TrzyBiada.pl
16
GRU
0
699
Lubię to
Etykieta: xx
 
 

CO SIĘ STAŁO W BETLEJEM DWA TYSIĄCE LAT TEMU?
 

Narodził się Jezus Chrystus – Człowiek, ale i syn Boży, który przyszedł uratować rodzaj ludzki. Pismo Święte naucza, że w swoim przedludzkim stanie był potężną duchową Istotą, „początkiem stworzenia Bożego”, a „wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone” (Objaw.3:14, Kolos. 1:16). Dlaczego zatem „wyniszczył samego siebie i przyjął kształt niewolnika, stał się podobny ludziom? (Filip.2:7)?

Musiał wyrwać ludzkość z niewoli grzechu i śmierci, którą spowodował grzech pierworodny naszych rodziców w Raju. Zostali stworzeni jako doskonałe istoty do wiecznego życia, pod warunkiem, że nigdy nie wystąpią przeciwko Bogu. Nie wytrzymali tej próby, sięgnęli po owoc zakazany i zgrzeszyli. Ponieważ „karą za grzech jest śmierć”, więc od tego momentu rozpoczął się proces degradacji rodzaju ludzkiego. Starzenie się, choroby i śmierć zaczęły towarzyszyć egzystencji człowieka. Doszła do tego praca „w pocie czoła”, wyzysk człowieka przez człowieka, wojny, nienawiść, zazdrość i wszystko to, co składa się na dzisiejszy, przeraźliwy stan ludzkości. Najgorsze w tym wszystkim było to, że człowiek nie mógł o własnych siłach wyrwać się z tego upadku. Psalmista uzasadnił to mówiąc, że „Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja”(51:7).

Zbawicielem ludzkości mógł zostać tylko doskonały człowiek. Dlaczego? Ponieważ Boża sprawiedliwość postawiła wyraźny warunek, że „bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” grzechów (Hebr.9:22). Skoro więc nasz praojciec Adam, będąc doskonałym stworzeniem Bożym zgrzeszył i zaprzedał całe swoje potomstwo w niewolę śmierci, musiał pojawić się inny doskonały człowiek i wziąć na siebie wszystkie grzechy tego pierwszego. Musiał też przyjąć jego karę, a więc umrzeć jako jego zastępca. Tylko wtedy mogła pojawić się nadzieja na odzyskanie przez ludzkość utraconej doskonałości. Jest to przyczyna dla której narodził się Jezus Chrystus. Przyszedł, aby stać się okupem za człowieka.
 

DOSKONAŁOŚĆ JEZUSA
 

Pochodziła od niebiańskiego Ojca ponieważ Maria – Jego matka była niedoskonałą, ludzką istotą. Zadaniem naszego Pana było utrzymanie tej doskonałości aż do śmierci. Zapewne przez całe dzieciństwo i młodość jego doskonałości chroniła opatrzność Boża. Zanim dorósł, to Pan Bóg „aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich”(Ps.91:11). Jednak, kiedy wszedł do Jordanu i przez chrzest pokazał, że pragnie oddać swoje życie jako okup za człowieka, mógł już liczyć tylko na siebie. Przez trzy i pół roku nasz Pan służył ludziom. Wydawał swoje życie, kiedy ich leczył, karmił i walczył z grzechem. Kiedy Mu złorzeczono, nie „odzłorzeczył”. Umiał nadstawić swoim prześladowcom drugi policzek. Zło dobrem zwyciężał. W ten sposób pokonał grzech, a przez to i śmierć. Ostatnie zwycięstwo nad grzechem i śmiercią odniósł na krzyżu. Szydercy stali pod nim i prowokowali, aby z niego zstąpił. Szatan chciałby tego za wszelką cenę. Jezus zaprzepaściłby wtedy swoją misję, utracił doskonałość, zgubiłby samego siebie i pogrzebał nadzieje całej ludzkości. Był jednak wierny Bogu aż do śmierci, a okrzyk: „Wykonało się!” stał się dla rodzaju ludzkiego zwiastunem nadejścia lepszych czasów w Jego Królestwie.
 

DRUGIE NARODZENIE
 

„Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem” (Ps.2:7)
 

Jak zrozumieć słowa Psalmisty, uczy nas apostoł Paweł. Okazuje się, że nie dotyczą one naszego Pana w przedludzkim stanie, bo wówczas, na początku, został stworzony jako LOGOS „ pierworodny wszelkiego stworzenia” (Kol.1:15). Nie dotyczą też narodzenia z Marii w Betlejem. Apostoł naucza, że „obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś, Dzisiaj cię zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu...”(Dz. Ap. 13:32-34).

Chrześcijaństwo, które w przeważającej swojej większości zatrzymało się przy betlejemskim żłobku, nie zastanawia się nad tym, że w momencie zmartwychwstania Jezusa z grobu narodziła się potężna, nieśmiertelna Istota. Obdarzona „imieniem, które jest ponad wszelkie imię”(Filip. 2:9) , ma rządzić narodami „laską żelazną” jak mówi cytowany psalm. W jakim celu?

Podczas pierwszej obecności na ziemi, nasz Pan wykonał tylko część Bożego Planu. Przez swoją śmierć przyniósł ratunek rodzajowi ludzkiemu ponieważ zmazał grzech pierworodny. Sam zaś, poprzez walkę z grzechem i pracę nad sobą zdobył kwalifikacje, aby być Królem i Kapłanem w królestwie, które ma być założone na ziemi w celu przywrócenia człowiekowi utraconego szczęścia.

Celowi temu miała służyć druga obecność Jezusa Chrystusa. Jej pierwszym etapem miało być: usunięcie w Wielkim Ucisku starego porządku rzeczy, czyli imperium Szatana. Wszystkie systemy, które przez całe tysiąclecia napełniały ziemię niesprawiedliwością, zostaną usunięte. Na gruzach starego świata Chrystus zbuduje nowy, sprawiedliwy porządek. Zacznie się on od powszechnego zmartwychwstania – sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Dz,Ap.24:15), by następnie przez proces naprawienia wszechrzeczy, przyprowadzić już doskonałą ludzkość do pełnej harmonii ze swoim Stwórcą. Nasz Pan został nazwany przez proroka Izajasza: „Ojcem Wieczności”(9:5). Nieprzypadkowo! Było to proroctwo o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, które w rezultacie przyniosło jakże szczęśliwą dla nas zamianę. Praojca Adama, tego, który zaprowadził nas do stanu śmierci i potępienia, zastąpił „Drugi Adam” - Jezus Chrystus, który obdzieli życiem (które ma „sam w sobie”) wszystkie dotychczasowe dzieci Adama (1 Kor.15:45, Jan. 5:26).

Wierzymy, że ten nowy Król jest już obecny, a Jego królestwo jest „we drzwiach”(Mat. 24:33). Co nas o tym przekonuje?
Powrót Izraela, narodu wybranego do swojej ziemi, Palestyny. Pan Jezus zapowiedział to w swojej nauce, kiedy mówiąc o odmładzaniu się „figowego drzewa”(Mat.24:32), kazał obserwować symptomy nadchodzącego lata. Pismo Święte pod symbolem drzewa figowego ukryło naród żydowski. Prorok Ozeasz mówi: „Znalazłem Izraela ...jak wczesną figę na drzewie figowym”(9:10). Natomiast lato jest symbolem Królestwa Bożego na ziemi, w którego ciepłych promieniach słońca cała ludzkość odzyska zdrowie i pokój z Bogiem :

„Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach” (Malachiasz 3 : 20). 
Dodał: Łukasz
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball