TrzyBiada.pl
26
PAŹ
0
2.5K
Lubię to
Sprawiedliwe rządy Chrystusa

 
"(11) I ujrzałem tron wielki biały, i siedzącego na nim, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione".

11. Wielki biały tron ... Tron sprawiedliwości, bezstronności, miłosierdzia i miłości. R2338:1

"Będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił" – Chrystusa i świętych (Dz. Ap. 17:31). HG233:2

Wielki biały tron mówi o błogosławieństwach tylko dla tych, którzy miłują sprawiedliwość i nienawidzą nieprawości. SM696:1

"Gdy przyjdzie Syn Człowieczy ... zasiądzie na tronie swej chwały" (Mat. 25:31). A345

I zasiadającego na nim ... Chrystus – w pierwszym rzędzie Jezus, Głowa, lecz również zwycięzcy z Nim – jednak wszyscy jako jedność. R332:2

Ziemia ... Społeczeństwo, takie, jak to obecnie zorganizowane, składające się z szeregu warstw, czyli klas [społecznych], a każda z nich utrzymująca swoją pozycję przez uciskanie tych, którzy znajdują się niżej. R332:3

I niebo ... Duchowy nadzór. Zwierzchnictwo Szatana ustanie, czyli stopniowo przeminie. R332:4

Symboliczne niebo i ziemia przedstawiają stary porządek rzeczy, społeczny i kościelny. NS856:6

Uciekły
... Zanikły. NS856:6; SM694:3

Sprzed, lub w obecności, osadzonego na tronie Chrystusa, wszystkie formy zła, ucisku oraz niesprawiedliwości będą musiały pierzchnąć. R332:2

Nie oznacza to, iż kościelni, finansowi i polityczni książęta dobrowolnie uznają, że przyszła godzina zupełnego poddania się Mesjaszowi. NS856:6

Podczas ustanawiania sprawiedliwości i prawa na ziemi, obecne (symboliczne) niebo i ziemia pierzchają, ustępując miejsca nowym niebiosom (rządom) i nowej ziemi (społeczeństwu). R501:4

Jak nam św. Piotr opowiada: obecne instytucje "z wielkim trzaskiem przeminą", a w ich miejsce Pan odsłoni nowe niebiosa i nową ziemię. OV41:4

Nie znaleziono dla nich miejsca ... Co wskazuje, że będą one przepędzane z jednego miejsca po drugim, nigdzie nie mogąc się utrzymać. R332:2
 
 
Indywidualna próba wszystkich ludzi
decydująca o wiecznym życiu lub wiecznej śmierci

 
"(12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed oblicznością Bożą, a księgi otworzone są; i druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota; i sądzeni są umarli według tego, jak napisano było w onych księgach, według uczynków ich. (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, także śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli; i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. (14) A śmierć i piekło wrzucone są, w jezioro ogniste. Ta jest wtóra śmierć. (15) A jeśli się kto nie znalazł napisany w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste" (Obj. 20:12-15).

12. I Ujrzałem umarłych ... Cały świat. R3433:3

Ten sąd nie tylko podda próbie tych, którzy będą żywi w czasie ustanawiania Królestwa, lecz obejmie wszystkich umarłych. OV312:3

Wielkich i małych ... Wysokich i niskich – uniżonych i dumnych. Bóg nie ma względu na osoby. R332:4; NS857:5

Przed tronem ... Świat będzie stał na sądzie przed tronem Chrystusa przez cały wiek Tysiąclecia w tym samym znaczeniu, w jakim stał na sądzie Kościół podczas wieku Ewangelii. R3433:3

Celem wypróbowania i ustalenia, czy oni wejdą w najpełniejszą harmonię z Bogiem, czy nie. R4331:2

Księgi ... Księgi Starego i Nowego Testamentu. Biblia będzie używana w przyszłości. R5804:1

To samo prawo i to samo zrozumienie charakteru Bożego, które teraz jest wam przedstawione, w przyszłości będzie przedstawione im. Bóg się nie zmienia, Jego proste prawo jest niezmienne. HG233:2

"Słowa, które Ja mówiłem, one go osądzą w ostateczny dzień" (Jan 12:48) – dniu Tysiąclecia. HG233:3

Otwarto ... Księgi Biblii będą zrozumiane w pełni, wyraźnie, a wielkie lekcje, których nauczają, będą uwypuklone. R3433:4

Napełnienie ziemi znajomością Pana. A345

Nikt nie jest teraz na próbie, dla kogo te księgi nie są w jakimś stopniu otwarte (zrozumiałe). R332:6

Dzięki temu ci, "którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet, nie zbłądzą" (Izaj. 35:8). R501:4

Biblia jest teraz dla świata księgą zapieczętowaną, zrozumianą tylko przez tych, którzy są Jego, a zrozumianą przez nich dzięki objawieniu przez Jego Ducha. R3433:3

Inną księgę ... W kontraście do księgi życia teraz otwartej. Obecna księga życia będzie kompletna i po zakończeniu tego wieku nie będzie uzupełniana o żadne dodatki. Lecz wtedy będzie otwarta inna księga życia, dla świata. R3433:5

Nowa księga życia będzie dla tych, którzy znajdą się na próbie podczas wieku Tysiąclecia. NS858:4

Księga życia ... Rejestr godnych życia wiecznego, dla zapisania imion tych, którzy wtedy będą Pańskimi "owcami", czyli godnymi. R701:1

Imiona wszystkich zaślubionych Panu i Jego Królestwu sprawiedliwości będą wpisane do tej księgi życia. Do samego końca Tysiąclecia one nie będą wymazane, z wyjątkiem przypadku otwartego pogwałcenia ich kontraktu. NS70:3

Biblia wspomina o dwóch księgach życia – jednej, odnoszącej się do obecnego czasu i drugiej, dotyczącej wieku Tysiąclecia (Patrz Obj. 3:5). R5377:3

I umarli ... Umarły świat. Umarli w tym sensie, że Bóg nie uznaje ich jako posiadających prawa do życia, umarli w tym sensie, że oni nie mają Syna. HG149:2

Byli sądzeni ... Wypróbowani, sprawdzeni, a ich postawa potwierdzona dowodami, czy przyjmą, czy też odrzucą doskonałe i wieczne życie, które Boskie miłosierdzie uczyni wtedy możliwym do zdobycia. HG497:5

Nie będący w grobie, lecz znajdujący się na próbie przed sędziowskim tronem. HG149:2

Rozmyślni grzesznicy, znalazłszy się na tak uczciwej i zupełnej próbie jak Adam, a z większym doświadczeniem, będą tak samo winni jak on, i tak samo godni potępienia na śmierć przez to prawo. R912:6

Przez tysiąc lat cały świat ludzkości będzie przed wielkim białym tronem na sądzie, czyli na próbie mającej wykazać, czy są godni życia wiecznego. E469

Według tego ... Według prawa zapisanego w księdze i według ich uczynków. R2338:1

Co napisane w księgach ... Pismo Święte (Jan 12:48). R2677:5

Wzorce sprawiedliwości dla całej ludzkości. NS858:1

Według ich uczynków ... Ich sąd będzie w harmonii z zasadami już ogłoszonymi w Słowie Bożym, zaś decyzja zapadnie "według ich uczynków" – a nie według ich wiary, jak to się ma z nami w wieku Ewangelii. R3580:2

Wielki Pośrednik będzie akceptował niedoskonałe uczynki, według możności. Lecz w miarę podnoszenia się z degradacji wymagania względem ludzi będą rosły coraz bardziej. Gdy w końcu zostaną udoskonaleni, będzie od nich wymagana absolutna doskonałość uczynków. NS858:4
 
13. I morze ... Masy ludzkości, nie będące pod religijnem ograniczeniem – stan ogólny na całym świecie w czasie anarchii, jaka najbardziej będzie się srożyć przy końcu czasu ucisku. "Dokonana Tajemnica"-373

Masy ludzkie nie znajdujące się pod religijnymi ograniczeniami. Ludzkość zostanie wydobyta z tego stanu i poddana ograniczeniom białego tronu. Kiedy wszyscy będą ograniczeni "morza już nie będzie" (Jud. 13; Jak. 1:6). R333:1

Wydało umarłych, którzy w nim byli ... Nowy Władca ziemi będzie miał do czynienia najpierw z tymi, którzy przeżyją czas ucisku, a którzy uważani są za umarłych, chciaż do pewnego stopnia mają trochę życia. Kiedy Pan rzekł: "niechaj umarli grzebią umarłych swoich" (Mat. 8:22), użył tego samego słowa dla określenia obydwu klas. Pan uważa tych, którzy są pod wyrokiem śmierci, za równoznacznych z tymi, na których już ten wyrok został wykonany. Nikt oprócz ludzi Bożych nie został "przeniesiony ze śmierci do życia" (1 Jan 3:14). Wszyscy inni na świecie są umarłymi w oczach Boga. "Dokonana Tajemnica"-373

I śmierć i hades wydały umarłych ... Szeol [hebrajskie] i hades [greckie]; stan niepamięci. E379

Wszyscy, co są w grobach usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą (Jan 5:28, 29). D640
 
 
 
 
"Śmierć i piekło" są kilkakrotnie używane w Objawieniu jako wyrażające pierwszą śmierć. R894:1

Pan Jezus powiedział: "mam klucze śmierci i grobu" (Obj. 1:18). Klucze oznaczają moc i autorytet do odemknięcia zamka. Do otwarcia grobów i wypuszczenia skazańców ludzkich z więzienia śmierci muszą być użyte oba klucze: Wpierw musi być anulowany wyrok śmierci wydany na człowieka w Raju (klucz śmierci), a wtedy nastąpi obudzenie ludzkości z hadesu – stanu nieświadomości (klucz grobu). Dla przykładu: Łazarz został wzbudzony ze snu śmierci (klucz hadesu), ale wyrok śmierci nie został z niego zdjęty i umarł on w końcu ponownie.

I byli sądzeni ... Wiek Tysiąclecia jest dniem sądu dla świata, tak jak wiek Ewangelii jest dniem sądu dla Kościoła. E379

Według swych uczynków ... Postęp w doświadczeniu, coraz większa znajomość i coraz większa siła, przy błogosławieństwach Pańskiego Królestwa uczyni możliwym pomnażanie się w dobrych uczynkach posłuszeństwa. R3433:4

Nowe Przymierze nie ma nic do czynienia z usprawiedliwieniem przez wiarę. Pod tym przymierzem uwielbiony Chrystus udzieli rzeczywistej, nie poczytanej, restytucji przez uczynki, które będą oni wykonywać przy zapewnionej pomocy. R4474:3

14. Śmierć ... Śmierć Adamowa (która rości sobie prawo do całej rasy ludzkiej za grzech ich przodka) zostanie na zawsze pochłonięta. R2608:5

Wynik przekleństwa, które przyszło na Adama. Q830:2

Nie śmierć wtóra, lecz śmierć Adamowa, którą Chrystus przyszedł zniszczyć przez uwolnienie wszystkich jej poddanym. R1592:5

I Hades ... Greckie, hades, grób; stan niepamięci, nieświadomości. R2608:4; E379

Hades [greckie] i szeol [hebrajskie]. Tego ciemnego, tajemniczego stanu, grobu, który w obecnym czasie przemawia do nas nadzieją przyszłego życia przez moc Bożego zmartwychwstania w Chrystusie, nigdy więcej nie będzie. R2608:5

Nie będzie więcej grobu i nie będzie więcej śmierci Adamowej. R333:2

Zwany wielkim więzieniem, ponieważ ci, którzy do niego wchodzą, chociaż faktycznie umarli, nie liczą się za umarłych, lecz jedynie uwięzionych do czasu. R894:1

Grób jest rzeczywiście symbolem nadziei, ponieważ nie mówilibyśmy o nim jako o więzieniu, gdyby nie nasze nadzieje zmartwychwstania. R894:2

Hades nigdy nie jest kojarzony z wtórą śmiercią, ponieważ ci, którzy idą na wtórą śmierć, nie są w żadnym sensie "więźniami nadziei". Są oni całkowicie zniszczeni. R894:4

"Jako ostatni nieprzyjaciel będzie zniszczona śmierć [Adamowa]" (1 Kor. 15:26). R2601:1

Wrzucono ... Te dwie śmierci nie są tym samym – pierwsza jest wrzucona do drugiej i w niej zniszczona. R769:5

Jest to tylko inny sposób wyjaśnienia nam, że śmierć Adamowa i grób z nią związany będzie zastąpiony przez śmierć wtórą. HG497:6

Oznacza ich zniszczenie, czyli koniec. "Śmierci więcej nie będzie" (Obj. 21:4). Q827:2

Kiedy ostatnia jednostka zostanie wybawiona z mocy śmierci Adamowej i grobu, wtedy jezioro ognia [sąd] zniszczy śmierć. R382:1

Niszczenie pierwszej śmierci i hadesu rozpocznie się z początkiem rządu Tysiąclecia i trwać będzie do jego końca. R894:4

Kiedy pełna sposobność zostanie każdemu zaoferowana, to chociaż będą w sobie mieli Adamowe słabości, ich śmierć nie będzie uważana jako część śmierci Adamowej, lecz jako część śmierci wtórej, ponieważ niepowodzenie w czynieniu postępu będzie wynikiem ich własnej samowoli, a nie tej odziedziczonej po Adamie. E380

Jak w Jerychu – trąbiono w trąby przez sześć dni, a miasto upadło w siódmym, tak posłannictwo Biblii przepowiedziało zniszczenie podczas Tysiąclecia zła z sześciu tysięcy lat. R5344:1

Jezioro ognia ... Odniesienie do ogni w Dolinie Hinnom (Gehenna) podtrzymywanych w celu niszczenia odpadków i zapobieganiu zarazy. Do tego ognia mogły być wrzucane dla zniszczenia zwłoki złośliwych złoczyńców. Przez to dolina symbolizowała wtórą śmierć. R4559:1

Jezioro ognia jest tak samo symboliczne jak bestie. Jezus tłumaczy ten szczególny symbol i mówi: "Jezioro ogniste, to druga śmierć". HG165:3

Jezioro ogniste (Gehenna) wyobraża zupełne zniszczenie, wtórą śmierć, która zupełnie zniszczy wszystkie złe rzeczy. E380

"Zgotowany diabłu i jego aniołom" – posłańcom czyli sługom (Mat. 25:41). R3084:1

Jest rzeczą nadzwyczajną w naszych czasach, kiedy przeważają sentymenty przeciwne okrucieństwu, a okrucieństwa Ciemnych Wieków są powszechnie potępiane, że wyznania wiary nadal mają swoich gorących zwolenników, którzy jakimś sposobem uważają, że czczą Boga w przypisywaniu Mu okrutnego charakteru. R3242:5
 
 

 
 
Śmierć druga ... Unicestwienie, bez nadziei. Q831:2; R5057:5

W uderzającym kontraście do pierwszej, czyli Adamowej śmierci. Nie oznacza to, że wszystko to, co jest na nią skazane, umiera po raz drugi. Śmierć, hades, "bestia" i "fałszywy prorok" nigdy przedtem nie były zniszczone. R2608:4

Te dwie śmierci różnią się tym, że druga śmierć będzie nieodwołalna – nie będzie z niej żadnego odkupienia i żadnego zmartwychwstania. Q831:T; R5057:5

Śmierć jest zapłatą za grzech. Pierwsza, zapłatą za grzech Adama; druga śmierć, zapłatą za ich własny, a nie za grzech Adama. R381:1

Śmierć druga nie jest nigdzie określona jako nieprzyjaciel, lecz jako przyjaciel Boga – jego sługa do "niszczenia tych, którzy psują (psuliby) ziemię" (Obj. 11:18). R3175:6

Druga śmierć nigdy nie będzie zniszczona. R894:4

Śmierć Adamowa nazwana jest "snem". Taki symbol nie jest używany w odniesieniu do śmierci wtórej. R2608:5

Każdy otrzyma tylko jedną indywidualną próbę. Tylko jeden okup został złożony. Chrystus więcej nie umiera. A242

Ze słów "Chrystus więcej nie umiera" (Rzym. 6:9) wynika, że nikt z tak potępionych nie może być uwolniony, czyli odkupiony, jak był Adam. R912:6

Jezus nie odkupił nikogo z wtórej śmierci. Okup, który złożył, dotyczył rozliczenia wyłącznie za grzech Adama. R763:6

Kara za grzech będąca śmiercią, przy braku nadziei na jakiś ratunek, czyli dodatkowe wykupienie ze śmierci, czyni tą śmierć karą wieczną. R2304:6, 1180:1

Zniszczenie, które nigdy nie skończy się zmartwychwstaniem. R1882:4

Fakt, że ma być druga śmierć sugeruje, że była też pierwsza. Nie tylko to. Musi być drugą taką, czyli podobną do pierwszej, inaczej nie byłaby drugą. R381:1

Pierwsza śmierć jest opisana w pierwszej części Biblii. Wtórej śmierci nie napotyka się ani razu, aż dopiero w ostatniej część Biblii. Fakt ten jest bardzo sugestywny. R1478:1*

Nikt nie może zasłużyć na wyrok śmierci wtórej, wyobrażonej przez Gehennę, zanim nie wydostanie się spod wyroku pierwszej śmierci, śmierci Adamowej. NS309:5

15. A jeśli ktoś ... Nawet po stu latach będą oni jeszcze "dziećmi" (Izaj. 65:20), tylko częściowo rozwiniętymi. Lecz rozmyślne odrzucenie przez nich daru życia policzone będzie tak samo, jak gdyby osiągnęli doskonałość i wówczas zbuntowali się przeciw Boskim prawom i zarządzeniom. R1261:6

Nie znalazł się zapisany ... Ci, którzy nie wejdą w harmonię z prawem miłości, które jest przeciwieństwem wszystkich uczynków Diabła, będą policzeni jako słudzy grzechu i Szatana. R4217:5

Tacy, którzy rozmyślnie wzgardzą łaską Bożą i przylgną do grzechu, kiedy zdolni byli go uniknąć, będą osobnikami godnymi zniszczenia – wtórej śmierci. R912:2

Nie nieświadomi, wprowadzeni w błąd, zaślepieni lub zwiedzieni, lecz rozmyślnie niegodziwi. HG329:4; 728:4

Włączając "wszystkich, którzy miłują kłamstwo i czynią je" (Obj. 22:15). R477:4

Ci, którzy w tej próbie dowiedli, że nadal miłują grzech, pomimo całej znajomości i doświadczenia z nim – ile ten grzech kosztuje, itd. R1073:4

Przy końcu Tysiąclecia nikt nie będzie sługą Szatana nieświadomie lub niechętnie, jak to się ma obecnie z wieloma. R1040:3

Wykazanie, którzy są przyjaciółmi prawdy i sprawiedliwości, a którzy nieprzyjaciółmi, wymagać będzie całego tysiąca lat. R2736:6

Nikt nie będzie zniszczony, kto jest godzien życia, którego dalsze życie byłoby błogosławieństwem dla niego samego i dla innych, pozostających w harmonii ze sprawiedliwością. R893:3

W księdze życia ... Warunkiem będzie ich wejście w zupełną harmonię z Królestwem i jego prawami miłości do Boga i ludzi. R219:4

Został wrzucony ... Bóg nie stara się naginać niechętnych, lecz ma upodobanie w przyjęciu, w pomocy i przywracaniu tych, którzy są chętni. Bóg nigdy nie zniszczy woli niechętnych i nie uczyni ich jedynie automatami. R1176:3

Nie ma żadnej wzmianki o tym, że Bóg kiedykolwiek zmusi kogoś do przyjęcia daru życia wiecznego. R890:6

Do jeziora ognia ... Symbolicznego. R912:4

Tutaj, i gdziekolwiek, użyte jako symbol zniszczenia, symbol wyciągnięty z Gehenny, czyli Doliny Hinnom [na południu za miastem Jeruzalem]. R2601:3
 
 
 
 
W Gehennie zawarta została nauka, nie o torturach, lecz o zniszczeniu. Nikt nie był męczony w ogniu Doliny Hinnom. HG653:6
 
Zagłada ta jest przedstawiona symbolicznie przez ogień i została zilustrowana przez płomienie z doliny Hennom (niewłaściwie tłumaczonej na „piekło"), w której niszczone były śmieci z Jerozolimy. Dolina Hennom (grec. Gehenna) była niegdyś dość głęboka. Wrzucano do niej padlinę, a także zwłoki wielkich przestępców. Symbolizowała ona stan beznadziejności – unicestwienie.
 
 
 
 
Jezus posłużył się Jerozolimą jako symbolem Nowego Jeruzalem. Owa dolina – Gehenna – wyobrażała wtóra śmierć, z której nie będzie już wybawienia ani powrotu.
 
Gehennę nazywano kiedyś Tofet. Gdy Izrael popadł w bałwochwalstwo, wystawiono tam posąg Molocha, w którego ramionach palono żywcem dzieci w ofierze demonom. Prawy król Jozjasz zamienił to miejsce w śmietnisko.
 
 
 
 
Nasi pobożni ojcowie uczynili dla nas gorszych bogów – bogów wyznaniowego credo! Uczono nas, że należy im składać ofiary z milionów pogan i nie ochrzczonych niemowląt. Te czasy należą już, dzięki Bogu, do przeszłości. 
 
Zło ma być wykorzenione a sprawiedliwość mocno i na trwale ugruntowana w tych, i przez tych, którzy ją miłują. R1108:5

Brakuje wszelkich podstaw do wierzenia w próbę dla kogokolwiek poza tym czasem. R764:5
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball