TrzyBiada.pl
5
PAŹ
0
4.5K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
Wstęp

 
W literaturze badaczy Biblii dwa symboliczne stwory Apokalipsy: bestia i smok, zostały zidentyfikowane jako dwa główne instrumenty władzy przeciwnika Bożego, Szatana. Łączy je duże podobieństwo wyglądu. Każdy ze stworów posiada siedem głów i dziesięć rogów. Głowa mówi o centrum decyzyjnym, inteligencji, natomiast róg symbolizuje władzę wykonawczą. Aby czytelnik Apokalipsy mógł rozumieć działalność Najwyższego w skomplikowanej rzeczywistości tego świata, zostały mu udostępnione swoiste pomoce naukowe pozwalające na szczegółową analizę.

W bestii pokazane są świecko-religijne rządy papiestwa, natomiast w smoku, rządy świeckie, niezależne od wpływów Kościoła Rzymsko-katolickiego.

Zasadnicze dzieło proroczego świadectwa wobec świata o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa dokonało się w Stanach Zjednoczonych w latach 1874-1914. Dopełniające prorokowanie miało miejsce w Polsce w latach 1977-1981. Tutaj też, w oparciu o przesłanki czasowe Pisma Świętego ogłoszone zostało zrozumienie faktu zakończenia niebiańskiego powołania do Kościoła Chrystusowego. Również w Polsce najliczniej był reprezentowany lud Boży, który wierzył we wciąż otwarte drzwi tego powołania.

Rozdział dwunasty księgi Apokalipsy ukazuje w symbolach okoliczności zakończenia się wieku Ewangelii. Zewnętrzną sceną wydarzeń jest działalność polityczna ateistycznych władz socjalistycznych rządzących całym blokiem wschodnim. Rozdział dwunasty ilustruje jak Szatan manipulował tą władzą w celu pokrzyżowania Boskich planów zakończenia wyboru Kościoła.

(1) I ukazał się cud wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej była korona z dwunastu gwiazd; (2) a będąc brzemienna, wołała pracując ku porodzeniu, i męczyła się, aby porodziła (Obj. 12:1,2).

1. Brzemienna niewiasta ... typ Przymierza przy ofierze (Ps. 50:5), pod którym rozwija się Kościół Chrystusowy. Cały ten rozdział daje podstawę do zrozumienia, że przymierze Sary obejmuje nie tylko samą umowę z Bogiem, ale też wszystkich, którzy temu przymierzu służą. Tak rozumiana niewiasta rodzi z końcem wysokiego powołania "mężczyznę", czyli skompletowany Kościół Chrystusowy.

Sara, żona Abrahama, przedstawia przymierze ofiary, które zakończy się przed połączeniem Chrystusa z Kościołem. Oto cytat z KPiO, str. 502: "W czasie, gdy Izaak i Rebeka złączyli się węzłem małżeńskim, Sara już nie żyła, albowiem czytamy, że Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary".

"Śpiewaj niepłodna! Która nie rodzisz, śpiewaj głośno, a krzycz, która w porodzeniu nie pracujesz; bo więcej będzie synów opuszczonej, niż synów tej, która ma męża, mówi Pan" (Izaj. 54:1).

Powołując się na powyższe proroctwo, apostoł Paweł wykazuje, że bezpłodność Sary trwająca do późnej starości, obrazuje długi okres oczekiwania na potomstwo, które miało być zrodzone przez warunki Przymierza Ofiary (Gal. 4:27).

Słońce, księżyc, dwanaście gwiazd ... Pełnia światła drugiej obecności Chrystusa przyśpieszająca proces powoływania, wyboru i zapieczętowania Małego Stadka. Słońce – nauka ewangeliczna, księżyc – nauka Zakonu, gwiazdy – nauki apostolskie.

(3) I ukazał się drugi cud na niebie, a oto smok wielki barwy ognia, mając siedem głów i rogów dziesięć, a na głowach jego siedem koron; (4) a ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich, i zrzucił je na ziemię; a smok on stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoroby porodziła, pożarł dziecię jej (Obj. 12:3,4).
 

 
 
Smok barwy ognistej (gr. purros; płomienny, czerwony) – Władza świecka o rewolucyjnym rodowodzie – Związek Radziecki – Partia bolszewików.

Siedem głów i dziesięć rogów – ZSRR realizował swoje cele polityczne i gospodarcze z pomocą państw, które sobie podporządkował. Wspólnota tych państw utworzyła dwie znane organizacje: jedną o charakterze polityczno-wojskowym tzw. Układ Warszawski oraz drugą, o charakterze głównie gospodarczym, pod nazwą Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Po wycofaniu się Albanii (w latach 1968 i 1961) w Układzie Warszawskim zrzeszonych było siedem państw, a w RWPG – dziesięć.

Na głowach jego siedem koron – W czasie, gdy władze świeckie socjalizmu (smok) prowadziły swoją ognistą, rewolucyjną politykę, sprawy gospodarcze miały znaczenie drugorzędne. Na pierwszym miejscu była polityka i propaganda. Sugerują to korony osadzone na głowach. Sytuacja odwróciła się, gdy władze socjalistyczne związały się we współpracy z kościołem rzymskim, tworząc dziesięciorożną szkarłatną bestię (Obj. 13:1). W tym czasie zajęły się one pilnie upadającą gospodarką (korony osadzone na rogach), zaś inicjatywę polityczną oddały papiestwu (głowy z imionami bluźnierstwa). Ten sam blok państw mógł zatem przemawiać do świata jako "smok", gdy jego wystąpienia miały charakter ściśle świecki, lub mówić jako "bestia", gdy jego apele propagandowe uwzględniały współpracę z kościołem rzymskokatolickim.

Ściągnięcie z nieba na ziemię trzeciej części gwiazd ... Wyrażenie "trzecia część" stosuje się w pierwszym rzędzie do trzeciej części Chrzescijaństwa, prawosławia, w którym komunizm zdobył władzę (Obj. 8:7-12), a następnie do trzeciej części ludności świata, którą sobie podporządkował w wyniku Drugiej Wojny Światowej (Obj. 9:18). Na całym obszarze swojej władzy nauczyciele religijni (gwiazdy) zmuszani byli do "zejścia na ziemię" celem współpracy w budowaniu świeckiego społeczeństwa.

Aby pożarł dziecię jej ... Usiłowania szatana szły w tym kierunku, aby politykę władz socjalistycznych nakłaniania wszystkich obywateli do angażowania się politycznie w świecką działalność państwa, wykorzystać do usidlenia ludu Bożego.

(5) I urodziła syna mężczyznę [dosł. istotę płci męskiej], który ma rządzić wszystkie narody laską żelazną; i porwane jest dziecię jej do Boga i do stolicy jego, (6) A niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce od Boga zgotowane, aby ją tam żywiono przez dni tysiąc dwieście i sześćdziesiąt. (7) I stała się bitwa na niebie. Michał i Aniołowie jego potykali się ze smokiem, smok się też potykał i aniołowie jego. (8) Ale nie przemogli, ani miejsce ich dalej znalezione jest na niebie. (9) I zrzucony jest smok wielki, wąż on starodawny, którego zowią diabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata; zrzucony jest na ziemię, i aniołowie jego z nim są zrzuceni (Obj. 12:5-9).

I urodziła ... Koniec Wysokiego Powołania – 22 września 1977 roku, który wyłonił komplet zapieczętowanego Kościoła.

Ma rządzić wszystkie narody laską żelazną ... Wiersz 5 dowodzi słuszności zastosowania proroczego obrazu do końca Wieku Ewangelii. W wierszu tym bowiem zacytowane są niektóre słowa z Psalmu 2, odnoszące się do prawdziwego Chrystusa. W nowoczesnych wydaniach greckiego Nowego Testamentu, słowa zacytowane z Psalmu 2 napisane są tłustym drukiem, a w Biblii Tysiąclecia, kursywą: "Narody będzie pasł laską żelazną" (gr. Poimainein ta ethne en rabdo sidera). Oto ich wartość liczbowa:
 


 
 
"Mężczyzną", który od roku 1984 rządzi narody laską żelazną jest Chrystus, Głowa i Ciało.
 

 
 
 
7. I stała się bitwa na niebie ... Ostateczne zwycięstwo, które zadecydowało o nagrodzie, ukazane jest w zwycięstwie Michała z jego aniołami nad Smokiem z jego aniołami.

9. I zrzucony jest ... Między "urodzeniem mężczyzny" a "zrzuceniem smoka" w wyniku zwycięstwa Michała zachodzi ścisła zależność. "Niebo" w tej wizji przedstawia stan Nowych Stworzeń – klasę niebiańską. "Bitwa na niebie" dotyczy walki prawdy z błędem na polu umysłowym spłodzonych dzieci Bożych. Celem usiłowań Szatana i jego sług było uniemożliwienie skompletowania Kościoła, lecz zwycięstwo księcia Michała nad przeciwnikiem zniweczyło te zamiary. W dokładnie oznaczonym czasie, Kościół został skompletowany, Szatan zaś zrzucony z nieba. Oznacza to, że umysły ostatnich członków Kościoła znalazły się pod pieczętującym wpływem prawdy na czasie, która uzdolniła ich do zwycięstwa w złudzeniach i próbach 3,5-letniej godziny pokuszenia.

W wymienionych imionach księcia ciemności (smok, wąż, diabeł, szatan) kryje się nauka, że użył on wszelkich sposobów, aby złamać wolę powołanych. Wszak miał być to ostatni szturm na Nowe Stworzenie Kościoła. W jakiej mierze Kościół, będący jeszcze w ciele, stał się już Królewskim Kapłaństwem (1 Piotra 2:9), które będzie rządzić 1000 lat (Obj. 20:6), w takiej mierze już jest "niebem", ponieważ stanowi klasę niebieską przeznaczoną do objęcia duchowych rządów (Efez. 2:6; Obj. 21:1).

To przygotowujące się "niebo" było celem szczególnych ataków szatańskich (Efez. 6:11-12; 1 Piot. 5:8-9). Tym atakom podlegał i nasz Pan, gdy jako Nowe Stworzenie był kuszony (Mat. 4:1-11). Z tego "nieba" przeciwnik został zrzucony. Nie mógł im odtąd szkodzić jako Nowym Stworzeniom z powodu stanowczej postawy wybranych i wiernych oraz pomocy Michała (Jezusa Chrystusa).

(10) I słyszałem głos wielki mówiący na niebie: Terazci się stało zbawienie, i moc, i królestwo Boga naszego, i zwierzchność Chrystusa jego, iż zrzucony jest oskarżyciel braci naszych, który na nich skarżył przed oblicznością Boga naszego we dnie i w nocy. (11) Ale go oni zwyciężyli przez krew Baranka, i przez słowa świadectwa swego, a nie umiłowali duszy swojej aż do śmierci. (12) Przetoż rozweselcie się nieba! i wy, którzy mieszkacie na nich. Biada mieszkającym na ziemi i na morzu! iż zstąpił diabeł do was, mając wielki gniew, wiedząc, iż krótki czas ma. (13) A gdy wiedział smok, iż był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która była porodziła mężczyznę. (14) I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby leciała od obliczności wężowej na pustynię, na miejsce swoje, gdzieby ją żywiono przez czas, i czasy, i połowę czasu. (15) I wypuścił wąż z gęby swojej za niewiastą wodę jako rzekę, chcąc sprawić, aby ją rzeka porwała. (16) Ale ziemia ratowała niewiastę: i otworzyła ziemia usta swoje, i wypiła rzekę, którą był wypuścił smok z gęby swojej. (17) I rozgniewał się smok na niewiastę, i poszedł, aby walczył z drugimi z nasienia jej, którzy zachowywują przykazania Boże, i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. I stanął na piasku morskim (Obj.12:10-18).

Głos wielki na niebie ... Wielka duchowa radość ludu Bożego z odniesionego zwycięstwa.

11. A oni zwyciężyli go ... Oto wartość liczbowa tych słów, sugerująca czas zwycięstwa (gr. Kai autoi enikesan autou):
 


 
 
Przez co zwyciężyli wybrani?

Przez krew Baranka ... To oznacza, że atak Przeciwnika był zawsze, a szczególnie przy końcu Wysokiego Powołania skierowany, aby wyjawić i wyolbrzymić słabości, które są przykryte krwią Baranka.

Przez słowa świadectwa swego ... Świadectwo, które mieli, jest świadectwem Jezusowym, którym jest "duch proroctwa" (Obj. 19:10). Jest to proroctwo (szczególnie) księgi Objawienia (1:3; 22:7), której zrozumienie dopomogło im do ostatecznego zwycięstwa. Z tym światłem szatan walczył.

Nie umiłowali duszy swojej aż do śmierci ... Postawa wiernych była zdecydowana wobec ironii i gróźb dzięki ich zupełnemu poświęceniu.

12. Rozweselcie się nieba ... Radość klasy "nieba" poprzedza zapowiedź bliskiego "biada" dla "ziemi" i "morza", bo diabłu pozostał krótki czas na okazanie swojego niezadowolenia. Wspomniane "biada" to "trzecie biada" – Walka Armageddonu, która zniszczy systemy szatańskie, a ludzkość uwolni od jego władzy.

14. Niewiasta uciekła na pustynię ... Zapowiedź ucieczki niewiasty na 1260 dni (wiersz 6) lub 3,5 roku (wiersz 14) przedstawia zmianę warunków Kościoła, począwszy od jesieni 1977 roku, aż do wiosny 1981 roku. W tym samym czasie wypełniły się wydarzenia opisane symbolami w Obj. 11:3-7.

Wstępne zastosowanie obrazu z Obj. 12 do wydarzeń historycznego wyniesienia papiestwa, ukazuje 1260 lat prześladowczej władzy Kościoła odstępczego, który wspólnie z władzą królewską zwalczał Kościół prawdziwy.
 


 
 
Trwająca przez te lata supremacja papieska rozpoczęła się od ustanowienia "obrzydliwości spustoszenia" w roku 539. Ilustracją tego okresu jest historia Eliasza, który przez 3,5 roku prześladowany był przez Jezabelę i Achaba (Jak. 5:17-18; 1 Król. 17:1; Obj. 2:20). Susza trwająca 3,5 roku była karą Bożą za wprowadzone przez parę królewską bałwochwalstwo. Doszło ono do szczytu za dni Eliasza.
 
 
 
 
O krótkotrwałym triumfie Antychrysta i końcowych doświadczeniach prawdziwego Kościoła w latach 1977-1981 uprzedzały przed czasem dowody liczbowania biblijnego.

Oto wartości liczbowe pierwszych liter wyrażenia: "Przetoż gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, przepowiedzianą przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętym, kto czyta niechaj uważa" (gr. Hotan oun idete to bdelugma tes eremoseos to rethen dia Daniel tou profetou, hestos topo hagio, ho anaginoskon woeito Mat. 24:15).
 


 
 
Ostateczne zastosowanie obrazu Obj. 12 do końcowego wyniesienia papiestwa pozwala zauważyć sposób wypełnienia podobny do tego, jaki miał miejsce w wiekach średnich. Tu również ukazała się "obrzydliwość spustoszenia" - Kościół Rzymsko-katolicki stał się wszechobecny, zarówno w życiu politycznym, jak i społecznym. "Ucieczka niewiasty" miała miejsce współcześnie na przeciąg 1260 literalnych dni.

15,16 Wąż (smok) wypuścił ... wodę – Komentarze zawarte w "Chronologii Biblijnej" wydanej w kwietniu 1974 roku uprzedzały, że za niewiastą, która "ucieknie", (w roku 1977) szatan wyleje resztę swej propagandy. Minęła się ona z celem, bo rok 1977 nie miał być ostateczną datą na zabranie z ziemi reszty Kościoła.

"Jać muszę sprawować sprawy onego, który mię posłał, pokąd dzień jest; przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł sprawować" (Jan 9:4). Noc, o której mówi Jan 9:4 jest symbolicznym określeniem sytuacji w świecie chrześcijańskim po zakończeniu Wysokiego Powołania.

Oto wartość liczbowa słów: "Gdy żaden nie będzie mógł sprawować" (gr. Hote oudeis dunatai ergazesthai; Jan:9:4)
 
 
 
 
Wizja ta przedstawia nasilenie propagandy pokoju i bezpieczeństwa w końcu Wysokiego Powołania.

W smoku ukazana jest siła i bezwzględna przemoc władz świeckich, którymi posługuje się Szatan. Ta sama władza, gdy kłamie, wyobrażona jest przez węża – narzędzie ojca kłamstwa, diabła. Szatan propagował fałszywe teorie przez czynniki dysponujące środkami przymusu, usiłując w ten sposób powstrzymać bieg anarchistycznych wydarzeń. Wzniosłe hasła, mające na celu dobro człowieka obliczone były również na zwiedzenie Kościoła. Zanim ta pokojowa propaganda nabrała szczytowej intensywności i wszechświatowego zasięgu, Szatan, poprzez władze socjalistyczne, ściągnął na "ziemię" do współpracy w ziemskich celach "gwiazdy" nauczycieli nominalnego chrześcijaństwa (Obj. 12:4).

Wielka mowa z okazji 60-lecia Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej została wygłoszona w Moskwie, na Kremlu, w dniu 2.11.1977 roku. Referat nosił tytuł "Wielki Październik i Postęp Ludzkości. Następnego dnia, Leonid Breżniew, wygłosił orędzia: "Do Narodu Radzieckiego" oraz "Do Narodów, Parlamentów i Rządów Wszystkich Krajów Świata".

W podobnej potrzebie utrwalania swej władzy oraz zapewnienia sobie posłuszeństwa narodów przez siebie rządzonych znalazł się kiedyś władca Babilonu, Nabuchodonozor. Podbił cały ówczesny świat. Pierwszy zauważył potrzebę uniwersalnego rządu, który by zaprowadził pokój na ziemi. Aby różne narody, czczące różne bóstwa scementować w jedną całość zarządził, aby cały ówczesny świat obchodził uroczyście święto pokoju, aby jedna religia, wspólny pokłon 60-łokciowemu posągowi złotemu spoiły ze sobą sprzeczne elementy jego królestwa. Dotąd panowanie jego odznaczało się zwycięskimi podbojami i wojnami. Od tego czasu w świecie miał zapanować okres pokoju, dobrobytu i radości.

"A woźny (herold) wołał wielkim głosem: Wam się opowiada, ludziom, narodom i językom; Skoro usłyszycie głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy, symfoniału i wszelakiego instrumentu muzyki, upadnijcie a kłaniajcie się obrazowi złotemu, który wystawił król Nabuchodonozor. A kto by nie upadł i nie pokłonił się, tejże godziny wrzucony będzie w pośród pieca ogniem pałającego" (Dan. 3:4-6).

Obchody rocznicy Rewolucji Październikowej w 1977 roku w Moskwie stały się więc współczesnym odpowiednikiem wysokiego na 60 łokci złotego obrazu króla Nabuchodonozora. Wtedy to władze radzieckie w szczególny sposób wystawiły na widok publiczny zdobycze 60-lecia socjalizmu oraz zaleciły światu jego idee, jako jedyną drogę utrzymania pokoju.
 


 
 
W tym znamiennym roku propaganda pokoju i bezpieczeństwa nabrała szczególnej siły. Narody, parlamenty i rządy świata odpowiedziały pozytywnie na apel oddania hołdu dobru, jakie przyniosła Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa – zwiastun lepszego jutra. Hołd Rewolucji złożyły również kościoły świata, przybyłe w tym samym roku do stolicy ateizmu na uroczysty zjazd.

I zawrzał smok gniewem ... Powódź propagandy, jaką "wąż" wylał w końcu Wysokiego Powołania, nie "porwała" niewiasty, zatem pozostała mu tylko nienawiść i walka z resztą jej nasienia. Walka ta była przepowiedziana już w raju i miała zakończyć się zniszczeniem ziemskiego życia "nasienia niewiasty" – Ciała Chrystusowego ("a ty mu potrzesz piętę").

I stanął na piasku morskim ... Komentarz do tych słów w książce "Chronologia Biblijna" wydanej w 1974 roku (str. 219):

"Rozdział dwunasty Objawienia wypełni się do roku 1977 na co wskazuje wiersz 18, który stanowi zakończenie całego rozdziału. Ucieczka niewiasty na 3,5 roku jest tylko zapowiedzią tego, co będzie po roku 1977.

Oto wartość liczbowa wyrażenia: 'I stanął na piasku morskim' (gr. Kai estathe epi ten ammon ths thalasses; Obj. 1218):
 

 

Tym sposobem rozdział 12 księgi Objawienia potwierdza trzy podstawowe daty przyszłości: 1977, 1980 (1981) oraz 1984.

Osiągnięte stanowisko 'brzegu morskiego' (rok 1977) będzie punktem obserwacyjnym na dalsze ostateczne i zadziwiające wydarzenia dziejowe, zawarte w dalszych rozdziałach księgi Objawienia. Klasa Jana ujrzy ostatecznie uformowane różne 'bestie'. Zdaje się, iż wówczas ostrzeżenie Pisma Świętego będzie szczególnie na czasie: 'Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych' (Obj. 13:1-10 według Biblii Tysiąclecia)".

Wydarzenia potwierdziły prorocze oczekiwania: W roku 1977, na jesieni, władze socjalistyczne wysłały swego przedstawiciela, przywódcę Polski, Edwarda Gierka do Watykanu, celem nawiązania ścisłej współpracy.

Zgodnie z treścią Obj. 13:2 smok ognisty (władza świecka) przekazał całą inicjatywę papiestwu. Nierządna rzymska niewiasta dosiadła szkarłatnej bestii.
 
 
 
 
"Ta sama obawa ze strony władz cywilnych wśród wszystkich cywilizowanych narodów sprawia, że wszyscy cywilni władcy w Europie znacznie przychylniej odnoszą się teraz do papieża w Rzymie, wskutek czego ten najwyższy dostojnik nominalnego kościoła z weselszą miną spogląda w przyszłość, marząc o odzyskaniu dawnej władzy światowej, straconej na pewien czas (...) Zdając sobie sprawę z własnej niezaradności, władcy cywilni spoglądają z obawą i rozpaczą na budzącą się potęgę mas ludowych i w obawie tej przychodzi im na pamięć dawna potęga papieży, tych tyranów, którzy trzymali kiedyś całe Chrześcijanstwo w żelaznych ryzach. Chociaż władze cywilne nienawidzą tego tyrana, jednak gotowe są na największe ustępstwa na rzecz papiestwa, byle za tę cenę utrzymać w szachu buntujące sią narody [pisane w 1897 roku]". D-172
 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball