1

Prawdziwy ... Czas oddzielania prawdy od fałszu i nowy początek na drodze prawdy. R5993:4

Ma klucz Dawida ... Klucz proroctwa. B24

Ten, który otwiera ... Wielki kombinacyjny zamek czasowy o poranku wielkiego dnia restytucji. B24

Zamyka ... Kiedy wszystkie panny zostaną wypróbowane przez obecną prawdę, drzwi sposobności zostaną zamknięte. Są to drzwi na ucztę weselną. C195, 225

Nikt nie otworzy ... Ten, który mówi, nie oddał swoich przywilejów omylnym ludziom. R504:3*

Kiedy zaczęła się Reformacja, Rzym mienił się być jedynym świętym i prawdziwym; posiadającym pewne miłosierdzia Dawidowe, tron królestwa Pana; mającym moc do wiązania lub rozwiązywania; otwierania lub zamykania bram nieba; będącym jedyną synagogą; jedynym prawdziwym odbiorcą łaski i miłości Bożej; miastem Boga; jedynym mającym prawo nosić Jego imię. R504:2*

8. Znam twoje czyny ... Istnieje znaczne podobieństwo między dziełem rozpoczętym w Pięćdziesiątnicę oraz dziełem Lutra i jego przyjaciół. R5993:4

Otwarte drzwi ... W pewnym sensie Reformacja była początkiem nowej ery, świtaniem światła tam, gdzie wszystko było ciemnością. Był to początek potężnej pracy. R5993:4

Nikt nie może zamknąć ... Drzwi Reformacji zostały otwarte i nikt z ludzi nie mógł ich zamknąć. Do rąk ludzi zaczęła być wkładana Biblia i tego Jezabela powstrzymać nie mogła. HG98:4
 


 
 
Niewątpliwie wszystkie moce Szatana i jego ludzkich sprzymierzeńców wysiliły się, aby zamknąć drzwi wtedy otwarte. R5993:4
 
 

 
 
Niewielką masz moc ... W porównaniu z potężnym zastępem nieprzyjaciół. R5993:4, 504:3*

Zachowałeś moje słowo ... Mała grupka Reformatorów wiedziała, że mają prawdę i w pełni zaufała Dawcy. R5993:4

Deklaracja Lutra w Diet w Wormacji, gdy stał samotny przed książętami Niemiec i srogim cesarzem Karolem V, godna jest apostoła Pawła. "Chyba że zostanę – powiedział – przekonany przez Pismo Święte (ponieważ nie mogę mieć żadnej wiary w papieży i sobory, skoro jest oczywiste, że oni często błądzą i nie zgadzają się między sobą); chyba że moje sumienie będzie przekonane przez Słowo Boże. Ani chcę, ani mogę odwołać, bowiem rzeczą niegodną uczciwego człowieka jest postępować sprzecznie z własnym sumieniem. Przy tym stoję; jest niemożliwe abym postąpił inaczej – tak mi dopomóż Bóg". R504:3*

9. Synagoga szatana ... Niektórzy ze sług szatana myślą o sobie, że są sługami Boga. R5259:1

Ci, należący do Antychrysta. HG97:6

Podają się za Żydów ... Przeciwnicy prawdy, którzy twierdzą, że są kościołem Bożym. R504:5*

Ja ciebie umiłowałem ... Specjalna miłość Chrystusa dla Jego Kościoła, jasno odróżnionego od świata. R1254:5

Któż nie wie, że reformatorzy do samych dni Jana Wesley’a byli sumiennymi i poświęconymi sługami Boga? HG98:4

10. Ponieważ zachowałeś słowo mojej wytrwałości [gr. hupomone, pogodna, stała wytrwałość] ... Cierpliwa wytrwałość jest Pańskim Słowem, czyli nauczaniem. R4910:4

Przez długi czas Słowo Boże było lekko poważane. Przejście z ubogiego pojmowania do lepszego jego zrozumienia przyszło stopniowo. R5718:1

Takie rozwinięcie serca i charakteru, jakie objawia się w znoszeniu zła lub nieszczęścia z zadowoleniem z losu, bez buntu woli, z pełnym pogodzeniem się z Boską mądrością i miłością. R2791:1

Dzieło ruchu Millera było rodzajem separacji tych, którzy trwali cierpliwie przy Słowie Bożym od tych, którzy wiarę w to Słowo utracili. R5718:2

Z powodu braku znajomości planu Bożego, wśród rzekomych naśladowców Chrystusa wzrasta skłonność do niecierpliwości i braku wytrwałości. R2792:5

Zachowam cię ... Kościół filadelfijski, który cierpliwie przeszedł przez tak surowe próby wiary, nie miał być poddawany późniejszej próbie. R5718:2

Kościół filadelfijski nie był wolny od wszelkich prób i pokus. Wierni mieli swoje zwykłe, ogólne próby, lecz zostały im oszczędzone pewne szczególne próby, jakie miały przyjść na świat. R2792:3

Godzina pokuszenia ... Godziny próby. Nie na kościół filadelfijski, ale na tych, którzy przyszli po nich, kościół Laodycei. R5718

Szczególne próby czasu żniwa z powodu rozpowszechniania teorii ewolucji, Wyższej Krytyki, Chrześcijańskiej Umiejętności, hipnotyzmu, Nowej Myśli, leczenia umysłem i innych uczynków ciemności. R5098:2
 


 
 
Jego próby i napastowania będą różne, a niektóre z nich subtelne; tak zwodnicze, że wszyscy niezupełnie wkorzenieni i ugruntowani w prawdzie będą odprowadzeni daleko od pewnego fundamentu – Okupu. R2792:6

Przyszliśmy do tego "złego dnia" i pilne przesłanie dla nas brzmi: "Przywdziejcie całą zbroję Bożą!" (Efez. 6:11). R5678:4

Jak troska naszego Pana o apostołów wzrosła, gdy zbliżyli się do szczególnej godziny pokuszenia, tak i dzisiaj możemy być pewni Pańskiego starania o swój Kościół, kiedy ostatni członkowie Ciała zbliżają się do krytycznej godziny. R4167:5

Jedną z końcowych i najbardziej badawczych prób braterstwa będzie miłość dla braci. R2453:4

Tuż przed nami jest niewątpliwie wiele i to bardziej surowych prób. Być może Szatanowi będzie przyznana jeszcze większa wolność uderzać w nas, w miarę, gdy noc nadciąga. R1653:5

"Ręka jednego człowieka podniesie się na rękę jego bliźniego" (Zach. 14:13) – czy takich warunków nie należy spodziewać się w Kościele? Naszym zdaniem jest to właśnie to, czego mamy się spodziewać. R4208:4

Zły dzień, którym zakończy się ten wiek, zaznaczy się najsurowszymi próbami z tych, jakie lud Boży kiedykolwiek doświadczał i będzie miał wtedy największą potrzebę, nigdy dotąd w takim stopniu nie zaznaną, założenia zbroi prawdy. R4253:1

Jesteśmy bardzo blisko zakończenia godziny pokuszenia, kiedy złemu dozwolone będzie sprowadzić nadzwyczajne próby dotykające świat i kościół nominalny. R4253:3

Podczas następnych kilku lat spodziewamy się zdumiewającego rozwoju we wszelkich kierunkach "okultyzmu", "czarnej magii" i spirytyzmu. R4163:5

Szatanowi i upadłym aniołom dozwolona jest nadzwyczajna moc kuszenia ludu Bożego, aby ten porzucił wszelki umiar i popadał w szaleństwo błędu, na jeden temat lub drugi, jedna osoba lub druga. R4514:6

Wielkie wmieszanie się upadłych aniołów, gdy tylko dostaną więcej wolności i przywilejów po trwającym 4.000 lat ograniczeniu. Upadłym aniołom mogą być dozwolone warunki na materializowanie się w widoczny sposób. Q18

Przeciwnik będzie w wielkim gniewie i uczyni wszystko, co w jego mocy, aby kusić i próbować tych, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi. NS563:6

Pismo Święte zapewnia nas, że wielka godzina pokuszenia przychodząca na cały świat musi zacząć się w kościele. R4583:3

Jak Pan pozwolił Przeciwnikowi skierować jego działanie przeciwko Hiobowi, tak Szatan zdobędzie szczególną moc i wolność w godzinie pokuszenia. R4227:6

Usiłowaniem Przeciwnika jest zatruć nasze umysły nieczystością, gniewem, złośliwością, zawiścią, nienawiścią i innymi uczynkami ciała. R4584:1

Moce zła uczynią wojownicze usposobienie główną cnotą. R4803:5

Mało ważne kwestie dotyczące zwierzchności i metod powodują rozterki i spory; to sprawia, że niektórzy popadają w gorzkość. R4899:1

Ta godzina pokuszenia nie osiągnęła jeszcze swej największej intensywności, ale wierzymy, że jest to bliskie. R5652:4

W żadnym okresie historii kościoła nasz wielki Przeciwnik nie był tak aktywny jak obecnie w odwracaniu uwagi od prawdy, przez fałszywe doktryny i nieistotne kwestie. R5970:1

Na badaczy Biblii przyszedł kryzys. Im szybciej będzie to zauważone, tym pomyślniejsze może być jego przezwyciężenie. Może to oznaczać podziały. Chociaż nigdy nie było takiego czasu, kiedy całe szeregi biblijnych studentów posiadły takiego ducha cichości, łagodności, cierpliwości, miłości, inteligencji, wiary, radości, jak teraz. R5981:2

Wiele trudności i zagrożenia dla kościoła zdaje się czyhać u drzwi starszych i diakonów – nie wszystkich, lecz małej mniejszości spośród nich. R5981:2

Duch samolubstwa i ambicji, który już działa pomiędzy narodami pędząc je szaleńczo do wojny dla zdobycia przewagi handlowej, jest duchem, który wciąż się potęguje, i będzie angażował każdego i wszędzie. R5981:1

Ten duch objawia się w strajkach, itd. Każdy zabiega o to, aby służyć tylko sobie, skłonny walczyć o honory, przywileje, stanowiska itp. R5981:1

Ten sam samolubny, ambitny duch prowadzi do anarchii w kościele. Na tym punkcie przewidujemy czas ucisku dla świata i czas ucisku również dla Kościoła. R5981:6

Jest rzeczą niewybaczalną dla kościoła pozostawać pod dominacją ambitnych mężczyzn (a czasami ambitnych kobiet). Jest to czas na zrobienie porządku w domu Pańskim. R5981:6

Chociaż jest to czas próby, to jednak dla tych, którzy mogą rozpoznać obecność Pańską, itd., jest on odpowiednio cenny i sprzyjający. R713:1

Wiemy, że żyjemy w dniu złym, w którym obecny wiek będzie wchłonięty przez nową dyspensację. R5268:5

Inaczej nazwana (godzina pokuszenia) wielkim "czasem ucisku". Jej charakterystyki są opisane w 2 Tym. 3:1-5. R2793:1

Na cały świat ... Próby tego złego dnia nie kończą się na kościele, chociaż w nim się one rozpoczynają. R5718:4

Surowe doświadczenia, przez które wielu przeszło, poprowadziło ich do zwątpienia w samo istnienie Boga. Nie znając wielkiego Bożego planu ludzie utracą wszelkie zaufanie w najwyższy rząd. R5718:4

W tym okresie poddawania próbie i potrząsania, wszystkie systemy kościelne pójdą w zupełną rozsypkę. Babilon upadnie. R5718:4

Oznacza to niezadowolenie, gorzkość, złe przypuszczenia, nienawiść, konflikt, rabunek, morderstwo. Jest to duch, który prowadzi do rozbicia społeczeństwa. R4899:1

Specjalne próby zaczynają się w łączności z przywódcami w kościele i narastają coraz to bardziej wśród tych, którzy zostali powołani z ciemności do przedziwnej Boskiej światłości. R4473:6

Wypróbować ... "Każdego roboty, jaka jest, ogień doświadczy" (1 Kor. 3:13). R3760:6

Kamienie obrażenia będą dozwolone dla wypróbowania naszej wiary, cierpliwości i wierności. R3719:1

Doktryna innej drogi zbawienia niż przez krzyż Chrystusa jest próbą, która ma przyjść na całe tak zwane chrześcijaństwo. R3826:2

Kiedy ich pycha będzie poniżona, dowiedzą się, kto został wybrany, a wtedy przyjdą i oddadzą pokłon u ich stóp. R504:6*

11. Przychodzę rychło ... Bądź odważny. Nie potrwa długo aż przyjdę i wezmę ciebie do siebie. R5532:5

Masy przez wiele lat wierzyły, że żyjemy w czasie "rychłego" przyjścia. Skoro jednak nie zdołały rozpoznać sposobu Jego przyjścia i stanu, w jakim będzie obecny, one nadal wypatrują Chrystusa. R504:6*

Niech ci, którzy kurczowo trzymają się przyjścia w ciele i wciąż wypatrują Go w ziemskim stanie, wiedzą, że On miał przyjść jak złodziej, cicho, w duchowym niewidzialnym ciele. R505:1*

Trzymaj, co masz... Koronę, która została ci przydzielona. "Bądź wierny do śmierci a dam ci koronę żywota" (Obj. 2:10). E490; F123

Nikt nie wziął ... Korony są ograniczone i będą tacy, którzy utracą je na rzecz bardziej wiernych. C225

Od roku 1881 aż do całkowitego zamknięcia drzwi trwa okres "przesiewania" obejmujący wszystkich, którzy są już w łasce Bożej. R4842:5

Na miejsce każdego, kto odrzuca okup i światło obecnej prawdy, przychodzi inny, bardziej sumienny i gorliwy. R1746:4

Ci, którzy tracą swoje korony uznani będą albo jako nieprzyjaciele Boga, albo jako ci, których Syn wybawi "tak jednak, jak przez ogień" (1 Kor. 3:15), "Wielkie Grono". R2942:5

Kościół ma składać się z dokładnie określonej, zatwierdzonej liczby – ani jednego członka więcej, ani jednego mniej. R5532:5

Korony twojej ... Każda korona będzie przypisana do tego, który ją nosi. CR461:1

Korona została przydzielona każdemu z nas, gdy tylko uczyniliśmy nasze przymierze z Bogiem. CR460:6

12. Zwyciężającego ... Więcej niż zwycięzcy, Małe Stadko. R4654:5

Wysokie powołanie klasyfikowane jest wszędzie jako nagroda za zasługi, przewidziana tylko dla zwycięzców. R4493:3

Uczynię filarem ... Nie jakąś mało ważną częścią, ale czymś niezbędnym, co nie może być usunięte, kiedy budowla istnieje. R5993:4

Podczas okresu filadelfijskiego, szczególnie pierwszej i ostatniej fazy, wierni, za ich jasne świadectwo zostali zobowiązani opuścić nominalną świątynię albo byli z niej wyrzucani. R5993:4

W świątyni ... Prawdziwy kościół, Chrystus. B209

Imię Boga mojego ... "Pan zna, którzy są Jego" (2 Tym. 2:19) i we właściwym czasie w pełni i na wieczność będzie ich uznawał. R5993:5

Nowego Jeruzalem ... Królestwo Boże. Nowy duchowy rząd wieku Tysiąclecia. A296

Bóg będzie mieszkał w tym wspaniałym mieście, czyli rządzie. Będzie to Jego świątynia. R2832:5

Moje nowe imię ... Jak Jezus było imieniem naszego Pana, który stał się Chrystusem, Mesjaszem, tak wszyscy, którzy zostają członkami Jego Ciała wchodzą pod Jego nowe imię, są uznawani przez Pana i mogą być uznawani jedni przez drugich jako członkowie Chrystusa. R3970:5

"To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Sprawiedliwość Jehowy" (Jer. 33:16). Imię Oblubieńca nadane jest Jego Oblubienicy. R3970:5

Podczas próby Kościoła pomiatano godnością imion jego członków, uważając je za bezecne. Napiętnowano ich jako niewiernych i heretyków. Nie byli uznawani ani za obywateli niebieskiej ojczyzny, ani za chrześcijan. R5993:5
 
 
List do zboru w Laodycei

 
"(14) A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: (15) Znam twoje czyny, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! (16) A tak, skoro jesteś letni, i ani gorący, ani zimny, wyrzucę cię z ust moich. (17) Ponieważ mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś nieszczęsny i godzien politowania, i biedny, i ślepy, i nagi; (18) radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i abyś odział się w szaty białe, i aby nie stała się widoczna hańba nagości twojej, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. (19) Ja wszystkich, których miłuję, upominam i karcę. Bądź więc gorliwy i nawróć się [gr. metanoeson]. (20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. (21) Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. (22) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów".

14. Aniołowi ... Na każdy właściwy czas, czyli epokę w doświadczeniach kościoła Pan miał posłać stosowne przesłanie przez szczególną gwiazdę, czyli posłańca, którego w szczególny sposób upoważnił jako swego przedstawiciela. R3570:4

Zboru ... Posłannictwo to skierowane jest szczególnie do tych, którzy wyznają Jego imię, lecz zaprzeczają prawdzie, którą On sam tutaj przedstawia. R5993:5

W Laodycei ... Oznacza "sprawiedliwość dla ludu". R110:2

Kościół, na który przychodzi godzina pokuszenia. Ten, który miał być zważony i znaleziony lekkim. Generacja, która potyka się, tak jak potknęła się generacja Żydów, którzy widzieli pierwsze przyjście Pana. HG98:5

Ostatni okres wielkiego nominalnego kościoła ewangelicznego, składającego się z pszenicy i kąkolu. D41

Dla każdego okresu kościoła, oprócz ostatniego, Mistrz ma jakieś słowo pochwały, ale w okresie Laodycei nie znajduje On niczego, co można by pochwalić. R457:3*

Koresponduje z czasem żydowskiego faryzeizmu i przedstawia stan protestanckich narodów w czasie powrotu Pana. R1295:1*

Amen ... Słowo to jest często tłumaczone w ewangeliach na "zaprawdę" i używane było przez naszego Pana jako uroczysty prefiks [przedrostek] do jakiegoś ważnego oświadczenia. R505:2

Świadek prawdziwy ... Sugestia, że ostatni okres ewangelicznego domu nie jest wiernym świadkiem prawdy. R718:4

Początek ... "Jednorodzony" (Jan 1:18). Nasz Pan Jezus. "Pierworodny wszelkiego stworzenia" (Kol. 1:15). R1609:3; E86

Logos był samym początkiem Boskiego działania. R5351:3

Urodzony przed wszelkim stworzeniem. Przed aniołami oraz przed człowiekiem. R1005:3; R1060:4

Nie tylko Alfa (początek) ale i Omega (koniec); nie tylko pierwsze, ale i ostatnie bezpośrednie stworzenie. R1904:5

Stworzenie Jego było dziełem Ojca bardziej bezpośrednim i specjalnym niż stworzenie jakiejkolwiek innej istoty, czyli syna Bożego – człowieka lub anioła. R1005:3

Zatem istniał czas, kiedy Bóg był sam. R5748:4

Zanim stał się ciałem, Jezus istniał. R4964:2

Jako przedstawiciel Jehowy jest On tym, który zaczyna i kończy cudowny plan. R1060:4

Bóg nie kontynuował dzieła stworzenia, lecz powiedział swemu "pierworodnemu", co czynić i On to uczynił. R1063:6*

On był zarówno pierwszym stworzonym, jak i pierwszym, czyli najwyższym, w rzędzie aniołów. Tak jak Adam górował wśród ludzi przez to, że był pierwszym, a zatem dawcą życia dla wszystkich innych, tak też ten Archanioł, przewyższył wszystkich i jest dawcą życia dla "wszystkiego stworzenia". R1063:6*

Jedyna istota bezpośrednio stworzona przez Jehowę. R5748:1, 1060:4

Pan stał się "jednorodzonym Synem Bożym" w czasie Jego stworzenia. Q746:3

Stworzenia Bożego ... Nasz Pan Jezus był nie tylko początkiem, ale też czynnym przedstawicielem Ojca w całym Jego twórczym dziele. R4964:2

Nadzorca różnych spraw związanych ze stworzeniem ziemi i jej mieszkańców. R3921:4

W uznaniu zwierzchnictwa Ojca jako swego Stworzyciela, Jezus pokazuje swój sprzeciw wobec uczynionego przez ludzi dogmatu trójcy. R718:4

15. Znam twoje czyny ... Dzisiejszy kościół nominalny jakim go widzi nasz Pan. R5993:5

Ani zimny ... Bez żadnej pretensji, by w jakimkolwiek stopniu być wyrazicielem prawdy Bożej. R457:3*

Kościół nominalny w pewnym sensie nie jest zimny, posiada dużo gorliwości, ale nie według znajomości (Izaj. 26:16-18). Zorganizował swoje armie, rozwinął swoje fabryki i rozmnożył sklepy. Twierdzi on, że jego głównym celem jest nawrócić grzeszników, rodzić duchowe dzieci. R5993:5,6

Ani gorący ... Pełen ciepła i miłującego oddania Bogu. R457:2*

Obyś był ... Jezus woli otwartą wrogość niż połowiczną serdeczność. R718:4

Człowiek, który jest ckliwy, bez wyrazu, który nie bardzo wie, co robi, nie dokona wiele w czymkolwiek. Pan chce, aby ludzie byli albo gorący albo zimni. Jeśli po obliczeniu nakładu zdecydujesz się służyć mamonie, samolubstwu, wtedy próbuj zostać milionerem. R5313:4

16. A tak ... Na wiosnę 1878 roku, równolegle do roku 33, kiedy nominalny Izrael cielesny został odrzucony, Babilon został formalnie odrzucony. B235; R4842:3
 


 
Żeś letni ... Systemy kościoła nominalnego. Obojętny w służbie Pańskiej; chrześcijanami jedynie z imienia, a nie oddanymi w sercu naśladowcami Pana. Q754:2; B235

Niektóre dzieci Boże stają się zimne i obojętne. Jest to stan, o którym Mistrz wyraża się z odrazą. R1081:2

Wszystkie prześladowania ustały i sekty zabawiane są uczonymi rozprawami, pięknym krasomówstwem i kwiecistymi esejami, które lulają ludzi do miękkiego odpoczynku i ogólnego stanu apatii. OV418:2

Ani za grzechem ani przeciw grzechowi. Niepowodzenia w każdym sensie tego słowa. Bóg pragnie stanowczych charakterów. Inne nie są ani pochwalane ani przyjęte. R1985:1

Ci, którzy rozwijają stanowcze charaktery są zwycięzcami. Niezdecydowani dalecy są od posiadania ducha klasy Królestwa. R1653:1

Oziębnie miłość wielu. R710:6

Niektórzy ze sług Pana w mistycznym Babilonie są upośledzeni z przyczyny przyjmowania honorów i szat, i dlatego bardziej lub mniej skłonni są taić się i ukrywać posłannictwo będące teraz na czasie. HG519:4

Ktoś, kto w obecnym czasie nie służy w jakiś sposób naszemu Królowi posiada, co najwyżej, "letnią" miłość, która jest obraźliwa dla Mistrza. R2497:4

Misjonarski zapał kościoła filadelfijskiego, który w swoim czasie zapalił całe masy reformowanego chrześcijaństwa, osiadł w stan letni – faryzeizm – w szczęśliwy środek między bezbożnością i pobożnością. R1295:1*

Ani gorący, ani zimny, wyrzucę cię ... Bóg wywołuje swój lud z Babilonu. Babilon nie jest dłużej Pańskim narzędziem mówczym, lecz już został z Jego ust wypluty. R2554:4; R5911:6

Prawda przyjdzie przez inne przewody. R224:4

Całkowicie wtrącenie Laodycei, z pogardą, w stan Bożej niełaski. R1295:4

Pan nie będzie walczył z Laodyceą, tak jak czynił to z Pergamem i Tiatyrą. Nie będzie jej sądził tak jak Sardes. On ją z pogardą całkowicie wyrzuci i zostawi ją tarzającą się w błocie. R1295:4*

Z ust moich ... Odrzucony od jakikolwiek dalszego przywileju, aby być Pańskim pośrednikiem w przekazywaniu Jego posłannictwa światu. NS44:1

Babilon był Jego ustami, i przez niego zwracał się do świata, ale dłużej już tak nie będzie. R177:2

Bóg wzbudził nowe narzędzie mówcze. Udzielił On potęgującego się światła Małemu Stadku, które chętne jest je przyjąć i szerzyć na wszystkie strony bez bojaźni. R505:4*

Wszyscy ci, którzy chcieliby być ustami Pana i głosić Jego Słowo, powinni to czynić bez żądania wynagrodzenia. R2497:6

"Nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy" (Obj. 18:23). R177:2

17. Ponieważ mówisz: Jestem bogaty
... Kościół nominalny mniema, że jest bogaty w sensie duchowym. Jest to oskarżenie naszego Pana obecnego stanu kościoła, tak bogatego w ziemskie korzyści, tak bogatego w duchowe przywileje i tak z siebie zadowolonego. HG24:3; R4417:4

Oni patrzą z dumą na ich liczbę, obliczaną na miliony. Laodycjanie patrzą na ich pomyślność materialną, na ich liczbę bogatych ludzi, liczą idące w miliony pieniądze i darowizny. Pokładają ufność w armiach, marynarkach wojennych, żołnierzach i karabinach, samolotach i dynamicie R2763:1, 4811:5

Nominalne chrześcijaństwo skłonne jest chlubić się swoim bogactwem wiedzy, własności, inteligencji i wpływu oraz wysokim poziomem moralnym. R4314:4

Jedyna rzecz, jakiej nominalne chrześcijaństwo pożądało jest moc cudownego uzdrawiania i teraz ono sięga po nią. Wzrasta przez to w swojej pysze i chełpliwości, poddając się coraz pełniej mocom ciemności. R4314:4

Gdy nominalny kościół wciąż posiada widoczną władzę, gdy wciąż mu towarzyszy chwała przeszłości, gdy nadal rzeczą honorową i godną szacunku jest być członkiem kościoła. R5993:6

Kościół obecnego wieku uczynił wiele cudownych rzeczy – poprzez Towarzystwa Biblijne Słowo Boże zostało rozpowszechnione daleko i szeroko; ale osobista sumienna pobożność reformatorów niemal zanikła. HG98:5

Misją Chrystusa jest głosić Ewangelię cichym, ubogim w duchu. R2580:1

Wzbogaciłem się ... Duchowo i docześnie, w ich własnej ocenie. Nigdy nie inwestowano tyle bogactwa w kościelne budynki, wyposażenie, chóry i pensje pastorów. R1440:6; R1911:3

Niczego nie potrzebuję ... Mam całą prawdę, jestem Ortodoksem, Ewangelikiem, niczego więcej nie potrzebuję. W swej własnej ocenie nie potrzebują oni lekarza R718:5; R1440:6

Nie tyle niezmierne bogactwo pieniężne i świetnie zorganizowany mechanizm kościoła, co satysfakcjonujące poczucie, że mają pod dostatkiem prawdy i że pierwsze zasady Ewangelii Chrystusa są wystarczające. HG98:6

Babilon chlubi się pięknymi kościołami, wysokimi strzelistymi wieżami, wymownymi kaznodziejami, bogatymi członkami, wspaniałą muzyką, dużymi pensjami i światową popularnością. R177:2

A nie wiesz ... On nie jest świadomy swego prawdziwego stanu. R718:5

Ich bojaźń Boga nie jest wynikiem badania Jego Słowa, ale jest wyuczona przez ludzkie przepisy. Niestety, jakże to żałosny stan! Oni jednak nie są tego świadomi. R589:2

Pożałowania godzien ... Niedola i rozpaczliwy stan kościoła nominalnego spowodowany jest jego ślepotą i nienaturalnym przymierzem ze światem, przez które jest on pokonywany. R718:4

Gdyby dzieło Reformacji było kontynuowane, Syjon nie byłby teraz w jego obecnym godnym opłakania stanie. R183:5

I biedny ... Na zewnątrz kościół jest bogaty; duchowo jest on biedny. R4778:2; D41

Chociaż rokrocznie wydaje miliony na swoją własną literaturę i instytucje. R1593:5

Oni są chorzy, cali pokryci ranami, stłuczeniami i gnijącymi wrzodami. R1440:6

Posiadający niewiele prawdy i ducha prawdy. R2763:2

"Naród mój ginie z powodu braku nauki" mówi Pan. Jednak przywódcy wszystkich denominacji (sekt) uczą ich członków chlubienia się. R4613:3

I ślepy ... "Tego, co jest w oddali nie widzi" (2 Piot. 1:9). Bóg świata tego oślepił jego zdolności postrzegania Bożego charakteru i planu. Nie może zobaczyć wysokiego powołania Kościoła ani restytucji dla świata. R2763:2R2297:1

Jest ślepy na obecność Pana. Potyka się o teraźniejszą prawdę. R1577:6; R177:2

Niemal wszystkie Kościoły nominalne pełne są niewidomych. Oni nie uświadamiają sobie swego stanu i nie przychodzą do Mistrza, aby odzyskać wzrok. R2730:3

I nagi ... Przywódcy utracili wiarę w okup, jedyne przykrycie naszej nagości, której brudne szmaty naszej własnej sprawiedliwości nie są w stanie okryć. R2297:2

Rozebrani z szaty sprawiedliwości Chrystusa przez kler w imię wyższej krytyki i ewolucji. R2763:2

Mając skąpe szaty, które nie są w stanie ukryć hańby ich nagości. R591:3*

18. Radzę ci ... Podczas 3,5 lat, od roku 1874, proklamacja Jezusa, obecnego Oblubieńca, została ogłoszona kościołowi jako całości. R224:3

Kupić u mnie złota ... Kosztem samo-ofiary. Skarb ten może być nabyty tylko kosztem zupełnego poświęcenia, czyli ofiarowania wszystkiego, co mamy, Chrystusowi. Kosztem reputacji i światowych zainteresowań. D42; R1944:2; R457:4

Niektórzy w Babilonie skłonni są ukrywać przesłanie, które do niego się stosuje. Związani są przez złoty łańcuch na ich szyjach. R2498:1

Złoto ... Prawdziwe niebieskie bogactwa, boska natura. Boska prawda. D42; R1371:6

Mądrość pochodząca z góry. R505:6*

W ogniu oczyszczonego ... Jak mógłby być ktoś wypróbowany bez tygla i płomienia? Jak inaczej mógłby być żużel wyeliminowany? Ogniste próby są konieczne, aby strawić nasz żużel oraz oczyścić i uszlachetnić nasze złoto. R1944:2,5

W każdej próbie Pan obserwuje, jakie wpływy kontrolują naszymi działaniami, czy są to wpływy obecnej korzyści, światowej polityki, osobistej przyjaźni, itd., czy też jesteśmy kontrolowani przez czyste zasady prawdy i sprawiedliwości. R1944:5

Szaty białe ... Chrystusowa szata przypisanej sprawiedliwości, którą tak wielu obecnie zrzuca. D42

Żeby hańba nagości kościoła nominalnego nie mogła być widziana. R1295:4*

Namaścić oczy ... Oczy zrozumienia. Prawdziwy Kościół musi nadążać za postępującym światłem lub być pozostawionym w ciemności. D611; HG98:4

Maścią ... Maść pokory, poświęcenia i poddania się woli Bożej. Maść prostoty i szczerości, która usuwa bielmo uprzedzenia i obłudy. Duch pokory i uczniostwa. Maść czystego Słowa Bożego. B189; R1372:1; R1011:5

Wyraźnego dostrzegania rzeczy przynoszących pokój, rzeczy przyszłych – bogactwa łaski, znajomość, która nie trafia do serca cielesnego człowieka. HG413:6

Nie tylko prorocze dowody obecności Pana są teraz bardziej pełne, kompletne i liczne, lecz również widoczne wszędzie dookoła nas znaki czasów, wskazujące, że dzieło żniwa rozwija się, są dużo bardziej oczywiste i przekonujące dla tych, których oczy zostały pomazane. B238

Zilustrowana w uzdrowieniu ślepego człowieka przez Jezusa (Jan 9:6). R3520:1

19. Wszystkich, których miłuję, upominam i karcę
... Tych wszystkich, którzy są uczciwi i w sercu wierni Bogu. R1372:1

Nie jest rzeczą niezwykłą, że Pan dozwala, aby na Jego lud przychodziły próby i trudności dużo surowsze niż te, które przypadają w udziale światu. SM271:T

Ćwiczę, czyli kształcę jak dziecko lub młodzież. Udzielam nagany, okazuję niełaskę, zawstydzam, dozwalam na hańbę. R505:6*

Nawróć się ... Bóg mówi o kościele jako całości, włączając w tę nazwę zarówno bardziej niegodziwych jak i w pełni poświęconych. R4653:3

Bóg nie chce nikogo zgubić, lecz pragnie doprowadzić wszystkich do nawrócenia (2 Piot. 3:9). R198:5*

20. Stoję u drzwi
... Nieznany dla kościoła Laodycei, nasz Pan powrócił. Stanął u drzwi i zakołatał. R5993:6
 


 
 
Pan nie stoi u drzwi i nie kołacze do serca grzesznika, lecz do drzwi serca prawdziwych Izraelitów. R177:4

Jego wtóra obecność jest pełna chwały i mocy, ale dla ludzi jest niewidzialna. SM499:4

I kołaczę ... To pukanie rozpoczęło się w 1874 roku i trwa nadal. "Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka" (Łuk. 12:36). R3355:2

Przez ustny lub drukowany dowód, że czasowe proroctwa wypełniły się. Słudzy nie wiedzą z wyprzedzeniem, lecz mają wiedzieć w czasie Jego nadejścia, i to bez widzenia Go. R3354:6

Pan mówi teraz do niektórych Jego wiernych przez swoje Słowo, które mówi nam o Jego obecności przez znaki zapowiadające nadejście nowej dyspensacji. R4092:4

Niezauważony przez zakłopotaną, lecz rzeczywiście ślepą i pożałowania godną Laodyceę. R1577:6

Jeśli kto ... To służenie Mistrza powinno być rozumiane jako praca indywidualna a nie tylko kolektywna usługa i uczta. R3355:2

Człowiek, który nigdy nie usłyszy "kołatania", nie jest najwidoczniej uznany za godnego, aby je słyszeć. Lecz ci, którzy słyszą, najwyraźniej nie są zmuszani do zareagowania i przyjęcia obecnego, pukającego Króla. R2978:4

Usłyszy głos mój ... Kołatanie. Proroctwa, które obwieszczają, że jest On już obecny. R2983:5; R177:4
 
 

 
 
Tylko czyści w sercu, zupełnie szczerzy i uczciwi są w postawie pozwalającej im słyszeć. R3415:5

Słyszany nie przez naturalne uszy, lecz przez uszy zrozumienia, słuch wiary. R2978:4

Błogosławione są nasze oczy, że one teraz widzą, nasze uszy, że teraz słyszą, że możemy rozpoznać Mesjasza. R5075:5

I otworzy drzwi ... Otworzy swoje serce i przyjmie rzeczy w poświęconej postawie umysłu. R5566:1

Wstąpię do niego ... Pan opasze się jak sługa, przystąpi i będzie usługiwał. R5566:1

I będę z nim wieczerzał ... Uczta z "pokarmu na czas słuszny", "rzeczy nowych i starych", które Mistrz obiecał dostarczyć w tym czasie (Łuk. 12:42; Mat. 13:52). R2978:5

Jest ona tylko dla tych, którzy żyją w laodycejskim okresie kościoła. R149:4*

21. Temu, kto zwycięży ... Każdemu, kto zwycięży miłość samego siebie, popularność, światową pomyślność, ludzkie teorie i systemy. D268;

Jeśli mamy królować z Chrystusem musimy udowodnić naszą godność przez próby wierności dla Boga, wiarę w Jego Słowo, gorliwość do prawdy, cierpliwą wytrwałość, hańbę i prześladowania, nawet aż do śmierci. R4925:3

Przed ślubem, Chrystus pojawia się jako Król, dokonuje inspekcji i wybiera zwycięzców. R343:5

Wobec widocznego rozbłysku pomyślności chrześcijaństwa, wszyscy, którzy nie przyłączają się do niego będą uznawani za nieprzyjaciół. R5063:3

Pozwolę zasiąść ze mną ... Cały Kościół będzie połączony z Nim w Jego wielkim Mesjańskim Królestwie. R4965:1

Aby uczestniczyć w Jego Królestwie w honorach i chwalebnej pracy podnoszenia ludzkości. SM143:1

Jako królowie i kapłani Boga. R1262:3

"Oblubienica", małżonka Baranka, mająca świadectwo wierności zasadom sprawiedliwości przez cierpienie z jej Mistrzem w obecnym czasie, uznana będzie za godną dzielić z Nim honory Jego tronu. NS477:1

Jeśli będą z Nim tak cierpieć w imię sprawiedliwości, ich nagrodą będzie zasiadanie z Nim na Jego tronie. SM451:2

Wielkie Grono będzie stało przed tronem zamiast zasiadania na tronie. SM362:T, 288:1

Na moim tronie ... Chrystus będzie panował na Jego tronie Tysiąclecia celem nawrócenia świata. A91; R4084:4

Gdy wierne Małe Stadko Pana otrzyma nieśmiertelność i boską naturę, usiądzie z Chrystusem na Jego tronie i będzie panować tysiąc lat; podnosząc z upadku wszystkie rodziny ziemi. R5802:4

Jako Nowe Stworzenia, jeśli pozostaniemy wierni do końca naszego biegu, będziemy udoskonaleni w pierwszym zmartwychwstaniu. R5550:5

Ci, którzy wśród powszechnej apatii wytrwali w miłości do końca, otrzymają najwyższy honor ze wszystkich wiernych. R1295:4*

Chrystus nie zawsze zasiada na tronie Ojca. Ma swój własny. On ten tron zajmie, a ci, którzy Go wiernie naśladowali, usiądą z Nim razem. R506:4*

Jak i Ja zwyciężyłem ... "A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał" (Łuk. 22:29). E38

Nie stosuje się to do Wielkiego Grona, które zwycięża pod przymusem. Na tronie będą tylko ci, którzy zwyciężają tak, jak On zwyciężał. Q289:4

I zasiadłem ... Oczekując na czas, kiedy On postawi swój własny tron, ustanowi Tysiącletnie Królestwo. R5830:1

Z Ojcem na Jego tronie ... Tron wszechświata. NS202:1

Tron wszechświatowego panowania, chwały i mocy. Wysoce wyniesiony nawet ponad Jego przedludzki stan. R1252:2*

Uczestnik własnej boskiej natury Jehowy. R1252:2*

Tysiąc lat panowania podczas Milenium będzie jedynie początkiem doświadczania przez Nowe Stworzenia chwały, czci i nieśmiertelności. F69

22. Kto ma uszy ... Usposobienie do słuchania i zważania na słowo Pańskie. D41

Aby należeć do klasy Oblubienicy, wszyscy, którzy są ludem Bożym, muszą wyjść z Babilonu. R2513:4

Uszy wiary są specjalną łaską od Boga dla cichego, uczciwego serca, pragnącego prawdy i sprawiedliwości. R4557:2

Tylko nieliczni, Małe Stadko, mogą dostrzegać prawdę wśród otaczających ciemności. R806:1
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball