TrzyBiada.pl
6
PAŹ
0
1.6K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
Wizja dwóch bestii

 
Ogólne światło podczas wtórej obecności Chrystusa, demaskujące wszelkie zło, prowadzi do upadku królestwo księcia tego świata, Szatana. Światło to jest zabójcze dla systemów ciemności, które przez wieki były jego podporą (2 Tes. 2:8). Światło to roznieca ducha wolności, wzbudza niezadowolenie i sprawia, że narody stają się niczym ryczące wzburzone morze (Łuk. 21:5).

Reakcją obronną przeciwnika Bożego na wciąż wzmagającą się anarchię było rozbudzanie w całym chrześcijaństwie aktywnej współpracy władz świeckich i kościołów na polu propagandy "pokoju i bezpieczeństwa". Działania te przedstawia księga Objawienia jako wychodzenie bestii dziesięciorożnej z morza oraz wychodzenie bestii dwurożnej z ziemi.

Na odcinku najbardziej zagrożonym anarchią, z socjalistycznego "morza", wyprowadził Szatan do władzy dziesięciorożną bestię papieską. Kierunek współpracy z kościołem rzymskim obrany przez władze socjalizmu przyjęły też inne państwa i tym sposobem wpływ tego średniowiecznego systemu, obecnie pozującego na sługę sprawiedliwości i miłości, objął w krótkim czasie całą kulę ziemską.

Narodowemu kościołowi Wielkiej Brytanii, czyli kościołowi anglikańskiemu przydzielił Szatan pomocniczą rolę wspierania głównego autorytetu, papiestwa. Aktywność tego systemu w czasach ostatecznych ukazana została jako wychodzenie bestii dwurożnej z "ziemi", czyli spośród społeczeństw pokojowych i religijnych. Kościół anglikański chlubi się, podobnie jak papiestwo, posiadaniem sukcesji apostolskiej. Z tej też przyczyny jest czołowym, najbardziej wpływowym kościołem w całym obozie protestantyzmu. Ze względu na swoje zabiegi, aby protestantyzm połączyć z Rzymem otrzymał miano "kościoła mostu".

Odgórne nakazy głów kościoła rzymskiego oraz kościoła anglikańskiego, dzięki ich hierarchicznej organizacji, są bardzo skuteczne. Przeciwnik Boży posłużył się kościołem anglikańskim, aby w nurt ścisłej współpracy kościoła z państwem włączyć również liczne, do czasu niezależne, wyznania protestanckie. Przydzielił mu zadanie, aby na wzór "bestii" papieskiej, zorganizował protestantyzm w "obraz bestii". Zabiegi tego kościoła, aby sekty protestantyzmu o przeróżnych wierzeniach ująć w karby i przekształcić w jedną zdyscyplinowaną organizację, Federację Kościołów, trwały przez dziesiątki lat. Znaczącym początkiem był zjazd wszystkich liczących się wyznań protestanckich Europy i Ameryki w Londynie, gdzie 19 września 1846 roku utworzony został tzw. "Sojusz Ewangelicki". Po stu latach, w roku 1948, z inicjatywy kościoła anglikańskiego powołano do życia Światową Radę Kościołów. Na zjeździe założycielskim w Amsterdamie przewodniczył obradom biskup Canterbury, Fisher.

Tak więc, wysiłki przeciwnika Bożego, aby zgnieść wśród protestantów swobodę myślenia i wypowiedzi oraz zmusić ich do współpracy z władzami świeckimi zakończyły się pełnym sukcesem. Niech za miarę tego sukcesu posłużą trudne wcześniej do wyobrażenia wydarzenia 1977 roku w Moskwie. Zanim w październiku tegoż roku przywódca radziecki wygłosił z Kremla propagandowe apele o ateistycznej przebudowie świata, w stolicy ateizmu, w czerwcu, odbył się uroczysty zjazd Federacji Kościołów dla udzielenia tym inicjatywom poparcia.

"(1) I widziałem bestię występującą z morza, mającą siedem głów i rogów dziesięć; a na rogach jej było dziesięć koron, a na głowach jej imię bluźnierstwa. (2) A ta bestia, którą widziałem, podobna była rysiowi, a nogi jej, jako niedźwiedzie, a gęba jej jako gęba lwia; i dał jej smok moc swoją i stolicę i władzę wielką. (3) A widziałem jedną z głów jej, jakoby na śmierć zabitą; ale rana jej śmiertelna uleczona jest. Tedy się dziwowała wszystka ziemia, i szła za oną bestią. (4) I kłaniali się onemu smokowi, który dał moc bestii; kłaniali się też bestii, mówiąc: Któż podobny bestii? Któż z nią walczyć może?" (Obj. 13:1-4)

1. Z morza ... Ogół mas ludzkości nie będących pod religijnym ograniczeniem. (Reprint; R318:3)

Powołanie do życia rządów świecko-religijnych stało się pilną potrzebą marksistowskich władz, usiłujących zapanować nad bezreligijnymi masami socjalistycznego "morza".

Dziesięciorożna bestia czasów ostatecznych wychodzi zarówno z "przepaści" (11:7), jak i z "morza". Wyjście z przepaści mówi o stopniowym wydobywaniu się papiestwa z politycznego niebytu, w którym znalazło się ono w wyniku działania Reformacji, Napoleona i ostatecznie Wiktora Emanuela II. W czasie, gdy rządy bestii, czyli rządy świecko-religijne, zostały chwilowo zaniechane, znalazły się jakby w podziemiu, "dyżur na powierzchni" sprawował smok, czyli władza świecka, również kierowana przez Szatana. W miarę, gdy przywódcy stawali się coraz bardziej niespokojni o stabilność swoich tronów, zaczęto znów włączać religię do polityki.

"Władze świeckie, jawnie zdesperowane, przywołują na pamięć dawną moc papiestwa, tyranii, która niegdyś trzymała w garści całe chrześcijaństwo. Tak więc, choć nienawidzą oni tego tyrana, gotowi są na daleko idące ustępstwa, jeśli tylko dzięki temu uda im się utrzymać pod kontrolą niezadowolenie ludzi". D131 (N. wyd.)

Mussolini pierwszy zawarł konkordat z kościołem rzymskim (1929), lecz ostateczne "bestia" papieska pojawiła się "na powierzchni" na wschód od żelaznej kurtyny, po stronie "morza", gdzie ateizm rozwiązał narody z ograniczeń religijnych i zamienił je w złowieszczy żywioł.

Prorocze zdanie z 1897 roku: "Socjalizm zostanie zgnieciony przez połączone siły kościoła, państwa i kapitału [symboliczny wiatr zachodni – przyp.]". D 608

Koniec egipskiej plagi szarańczy: "A obróciwszy Pan wiatr zachodni mocny bardzo, porwał szarańczę, i wrzucił ją do morza czerwonego, i nie została ani jedna szarańcza we wszystkich granicach egipskich" (2 Moj. 10:19).

Siedem głów ... Rządy. HG21:4

Dziesięć rogów ... Dziesięć jest symbolem ludzkiej zupełności, całkowitego ukształtowania (Spis Tematów Biblijnych). Róg jest symbolem władzy.

Siedem głów i dziesięć rogów ... ZSRR realizował swoje cele polityczne i gospodarcze z pomocą państw, które sobie podporządkował. Wspólnota tych państw utworzyła dwie znane organizacje: jedną o charakterze polityczno-wojskowym tzw. Układ Warszawski oraz drugą, o charakterze głównie gospodarczym pod nazwą Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Po wycofaniu się Albanii (w latach 1968 i 1961) w Układzie Warszawskim zrzeszonych było siedem państw, a w RWPG – dziesięć.

2. Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę ... Władze socjalistyczne zaniechały działalności rewolucyjnej na rzecz zachowawczej polityki sterowanej z Watykanu. Niewiasta dosiadła szkarłatnej bestii.

Głowę ... na śmierć zabitą ... Nowa reformacja, która datuje się od czasów napoleońskich była nie mniej gruntowna niż reformacja przeprowadzona przez Lutra i jego towarzyszy ... Dzieło Napoleona wspólnie z Rewolucją Francuską rozwiało urok religijnych przesądów, upokorzyło pychę wywyższających się religijnych panów, przebudziło świat ku pełniejszemu odczuciu uprawnień i przywilejów człowieczeństwa i złamało papieskie panowanie, któremu reformacja religijna już wcześniej zadała śmiertelną ranę, którą jednak jego [papiestwa] późniejsze postępowanie zagoiło (Obj. 13:3). C49,50

3. Ziemia ... szła za oną bestią ... Ludzie posłuszni władzom; masy mało uświadomione religijnie.

Kłaniali się ... Powszechne uznanie dla obu władz, świeckiej i religijnej, za zawarcie ugody politycznej.

"(5) I dane jej są usta, mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa; dana jej też jest moc, aby władzę miała przez czterdzieści i dwa miesiące. (6) I otworzyła usta swoje ku bluźnierstwu przeciwko Bogu, aby bluźniła imię jego, i przybytek jego, i tych, którzy mieszkają na niebie. (7) Dano jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dana jej moc nad wszelkim pokoleniem, i językiem, i narodem. (8) I będą się jej kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota Baranka zabitego od założenia świata" (Obj. 13:5-8).

5. Dano jej władzę ... Bóg dozwolił, aby na krótki, ściśle określony czas, w którym intensywność wołania o pokój i łączenia w jedno sięgnęło szczytu (Jer. 6:14; 1 Tes. 5:3), doszło do zbliżenia biegunowo skrajnych ideologii i wierzeń. Władze marksizmu-leninizmu, ideologia wojującego ateizmu, połączyły się we współpracy z kościołem rzymsko-katolickim formując bestię czasów ostatecznych.

Przez czterdzieści dwa miesiące ... 3,5 letni okres przy końcu drugiego "biada", od jesieni 1977 roku do wiosny 1981 roku. W Obj. 17:12 okres ten nazwany jest "jedną godziną".

Zamach na papieża, Jana Pawła II, dokonany został 13 maja 1981 roku, dokładnie 1260 dni po przełomowej wizycie Edwarda Gierka w Watykanie 1 grudnia 1977 roku.

Po tym szczytowym okresie, w którym kościół zdradził swego świeckiego partnera i przyczynił się do jego upadku, zaczęła się droga wciąż "żywej" bestii papieskiej (19:20) na "zagładę" (17:8).

8. Będą się jej kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi ... Nie ziemia, jak w Obj. 13:3, lecz ci, którzy na niej mieszkają. Przedstawia to głównie nominalnych wyznawców protestantyzmu, w swych pojęciach religijnych stojących wyżej od katolików.

"(9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha! (10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli idzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu jest cierpliwość i wiara świętych" (Obj. 13:9,10).

9. Niechaj słucha ... Tylko ci, których uszy zostały obrzezane, którzy mają słuch wiary, aby poważać Boga i Jego Słowo, zdolni są przyjąć powyższe wyrażenia dotyczące tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez papiestwo. R319:3

10. Jeśli ktoś ma iść do niewoli ... Uległość wobec papiestwa oznacza niewolę.

Jeśli ktoś zabija mieczem ... Kto ośmiela się użyć miecza prawdy przeciwko papiestwu musi "umrzeć".

Tu jest cierpliwość i wiara świętych ... Niebezpieczeństwo od szkarłatnej bestii i czas ostatniej próby (1977-1981) stały się aktualne.

"(11) Zatem widziałem drugą bestię występującą z ziemi, a miała dwa rogi podobne Barankowym; ale mówiła jako smok, (12) a wszystkiej mocy pierwszej onej bestii dokazuje przed twarzą jej, i czyni, że ziemia i mieszkający na niej kłaniają się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uzdrowiona; (13) i czyni cuda wielkie, tak, iż i ogień zstępuje przed oczyma ludzi na ziemię; (14) i zwodzi mieszkających na ziemi przez one cuda, które jej dano czynić przed bestią, mówiąc obywatelom ziemi, aby uczynili obraz onej bestii, która miała ranę od miecza, ale zasię ożyła. (15) I dano jej, aby mogła dać ducha onemu obrazowi bestii, żeby też mówił obraz tej bestii, i to sprawił, aby ci, którzy by się nie kłaniali obrazowi onej bestii, byli pobici. (16) A czyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni i niewolnicy, wzięli piętna na prawą rękę swoją albo na czoła swe, (17) a żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię bestii, albo liczbę imienia jej. (18) Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę onej bestii; albowiem jest liczba człowieka. A ta jest liczba jej, sześćset sześćdziesiąt i sześć" (Obj. 13:11-18).

11. Widziałem inną bestię ... Bestię anglikańską. W Polsce, pozostającej za żelazną kurtyną, trudno było obserwować poczynania tej bestii tak szczegółowo, jak działania bestii dziesięciorożnej. Niemniej jednak, niezwykła aktywność przywódców protestantyzmu na Zachodzie, świeckich i religijnych, stała się w latach siedemdziesiątych bardzo wyraźna. Związana ona była z nadarzającą się sposobnością obalenia komunizmu.

Wielka Brytania posiada swój kościół narodowy, chrześcijański, lecz nie-katolicki. Głową kościoła anglikańskiego jest królowa. Kościół anglikański odgrywa czołową rolę wśród wszystkich wyznań protestanckich. Był inicjatorem powołania Światowej Rady Kościołów w 1948 roku.

Wychodzącą z ziemi ... Ukazująca się spomiędzy ludzi otwarcie religijnych. R319:5

Dwa rogi ... Tak jak bestia szkarłatna wspierana była w proroczym okresie przez dziesięć rządów, tak bestia anglikańska była wspierana, a jej autorytet uznawany, przez rządy Wielkiej Brytanii i USA, państwa przewodzące światu zachodniemu. W obu tych państwach protestanci mają głos decydujący.

Jak baranek ... Nie posiada dzikiego agresywnego charakteru jak bestia szkarłatna.

Mówiła jak smok ... Nie jest powiedziane "ten smok" lecz "smok [bez przedimka]", co oznacza, że jego wypowiedzi przypominają oświadczenia władzy czysto cywilnej (smoka); w jej słowach byłoby niewiele, co wskazywałoby na rząd kościelny. R320:6

12. Wykonuje całą władzę ... Kościół Anglii przypisał sobie wszelki autorytet i władzę jak to czyniło papiestwo. R321:1

Pierwszej bestii ... Papiestwa. R320:6

Przed nią ... Czyli, "w jej obecności", co pokazuje, że druga bestia, nie zajmuje miejsca pierwszej, ale że obie istnieją jednocześnie. R320:6

Ziemia i mieszkający na niej ... W tym zestawieniu "ziemia" może wyobrażać najmniej świadome i najbardziej posłuszne masy katolickie (jak nieruchome ziarnka piasku), zaś mieszkańcy ziemi – bardziej oświeconych i wolnościowych nominalnych protestantów.

Oddają pokłon pierwszej bestii ... Protestanckie sekty zjednoczą się, a chociaż są odrębne, zostaną przyprowadzone do współpracy z papiestwem. D581

Została uzdrowiona ... Od czasu, gdy kościół Reformacji połączył się z cesarstwami tego świata, zaczęło się leczenie rany papiestwa. Jakże bowiem Reformatorzy mogliby dalej używać miecza Ducha przeciw papiestwu, jako organizacji kościelno-państwowej, odkąd stali się tym samym? R64:1

13. Dokonuje wielkich znaków ... Szatan jest teraz aktywny, aby stworzyć ożywiony protestancki "obraz bestii", który będzie współpracował z głównym antychrystem, papiestwem. W połączeniu z nimi działać będą moce ciemności – Spirytyzm, Chrześcijańska Umiejętność, Teozofia, Hipnotyzm, itd. R2174:5

Czyni, że ogień ... Oznacza to karanie w imię Pańskie tych, których w jakimkolwiek sensie tego słowa uzna on [obraz bestii] za swoich przeciwników. R5349:4

Z nieba ... Ten rząd, podobnie jak papiestwo przypisuje sobie niebieską władzę. Jego potępienia uważane były jako pochodzące z nieba, jako sądy, czyli ogień sprowadzany na winowajcę. R321:2

14. I zwodzi ... Skłania do przypuszczenia, że to nowe połączenie będzie Bożą pomocą w wykonaniu dzieła przepowiedzianego dla Mesjasza oraz że jest ono Jego przedstawicielem. D581

Mieszkańców ziemi ... Nie "ziemi", czyli chodzi o protestantów.

Mówiąc ... aby uczynili obraz ... Bardzo dokładne wyobrażenie bestii. Dvii

Zorganizowany sekciarski protestantyzm. R497:2

Federacja Kościołów Protestanckich. Dvii

Inna nazwa "fałszywego proroka". Dvii

Równoległość do króla Nabuchodonozora i obrazu, który wystawił, przedstawiona jest w Objawieniu jako "bestia i jej obraz". R2495:5

Od miecza ... Miecz jest Słowem Boga, i papiestwo otrzymało taką ranę podczas Reformacji. R63:5

Jednak ożyła ... Wyszła w roku 1977 z "morza" do krótkotrwałego panowania.

15. I dano jej ... Dwurożnej bestii anglikańskiej.

Tchnąć ducha w obraz bestii ... Pismo Święte wskazuje, że kościół Anglii wejdzie w zażyłe stosunki z Sojuszem Ewangelickim i udzieli mu apostolskiego autorytetu do nauczania. Dix

Canon Henson z Westminster Abley powiada: "W dzisiejszym czasie logicznym celem nie jest dążenie do oddzielania kościoła od państwa, lecz w kierunku ustanawiania w tej kwestii pełniejszych i bardziej wartościowych rozwiązań. Dlaczego naród nie ma wciągnąć do tej służby całe zorganizowane chrześcijaństwo, zamiast ograniczać się tylko do pojedynczego wyznania [anglikańskiego]? Cieszę się, że ostatnie ustawodawstwo zrobiło początek w tym kierunku, gdyż uznało statut dysydenckiego kleru [protestanckiego] dla pewnych cywilnych celów". R3697:6
Komentarz do powyższego redakcji W.T.: "Czyż może to być, że w ten sposób dwurożna bestia (Anglia) da 'życie' i energię, w postaci apostolskiego następstwa, 'obrazowi' (rzymskiej) bestii?" R3698:1

Po stu latach od cytowanych wypowiedzi możemy wyraźnie stwierdzić, że sprawy poszły dokładnie w spodziewanym kierunku. Narodowy kościół Anglii (bestia dwurożna) sprawił swoim autorytetem, że wyznania protestanckie zostały zorganizowane w Federację Kościołów (obraz bestii papieskiej) i wciągnięte przez rządy do publicznej służby.

Aby przemówił ... Aby zaczął wyrażać swoją opinię w sprawach politycznych jako powszechnie uznana organizacja.

W takiej właśnie roli ożywiony obraz bestii, czyli Federacja Kościołów Protestanckich, stał się użyteczny również dla władz socjalistycznych. Miało to swoje szczególne wypełnienie w roku 1977, w sześćdziesięciolecie Rewolucji Październikowej, gdy Federacja udzieliła poparcia apelom pokojowym wygłoszonym na Kremlu.

W związku z tym wydarzeniem lud Boży znalazł się w niebezpieczeństwie złożenia pokłonu bestii szkarłatnej i obrazowi bestii. Po głównych uroczystościach w Moskwie, wytyczne obowiązującej linii politycznej zostały przekazane poszczególnym rządom wspólnoty socjalistycznej. Również w Polsce rząd zaprosił przywódców kościołów i związków protestanckich na szereg spotkań, na których demonstrował wobec nich przyjazne nastawienie w zamian za poparcie inicjatyw pokojowych. Była to przychylność współczesnego króla Heroda, któremu bardzo przypadły do gustu pląsy dzisiejszej Salome, czyli Federacji Kościołów.
 


 
 
Lud Boży ostrzeżony głosem trzeciego Anioła przed niebezpieczeństwem pokłonu znalazł się w roli Jana Chrzciciela. Ogłosił on publicznie, że z Boskiego punktu widzenia związek kościoła rzymsko-katolickiego z państwem jest nieprawy. "Jan" rzekł "Herodowi": "Nie godzi się ci jej mieć". W rezultacie musiał zamilknąć.
 


 
 
I sprawił, że zostaną zabici ci, którzy się nie pokłonili – W Laodycei, okresie skrajnej wolności obywatelskiej, gdy wyrok śmierci nie grozi nawet największym zbrodniarzom, gdy wciąż jeszcze istnieją zorganizowane władze, nie sprawdziło się spodziewanie, że wszyscy, którzy odmówią "pokłonu" zostaną literalnie zabici. W księdze symboli "zabicie" oznacza przeważnie zabicie symboliczne.
 

 
 
17. Żeby nikt nie mógł ... Zbliża się szybko czas, kiedy religijny, społeczny, polityczny i finansowy "bojkot" będzie skierowany przeciwko wszystkim, którzy odmówią pokłonu, albo "bestii" albo jej protestanckiemu "obrazowi". R1766:4

Zakazujący swobodnej wymiany prawdy między tymi, którzy nie uznają tych systemów. R513:5

Czy przytoczone stwierdzenie Objawiciela nie oznacza czegoś więcej ... czy nie sugeruje, że nadejdzie dopiero czas w ostatecznych dniach, gdy zdrowej nauki nie ścierpią w żadnej mierze. B259

Kupować ani sprzedawać – Handlowanie Prawdą na wspólnych targowiskach i bóżnicach. B259

Jak zostało pokazane w końcowych doświadczeniach Eliasza i Jana Chrzciciela. B264

W latach siedemdziesiątych, w tzw. "przedrukach lubelskich", oficjalnym wydawnictwie zboru Z.W.B.P.Św. w Lublinie, zamieszczane były artykuły zawierające tłumaczenia rozwijającej się właśnie orientacji chronologicznej. Ostatni numer tego wydawnictwa pt. "Chwała Boża" ukazał się w marcu 1977 roku. Wskazywał on proroczo na jesień 1977 roku, jako rocznicę urodzin pozafiguralnego Heroda, a na nich spodziewany taniec "córki Herodiady", Salome. W rozdziale "Córka Herodiady" (str. 136) urząd cenzury polecił usunąć część przytoczonego z II Tomu zdania, które zapowiada prześladowanie współczesnego Jana Chrzciciela przez władze świeckie współpracujące z kościołem. Odtąd pozwolenie władz na wydawanie "przedruków" zostało cofnięte.

Po tym, gdy współczesny Jan Chrzciciel rzekł współczesnemu Herodowi: "nie godzi się jej mieć", jego głos na publicznym forum został uciszony.

18. Tu potrzebna jest mądrość ... Werset ten dowodzi, że wszechmądry Stwórca dostarczył jeszcze jednej metody przekazywania prawdy, tym razem poprzez język liczbowania biblijnego.

Już dawno temu metoda liczbowania posłużyła do odczytania liczby 666 na koronie papieża (VICARIVS FILII DEI). Wtedy papiestwo dopiero wchodziło do przepaści.

Jednak mądrość Boża, przekazana przez liczbowanie biblijne, użyta być miała głównie do rozpoznania bestii już po jej ostatecznym wyjściu z przepaści. Powiązanie za pomocą matematycznych zależności nazw systemów oraz imion czołowych postaci świata polityki pozwoliło zidentyfikować współpracę władz socjalistycznych i kościoła rzymskokatolickiego jako szkarłatną bestię.
 


 
 
Kto ma rozum ... Posiadanie duchowego rozumu w tej krytycznej chwili zależne było głównie od stanu serca.
 
  
 
"Wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją" (Dan. 12:10). Komentarz do słowa "niezbożni": Niewierni uczynionemu przymierzu.

Jest to czas liczenia się ze sługami (Mat. 25:14-30). Pan gani jednego ze swoich sług i karze go za zaniedbanie wtrąceniem do ciemności zewnętrznych. Sługa żali się, że Pan jest srogi, zbyt wymagający – chce "żąć, gdzie nie rozsiewał i zbierać, gdzie nie rozsypywał". Od początku wieku Ewangelii prawda na czasie była podawana w sposób zaskakujący, zarówno co do sposobu jej udzielania, jak i jej treści. Nawet uczniowie Pana Jezusa stwierdzili w pewnej chwili: "Twarda to jest mowa, któż jej słuchać może?" (Jan 6:60). Podobnie jest i dzisiaj.
Niech obliczy – O jakim innym liczeniu mogłaby być tu mowa, jeśli nie o sumowaniu wartości liczbowych stosownych wyrażeń?


 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball