TrzyBiada.pl
8
PAŹ
0
1.4K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
"(1) Potem widziałem inny cud na niebie wielki i dziwny, to jest, siedmiu Aniołów mających siedem plag ostatecznych, iż przez nie skończony jest gniew Boży. (2) I widziałem, jakby morze szklane zmieszane z ogniem; a tych, co zwycięstwo odnoszą nad oną bestią, i nad obrazem jej, i nad piętnem jej, i nad liczbą imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cytry Boże. (3) A śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! (4) Któżby się ciebie nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą, i kłaniać się będą przed obliczem twoim, że się okazały sprawiedliwe sądy twoje. (5) A potem widziałem, a oto otworzony był kościół przybytku świadectwa na niebie. (6) I wyszło z kościoła siedmiu onych Aniołów, mających siedem plag, obleczonych płótnem czystym i świetnym, i przepasanych na piersiach złotymi pasami. (7) A jedno ze czworga zwierząt dało siedmiu Aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków. (8) I napełniony jest kościół dymem od chwały Bożej, i od mocy jego, a nie mógł nikt wejść do kościoła, aż się skończyło siedem plag onych siedmiu Aniołów (Obj. 15:1-8).

1. I widziałem ... siedmiu Aniołów ... Kościół ogłaszający wyroki Boże w końcu Wysokiego Powołania. Bez tego świadectwa, umieszczającego te wyroki w ścisłych ramach czasowych, świat byłby skłonny przypisywać nasilające się klęski przypadkom raczej, niż poczytywać je jako wyraz gniewu i niełaski Boga.

Siedem plag ostatecznych ... Nie chodzi tutaj o szczególne choroby, jak czarna plaga [dżuma] lub cholera, ale uciski – śmierć, głód, rewolucję, strapienie, przewroty. Te strapienia będą zarówno fizyczne jak i umysłowe. Reprint; R5697:6

Na bóle spowodowane tymi plagami złożą się w wielkiej mierze umysłowe zmartwienia, rozczarowania z powodu fiaska sekciarskich nadziei i planów, zranienia sekciarskiej dumy. R1573:4

2. Coś jakby morze szklane ... Nieskrępowane, niereligijne masy ludzkie. R529:5*

Z naszego punktu widzenia ono jest przezroczyste. Jesteśmy uzdolnieni, aby jasno widzieć siły sprawujące kontrolę nad masami, widzieć, co one zamierzają czynić i dlaczego. R529:5*

Pomieszane z ogniem ... Symbol, jako całość, oznacza masy ludzkie w ucisku, w ogniu, pod sądami Boga, czyli w ucisku. R497:3

Możemy zauważyć, że ogień jest "już rozniecony", gotowy wybuchnąć, kiedy tylko nadejdzie właściwy czas, dzikim nieugaszonym huraganowym płomieniem. Cała sprawa jest jasna jak kryształ. R529:5*

Oraz tych ... Wybrani, nieliczni święci, Małe Stadko. R5231:5

"Powołani i wybrani, i wierni" (Obj. 17:14).

Klasa Sadracha, Mesacha i Abednego.

Tych, co odnoszą zwycięstwo ... stojących nad morzem szklanym ... Żaden nie będzie "stał" oprócz wybranych. Wszyscy inni bardziej lub mniej upadną, jednak niektórzy będą później uratowani z katastrofy, "wybawieni, tak jakby przez ogień" (1 Kor. 3:15). R3941:6

Do tego stopnia wolni od papiestwa i od zorganizowanego sekciarskiego protestantyzmu, że nie mają one żadnego wpływu na ich działania, wyznania lub myśli. R497:2

Nad bestią ... Papiestwem. R497:2

Nad jej obrazem ... Zorganizowanym sekciarskim protestantyzmem. R497:2

Harfy Boże ... Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. F-233

3. I [oni] ... Zwycięzcy. R3078:3

Którzy widzą plan Boży. R541:5*

Śpiewają ... Ze zrozumieniem [tego, co głoszą]. R3177:5

3,4. Pieśń Mojżesza ... Baranka ... W końcu Wysokiego Powołania – jesień 1977 roku.

"A śpiewali nową pieśń przed stolicą i przed onym czworgiem zwierząt, i przed starcami, a żaden się nie mógł onej pieśni nauczyć, oprócz onych stu czterdziestu i czterech tysięcy, którzy są z ziemi kupieni" (Obj. 15:3-4).

"Umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie" (2 Piotra 1:12).

"Teraźniejszą prawdą na czas obecny jest posłannictwo żniwa, że żyjemy przy końcu wieku Ewangelii, kiedy Bóg ma wnet zebrać swe klejnoty i królestwo Chrystusowe ma być ustanowione". KPiO-625

"I napełniony jest kościół dymem od chwały Bożej, i od mocy jego" (Obj. 15:8).

"A jedno z czworga zwierząt (Sprawiedliwość Boża) dało siedmiu Aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków" (Obj. 15:7).

"Żniwo"

6. Wyszło ze świątyni ... Świątynia jest kościołem: "Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą" (1 Kor. 3:16). HG83:3

Siedmiu aniołów ... Skoro są to święci, którzy mają "wykonać zapisane sądy" (Ps. 149:9), tłumaczymy, że tych siedmiu aniołów przedstawia żyjących świętych, czynnych przedstawicieli całego pomazanego grona – "Jego nogi". Reprint; R498:1

8. Napełniła się dymem ... Kiedy ostatni z "żywych kamieni" będzie gotowy w pierwszym zmartwychwstaniu, Świątynia napełni się chwałą i będzie w ciągu całego Tysiąclecia miejscem spotkania Boga z człowiekiem. R5822:2

Aż się skończyło siedem plag ... Z pewnością sugeruje to myśl, że kiedy dzień gniewu minie, drzwi będą znowu otwarte, tak żeby ludzie mogli wchodzić. Uczy to o próbie po zmartwychwstaniu. "Harvest Gleaning"; HG83:5
 
 
Siedem plag ostatecznych

 
Według nauki Pisma Świętego, Kościół po tej stronie zasłony uczestniczy w karaniu świata plagami. Czyni to przez ich zapowiadanie. Podobnie czynił prorok Jeremiasz, któremu Bóg polecił, aby "wykorzeniał, psuł, wytracał i obalał". Ogłaszane wyroki Boże spadały prędzej czy później na chłostany naród jako różne klęski.

Szczególny czas zapowiadania pomsty Bożej nastał po zakończeniu Wysokiego Powołania, lecz jeszcze przed zabraniem z ziemi ostatnich członków Kościoła. Stary świat ma przeminąć w ucisku wielkim kończącym wiek Ewangelii, podobnie jak uciskiem zakończył się wiek Żydowski.

Aniołowie, którzy wyszli z Kościoła aby wylać plagi na stary porządek rzeczy, wyobrażają Małe Stadko w końcu Wysokiego Powołania (Obj. 15:5-6). Ogłosiło ono, w granicach, jakie były mu dozwolone w nieprzyjaznych warunkach, dane od Boga zrozumienie spraw dotyczących końca wieku Ewangelii.

Siedem czasz przedstawia komplet nauk, którymi dysponuje lud Boży. Nauki te budują Kościół, lecz dla ludzi znajdujących się w odpadłych systemach, swoją wymową niosą cierpienia i gniew, z jego kulminacją w Armageddonie. Aniołowie wylewający czasze nie mogą przedstawiać nieożywionych czynników gniewu Bożego jak wicher, trzęsienie i tym podobne klęski, skoro jeden z nich tłumaczy Janowi tajemnicę wielkiej wszetecznicy, gdy zaś drugi, a może i ten sam, tajemnicę Małżonki Barankowej (Obj. 17:1; 21:9). Prawdy wyjaśnione o świcie Paruzji wydane były w sześciu tomach Wykładów Pisma Świętego. Napisanie siódmego tomu zostało odłożone na przyszłość do czasu otrzymania od Pana dalszego światła. Dzieło pt. "Dokonana Tajemnica" zawiera cenne materiały. Uzupełnienie ich zrozumieniem wypływającym z ostatniej orientacji czasowej w książce pt. "Chronologia Biblijna" dało obraz wydarzeń końca wieku Ewangelii (Obj. 10:8). Tym sposobem powstał komplet "siedmiu czasz", nauk, którymi posłużył się Kościół w końcu Wysokiego Powołania.
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball