TrzyBiada.pl
17
PAŹ
0
4K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
Niebo, ziemia i morze w symbolice biblijnej

 
Boski Plan względem ludzkości obejmuje trzy wielkie epoki, które rozpoczynają się od stworzenia pierwszego człowieka i sięgają w nieograniczoną przyszłość. Apostołowie Piotr i Paweł nazywają te epoki "trzema światami".
 

 
 
Pierwsza epoka, od stworzenia do potopu, podlegała administracji aniołów. Apostoł Piotr nazywa ją "Pierwszym światem" (2 Piot. 3:6).

Druga wielka epoka, od potopu do ustanowienia Królestwa Bożego, znajduje się pod ograniczoną władzą Szatana, "księcia tego świata" i dlatego nazywa się "Obecnym złym światem" (Gal. 1:4; 2 Piot. 3:7).

Trzecia epoka będzie "aż na wieki wieków" (Izaj. 45:17) pod Boskim zarządem jako Królestwo Boże. Nazwana jest też ona "Światem przyszłym", "w którym sprawiedliwość mieszka" (Żyd. 2:5; 2 Piot. 3:13).

Dzisiejszy świat, w którym żyjemy – "ten świat" (gr. kosmos, od słowa kosmeo – urządzać, upiększać) przemija tak, jak przeminął świat przedpotopowy, lecz literalna ziemia, jako mieszkanie dla człowieka, trwa na wieki (Izaj. 45:18; Kaz.Sal. 1:4). "Bóg świata tego", Szatan (2 Kor. 4:4), urządził ten świat po swojemu: Posłuszne sobie duchowieństwo Chrześcijaństwa uczynił symbolicznym niebem, zaś jego religijne społeczeństwa zorganizował wzajemnymi stosunkami jako symboliczną ziemię. To urządzenie świata przez księcia ciemności nikomu nie dało ani szczęścia, ani pokoju, ani życia wiecznego. Przyniosło zaś niezliczone krzywdy, zabijanie, cierpienia, choroby i ustawiczne żniwo śmierci. Dlatego nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus powiedział: "Królestwo moje nie jest z tego świata" i kazał modlić się: "Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi..." (Mat. 6:10).

Założenie tego Królestwa miało dokonać się podczas Jego wtórego przyjścia. Ożywiony tą nadzieją lud Boży modlił się przez wieki o nadejście tego Królestwa, w którym skorumpowane kościelnicze "niebo" zostanie zastąpione "niebem" sprawiedliwej władzy Chrystusa i uwielbionego Kościoła, w którym odrodzona według zasad miłości ludzkość stanie się "nową ziemią", i w którym "morze" wzburzonych narodów zaniknie, gdyż rządy Chrystusa usuną wszelkie powody do niezadowolenia i gniewu (2 Piot. 3:13; Obj. 21:1).
 

Nowe "niebo" i nowa "ziemia" Królestwa Bożego

 
"(1) Potem widziałem niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było. (2) A ja Jan widziałem ono święte miasto, Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga zgotowane, jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. (3) I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. (4) I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich; a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł ten, który siedział na stolicy: Oto wszystko nowe czynię. I rzekł mi: Napisz; bo te słowa są wierne i prawdziwe. (6) I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej” (Obj. 21:1-6).

1. I ujrzałem ... Wizja Królestwa (wiersze od 1 do 8) przedstawia błogosławiony stan wieku Tysiąclecia. R397:5

Podobnie Pawłowi dane było wglądnąć przelotnie w przyszłą epokę, czyli jak ją nazywa, w "świat przyszły" (2 Kor. 12:2-4). A70

Nowe niebo ... Słowo niebo używane jest jako symbol kościelnych, czyli duchowych władz. Q231:3

Składające się z nowych duchowych rządzących władz przyszłości, Chrystusa i uwielbionego Kościoła, tak jak obecne niebiosa składają się z religijnych nominalnych systemów, które twierdzą, że Chrystus jest ich głową, a w bardzo wielkim stopniu kłaniają się Antychrystowi, bogu tego świata. R2832:3; C258

Duchowe zwierzchnictwo Chrystusa. R333:2

Przyszłe trzecie niebo i trzecia ziemia, różnić się będą od obecnych warunków w tym, że będą sprawiedliwe, podczas gdy teraźniejsze są niesprawiedliwe, niedoskonałe. R2832:2

Nie oznacza nowego miejsca tronu Bożego, lecz nowe warunki. Nie oznacza innej planety, lecz nowy porządek społeczny na tej planecie. R2832:3

Będzie to ta sama fizyczna ziemia, te same skały, będzie tutaj ta sama materia. Niebo, które teraz mamy, będzie tutaj dokładnie tym samym niebem, jakie istniało przed potopem. Q231:2; KPiO/787

Nie będą to nowe światy, ani nieba ułożone jedne nad drugimi. R2832:2

Trzecie niebo i trzecia ziemia – końcowe i doskonałe. R210:3*

Nową ziemię ... Przebudowany stan społeczeństwa. R333:2

Przeminęły ... Wszystkie obecne instytucje zupełnie zginą w czasie wielkiego ucisku, którym ten wiek ma się wkrótce zakończyć. R2832:3

Pierwszy świat przeminął w potopie. "Teraźniejsze niebiosa i ziemia", obecny porządek rzeczy, są przez Boga zachowane, aby przeminęły w wielkim ogniu ucisku, rewolucji, itd. (2 Piot. 3:7). R2832:2

Pośrednik wykona swoje wielkie dzieło niszczenia grzechu i wprowadzania wiecznej sprawiedliwości. NS359:2

Gdyby miała przeminąć literalna ziemia byłoby to zaprzeczeniem Kaz. 1:4: "Ziemia trwa na wieki". R716:1*

Chociaż stworzenia Boże będą nadal moralnie wolne, zostaną one gruntownie wypróbowane. OV131:T

I morza ... Jest sprawą oczywistą, że morza więcej nie będzie – ludzi niepohamowanych. R333:2

Już nie ma ... Morze jest symbolem mas ludzkich znajdujących się w niespokojnym i chwiejnym anarchistycznym stanie, tak jak ziemia przedstawia porządek społeczny. R2832:3; D638

Nigdy więcej nie będzie ludzi niespokojnych, niezadowolonych, anarchistów. Wszystko będzie doprowadzone do prawa i porządku. R2832:4

W czasie ucisku, morze i fale zaryczą (Łuk. 21:5-36). Według Psalmu 46:1-3, królestwa ziemi będą tonąć, zalewane przez symboliczne morze, w anarchistycznej burzy. Q842:2

2. Ujrzałem ... To chwalebne miasto nie będzie widoczne dla naturalnego oka, bo ani Chrystus ani święci w chwale nie mogą być widziani przez ludzi. Tylko ci, zmienieni z natury ludzkiej do duchowej widzą te sprawy w pełni. R2832:5

Miasto święte ... Rząd Boży. R334:2

"Miasto" oznacza religijny rząd wsparty mocą i wpływem. D25; R3571:1

W Piśmie Świętym miasto przedstawia rząd. Na przykład, symboliczny Babilon określony jest jako "wielkie miasto [rząd], które panuje nad królami ziemi" (Obj. 17:18). R2832:4

Ten symbol przedstawia ustanowione Królestwo Boże. Q789:4

Miasto jako całość obejmuje wszystkich świętych, z naszym Panem, Głową, w dół, do ostatniego członka Kościoła, który jest Jego Ciałem. R3570:6

Pustynia symbolizuje brak szacunku, stan wyrzutka. Miasto przedstawia odwrotność – popularność, honor, zwierzchnictwo, królestwo. Pan zabiera Kościół z pustyni do warunków miasta. R307:1

Jak "miasto na górze", które "nie może się ukryć" (Mat. 5:14). To niebiańskie miasto "będzie utwierdzone ponad szczytem gór i wyniesione ponad wzgórza; i popłyną ku niemu wszystkie narody" (Izaj. 2:2). R421:6

Jest to kamień odcięty od góry bez udziału rąk (lecz przez moc Boga), który stanie się wtedy wielką górą (Królestwem), wypełniając całą ziemię (Dan. 2:34,35). R2606:3

Nowe Jeruzalem ... Kościół w chwale. R5189:5

Ewangeliczny Kościół w chwale i mocy Królestwa, duchowy i niewidoczny dla ludzi, a jednak wszechpotężny. C258

Symbol nowego rządu Tysiąclecia, Kościoła, Oblubienicy połączonej ze swym Panem. F209

Nowe Jeruzalem i nowe niebiosa są synonimami, oznaczającymi nową duchową władzę rządzącą. C258

Przedstawia w obrazowym języku wielkie zbawienie wszystkich, którzy wejdą w harmonię z Bogiem przez zasługę ofiary Chrystusa. NS841:1

Tak jak Waszyngton reprezentuje rząd Stanów Zjednoczonych, Paryż rząd francuski, Rzym włoski, Berlin niemiecki, Londyn brytyjski, itd. R3571:1

Zstępujące ... Jego zstąpienie na ziemię oznacza wypełnienie tej prośby modlitwy naszego Pana, która brzmi: "Przyjdź Królestwo Twoje". C258

Naszą myślą jest, że Kościół będzie bardzo ściśle związany z ziemią, tak jak jest królestwo Szatana. Siedziba Szatana znajduje się w Tartarze – atmosferze. R5182:1

Chociaż niewidzialne dla ludzkich oczu. R5182:1

Jego przyjście będzie stopniowe, a nie nagłe. C258

Nie wcześniej to miasto zstąpi na ziemię w mocy i obejmie zarząd nad ziemią, aż dopiero gdy wszyscy święci będą przystosowani i przygotowani do swoich miejsc. R3571:1

W czasie ucisku będzie ono zstępowało, a przed jego końcem dotknie ziemi. R2606:3

Będzie to przepowiedziane "objawienie się synów Bożych" (Rzym. 8:19). R56:2

Od rozpoczęcia panowania Chrystusa zacznie się Królestwo Boże. Wciąż będzie obalać zło i ustanawiać sprawiedliwość, aż z końcem czasu ucisku dotknie ono ziemi. R219:3

Od Boga ... Ono nie jest ziemskie. Nie jest wznoszone przez ludzi. Jest ono duchowe w każdym sensie tego słowa – Boże, a nie ludzkie. R2832:4

Być może będzie konieczne dla Nowego Stworzenia oddalić się [na czas utrzymywania ziemskiego rządu] od bezpośredniej obecności Ojca i zbliżyć się do ziemi. R5181:6

Z nieba ... Czy Nowe Stworzenie będzie w oddaleniu od ziemi, czy blisko niej, ono zawsze mieć będzie duchową naturę. R5181:6

Przygotowaną ... Cały wiek Ewangelii był czasem na przygotowanie tego Nowego Jeruzalemu. R3570:6

Jako oblubienica ... Kościół w chwale – Piękny, czysty, wspaniały, świecący oślepiającym blaskiem. R3570:6, NS291:6

Jako Jego narzeczona, oczekująca na ślub, aby stać się Oblubienicą. F363, NS291:6
Nie będzie już dłużej zaręczoną panną, ponieważ przejdzie ona od stanu zaręczyn do stanu bardziej wywyższonego jako Oblubienica, poślubiona, czyli połączona z Panem czyli Oblubieńcem. HG409:6

Sugeruje jego [miasta] wielkość, piękno i doskonałość, tak jak ozdoby panny młodej na taką okazję są specjalne i do ostatnich granic wypracowane. R2832:4

Kościół wezwany jest, aby dostąpił chwały ze swym Panem, aby mógł być z Nim jako Jego Oblubienica, aby [jego członkowie] byli do Niego podobni i byli członkami Jego chwalebnego ciała. R5748:6

Niech nikt nie wyciąga wniosku z tej figury, że Pan zamierza, aby Jego naśladowcy utracili swoją osobistą tożsamość i scalili się w jedną osobę. NS291:4

Współdziedzice z Chrystusem w Jego Królestwie chwały i dziele błogosławienia, sądzenia i podnoszenia świata. NS340:2

Policzony jako jeden, a traktowany zbiorowo. R1879:5

"A jeśli jesteście Chrystusowi (Jego Oblubienicą i współdziedzicami), tedy jesteście potomstwem Abrahama i spadkobiercami według (zaprzysiężonej) obietnicy" (Gal. 3:29). NS291:3

W przeciwieństwie do ludzi zbawionego świata, którzy będą uznawani jako dzieci Chrystusa i których On będzie "Ojcem wieczności". R2652:3

Jako lekcja zwierzchności Bożej, i w przeciwieństwie do wszelkich teorii ewolucji, Bóg postanowił powołać na to zaszczytne miejsce, nie aniołów i cherubinów, lecz niektórych spośród odkupionych grzeszników. E395; R1879:4

Ta sama figura związku małżeńskiego pokazana jest w typie Izaaka i Rebeki. F363; NS293:1

3. Przybytek [namiot] ... Mieszkanie Boga, uwielbiony Kościół. T76; R2832:6

Mieszkanie. Bóg będzie mieszkał w tym chwalebnym mieście. To będzie jego Świątynia. Ludzkość przybliży się do Boga, tak jak Izrael przystępował do figuralnego Przybytku i Świątyni w jego religijnych nabożeństwach. R2832:6

Królestwo Mesjasza jest nazwane Przybytkiem, ponieważ nie ma być on trwałym, czyli wiecznym stanem rzeczy. CR404:5

Z ludźmi ... Przez tysiąc lat. CR404:5

Będzie mieszkał z nimi ... Wyleje On swego Ducha na wszelkie ciało. NS535:6

Będą Jego ludem ... Staną się Jego ludem. T76

Gdy dzieło pojednania będzie skończone, Bóg uzna ludzkość i ustanowi swoją Świątynię pośród ludzi. T76

Cały rodzaj ludzki będzie traktowany z punktu widzenia pojednania, przebłagalnej ceny za grzechy zapłaconej za cały świat na Kalwarii. R2832:6

Synami Bożymi, synami ziemskimi, tak jak Adam, który był ziemskim synem zanim zgrzeszył (Łuk. 3:38; 1 Kor. 15:47, 48). R382:1

Sam Bóg ... Kiedy królestwo Tysiąclecia będzie Królestwem drogiego Syna Bożego, będzie ono również Królestwem Boga, ponieważ drogi Syn Boży i Jego współdziedzic, Kościół, będą w absolutnej zgodzie z Ojcem. R2832:6

Będzie z nimi ... Bóg, reprezentowany w Jego Kościele (Chrystus, Głowa i Ciało) będzie mieszkał z ludźmi, ludzkością, podczas Tysiąclecia. R2832:6

4. I [Bóg] ... Podczas i jako wynik panowania Mesjasza przez tysiąc lat. R4980:2

Chociaż będzie to czynić Chrystus i Kościół, Ojciec Niebieski będzie uznawany jako pierwsza przyczyna. R2833:1

Gdy ludzkość, poddana gruntownie zrównującym procesom w czasie wielkiego ucisku, zostanie upokorzona i stanie się dzięki temu podatna na nauczanie, wtedy ten sam mądry Sędzia zwróci się, aby błogosławić. R1869:3

Sam Bóg. Był to Boży plan od samego początku. Dzieło Tysiąclecia wciąż będzie Jego dziełem. R333:3

Jednak On użyje swoich przedstawicieli – Jezusa Chrystusa i Jego Oblubienicy. R333:3

Otrze ... Przez Jego różne przedstawicielstwa i sfery działania. NS535:6

Sugeruje stopniową pracę. Na początku człowiek nie będzie wolny od wszelkiej słabości, próby i trudności. R2833:1

Łzy będą trwały dopóty, dopóki istnieć będzie ich przyczyna – niedoskonałość, ból i śmierć. R333:4

Ocieranie przedstawia proces stopniowy, a grzechy i smutki, bóle i łzy, są związane i towarzyszą wyrokowi śmierci. NS476:1

Dzień w dzień, ludzie czyniący dobrze, postępujący Gościńcem Świątobliwości, dochodzić będą coraz bliżej do ludzkiej doskonałości. HG616:3

Wszystkie te błogosławieństwa wynikną z ustanowienia miejsca zamieszkania Boga, czyli świątyni, wśród ludzi. T76

Inne opisy pokazują nam wyraźnie, że przez cały wiek, kiedy rodzaj ludzki będzie się dźwigał, będą niedoskonałości, kary i chłosty. R2833:2

Chrześcijanie nadal modlą się o błogosławiony dzień Mesjasza, o związanie Szatana. Wtedy błogosławieństwa zastąpią grzech, smutek i ból. PD13/23

Od samego początku Bóg wszystko przewidział i zaplanował odkupienie Adama, Ewy i ich dzieci. W tym celu przyszedł Jezus i "umarł, Sprawiedliwy za niesprawiedliwych" (1 Piot. 3:18). PD11/18

Z ich oczu ... Piętna grzechu będą starte, nie tylko z czynów ludzkości, lecz z samego wyrazu twarzy wszystkich ludzi. NS476:1

Nie tylko błogosławieństwo żyjącego wtedy świata, lecz również miliardów, które poszły do grobu. NS567:6

Wszelką łzę ... Zamiast wzdychania mogą mieć oni radość i pokój przez przyjęcie błogosławionych zarządzeń Nowego Przymierza. R2129:4

I [tam] ... W przyszłych błogosławionych wiekach po zakończeniu wieku Tysiąclecia. A73
 
Śmierci już nie będzie ... Nie dlatego, iż zwycięzcy z wieku Tysiąclecia będą ukoronowani nieśmiertelnością, lecz dlatego, że wyrobią sobie charaktery zupełnie zgodne z Bogiem i sprawiedliwością. E402; R1879:6

Dopóki Boże potępienie, przekleństwo, wyrok śmierci wciąż ciążą nad światem, jest oczywiste, że Bóg jeszcze nie jest pojednany ze światem ani świat z Nim. R3707:4

Postanowienia Nowego Przymierza przewidują przebaczenie grzechów, odnowienie prawego serca i restytucję tego wszystkiego, co zostało utracone przez pierwszy grzech i jego przekleństwo. R3684:1

Kiedy cierpienia Ciała Chrystusowego skończą się, nastąpi wielkie dzieło napełniania świata niczym głębiny oceanu znajomością Pana oraz wymazywania grzechów. R2000:3; SM544:1

Wielkie masy ludzkości będą przywiedzione, aby mogły uczyć się dróg sprawiedliwości i we właściwym czasie były podniesione z grzechu i śmierci. SM544:1

Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju zapoznają z wejściem przekleństwa grzechu i śmierci, a ostatnie rozdziały Objawienia odsłaniają powodzenie planu Bożego. R98:3

Teraz jest czas cierpienia i umierania z Nim. To nie będzie możliwe w przyszłym wieku. Teraz jest wiek grzechu, zła i krzyżowania ludzkiej natury przez Kościół. Przyszły wiek będzie wiekiem chwały i restytucji. R131:3

Ani smutku ... Żadna plama grzechu nie zepsuje harmonii i pokoju doskonałego społeczeństwa, żadna gorzka myśl, żadne nieuprzejme spojrzenie lub słowo. Miłość tryskać będzie z każdego serca, znajdując życzliwy odzew w każdym innym sercu, a każdy czyn odznaczać się będzie życzliwością. A192

Ci, którzy dostąpią życia wiecznego, osiągną szczęście wieczne. W wielkim Boskim planie nie ma niczego, co wskazywałby na wieczne warunki w nieszczęściu, smutku, bólu i ucisku. SM766:2

Wynikiem tysiąca lat tego panowania sprawiedliwości będzie rozwinięcie rodzaju ludzkiego jako jednego świętego narodu, czyli ludu, którego szczęście będzie całkowite i wieczne. R4768:5

Jak stosunkowo bez wartości byłyby wszystkie inny zarysy błogosławieństw, gdyby nadal trwały choroby, ból i niedoskonałości. R2580:6

Jako konsekwencja zniszczenia grzechu i wszystkich, którzy miłują grzech. NS645:6

Jego gwarancją jest, że grzech i grzesznicy oraz ci, co sympatyzują ze złem, nie wyjdą poza Tysiąclecie, aby nie narazić na niebezpieczeństwo przyszłego szczęścia, pokoju i błogosławieństwa. D644; R4400:3

Rzeczą miłosierną ze strony Boga jest zniszczenie niepoprawnie nikczemnych ludzi, ponieważ takie charaktery, gdyby nawet były bardzo nieliczne, zepsułyby radość tych, którzy miłują pokój i sprawiedliwość. R3083:6; D644

Choroba, smutek i ból nie byłyby właściwym stanem dla kogokolwiek, kto jest Pańskim ludem. Panowanie tych warunków potwierdza fakt, że Bóg postępuje ze światem jako z przestępcami pod wyrokiem śmierci. OV377:5

Sposobność okazywania pełni gorliwości w służbie Bogu nie będzie zaoferowana synom Bożym w przyszłym wieku. Wtedy ofiarowanie skończy się. R5250:5

[Odkupiciel otrze] wszystkie ślady i piętna grzechu. R573:6

Ani bólu
... Powszechne uzdrawianie z chorób jest niewątpliwie wybitnym zarysem Królestwa Mesjasza – nie tylko dolegliwości ciała, ale też grzechu, chorób i niedoskonałości. R4979:5

Możemy rozsądnie przyjąć, że po osiągnięciu doskonałości nie będzie więcej wypadków, tak jak rozsądnie przypuszczamy, że w niebie nie ma żadnej potrzeby chirurgów, lekarzy, ambulansów, itd. R5031:3; Q6:T

Warunki śmierci panujące w świecie zwierząt i roślin nie będą przynosić żadnego bólu, żadnego smutku ani płaczu. R2640:6

Pierwsze rzeczy ... Poprzednie warunki. E30

Panowanie Szatana, grzechu i śmierci. T76; R4973:2

Poprzednie rzeczy grzechu i ciemności. R3228:3, 4400:3

Poprzednie rzeczy wynikające z grzechu Adama, kara i nieszczęście. R2690:2

Nie będzie więcej grzechu i żadnych kar za grzech. R4794:1

Wszystkich rzeczy grzesznych i tych, którzy mają sympatię lub miłość dla grzechu. R2331:4

Więzienia, zakłady dla obłąkanych, szpitale, lekarze lub cmentarze. OV373:3

Kres zła i jego pasmo bólu, niedoli i śmierci. R726:5

Oznacza to koniec głodów, koniec epidemii, koniec burz, powodzi i susz. R2076:2

Wśród nich [pierwszych rzeczy] będą obecne błędne pojęcia, przez które jesteśmy skłonni przypisywać niższym zwierzętom ludzkie uczucia i sentymenty. Niektórzy przenoszą te błędne pojęcia na kwiaty. R2640:6

Przeminęły ... Nie będzie więcej niezadowolenia, nie będzie więcej niedoli, a wola Boża wykonywać się będzie w ziemskim Raju tak, jak wykonuje się w niebie. NS523:5; R5776:5

Wielkie dzieło Mesjasza odkupienia ziemi będzie usuwać z ziemi niezadowalające warunki. Ich znoszenie będzie wynikiem trwającego tysiąc lat dzieła Królestwa Jezusa. OV373:3

Zło usunięte prawnie przez "ofiarę samego siebie (Chrystusa)" i usunięte faktycznie przez Jego chwalebne panowanie. R587:6

Obietnicą uczynioną Abrahamowi było, że w jego duchowym nasieniu cała ludzkość otrzyma Boskie błogosławieństwo – usunięcie przekleństwa grzechu i śmierci. R5273:4, 5531:1

Już od samego początku panowania Mesjasza błogosławieństwo Boże zacznie spływać na świat. Lecz błogosławieństwo nie będzie pełne i przekleństwo nie będzie całkowicie usunięte wcześniej aż dopiero z końcem Tysiąclecia. R5780:1, 5694:6

Wtargnięcie grzechu nie było czymś nieprzewidzianym przez Boską mądrość, a jego dozwolenie na sześć tysięcy lat nie odmieniło w jakimkolwiek stopniu pierwotnego celu Bożego. R2397:6

5. Zasiadający ... Nasz Odkupiciel – Jezus, wielki Król królów i Pan panów. R4973:3

Na tronie ... Ziemskiego dominium. R2833:3

Oto wszystko nowym ... Nowe niebiosa czyli duchowa władza będą miały nadzór nad ziemskimi sprawami, a nowa ziemia czyli porządek społeczny zapanuje pomiędzy ludźmi. CR350:4

Odrodzenie – ta chwalebna moralna, społeczna, polityczna, religijna i fizyczna zmiana, która będzie wprowadzona przez Mesjasza (Mat. 19:28). Q822:3

Jest to dzieło odbudowy, czas Jubileuszu, czas radości. NS433:4

Przekształcenie rodzaju ludzkiego i gruntowna odbudowa wszystkich spraw człowieka wymagać będzie całego roku Jubileuszu czyli epoki Tysiąclecia. NS433:5; R5839:1

"Tworzę niebiosa nowe i ziemię nową" (Izaj. 65:17). Q580:1

Niektórzy uświadamiają sobie nadciągającą zmianę i odpowiednio do tego regulują swoje sprawy i nauczają. Inni zaś nadal zaklinają moce ciemności, aby obecny porządek rzeczy był kontynuowany. OV386:4

Będzie to oznaczało coś więcej niż przyprowadzenie serca z powrotem do harmonii – będzie to oznaczało usunięcie z ciała serca kamiennego. NS433:5

W tej nowej epoce ktoś pyszny, hardy, niesprawiedliwy, będzie bardzo skompromitowany. NS16:4

Nie jedynie skały i drzewa, lecz wielkie dzieło, które Pan podejmie – odrodzenie ludzkości. R2833:3

Raj przywrócony – nie ogród jedynie, lecz cała ziemia uczyniona piękną, owocującą, bezgrzeszną i szczęśliwą. R5057:5

Raj, ogród Boży, był stosowną nazwą ogrodu w Eden. To samo określenie stosuje Pismo Święte do nowej ziemi, kiedy błogosławieństwa restytucyjne będą doprowadzone do doskonałości. R2832:1

Odnowienie wszystkich rzeczy. Ta restytucja ziemi do jej planowanej doskonałości wyobrażonej przez ogród Eden odwleka się aż do przyjścia naszego Mistrza jako Króla chwały, gdy tylko wybrany Kościół zostanie znaleziony wiernym. CR116:2

Czysty świat, w którym bezbożni, obrzydliwi oraz wszyscy kochający i czyniący kłamstwa nie będą mieli miejsca. R3083:6

Doskonałość, którą pierwotnie posiadał Adam, która musiała być w człowieku Jezusie, stanie się przy końcu Jego chwalebnego panowania udziałem całej rasy ludzkiej. R573:6

Zwrot w modlitwie Pańskiej – "jak jest w niebie" – zawiera myśl, że kiedy grzech i śmierć zostaną zgładzone, świat ludzkości będzie tak szczęśliwy w łasce Bożej jak są teraz aniołowie. R5379:4

Żyjemy w początku Nowej Ery. Rozwój inteligencji sprowadza wyzwolenie i wkrótce Królestwo Mesjańskie będzie mnożyć błogosławieństwa i wymiatać przekleństwo. PD48/59

My teraz skosztowaliśmy i widzimy, że Pan jest dobry, lecz pełnia Jego łaski będzie uświadomiona wtedy, gdy On wszystkie rzeczy uczyni nowe. R1117:2

Ojciec powierzył Synowi dzieło pojednania człowieka oraz sąd rasy ludzkiej, którą otrzyma pod swoją jurysdykcję z powrotem, kiedy przez Syna wszystkie rzeczy uczyni nowymi. R2434:6

Czynię ... Tysiącletnie błogosławieństwa nie przychodzą na świat procesem ewolucji, lecz jako wynik podnoszenia zasłony z naszych oczu, co pozwala nam widzieć, co czynić i jak. OV384:3

Nasi wielcy wynalazcy przyznają, że ich dzieła są nie tyle wynikiem osobistego wysiłku, co raczej rodzajem natchnienia. OV384:4

To samo dotyczy badania Biblii. Zrozumienie Planu Bożego przyszło, nie tyle przez pracowite badanie, co raczej przez oświecenie umysłu przez Ducha świętego, ponieważ słuszny Boski czas nastał. OV384:4

Słowa te są prawdziwe ... To zapewnienie o prawdomówności sugeruje, że obecne warunki wydają się być takim przeciwieństwem do całego tego wspaniałego wyniku restytucji, że nikt nie może weń w pełni uwierzyć i zaufać, oprócz tych, którzy chodzą z Panem. R2833:3

6. I rzekł ... Chrystus oświadcza się przy zakończeniu się wieku Tysiąclecia. R2833:4

Stało się ... Mój wielki kontrakt został wykonany. R2833:4

Alfa i Omega ... Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego, tak jak polskie "A" i "Z".

Pierwsze i ostatnie bezpośrednie stworzenie Jehowy. R1278:3

Logos był nie tylko początkiem, Alfa, lecz również końcem, Omega, Bożego stworzenia, pierwszym i jedynym zrodzonym Synem Jehowy, obdarzonym wyłączną w swoim rodzaju pozycją. R5351:3

Początek ... On był "początkiem stworzenia Bożego" (Obj. 3:14). PD54/67

On jest tym, który we wszystkich rzeczach planu i dzieła Jehowy ma pierwszeństwo. R1278:3

Musimy być stanowczo upewnieni, że nasz Pan istniał w przedludzkim stanie. R1161:4

I koniec ... On jest tym, który ten cudowny plan zapoczątkował i który go dokończy, chociaż nie jest jego autorem. R1060:4

Pragnącemu ... "Stół Pański" jest zastawiony dla każdego, kto łaknie i pragnie sprawiedliwości. R1899:2

Oni muszą pragnąć tego i pragnienie to musi być objawiane przez posłuszeństwo warunkom. R2833:4

Wody życia ... Życie wieczne; przywilej wiecznej egzystencji. R2833:4

Pan wyleje swojego Ducha na wszelkie ciało, a znajomość Pana pokryje ziemię, tak jak wody napełniają morską głębię (Izaj. 11:9; Hab. 2:14). R4990:3
 
 
Ostateczny wynik próby Tysiąclecia:
Życie wieczne dla "owiec" – druga śmierć dla "kozłów"

 
"(7) Kto zwycięży, odziedziczy wszystko, i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. (8) A dla bojaźliwych i niewiernych i obmierzłych i mężobójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców: udział będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga" (Obj. 21:7,8).

7. Każdy, kto zwycięży ... Nie klasa Oblubienicy, wybierana podczas wieku Ewangelii, lecz klasa owiec – podczas wieku Tysiąclecia (Mat. 25). R2833:5
 
 
 
 
Zbawienie, które stało się możliwe przez ofiarę okupu, jest nową próbą uzyskania życia wiecznego, a jej wyniki są wyrażone w tym i następnym wierszu oraz w ewangelii według św. Jana (3:36). R1598:4

Ci, którzy są godni doskonałego życia ludzkiego nazwani będą wtedy zwycięzcami. R333:5

Odziedziczy to wszystko ... "Odziedziczy te rzeczy" – ziemskie Królestwo, tak jak zwycięzcy wieku Ewangelii odziedziczą rzeczy duchowe. R333:5

Nie są oni zapraszani, aby dziedziczyć królestwo przygotowane dla nas. Oni odziedziczą ziemię, nabytą posiadłość. R2833:5

Duchowe potomstwo Abrahama nie będzie dzieliło ziemskiego dziedzictwa z potomstwem cielesnym. Podczas gdy potomstwo cielesne, każdy człowiek, siedzieć będzie pod swoją własną winoroślą i figowym drzewem (Mich. 4:4), natomiast potomstwo duchowe będzie panowało z Chrystusem w chwale. R4071:3

Prawo pierworódzwa – Kościół pierworodnych ma mieć wkrótce całe dziedzictwo, również władzę i panowanie nad ziemią, chwałę i cześć. R1164:2

Przywołajmy na umysł nasze wysokie powołanie aby stać się Jego Oblubienicą i jako tacy być złączeni w dziedzictwie z Tym, którego Bóg mianował dziedzicem wszystkich rzeczy. R422:6

8. Lecz udziałem tchórzów ... Przy zakończeniu nadchodzącego sądu świata. A144

W tym wersecie przedstawiony jest prawdziwy charakter klasy kozłów. R2609:4; A144

Takie towarzystwo byłoby odpychające dla każdej uczciwej i prawej istoty. R2609:4

Tych bez wiary ... Tych, którzy nie będą ufać Bogu. R2609:4

Obrzydliwych w swej plugawości ... Którzy, poznawszy prawdę, wciąż miłują nieprawość. R2608:6

Którzy są takimi w sercu i w duchu. R2609:1; R1391:6

Morderców ... Nienawidzących braci. R2609:4

Nie oznacza to, że człowiek, który kiedyś był mordercą, nie miałby się zreformować i zostać świętym i dziedzicem Królestwa. Saul, winny zamordowania Szczepana, został potem Apostołem. R4992:4

Czarowników [guślarzy] ... Instrukcja dla Izraela była bardzo wyraźna, że nie mogą mieć jakiejkolwiek łączności z tymi, którzy czynią cuda za pomocą czarów lub zaklęć. R2172:1

Bałwochwalców ... Tacy, którzy sprzeniewierzają i nadużywają łaski Bożej, którzy oddają sobie lub jakiemuś innemu stworzeniu lub rzeczy takie usługi i cześć, które należą się Bogu. R2609:4

Kłamców ... Jednym słowem wszyscy, którzy nie miłują prawdy, aby jej szukać i za wszelką cenę bronić i podtrzymywać. R2609:4

Będzie ... Dwie klasy zostaną zupełnie rozdzielone – na posłusznych i nieposłusznych; na tych, którzy będą w harmonii z literą i duchem Boskiego prawa oraz tych, którzy będą z nim w dysharmonii. A144

Tacy, którzy umyślnie ze wzgardą odrzucą łaskę Bożą i będą lgnąć do grzechu, pomimo zdolności jego unikania, będą stosownymi osobnikami do zniszczenia – drugą śmiercią. R912:2

Nie będzie to czas wybaczania niegodziwym ludziom, lecz czas wybaczania tym, którzy pragną porzucić swe niegodziwe drogi i myśli. R1364:3

Niektórzy, nawet po stu latach, będą tylko częściowo rozwinięci. Lecz rozmyślne odrzucenie przez nich daru życia policzone będzie tak samo, jak gdyby osiągnęli doskonałość i wówczas zbuntowali się przeciw Boskim prawom. R1261:6

Nikt nie będzie zniszczony, kto jest godzien życia, którego dalsze życie byłoby błogosławieństwem dla niego samego i dla innych pozostających w harmonii ze sprawiedliwością. R893:3

Niech nikt nie sądzi, że Bóg jest zbyt miłościwy, aby miał kogoś tracić wtórą śmiercią, a gdyby nawet już tak uczynił, to dałby im inną szansę i jeszcze inne. Mogłoby to prowadzić niektórych do wykorzystywania łaski Bożej i używania jej jako przyzwolenie na rozmyślny grzech. R893:4

Jezioro płonące ... Bardziej właściwie: "Otchłań ognia i siarki". NS309:1

Greckie słowo gehenna – symbol zupełnego zniszczenia. R2609:4

Miasto zostało wyobrażone przez Jeruzalem, zaś "ogień" przez Gehennę. Jak odpadki literalnego miasta były wyrzucane do Doliny Hinnom na zniszczenie, tak wszystkie odpadki Królestwa Tysiąclecia będą niszczone i trzymane poza Złotym Jeruzalem. R4992:5

Jak literalna Gehenna nie była miejscem mąk lub smutku, lecz przedstawiała zupełne zniszczenie i beznadziejność tych (już martwych) rzucanych do niej, tak pozafigura musi uczyć tej samej lekcji. HG304:5

Ci, którzy odrzucą usługiwanie pojednania, będą odcięci we wtórej śmierci. NS359:5

Bóg określił to "Położeniem kresu grzechowi ... i wprowadzeniem wiecznej sprawiedliwości" (Dan. 9:24). R1364:3

"Ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom" (Mat. 25:41). R2607:6

Złoczyńcy, zanim przyjdzie ich zniszczenie, będą mieli najpełniejszą sposobność okazania skruchy. Szatan otrzymał sposobność trwającą siedem tysięcy lat, a jednak wciąż pozostaje niepoprawny, co jest wystarczającym dowodem dla wszystkich. R1443:6; B153

Znalazłszy się na tak uczciwej i zupełnej próbie jak Adam, a z większym doświadczeniem, będą tak samo winni jak on, i tak samo godni potępienia na śmierć przez to prawo. R912:6

Śmierć, która przyjdzie na niektórych z powodu rozmyślnych grzechów nie będzie nieprzyjacielem w oczach Bożych. Nie będzie też nieprzyjacielem tych, będących w harmonii z Bogiem, którzy radować się będą widząc Jego wolę w oczyszczaniu wszechświata. R1219:4

Z końcem próby, dar życia, którego ci okazali się niegodni, będzie im odebrany. R2609:4

Przy końcu tego przyszłego wieku Szatan będzie rozwiązany na mały czas dla końcowego wypróbowania ludzkości, a przy jego zakończeniu, tak on, jak i ci, którzy naśladują jego ducha i przewodnictwo, będą zniszczeni. R763:6

Wtedy całą resztę przedstawi On Ojcu jako doskonałą i bez nagany. R1601:4

Ogniem i siarką ... Ogień jest zawsze symbolem zniszczenia, a kiedy do tego dołączona jest siarka, symbol zniszczenia staje się spotęgowany. Siarka jest środkiem najbardziej zabójczym dla życia w jakikolwiek formie i stopniu. R912:4

Nawet dzisiaj, gdybyśmy dobierali symbole, nie bylibyśmy w stanie wymyślić niczego, co dokładniej niż figura, której Pan tutaj użył, przedstawiałoby całkowite zniszczenie życia. NS309:2

Drugą śmierć ... Literalną. R912:4

Jasne wyrażenie znaczenia symbolu jeziora ognia i siarki. NS841:4

Zwrot "druga śmierć" jest ściśle określony i nie może odnosić się do symbolicznego użycia słowa śmierć. R891:2

Kiedy jakaś rzecz jest nazwana jako "druga", to uznaje się, że tylko jedna, jedyna rzecz tego samego rodzaju ją poprzedza. R891:2

Ani jabłko ani gruszka nie byłyby drugą brzoskwinią; zatem wtóra śmierć, jak i pierwsza, muszą być przerwaniem życia, czyli istnienia. R381:1

Jak pierwsza śmierć kończy pierwsze życie, tak wtóra śmierć może zakończyć drugie życie. R1324:1

Jest zasadnicza różnica między prawem zarządzającym pierwszą śmiercią, a tym, dotyczącym drugiej. Pierwsza przychodzi na całą ludzką rasę, druga śmierć nie dosięgnie żadnego człowieka niezależnie od jego woli. R1324:1

Pierwsza śmierć musi być zniesiona lub w jakiś sposób nie brana pod uwagę, zanim wtóra śmierć byłaby możliwa. R381:1

Druga śmierć jest drugą karą, będącą wynikiem niepowodzenia w drugiej próbie świata, klasy nie godnej miejsca w "księdze żywota". R891:3

Każda próba musi prowadzić do wyniku i posiadać wyrok. Pierwsza próba, w Edenie, skończyła się wyrokiem. Druga próba też mieć będzie wyrok. R891:6

Odróżnić go trzeba od pierwszego wyroku, który przyszedł na wszystkich ludzi jako wynik pierwszej próby, w której ludzkość reprezentował jej przedstawiciel Adam. R891:6

Druga próba nie będzie reprezentatywna lecz indywidualna. R892:1

Jeśli oni wtedy zgrzeszą świadomie, umrą z powodu ich własnego grzechu (Jer. 31:30; Dz. Ap. 3:23). R541:5*

Śmierć jest zapłatą za grzech. Pierwsza była odpłatą za grzech Adama. Wtóra śmierć nie będzie już odpłatą za grzech Adama, lecz za grzech ich własny. R381:1,2

Pierwsza śmierć, czyli Adamowa, nazwana jest snem, ponieważ we właściwym czasie wszyscy zostaną obudzeni do życia. Wtóra śmierć nie jest snem, ponieważ nie ma z niej żadnej nadziei zmartwychwstania. R381:3

Z której nie będzie żadnego wykupienia, żadnego zmartwychwstania, żadnego powrotu. Jest to wieczna kara, wieczne zniszczenie – nie wieczne męki. NS403:1

Druga próba jest ostateczna. Trzecia próba nie jest nigdy w Piśmie Świętym sugerowana. W związku z tym nie mogłoby być trzeciej śmierci i żadna taka nie jest wspomniana. R892:2

Pytanie, czy wtóra śmierć oznacza przyszłe życie, czy unicestwienie, wydaje się bezsensowne. Słowo śmierć samo w sobie oznacza przeciwstawność życia. HG356:4

Pierwsza śmierć jest opisana w pierwszej części Biblii. Wtórej śmierci nie napotyka się ani razu, aż dopiero w ostatniej część Biblii. Fakt ten jest bardzo sugestywny. R1478:1*

Wtóra śmierć nigdy nie będzie zniszczona. R381:4

Skoro "Chrystus więcej nie umiera" (Rzym. 6:9), to żaden z tak potępionych nie może być tak jak Adam wykupiony przez złożenie okupu. R912:6

Wtórą śmierć otrzymają niepoprawni przy końcu Tysiąclecia. W tym czasie Królestwo Chrystusa, tysiącletni dzień sądu, dobiegnie końca. R1454:6

Nie czyniliśmy żadnych twierdzeń o uniwersalnym zbawieniu, lecz mówimy wyraźnie o niektórych, którzy umrą wtórą śmiercią. CR51:6

Słowo śmierć oznacza zniszczenie, wygaśnięcie. R891:3

Wtóra śmierć nigdzie nie jest stosowana do symboli lub systemów. Jeśli mówi się o systemach, że umierają wtórą śmiercią, byłoby to dowodem, że te systemy już raz istniały, umarły, zostały ożywione i wtedy znów umarły. R381:5

Biblia jasno mówi, że Diabeł i ci, którzy idą za nim będą zniszczeni. R1648:4

Ta śmierć jest za ich własne grzechy i jest wieczna. R333:5

Jeśli niektórzy, oświeceni przez prawdę i przywróceni (faktycznie lub w sposób poczytany) do ludzkiej doskonałości, "cofną się", ci wraz z niewiernymi będą zniszczeni. A107; HG344:5
 
 
Chwała uwielbionego Kościoła Chrystusa
i jego rola jako rządu w czasie naprawienia wszystkich rzeczy

 
(9) Tedy przyszedł do mnie jeden z onych siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma plagami ostatecznymi, i mówił ze mną, i rzekł: Chodź pokażę ci oblubienicę, małżonkę Barankową. (10) I zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką, i okazał mi miasto wielkie, ono święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, (11) mające chwałę Bożą, którego światłość podobna była kamieniowi najkosztowniejszemu, jako kamieniowi jaspisowi, na kształt kryształu przezroczystemu; (12) i mające mur wielki i wysoki, mające bram dwanaście, a na onych bramach dwanaście Aniołów, i imiona napisane, które są dwanaście pokoleń synów Izraelskich. (13) Od wschodu bramy trzy, od północy bramy trzy, od południa bramy trzy, od zachodu bramy trzy. (14) A mur miasta miał gruntów dwanaście, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Barankowych. (15) A ten, co mówił ze mną, miał trzcinę złotą, a zmierzył miasto i bramy jego i mur jego. (16) A położenie miasta onego jest czworograniaste, a długość jego taka jest, jako i szerokość. I pomierzył miasto ono trzciną na dwanaście tysięcy stadiów; a długość i szerokość i wysokość jego równe są. (17) I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa. (18) A było budowanie muru jego z jaspisu; a samo miasto było złoto czyste, podobno szkłu czystemu. (19) A fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkim kamieniem drogim. Pierwszym fundamentem był jaspis, drugim szafir, trzecim chalcedon, czwartym szmaragd, (20) Piątym sardoniks, szóstym sardyjusz, siódmym chrysolit, ósmym beryllus, dziewiątym topazjusz, dziesiątym chryzopras, jedenastym hiacynt, dwunastym ametyst. (21) A dwanaście bram jest dwanaście pereł; a każda brama była z jednej perły, a rynek miasta złoto czyste, jako szkło przezroczyste. (22) Ale kościoła nie widziałem w nim; albowiem Pan, Bóg wszechmogący, jest kościołem jego, i Baranek. (23) A nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, aby świeciły w nim; albowiem chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest Baranek. (24) A narody, które będą zbawione, będą chodziły w świetle jego, a królowie ziemscy chwałę i cześć swoją do niego przyniosą. (25) A bramy jego nie będą zamknięte we dnie; albowiem tam nocy nie będzie. (26) I wniosę do niego chwałę i cześć narodów. (27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego, i czyniącego obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są napisani w księgach żywota Barankowych” (Obj. 21:9-27).

9. I przyszedł ... Ta wizja Królestwa (wiersze 9 do 27) pokazuje uwielbiony Kościół bardziej szczegółowo. R397:5

Napełnionych ... Świątynia jest napełniana chwałą tuż przed wylewaniem siedmiu plag. R169:5*

Siedmioma plagami ostatecznymi ... Patrz komentarze do rozdziałów 15 i 16 Apokalipsy.

Chodź tutaj ... Do stanowiska wciąż należącego do przyszłości i zobacz jak będzie wtedy wyglądać Oblubienica. R1388:6

Usiłujmy znaleźć się w Boskim punkcie obserwacji, aby myśleć, jak On myśli i działać, jak On działa. R1211:6*

Oblubienicę ... Ta Oblubienica składać się będzie z klasy wybranych zwycięzców wieku Ewangelii. Kiedy Oblubienica zostanie uzupełniona i uwielbiona, będzie małżonką Chrystusa ku Jego czci i chwale. Q803:1

Oblubienicą Chrystusa nie stanie się ona wcześniej, aż dopiero w czasie obecności Oblubieńca, kiedy będzie miało miejsce wesele Baranka, a po nim wieczerza weselna. Q838:2

Niech wszystkich, którzy mienią się być pannami, czystymi, Pan zastanie będących w pokoju, szukających najpierw Królestwa i sprawiedliwości jego, czujnych, wypatrujących sposobności, i pomagających Oblubienicy w przygotowaniach. R5400:5

Jeden z wielu tytułów Kościoła, w tym: "współdziedzice", "żywe kamienie", "Królewskie Kapłaństwo" oraz "Ciało Chrystusowe i członkowie, każdy z osobna". R1855:1

Imię oznaczające możliwie najściślejszą zażyłość i jedność tych wybranych z wielkim Królem chwały. NS379:5

Jego towarzysze w sądzeniu świata. NS393:5

Kontrastując, z "wielką nierządnicą", Babilonem, opisaną w 17 rozdziale. R471:6

Wiemy o Jego obecności, nie jako ludzie rozpoznający człowieka, lecz jako Nowe Stworzenia rozpoznające naszą Głowę, naszego Oblubieńca. R454:4

Małżonkę Baranka ... A nie już dłużej zaręczoną pannę. HG409:6

Kościół, po przemianie, po połączeniu [z Panem]. CR216:3

Na wieczność połączona z Nim. NS395:4

Królestwo nie może przyjść wcześniej, lecz dopiero wtedy, gdy rodzina królewska będzie gotowa do objęcia tronu. Wówczas przez tysiąc lat przywileje restytucji będą otwarte dla całego świata ludzkości. R5919:6

Małżonka dzieli cześć i imię swojego męża. Tak też Kościół, jako członkowie Ciała Chrystusa, nosi imię Chrystusa – imię "Jehowa–Tsidkenu" [Sprawiedliwość Jehowy] (Jer. 23:5,6; 33:16). E42

Pismo Święte przedstawia dalej, że uwielbiony Jezus, który jest niebieskim Oblubieńcem, oraz uwielbiony Kościół, który jest niebieską Oblubienicą, będą symbolicznie płodzić dzieci. R4755:3; OV124:6

Jezus będzie Ojcem wieczności, a Kościół będzie matką, czyli opiekunką ludzkości, w podnoszeniu, nauczaniu i rozwijaniu jej na drogach sprawiedliwości. R4755:3;

10. Przeniósł mnie ... Aby rozpoznać je [zstępujące królestwo], musimy odejść daleko od świata i jego punktu widzenia na tę wizję. R333:6

W duchu ... Tak, jest to oczywiste, że powinniśmy "uduchowić" to opowiadanie. Jan patrzył na cuda tego miasta w zachwyceniu ducha, a nie w znaczeniu dosłownym. Q789:4

Wielką i wyniosłą górę ... Kościół "przeniesienia" [od "przeniesienia" Jana, reprezentanta żyjących członków Kościoła, w czas Wtórej Obecności (Jan 21:22)] musi wspinać się na górę do wielkiego Królestwa – wejść do radości naszego Pana i być do Niego podobny, zanim będzie widział tak, jak jest widziany. Oblubienica może być widziana tylko z punktu widzenia Królestwa [Jan 3:3,5]. R113:1

Zanim mógłby je [miasto] zobaczyć, musiał on pójść, w duchu, tak wysoko jak to tylko możliwe ponad ziemski poziom. R333:5

I pokazał mi ... Tak my, w pozaobrazie, możemy teraz widzieć przychodzące Królestwo Boże. R333:5

Nie wszyscy mogą widzieć to Królestwo, które jest już na swej drodze ku ziemi – "zstępuje". R333:6

Miasto święte ... Zostało to dane, aby zaznaczyć zmianę symbolu z oblubienicy na miasto. Tak jak w innym miejscu pokazana była zmiana figury z "pszenicy" na "słońce". R1388:6

Miasto jako całość nazwane jest Oblubienicą ... a jednak widzimy niektórych członków wyżej niż innych. W mieście tym są zwierzchnicy – władcy, lecz miasto jako całość jest rządzącą władzą nad narodami. R81:6*

Podczas wieku Ewangelii nie było żadnej okazji do użycia takiego symbolu, ponieważ Kościół nie miał władzy do rządzenia. Symbol dziewiczej panny młodej oczekującej na pełne połączenie z Oblubieńcem, tak obecnie odpowiednie, przestanie być takim po uwielbieniu Kościoła z Panem. R1388:6

Jeruzalem ... Kościół w chwale. R5002:6

Przymierze Sary przedstawione jest w "wywyższonym Jeruzalem", którego potomstwem i dziedzicami w Chrystusie my już jesteśmy. To jest rząd, którego literalne Jeruzalem było tylko niedoskonałym typem. R1389:4

Centrum Bożych błogosławieństw i instrukcji dla wszystkich rodzajów ziemi podczas Tysiąclecia. R2987:2

Patrz komentarze do Obj. 21:2.

11. Chwałę Boga ... Majestat i władzę. R333:6

Prawdziwie jest ona chwalebną Oblubienicą – "Bez plamy, bez zmarszczki, lub czegoś takiego" (Efez. 5:27). R1211:1*

Boska natura, w której uczestnictwo wraz z jego Panem zostało Kościołowi obiecane. R1210:6*

Możemy przez wiarę oglądać jej chwałę, lecz nie zapominajmy, że nie udowodniliśmy jeszcze naszej godności. R1211:2*

Jaspisu ... Przypuszczalnie diament. Będący najbardziej błyszczącym ze wszystkich klejnotów, co stosownie symbolizuje chwałę Boga; światło (czyli źródło światła) Nowego Jeruzalemu. R529:3*

12. Mur ... Mury są żywymi kamieniami, tak jak to opisuje apostoł Piotr (1 Piot. 2:5). R3570:6

Mury oznaczają zbawienie, ochronę i błogosławieństwo dla wszystkich wchodzących do niego. A295

"Mury zbawienia" (Izaj. 60:18). Ochrona i bezpieczeństwo mieszkających w nim. R333:6

Dwanaście bram ... Starożytni Godni z różnych pokoleń Izraela będą widzialnymi przedstawicielami niebieskiego Królestwa na ziemi, za pośrednictwem których narody będą mogły wejść do błogosławieństw Królestwa. R1353:1

Dwunastu aniołów ... Posłańców. Wydaje się to uczyć, że we właściwym czasie Izraelici będą posłańcami ogłaszającymi miłość i znajomość Pana dla wszystkich stworzeń. R334:1

14. Dwanaście kamieni fundamentowych ... Kamienie fundamentu. R4992:5
 
 
 
 
"Ty jesteś Piotr [kamień], i na tej opoce [tej wielkiej prawdzie, którą wyraziłeś] zbuduję kościół mój" (Mat. 16:18). R3789:2

Piotr, petros, skała, oznacza większy kamień niż lithos, "żywy kamień". Wszyscy apostołowie, jako kamienie "fundamentu" będą ważniejsi niż ich bracia. F221

Piotr i inni apostołowie są nam przedstawieni jako kamienie fundamentowe zbudowane na tej wielkiej prawdzie, że Chrystus jest Odkupicielem, Zbawicielem, Mesjaszem. R3789:2

Słowa apostołów miały być pod nadzorem Boskiej mocy. One nadal mówią do nas. Nie potrzebujemy innych. R5280:5

W naszych własnych prezentacjach, pisemnych lub ustnych, zawsze najbardziej podkreślaliśmy, że są one zgodne ze słowami apostołów, że harmonizują z nimi. R5280:6

Wszyscy wierni budujący się na fundamencie Boskiego planu i na świadectwie dwunastu apostołów. R2656:6

Fundament, który podtrzymuje Kościół jest przeznaczony, aby ostatecznie podtrzymać cały świat. R1522:1

Te fundamentowe kamienie nie zostały położone na piasku, lecz na pewnej i mocnej skale, Chrystusie Jezusie (Mat. 7:25-27; 16:16-18; 1 Piot. 2:4-8). R1522:1

Prawdy, w ten Boski sposób zainspirowanej i przez apostołów najpierw obwieszczonej, nie mogłoby zniweczyć nawet ich odpadnięcie. R1524:4

Chociaż w zasięgu głosu naszego Pana były tam mnóstwa słuchających, a wszyscy należący do figuralnie poświęconego narodu, to jednak nasz Pan kierował swe słowa specjalnie do dwunastu wybranych uczniów. R2589:1

W związku z Jego Królestwem, Jego Kościołem, Apostołowie zajęli miejsce specjalne, nie przeznaczone dla nikogo innego. R2820:1

Ich decyzja związywała na ziemi rzeczy związane w niebie i rozwiązywała na ziemi rzeczy rozwiązane w oczach Bożych. PD73/87

Oświadczenie: "Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (Jan 20:23; Mat. 18:18), nie stosuje się do całego Kościoła, lecz głównie do apostołów. R2658:1

Niewątpliwie śmierć Jakuba przyczyniła się wśród ludu do wzrostu oceny apostołów. Rozbudziła w nich bardziej gorliwą uwagę na ich nauczanie i pozwoliła uświadomić, w jak wielkim stopniu sprawa Pańska została od nich uzależniona. R4347:4

Podczas gdy o pewnej inspiracji można mówić u wszystkich sług Pańskich, to jednak takie natchnienie powinno być odróżniane od szczególnego natchnienia dwunastu apostołów. R1149:1

[Komentarz do słów pewnego kaznodziei, głoszącego, że upadek Adama jest legendą, że o tym upadku jedynie Paweł wspomina i to tylko raz, dla ilustracji] Apostoł Paweł był natchniony i nieomylnie prowadzony przez Ducha świętego, abyśmy mogli być pewni w budowaniu się na fundamentach wiary Bożej przez niego dostarczonych. Gdyby w swoim jasnym nauczaniu "tylko raz" uwierzył on faktom biblijnym, byłoby to dostateczne, aby wstrząsnąć i złamać nasze zaufanie do niego. R1793:6

Miasta, którego fundamenty oparte na sprawiedliwości nie mogą być nigdy poruszone. A295

Jako fundamenty, oni przedstawiają cały Kościół. Z tego powodu zwroty "wy" i "ty" adresowane do nich odnoszą się do całego Kościoła. R66:6*

Święcenia, tytuły, władze i urzędy w chrześcijańskim kościele nie zostały zorganizowane przez apostołów lub też z ich dorady. F203

Mury zbawienia opierają się pewnie na skończonym odkupieniu – kompletnych fundamentach, jak zostało to wyrażone przez Jezusa, apostołów i proroków. R333:6

Dwunastu apostołów ... Nie więcej i nie mniej. Wszyscy inni, jak sugeruje Apostoł Paweł, byli "fałszywi apostołami" (2 Kor. 11:3). F209

"Doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami" (Obj. 2:2). SM670:1

Pan wybrał tylko dwunastu apostołów i nic nie powiedział o jakichkolwiek ich następcach. R4165:1

On nie tylko nigdy nie uznał innych, lecz jasno wskazuje, że na tym urzędzie On nigdy innych nie uzna. R1149:1

Miało być tylko dwunastu apostołów, którym zostało obiecane [gdy Królestwo obejmie ziemię w posiadanie] dwanaście tronów. Nikt oprócz tych dwunastu nie będzie rządzić dwunastoma pokoleniami Izraela. R162:5

Około roku 325 biskupi Kościoła, zwiedzeni przez szatana, ogłosili się być następcami apostołów z mocą i boskim autorytetem. SM549:3

Z powodu niektórych bardzo poważnych błędów nasi rzymskokatoliccy, anglikańscy i greckokatoliccy przyjaciele mają biskupów mieniących się być apostolskimi biskupami. OV410:3

Błąd domniemanego apostolskiego następstwa wśród biskupów kościoła był kosztowny. Prowadził do wielu poważnych błędów. PD72/86

Żaden człowiek, ani żadne zgromadzenie nie jest kompetentne do wyznaczenia lub wybrania Apostoła. Q521:3

Kościół w Antiochii nie ordynował św. Pawła na apostoła, lecz wyznaczył go, aby był ich misjonarzem. On przyjął ich ordynację i zdawał im sprawozdania (Dz.Ap. 14:26-28). Q521:3

Nie ma żadnej możliwości dla kogokolwiek z nas stać się dzisiaj apostołem. Nie wszyscy z nas mogą mieć sposobności czynienia wielkich rzeczy w służbie Pańskiej, lecz dla każdego z nas są sposobności, aby być prawdziwymi współtowarzyszami. R3128:1

Liczba apostołów odpowiadała liczbie synów Jakuba, reprezentantów i założycieli pokoleń Izraela. W jednym sensie reprezentują oni cały Kościół ewangeliczny, w innym, cały świat. R1522:1; B246

Dwunastu apostołów nie ma żadnych następców i żadnych nie potrzebuje. Są oni "dwunastoma gwiazdami", koroną Kościoła (Obj. 12:1). E207

Jak zatem biskupi mogą albo posiadać albo też udzielać apostolskiego błogosławieństwa? CR78:5

Apostolstwo różni się od uczniostwa. Jest tylko "dwunastu apostołów Baranka", lecz liczba uczniów jest znacznie większa. R3308:5

Żaden człowiek, ani żadne zgromadzenie nie jest kompetentne do wyznaczenia Apostoła. To jest funkcja wyłącznie Bożego naznaczenia. Pan Jezus mianował tylko dwunastu apostołów, przy czym Paweł zajął miejsce Judasza. R5940:4

Jedenastu Apostołów, w sposób nie upoważniony, jeszcze przed ich pomazaniem Duchem świętym w Pięćdziesiątnicę, przyznało miejsce Judasza Maciejowi. R1455:4

Bieg apostoła Pawła i innych jedenastu apostołów zakończył się pomyślnie. R1884:3

Boska mądrość wybrała "ludzi nieuczonych" (Paweł był tu sławnym wyjątkiem) – aby wykazać wszystkim, że prawda, jaką przedstawiali, nie była ich wymysłem i opracowaniem. R2925:3

16. Czworobok ... Sześcian, figura doskonała. Jest to inny sposób ukazania doskonałości miasta. Jest on doskonały ku Bogu oraz ku ziemi. R333:6

Dwanaście tysięcy stadiów ... Jeśli wymiary zostaną wyrażone w milach [lub w km], mierzyło ono 1.500 mil [lub 2.220 km (12.000 st. x 185 m)] wzdłuż, wszerz i na wysokość! Z pewnością takie literalne miasto nie będzie kiedykolwiek założone na tym naszym małym globie. Q790:T

18. Czystego złota ... Boska instytucja. R1944:1

21. Dwanaście bram ... Aby pokazać pozycję Izraela jako kanałów, bram wejściowych, przez które świat może zbliżać się do niebieskiego rządu, i przez które mogą przyjść błogosławieństwa dla ludzkości. R334:1

Z jednej perły ... Kiedy patrzymy na perłę, dostrzegamy podrażnienie, które zostało uszlachetnione. Sama ostryga ma wartość jedynie symboliczną. Lecz wynik zastosowania wobec ostrygi podrażnienia – perła – jest czymś "wysokiej wartości". R1756:2

Czyste złoto ... Boska nieskazitelna chwała – chwała Boga. R333:6
Wszystkie jego ulice wytyczone są przez Boga. R1944:1

22. Jego świątynią jest ... Pan Wszechmogący i Baranek zawsze są wewnętrzną Świątynią w wielkiej Świątyni, którą Bóg zaplanował dla błogosławienia świata w czasach restytucji. R2834:1

Przybytek był rozbijany tu i tam na "pustyni grzechu", nie mając stałego miejsca. Na trwałe Świątynia została wzniesiona nie tylko w Jerozolimie, lecz ponadto na wierzchołku góry. R172:1

23. Nie trzeba słońca ... Jak w Obj. 12:1, słońce oznacza światło obecnego wieku Ewangelii. R2833:6

Ani księżyca ... Księżyc oznacza figuralne odbite światło Ewangelii w Zakonie i proroctwach poprzedniej epoki. R2833:6

Odbicie Ewangelii – Zakon Mojżeszowy. R334:1

Nic w tym wyrażeniu nie wskazuje, że świat nie będzie miał i nie będzie potrzebował zarówno światła słonecznego, jak i światła księżyca, podczas wieku Tysiąclecia i później – "tak długo jak trwa słońce i księżyc" (Ps. 72:5). R2833:6

Chwała Boga ... Kościół będzie tak napełniony chwałą Bożą, że od niego, jako Słońca Sprawiedliwości, pochodzić będzie światło chwały Bożej (Mat. 13:43; Mal. 4:2). R2833:6

Aby przez wiarę widzieć daleko błogosławioną ziemię odpoczynku i pokoju, całą promieniującą chwałą Króla w Jego piękności, serce musi być w sympatii z tamtą chwałą i z tamtym pięknem świętości. R2087:6*

Je oświetliła ... Teraz wiemy po części i widzimy jakby przez przydymione szkło. Wtedy poznamy, jak jesteśmy poznani, uczynieni doskonałymi jako boskie istoty, mających chwałę Bożą. R334:1

Jego lampą – Baranek ... Miasto zostało oświecone przez Świątynię, ponieważ Pan Bóg Wszechmogący i Baranek są jego Świątynią
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball