TrzyBiada.pl
1
PAŹ
0
1.8K
Lubię to
Siedem lat niewoli madiańskiej to jeszcze jedna ilustracja "siedmiu czasów" karania Żydów, zapowiedziana przez Mojżesza. 3 Moj. 26:18, 21, 24, 28. Okres ten, panowania innych narodów nad narodem wybranym, nazwał Pan Jezus "Czasami Pogan". Łuk. 21:24.

Madianici [znaczy sprzeczka], Amalekici [znaczy niskokrajowcy] i ludzie ze wschodu słońca wyobrażają zatem przeciwników Izraela według ciała, potem Izraela według ducha, a wreszcie wrogów całej ludzkości wzdychającej pod ciężkim jarzmem despotycznych i niesprawiedliwych rządów.

Siedmioletni okres okupacji madiańskiej (7 x 360 - 2520) przedstawia 2520 lat, od 606 roku p.n.e. do 1914 roku n.e., podczas których najróżniejsze formy rządów wyzyskiwały i gnębiły swoich poddanych.

Po formalnym zakończeniu się w roku 1914 dozwolenia Bożego na ziemskie rządy, zaczął się ich upadek w trzech kolejnych fazach: wojny, rewolucji i anarchii. 1 Król. 19:11-12; Obj. 8:13.
 
 
 
 
Zanim jednak postępująca destrukcja weszła w stadium anarchii, upadające władze pogan poczyniły nadzwyczajne zabiegi, aby utrzymać swój stan posiadania. Zaniechały ideologicznych różnic, byle tylko wspólnym wysiłkiem stawić czoło postępującemu rozprzężeniu.

Szczególnym wyrazem takich dążeń był historyczny kompromis potężnej władzy komunistycznej i Kościoła rzymsko-katolickiego. Uroczyste apele wygłoszone z Kremla w 1977 roku w 60-lecie rewolucji, przy aplauzie ONZ i poparciu kościelnictwa, były rozpaczliwą próbą utrzymania steru światowych rządów. Apele te zalecały socjalizm jako jedyną ideę zdolną utrzymać światowy pokój i bezpieczeństwo. Wszyscy trzeźwo myślący ludzie skłonni byli zgodzić się, że jedynie ustrój względnej sprawiedliwości społecznej daje szansę utrzymania równowagi na świecie. Realny socjalizm wyczerpywał ostatnią możliwość ludzkości w tej dziedzinie. Teoretyczne ideały socjalizmu dotyczące prawd społecznych zbliżyły się najbardziej do nauki Jezusa Chrystusa. Niczego lepszego świat nie wymyślił.

W rzeczywistości było to aroganckie wyzwanie rzucone Bogu przez ateistów, który objawił w swoim Słowie, że to Jego Syn, Jezus Chrystus założy na ziemi trwałe królestwo sprawiedliwości, prawdziwy pokój i bezpieczeństwo.

Zgromadzenie Madianitów, Amalekitów i ludu ze wschodu słońca jak szarańcza w dolinie Jezreel (blisko Megiddo) ma tu szczególną wymowę. Ilustruje bowiem tuż przed Armageddonem gorączkowe zabiegi o utrzymanie pokoju władzy, której biblijnym symbolem jest szarańcza. Obj.9:7-11.

W obrazie, wśród mnogiej armii Madianitów zgromadzonej do walki przeciw ludowi Bożemu, Izraelowi, wywołała popłoch akcja Gedeona i jego trzystu wybranych wojowników. Gedeon wyobraża Chrystusa, natomiast trzystu jego żołnierzy - „maluczkie stadko", Kościół Chrystusowy.

Oto uwaga w komentarzu do Izajasza 9:4:

Za dni Madianitów .. Gdy armia Gedeona wyobrażająca Królewskie Kapłaństwo zaświeci
                                 swym światłem spowoduje wielkie zwycięstwo przez sprowadzenie
                                 czasu ucisku na swoich nieprzyjaciół.

Płonące w ciemnościach nocy pochodnie, dźwięki trąb bojowych i gromki okrzyk "Miecz Pański i Gedeona" tej nielicznej garstki wywarły przerażające wrażenie na Madianitach, którzy rzucili się do panicznej ucieczki. Owa akcja bojowa wyobraża ostatnie posłannictwo prawdy w latach 1977 - 1981.

„Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki aż do Bet-Szytta w kierunku Sererat (jeden kierunek ucieczki), aż do krańca Abel-Mechola koło Tabbat (drugi kierunek)".

Taka właśnie sytuacja wytworzyła się w Polsce pod koniec lat siedemdziesiątych. Społeczeństwo podzieliło się na dwie zwalczające się grupy, z których każda obrała inny kierunek działania.

Bet-Szytta (dom akacji) i Sererat (chłodząc) to kierunek obrany przez konserwatywny obóz rządzący. Twardo sprzeciwiał się on (twardość drzewa akacjowego) i chłodził zapędy radykalistów.

Miejscowości drugiego kierunku ucieczki: Mechola (tańczenie) i Tabbat (przyjemnie) charakteryzuję działanie grupy przeciwnej. Jest to radykalna, beztroska, nie licząca się z realiami życia opozycja względem władzy. Hołdowanie powabnym lecz oderwanym od życia teoriom.
 
 
 
 
Efektem bratobójczej walki tych grup jest wzmagająca się nad światem anarchia. Wybuchła ona w obozie socjalistycznym, gdzie twarde rządy spowodowały proporcjonalnie silne reakcję opozycji. Upadek socjalizmu prowadzi jednakże do anarchii w całym cywilizowanym świecie. Wszędzie obserwowany jest upadek autorytetu władz rządzących i wszędzie wzmaga się duch krytyki i żądanie wielokierunkowych zmian ze strony wszystkich niezadowolonych.

Niewidzialnym zwycięzcą tej walki będzie sam Pan Jezus Chrystus (Gedeon), który wkrótce zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, "Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć"(1 Kor. 15:24-26).


 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball