TrzyBiada.pl
27
LIS
0
888
Lubię to
Etykieta: xx
 
"Zaprawdę mówię ci dziś, będziesz ze mną w Raju" (Łuk. 23:43).
 


 
Raj jest inną nazwą ogrodu Eden, miejsca błogości. Został on utracony przez grzech naszych pierwszych rodziców, lecz istnieje łaskawa obietnica naszego wielkiego Stwórcy, że te stan ziemskiej szczęśliwości zostanie przywrócony. Nie dotyczy to jedynie małego zakątka ziemi, ale całego jej obszaru, który stanie się rajem Bożym.
 
Niebo jest tronem Boga, a ziemia jest Jego podnóżkiem, i On zapewnia nas: "Miejsce nóg moich uwielbię" – "w słusznym czasie". Jak zostanie to dokonane, wyjaśnia nam przesłanie Ewangelii.

Boska obietnica dana ojcu Abrahamowi, że wszystkie rodzaje ziemi mają być jeszcze błogosławione przez Jego nasienie, zawiera myśl o pełnym przywróceniu człowieka do Boskiej łaski – tej łaski, jaką cieszył się zanim zgrzeszył i zanim upadł; zanim Raj został utracony; zanim człowiek znalazł się pod przekleństwem czyli wyrokiem śmierci. Żydzi mieli nadzieję, że Mesjasz przyjdzie i ustanowi ich naród ziemskim Królestwem Boga, a także przywróci Raj z Palestyną jako jego centrum. Oczekiwali oni, że pod Jego mądrym zarządem, przy użyciu ich narodu jako Jego instrumentów, Boskie Prawo dosięgnie wszystkich i przez przyprowadzenie wszystkich ludzi do harmonii z Bogiem, stopniowo przywróci wszystko do stanu Raju.
 
 
OGRÓD PAŃSKI

 
W zupełnej zgodzie z tym oczekiwaniem, umierający łotr prosił Pana, aby wspomniał na niego, gdy przyjdzie do swego Królestwa, do Królestwa, którego panowanie ustanowi sprawiedliwość na ziemi i w ten sposób, pod Boską łaską przekształci świat w Boży Raj. Odpowiedź naszego Pana: Zaprawdę (prawdziwie), zawierała obietnicę, że jego życzenie zostanie spełnione ? złoczyńca jeszcze będzie z Nim w Raju.

Raj nie został jeszcze założony, ponieważ Królestwo Boże nie przyszło jeszcze na ziemię, i odwleka się, dopóki nie zostanie dokonane pewne dzieło dla Kościoła.

Nie jest Boskim zamiarem uczynienie z narodu izraelskiego Królestwa Bożego w najwyższym tego słowa znaczeniu, chociaż będzie on aktywnie identyfikowany z niebiańskim Królestwem jako jego ziemski przedstawiciel. W obecnym Wieku Ewangelii, Pan Bóg wybiera z każdego narodu, ludu, rodzaju i języka, naród nowy, Izrael duchowy. Podczas swego pierwszego przyjścia i jakiś czas później nasz Pan gromadził spośród Izraela takich, którzy byli świątobliwi i gotowi do Królestwa. Od tamtego czasu kontynuuje On wybór z innych narodów aż do uzupełnienia przewidzianej liczby "wybrańców" Kościoła. Będą oni stanowić Królestwo jako takie, lecz nie może być ono utworzone, czyli ustanowione we władzy wcześniej, dopóki te wybory nie zostaną zakończone, a "wybrani" "przemienieni" czyli uwielbieni na duchowym poziomie mocą pierwszego zmartwychwstania.

Raj, czyli ogród Pana, nie tylko przedstawia ziemskie warunki, jakie zostaną przywrócone dla dobra i błogosławienia naturalnego człowieka, stanowiąc nagrodę za posłuszeństwo zasadom Królestwa Emmanuela podczas wieku Tysiąclecia, lecz również, w figuralnym sensie, pojęcie to stosuje się do chwalebnej niebiańskiej pozycji, jaką Bóg zarezerwował dla Kościoła. Tak więc czytamy w Księdze Objawienia, że zupełnym zwycięzcom Kościoła [ang. overcomers] Pan złożył obietnicę: "Temu kto zwycięży, dam jeść z drzewa żywota, które jest w pośrodku raju Bożego" (Obj. 2:7).
 
 
ODRODZENIE ŚWIATA

 
Jest to uderzająco piękne, symboliczne przesłanie oraz obietnica zapewniająca nas o szczęściu i niebiańskiej rozkoszy w warunkach wiecznego życia dla wszystkich tych, którzy są wiernymi naśladowcami Chrystusa w obecnym wieku – postępującymi śladami Jezusa na "wąskiej drodze". Księga Objawienia przedstawia historię obecnego Wieku Ewangelii aż do Wieku Tysiąclecia i ukazuje nam przywrócony Raj z Niebiańskim Miastem, uwielbionym Kościołem jako centrum, czyli stolicą. Rzeka życia przedstawiona jest jako płynąca spod tronu. Na każdym brzegu tych krystalicznych wód Prawdy i łaski, rosną drzewa życia, podobnie jak kiedyś w Edenie. Przyszły stan będzie Rajem pod każdym względem.

Kompletność błogosławieństw zostanie najpierw zamanifestowana w Kościele, na poziomie duchowym, a następnie objawi się w Starożytnych Godnych na poziomie ziemskim – w ich stanie doskonałości ludzkiej, w Abrahamie, Izaaku, Jakubie i wszystkich świętych prorokach, ziemskich przedstawicielach Niebiańskiego Królestwa. Stopniowo rajskie warunki napełnią całą ziemię.

Jak czytamy w proroctwie Izajasza (rozdział 35), puszcza zakwitnie jak róża, miejsca odludne napełnią się radością a strumienie wytrysną na pustyni. Wtedy moralnie chromi nauczą się chodzić ścieżkami sprawiedliwości. Zaiste, będą podskakiwać z radości, gdy przyjdą do znajomości łaski i dobroci Bożej. Światowe oczy zrozumienia zostaną otworzone, a głuche uszy ludzi odetkane, aby mogli usłyszeć i dostrzec dobroć i miłosierdzie, sprawiedliwość i miłość naszego Boga. Chętni i posłuszni będą spożywać owoce ziemi, lecz złoczyńcy będą wytraceni wtórą śmiercią.

Stopniowo granice takich warunków będą się rozszerzać, aż przy końcu Tysiąclecia cała ziemia zostanie nimi objęta. Stopniowo liczba osób cieszących się Rajem będzie rosła, aż przy końcu Tysiąclecia cała rasa Adama doświadczy tego błogosławionego przywileju Boskiej miłości i miłosierdzia przez Chrystusa.

Święty Paweł, podobnie jak Jan Objawiciel, został przeniesiony w wizji do Raju i ujrzał chwalebne rzeczy przyszłego wieku, których nie wolno mu było nam wyjaśniać, ponieważ właściwy czas jeszcze nie przyszedł. Również Jan Objawiciel nie otrzymał pozwolenia na to, aby w pełni ujawnić szczegóły dotyczące warunków Raju. Mógł jedynie podać nam kilka symbolicznych wskazówek, czyli sugestii odnoszących się do wspaniałości przywróconego Raju.
 
 
ODKUPIENIE PRZEZ CHRYSTUSA

 
Zauważyliśmy już, że Raj został utracony przez grzech nieposłuszeństwa wobec nakazu z nieba. Życie, szczęśliwość Edenu, Boska łaska i społeczności zostały stracone dla Adama i dla nas, jego dzieci, przez wydany wyrok śmierci. Nie było żadnej nadziei dla kogokolwiek z nas, jak nie ma dla zwykłego zwierzęcia. Zwierzęta jednak rodzą się by w końcu umrzeć, tymczasem człowiek stworzony został z możliwościami wiecznego życia, ale został skazany na utratę wszystkiego. Rzeczywiście, pod demoralizującymi wpływami grzechu i śmierci wielu spośród ludzkiej rodziny jest znacznie bardziej zdegradowanych niż nierozumne zwierzęta i najwyraźniej mniej godnych Boskiej łaski.

Lecz Bóg, bogaty w miłosierdzie, w wielkiej miłości, którą nas umiłował, przygotował dla ludzkości powrót spod wyroku grzechu i śmierci, podczas gdy nie zamierzył przyszłego życia dla niższych stworzeń.

Boże zapewnienie człowiekowi możliwości wydobycia się spod wyroku śmierci jest historią "krzyża Chrystusowego". Ponieważ człowiek zgrzeszył, jego odkupiciel musiał być człowiekiem.

Ponieważ karą była ludzka śmierć, doskonały człowiek musiał umrzeć dla uwolnienia grzesznika spod wyroku śmierci – aby podnieść chętnych ze stanu grzechu i śmierci do społeczności z Bogiem oraz wiecznego życia. Rasa Adama w naturalny sposób odziedziczyła jego umysłowe, moralne i fizyczne wady, zatem nikt z jego potomstwa nie był godny wiecznego życia. Lecz Boskie zarządzenie było tego rodzaju, że skoro Adam, jako jednostka, wprowadził wszystkie swe dzieci i ich rajski dom w ruinę grzechu i śmierci, więc odkupienie zostało dokonane również przez jednostkę, Chrystusa.

Wielkie dzieło Mesjasza będzie więc przywróceniem świata do wszystkiego, co zostało utracone w Edenie a odkupione na Kalwarii. Święty Piotr mówi nam, że to dzieło przywrócenia zostało przepowiedziane przez "usta wszystkich świętych proroków od wieków" i zostanie dokonane przez Mesjasza przy Jego drugim przyjściu (Dzieje Ap. 3:21).

Lecz Boski Plan nie zmienia się. Grzech wciąż jest czymś wstrętnym dla Boga i zawsze takim będzie. W myśl Boskiego orzeczenia żaden grzesznik nie może mieć wiecznego życia. Dlatego oferta Boskiej łaski jest taka jedynie, że wszyscy, którzy zechcą, mogą mieć Boską pomoc, zmartwychwstanie, przywrócenie, podźwignięcie ze stanu grzechu i śmierci do doskonałych warunków. Lecz te rzeczy będą dokonane tylko w tych, którzy są chętni i posłuszni. Jedynie tacy będą spożywać dobra ziemi – owoce Raju (Dzieje Ap. 3:23).

Co więcej, Boskie zarządzenie jest tego rodzaju, a jest ono sprawiedliwe, że każdy dobry i szlachetny czyn obecnego życia wpływa w dodatni sposób na rozwój charakteru. Będzie to pomocne w przyszłym życiu, umożliwiając wiernym, aby szybciej wspięli się do pełni doskonałości wiecznego życia. Odpowiednio, każdy rozmyślny grzech, każde pogwałcenie sumienia i zasad, powoduje splamienie i upośledzenie moralnej dojrzałości, które podobnie, skutkować będzie w przyszłym życiu trudnością dźwignięcia się z degradacji do wyżyn Boskiej doskonałości, aprobaty i wiecznego życia. Gdyby cała ludzkość mogła docenić te fakty, jakiż wpływ miałoby to na powstrzymanie, regulowanie i rozwój samokontroli oraz prawdziwego moralnego męstwa?!
 
 
BOSKI PROGRAM

 
Mógłby ktoś zapytać odnośnie Tego, który odkupił Adama, jego dom w Edenie oraz całą jego rasę – dlaczego nie rozpoczął On tego dzieła restytucji przez osiemnaście stuleci, które upłynęły od chwili, gdy ofiarował samego Siebie?

Pismo Święte odpowiada, że obecnie realizowany jest inny zarys Boskiego programu. Pan gromadzi "wybrany" Kościół z Izraela i ze wszystkich narodów, aby byli pomocnikami Mesjasza w Jego Królestwie, w łaskawym dziele podniesienia – wzbudzenia i restytucji. Członkowie tej "wybranej" klasy Kościoła, wyselekcjonowanej najpierw, nazwani są w Piśmie Świętym "pierwocinami Jego [Boga] stworzeń" (Jak. 1:18). Późniejszymi owocami będą mieszkańcy świata odrodzonej ludzkości.

Pismo Święte nawołuje tych, którzy w obecnym czasie zostali pobłogosławieni słuchającym uchem, aby zwrócili uwagę na specjalne zaproszenie wybranych. Ono nawołuje takich, którzy mają oko wiary, aby ubiegali się o koronę chwały i współdziedzictwa oferowaną dla tej właśnie wybranej klasy. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Kto ma oczy, niechaj patrzy. Zatem wszyscy, jak wielu spośród nas zostało pobłogosławionych przez Pana uchem wiary, okiem wiary, radujmy się z tej błogosławionej sposobności. Naprawdę starajmy się uczynić pewnym nasze powołanie i wybór do tej niebiańskiej posiadłości chwały, czci i nieśmiertelności oraz współdziedzictwa z naszym Panem, Królem królów i Panem panów!
 
 
ZADOŚĆUCZYNIENIE CHRYSTUSA

 
Obaj złoczyńcy ukrzyżowani z naszym Panem utracili swoje prawa do pierwotnego Edenu, czyli ogrodu Bożego, przez nieposłuszeństwo ojca Adama, tak jak my wszyscy. Każdy z tych złoczyńców "urodził się w nieprawości i w grzechu zrodziła go matka" [Psa. 51:7], podobnie jak my wszyscy. Obaj złoczyńcy zostali odkupieni przez kosztowną krew Chrystusową, podobnie jak my wszyscy, ponieważ Chrystus Jezus "z łaski Bożej za wszystkich śmierci zaznał" [Hebr. 2:9]. "On jest ubłaganiem za grzechy nasze [grzechy Kościoła], a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata" [1 Jana 2:2].

Tak więc, jak widzimy, Odkupiciel zabezpieczył możliwość dla obu złoczyńców, podobnie jak dla nas wszystkich – dla całej rasy Adama – dźwignięcia się z warunków upadku w grzech i śmierć oraz przywrócenia wszystkich do utraconego Raju. Kościół, powoływany podczas obecnego Wieku Ewangelii, może osiągnąć duchowy Raj, czyli najwyższy stan świętości i szczęścia. Dwaj złoczyńcy i reszta ludzkości będą mieć swoją sposobność podczas Tysiąclecia. Ich sposobnością będzie przywrócenie do ziemskiego życia, doskonałości, szczęścia i ziemskiego Raju na całym świecie. O ileż wspanialsze dzieło będzie wynikiem śmierci naszego Pana, niż wcześniej przypuszczaliśmy!

Niech jednak nikt nie mniema, że ci dwaj złoczyńcy wejdą do Raju na tych samych zasadach. Chociaż obaj byli winni jakiegoś rabunku, najwyraźniej nie byli do siebie podobni pod względem stanu serca. Jeden był zatwardziały, co wynika z faktu, że mógł tak grubiańsko mówić do Zbawiciela, którego twarz wyrażała łagodność, czystość i niewinność. Takie okrucieństwo oznaczało głęboką degradację umysłu – sugerowało, że był on zatwardziały w grzechu.

A jednak musimy pamiętać, że również inni ze stojącego w pobliżu tłumu używali podobnie okrutnego języka. Musimy też pamiętać, że wielu jest złoczyńców, których nie pochwycono i być może wielu jest zepsutych moralnie, mających złe intencje, którzy jedynie z bojaźni przed konsekwencjami nigdy nie popełnili przestępstwa. Możemy nawet przypuszczać, że niektórzy z nauczonych w Piśmie, faryzeuszy i doktorów teologii owych dni byli w oczach Bożych gorszymi mordercami w sercu i w uczynku niż ten pozbawiony skruchy złoczyńca. A jednak to do nich zwrócił się święty Piotr, mówiąc: "Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi", gdy ukrzyżowaliście Pana chwały.
 
 
ZIEMSKI RAJ

 
Do jakiego stopnia niewiedza, przesądy i odziedziczona deprawacja zaważyły na stanie zatwardziałego złoczyńcy nie jesteśmy w stanie właściwie ocenić. Pan go osądzi – zarówno obu złoczyńców, jak i całą ludzkość. Pokutujący złoczyńca będzie miał bez wątpienia podwójne błogosławieństwo. Najpierw będzie błogosławiony z powodu skruszonej postawy umysłu, po drugie, z powodu swej wierności w wyrażeniu tej skruchy i litości wobec Pana w Jego udręce. Nasz Pan oświadczył, że nawet kubek zimnej wody dany najmniejszemu z Jego uczniów będzie miał zapłatę. Z pewnością będzie to w harmonii z powyższym, że skruszony złoczyńca otrzyma nagrodę za swą obronę Mistrza.

Skruszony złoczyńca okazał nie tylko sympatię, lecz również uczciwość i to zgadza się całkowicie z ogólnymi naukami Słowa naszego Mistrza, że ludzie naprawdę wielkiego serca, miłosierni otrzymają szczególne błogosławieństwa. Błogosławieństwa te nie mogą sięgnąć ich w grobie i nie zawsze tak jest, że docierają do nich w obecnym życiu. Nie zawsze cnota jest jej własną nagrodą. Nasz Pan wyraża prawdę na ten temat, zapewniając nas, że tacy zostaną "wynagrodzeni w zmartwychwstaniu sprawiedliwych". Oznacza to, że gdy sprawiedliwi, usprawiedliwieni, Kościół, dostąpią Pierwszego Zmartwychwstania i gdy Niebiańskie Królestwo Niebieskie zostanie ustanowione pomiędzy ludźmi, gdy ogólne przebudzenie świata ze snu śmierci będzie stopniowo postępować – wtedy każde dobre i każde złe słowo, każdy dobry i każdy zły czyn otrzyma rekompensatę – w Raju.

Bądźmy zadowoleni i radujmy się, że Boskim zrządzeniem jest ziemski Raj, możliwy dla każdego członka rasy ludzkiej, i niebiański Raj, możliwy dla każdego spłodzonego z ducha członka Kościoła, oraz że alternatywą Raju nie są wieczne męki, lecz wieczne zniszczenie – wtóra śmierć.
 
 
Książka "Harvest Gleanings", str. 435-438
 
 
Poniżej zamieszczono treść rozdziału z książki "Głową Chrystusa Bóg" wydanej w 1983 roku.
 
 
ZE MNĄ BĘDZIESZ W RAJU

 
"Tedy jeden z powieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Jeżeli nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa swego. I rzekł mu Jezus: Zaprawdę, powiadam ci dziś, ze mną będziesz w raju" (Łuk. 23:39-43).

Przy czytaniu powyższych słów naszego Pana zauważamy w ostatnim zdaniu przecinek postawiony w innym miejscu niż został on umieszczony we wszystkich przekładach Pisma Świętego. Ma to bardzo ważne znaczenie, ponieważ właściwe postawienie przecinka zmienia całkowicie sens wypowiedzi Jezusa.

Interpunkcja nie jest rzeczą natchnioną – została wprowadzona kilkaset lat temu, dla jaśniejszego przedstawienia myśli. W tym wypadku jednak osiągnięto całkowicie przeciwny rezultat.

Myśl właściwą, zgodną z innymi wypowiedziami i naukami Jezusa można wyrazić następująco:

W tym znamiennym dniu, gdy Pan jako prawowity Król Izraelski składający w ofierze swoje życie za Adama i jego rodzaj został zignorowany i odrzucony – zapewnia On żałującego i współczującego Mu złoczyńcę, że gdy przyjdzie czas Jego Królestwa, to ten skazaniec będzie wraz z innymi korzystał z błogosławieństw Raju.

Tym przyszłym Rajem będzie udoskonalona ziemia, oczyszczona z przestępców i oddana na wieczność doskonałej ludzkości. Tak postanowił Bóg od założenia świata, czyli od stworzenia raju i osadzenia w nim człowieka (1 Moj. 1:28; 2:8,15; Mat. 18:11; 25:34).
 
 
"Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju"
 
 
Postawienie przecinka tak jak wyżej zmienia całkowicie sens zdania. Osiągnięta w ten sposób myśl popiera stare kłamstwo Szatana: "na pewno nie umrzecie". Nasz Pan, w dniu swojej śmierci, nie znalazł się ani w niebie ani w raju, lecz w stanie niebytu, z którego "Bóg [Go] wzbudził dnia trzeciego" (Dzieje Ap.10:40). Nie mógł zatem obiecać, że w tym właśnie dniu jeden z przestępców znajdzie się z Nim w Raju. Przestępca ten nadal śpi w prochu ziemi, aż zostanie wzbudzony, gdy przyjdzie na to właściwy czas (Jan 5:28,29; 1 Kor.15:21-23). Patrz Tom VI, str. 829-833.
 * * *


* * *


* * *
 
Myśl ukryta w powyższym zestawieniu jest jasna. Ogród rozkoszy był przeznaczony dla doskonałego i posłusznego Bogu człowieka. Z chwilą wejścia grzechu na świat, człowiek stał się niegodnym tego miejsca i został z niego usunięty (1 Moj. 3:22-24). Raj ten z czasem uległ likwidacji.

Gdy z oblicza ziemi zostanie usunięte wszelkie zła oraz czyniący zło, wówczas ziemia znów stanie się miejscem rozkoszy i wiecznego życia dla ludzi sprawiedliwych.

Przypowieść o owcach i kozłach przedstawia tę rzecz dobitnie. Gdy Jezus Chrystus, jako Król, przeprowadzi sąd na ziemi (w czasie wielkiego odrodzenia i restytucji), wytraci niepopra¬wnych a nagrodzi życiem wiecznym sprawiedliwych, wtedy cała ziemia stanie się Rajem przepowiedzianym od założenia świata. W Raju tym, każdemu człowiekowi zostanie przywrócona poprzednia godność króla panującego nad całą ziemią (1 Moj. 1:28; Mat. 19:28; Dzieje Ap. 3-20-23).
 


* * *

 
Dobry złoczyńca będzie z Panem w czasie odrodzenia, lecz Pan będzie Pasterzem – Królem, a on Jego owcą. Jakże prawdziwym był napis umieszczony na krzyżu nad głową naszego Pana (Mat. 27:37; 25:34).

"Me wątpimy jednakowoż, że życzliwe słowa wyrzeczone w tej ciemnej godzinie do cierpiącego Zbawiciela nie będą pozbawione specjalnej i stosownej nagrody, tak jak kubek wody czy inne małe przysługi uczynione dla tych, których ten król nie wstydzi się nazywać swymi braćmi (Mat.10:42)". F 832
 * * *

 
"Pismo Święte mówi, że stan Raju został nabyty dla człowieka przez śmierć naszego Pana, Jezusa, a w związku z tym, częścią Jego chwalebnego dzieła restytucji będzie przywrócenie Raju, "tego, co było zginęło" – nabytej własności (Mat.18:11; Efez.1:14; Obj. 2:7)". F 669

Wtedy, gdy nasz Pan wypowiedział słowa "zaprawdę, powiadam ci dziś", to owe dziś miało wielkie znaczenie dla ludzkości, a w tym i dla złoczyńcy. W tym bowiem doniosłym dniu Pan składał Okup w ręce Ojca na rzecz ludzkości (Łuk. 23:46; Mat. 20:28). Pan potraktował tego złoczyńcę jako owcę, która dzięki odkupieniu będzie miała zapewniony udział w przyszłym odrodzeniu – Raju.
 

* * *Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Apokalipsa - jej ważne szczegóły (2)
„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co się ma ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball