TrzyBiada.pl
4
WRZ
4
6.3K
Lubię to
SIÓDMA PLAGA EGIPSKA – GRAD

 
"I rzekł Pan do Mojżesza: Wstań rano, a stań przed faraonem, i mów do niego: (...) Oto, Ja spuszczę o tym czasie jutro grad bardzo ciężki, jakiemu nie było podobnego w Egipcie ode dnia, którego jest założony, aż do tego czasu. A tak poślij teraz, zgromadź bydło twoje, i wszystko, co masz na polu; bo na każdego człowieka, i na bydlę, które znalezione będzie na polu, a nie będzie zegnane do domu, spadnie na nie grad, i pozdychają (...) A tak wyciągnął Mojżesz laskę swą ku niebu, a Pan dał gromy i grady, i zstąpił ogień na ziemię, i spuścił Pan grad na ziemię egipską (...) I potłukł on grad po wszystkiej ziemi egipskiej, cokolwiek było na polu (...) i wszystko ziele polne potłukł grad, i wszystko drzewo polne połamał; tylko w ziemi Goszen, gdzie synowie izraelscy mieszkali, nie było gradu (...) A widząc faraon, że przestał deszcz, i grad, i gromy (...) obciążył serce swe, sam i słudzy jego. I zatwardziało serce faraona, i nie wypuścił synów izraelskich, jako był powiedział Pan przez Mojżesza". 2 Mojżeszowa 9:13-35

Gdy sześć kolejnych wyniszczających kraj klęsk nie złamało uporu faraona, Egipt nawiedziła plaga gradu o niespotykanych w dziejach tego państwa rozmiarach. Pladze gradu towarzyszyły błyskawice, grzmoty i ogień.

W Piśmie Świętym woda jest przeważnie symbolem prawdy, natomiast woda w zamarzniętym stanie przedstawia prawdy zimne, twarde, sprawiające utrapienie. Błyskawice są wynikiem rozładowania napięcia elektryczności nagromadzonej przez ciężkie chmury gradowe. Pismo mówi proroczo: "Błyskawice jego oświecają okrąg świata, co widząc ziemia zadrżała" (Ps. 97:4). Odnosi się to do ruchu umysłowego wywołanego upowszechnieniem Biblii, pochodni wolności. Błyskawice, skutkujące grzmotami, wyobrażają umiejętność i oświatę, jakie zaczęły "rozdzierać" ciemności okrywające narody. Grzmoty są symbolem gromkich dyskusji środowisk rewolucyjnych, wśród których wykuwane były twarde hasła mające wkrótce spustoszyć istniejący ustrój społeczny.
 

Wszystkie te elementy burzy gradowej są więc wymownymi symbolami ciężkich doświadczeń ze strony ideologii zrodzonej przez napięcia społeczne. Wstępna faza Wtórej Obecności Pańskiej – okres Laodycei (sprawiedliwość dla ludu; grec. laos – lud; dike – sprawiedliwość), zaznacza się wzrostem uświadomienia swojego stanu przez pogardzaną przez możnowładców klasę robotniczą. Starania proletariatu, zmierzające do wyzwolenia się z jarzma, zaczęły krystalizować się w zwarty front walki klasowej. Podatnym gruntem na jej ideały stał się proletariat Rosji. Z inicjatywy Lenina powstała marksistowska gazeta "Iskra", wydawana za granicą od 1900 roku i przenoszona nielegalnie do Rosji. "Iskra" uświadamiała robotnicze masy jak należy walczyć, aby odnieść zwycięstwo, wskazując zarazem na przykłady przeszłych walk proletariatu – Rewolucję Francuską w 1789 roku i Wiosnę Ludów w roku 1848. Na łamach tego pisma formowały się więc symboliczne błyskawice, o których wkrótce potem zaczęła drżeć "ziemia".

Dalszym etapem było zorganizowanie I Zjazdu organizacji demokratycznych. Na zjeździe tym powstała Rosyjska Socjal-Demokratyczna Robotnicza Partia z programem przewidującym realizację wytycznych pisma "Iskra".

Były to wstępne przygotowania przed zasadniczym działaniem. Ich odpowiednikiem w obrazie jest wstęp do siódmej plagi, a mianowicie Słowa Boże przestrzegające faraona przed konsekwencją jego uporu. Ponieważ ostrzeżenie nie przyniosło rezultatu, Bóg kazał Mojżeszowi zapowiedzieć plagę gradu.
Plaga gradu, która przyszła na Egipt i równoległa do niej wizja z księgi Objawienia (8:7) odnoszą się do propagowania w masach programu ustalonego przez II Zjazd SDPRR w roku 1903. Zjazd ten, ze względu na jego przebieg i ustalenia, można zatem uważać za wyraźny początek plagi gradu.

Na II Zjeździe wysunięta została teza dyktatury proletariatu, która nie tylko pozwoliłaby zdławić wszelki opór wyzyskiwaczy, ale również stałaby w obronie zdobyczy socjalizmu. Wytyczony przez Lenina model partii, idącej bezkompromisowo do zwycięstwa, został zrealizowany w nowonarodzonym "bolszewizmie" z jego wyraźnym programem działania. Rolę kierowniczą w państwie miała sprawować wyłoniona na tym Zjeździe partia bolszewików – narzędzie Boże do zniszczenia starego porządku świata.

Oto słowa Lenina: "Bolszewizm istnieje jako prąd myśli politycznej i jako partia polityczna od 1903 roku".

Na Zjeździe tym odniosły również zwycięstwo cztery tezy rewolucyjnego ruchu komunistycznego: (1) Rewolucja, (2) Dyktatura proletariatu, (3) Socjalizm, (4) Komunizm, które określają kierunek działalności zdążającej do przeobrażenia społeczeństwa feudalnego w państwo komunistyczne. Symbolicznym przedstawieniem tego programu w wizji Objawienia są "czterej Aniołowie przygotowani na godzinę, i na dzień, i na miesiąc, i na rok" Armageddonu (Obj. 9:15).

Zrodzony na II Zjeździe bolszewizm dysponował odtąd arsenałem twardych prawd o charakterze społecznym, przynoszących utrapienie (grad) i doświadczenia ogniste, prowadzące do pozbawienia życia ustroju feudalnego i kapitalistycznego (ogień zmieszany z krwią). Celem propagandy miało być pozyskanie wszystkich (małych i dużych) dla idei rewolucyjnej.

Grad potłukł wszystko, co miało życie, ludzi, bydło, drzewa i roślinność. Życie to pulsowało wcześniej dla dobra Egiptu i samego faraona. Zniszczenie takiego życia przez grad ma swój odpowiednik w zniweczenie sympatii dla starego ustroju wśród tak wybitnych i uzdolnionych jednostek, jak hrabia Tołstoj, Majakowski, Gorki, czy też ludzi pracy "roziskrzonych" do walki ideologicznej.

W obrazie, niektórzy właściciele przywołali z pól swoje sługi i sprowadzili bydło do obór, aby uniknąć zapowiedzianych klęsk. Przedstawiają oni rządy tych narodów, które dla uniknięcia twardej krytyki (gradu) polepszyły warunki mas pracujących.

Ziemia Goszen, w której mieszkali Żydzi, wolna była od tej plagi. Wskazuje to na stanowisko ludu Bożego, który, stojąc na uboczu, nie bierze udziału w walkach klasowych, lecz interesuje się bliskością ustanowienia Królestwa Bożego.
 

ÓSMA PLAGA EGIPSKA – SZARAŃCZA

 
"Wszedł tedy Mojżesz i Aaron do faraona, i mówili (...) jeśli nie będziesz chciał wypuścić ludu mego, oto Ja przywiodę jutro szarańczę na granicę twoje, która okryje wierzch ziemi, że jej widać nie będzie i poje ostatek pozostały, który wam został po gradzie, i pogryzie każde drzewo rodzące na polu. I napełni domy twoje i domy wszystkich sług twoich i domy wszystkiego Egiptu, czego nie widzieli ojcowie twoi, i ojcowie ojców twoich od początku bytu swego na ziemi aż do tego dnia (...) I wyciągnął Mojżesz laskę swoją na ziemię egipską, a Pan przywiódł wiatr wschodni na ziemię przez cały on dzień i przez całą noc, a gdy było rano, wiatr wschodni przyniósł szarańczę (...) a pożarła wszystką trawę ziemi, i wszystek owoc drzewa, który został po gradzie, a nie zostało żadnej zieloności na drzewie i na trawie polnej (...) A obróciwszy Pan wiatr zachodni mocny bardzo, porwał szarańczę, i wrzucił ją do Morza Czerwonego, i nie została ani jedna szarańcza we wszystkich granicach egipskich. I zatwardził Pan serce faraona i nie wypuścił synów Izraelskich". 2 Mojżeszowa 10:3-20

Plaga szarańczy była drugą z kolei plagą, przed skutkami której faraon został ostrzeżony. Zapowiedź klęski wyrażona przez Mojżesza i Aarona, odpowiada działalności ludu Bożego przed I wojną światową. Posłannictwo prawdy zwiastowało zbliżający się koniec Czasów Pogan, oraz nadchodzące "trzy biada".

Wypełniła się wówczas misja "jednego anioła [orła] lecącego przez środek nieba" I obwieszczającego te trzy biada (Obj. 8:13). Cały następny rozdział Apokalipsy opisuje inwazję "szarańczy" komunistycznej w dwóch nalotach: roku 1917 (9:3) oraz roku 1939 (9:15).

Niszczycielska moc szarańczy, została użyta w Piśmie Świętym do proroczego zilustrowania rewolucyjnej działalności ruchu komunistycznego, użytego przez Boga do zniszczenia systemów starego świata.
 

Jako nieuchronne następstwo prowadzonej poprzednio akcji propagandowej oraz organizacyjnych przygotowań, w roku 1917 roku wybuchła Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa. Po zgnieceniu kontrrewolucji i wprowadzeniu dyktatury proletariatu, Związek Radziecki stał się pierwszym krajem, który jako całe państwo zaprowadził u siebie i odtąd propagował na całym świecie ideologię komunistyczną.

Rozprzestrzenianie się tej ideologii przypada głównie na okres po II wojnie światowej, w wyniku której system socjalistyczny opanował czwartą część terytorium ziemi i trzecią część ludności świata. Tak jak szarańcza w swej żarłoczności jest niepowstrzymana, tak również ideologia komunistyczna od roku 1945 nieustannie parła we wciąż nowe rejony świata, dążąc do ich opanowania.

Apel sług faraona do swego pana o wypuszczenie Izraela z niewoli może odpowiadać nastrojom panującym w sferach rządzących w Rosji przed Rewolucją Październikową. Masowe strajki, brak chleba i opału wywołały niezadowolenie z rządów cara i pobudziły arystokrację oraz burżuazję do ratowania status quo na własną rękę. Oto fragment z Historii Powszechnej 1871-1918 str. 446:

"Nazajutrz 15-tego marca Mikołaj II widząc niemożność opanowania rewolucji, zraziwszy do siebie wszystkich dookoła, opuszczony przez generalicję, najbliższe otoczenie, a nawet dynastię, podpisał w imieniu własnym i 13-letniego syna abdykację, oddając tron nieudolnemu bratu Michałowi. Ale i wielki książę Michał nie ośmielił się sięgnąć po koronę i 16-tego marca podpisał akt rezygnacji z przekazaniem 'pełni władzy' Rządowi Tymczasowemu. Rząd ten, którego prezesurę objął na mocy ostatniego dekretu carskiego przed abdykacją książę Lwow miał charakter burżuazyjny i parlamentarny".

Tak jak wysiłki sług faraona nie powstrzymały zesłania plagi, podobnie i działalność Rządu Tymczasowego, nakierowana na zachowania choć w części starego układu, nie zdołała zapobiec zwycięstwu komunizmu.

Wiatr, który sprowadził szarańczę na cały Egipt, wiał całą dobę, dzień i noc. W symbolice biblijnej, wiatr oznacza naukę lub ideologię (Efez. 4:14), a także wojnę (wicher w wizji Eliasza). W zastosowaniu do ekspansji komunizmu oba te znaczenia mają zastosowanie. Ideologia oraz warunki obu wojen światowych stały się nośnikami, dzięki którym niszczycielska "szarańcza" komunistyczna zajęła w roku 1917/18 terytorium Rosji, a następnie, od roku 1939, poszybowała w szeroki świat.

Istotnym znakiem, potwierdzającym trafność takiej interpretacji obrazu biblijnego, jest także kierunek, skąd przyszła szarańcza. Był to wiatr wschodni. Geograficzny wschód, Europa Wschodnia i Azja stały się terenem rozwoju współczesnej "szarańczy". Stamtąd też rozpoczął się jej zwycięski pochód. Głównym celem ekspansji stała się Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie najsilniej oszańcował się stary porządek świata.

Do sprowadzenia tej plagi użyta została laska Mojżesza. Laska reprezentuje Boży autorytet, który wyraża się przez Jego Słowo. Lud Boży odczytał z Pisma Świętego i ogłosił przed światem zrozumienie, że socjalizm jest wyrazem dziejowej sprawiedliwości i że do czasu cieszyć się będzie rosnącym poparciem. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w publikacjach Badaczy Biblii, a zwłaszcza IV Tomu Wykładów Pisma Świętego (wyd. 1897 r.). Te wcześniejsze komentarze dotyczące socjalizmu i komunizmu zostały w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku wielce wzbogacone zrozumieniem większości wizji Apokalipsy. Niemniej jednak, już te wcześniejsze komentarze podkreślały stanowczo, że upadek caratu w Rosji wyraźnie potwierdza koniec tzw. „Czasów Pogan”. Przed ich wygaśnięciem Pan Bóg nie pozwalał na trwałą, systemową detronizację panujących władz.

Szarańcza zjadła pozostałą po klęsce gradu roślinność oraz napełniła domy Egipcjan w stopniu dotąd niespotykanym. O ilości tych owadów świadczy wzmianka, że ziemia została całkowicie przykryta szarańczą. Po opanowaniu władzy w kraju, partia bolszewicka zastosowała z dawna uplanowaną dyktaturę proletariatu.

Konsekwentnie dławiono wszelki sprzeciw wobec nowej władzy, a nawet karano brak prawomyślności względem niej. Wszyscy, którzy mieli nadzieję na szybki upadek władzy ludowej i postawili na "przetrzymanie" srogo się zawiedli, ponieważ zmuszeni zostali do czynnego jej poparcia (Obj. 9:6). Rewolucjoniści bez skrupułów niszczyli wszystko, co przypominało im znienawidzony carski porządek, a także wszystkich, którzy go popierali. Pierwszy rząd radziecki (Rada Komisarzy Ludowych) począł ogłaszać kolejne dekrety, np. "O pokoju" oraz "O konfiskacie ziemi obszarniczej i oddaniu jej chłopom", które niweczyły wśród niższych warstw społecznych przywiązanie do caratu, wzbudzając jednocześnie sympatię i poparcie dla władzy ludowej.

Omawiana plaga była pierwszą, która zagroziła życiu członkom dworu faraona i ustąpiła na prośbę faraona, który rzekł do Mojżesza i Aarona:

"Zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu waszemu i przeciwko wam. A teraz odpuść proszę grzech mój, aby ten raz, a módlcie się Panu Bogu waszemu, aby oddalił odemnie tylko tę śmierć" (2 Moj. 10:16,17).

Podobne tendencje zaznaczyły się w "chrześcijańskich" krajach Zachodu, które, zagrożone działalnością komunizmu, starały się powstrzymać ekspansję strasznego przeciwnika poprzez bliższe z nim współdziałanie i bezpośredni dialog.

Na prośbę Mojżesza zerwał się wiatr zachodni, który usunął szarańczę z ziemi egipskiej i wrzucił ją do Morza Czerwonego. Ta część obrazu zaczęła się wypełniać od roku 1977, w którym nastąpił przełom w stosunkach socjalizm – katolicyzm. W tym roku miała miejsce druga konferencja KBWE w Belgradzie, na której po raz pierwszy obóz państw socjalistycznych z ZSRR na czele był rozliczany ze stosowania się do postanowień Aktu Końcowego KBWE z Helsinek. Egzekwowanie przestrzegania praw człowieka od rządów państw socjalistycznych było powstawaniem przeciwnego "zachodniego wiatru", który skutecznie ograniczył działalność szarańczy do rejonu Morza Czerwonego (w obrazowym przełożeniu: do rewolucyjnych społeczeństw "morza"). Do wstępnych podmuchów tego "wiatru" zaliczyć można też działalność Jana Pawła II i krajów Zachodu w krajach Trzeciego Świata, "wyręczającą" socjalizm w szermowanie hasłami sprawiedliwości i praw człowieka; oczywiście na obłudną modłę, chroniącą w rzeczywistości ich własne interesy.
 
Ale "zachodni wiatr" zerwał się na dobre, gdy koalicja państw zachodnich, z polskim papieżem, przy współudziale zachodnich banków przypuściły na władze socjalistyczne frontalny atak. Miał on miejsce w Polsce pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Rozbudzone i umiejętnie podsycane niezadowolenie Polaków zostało ostatecznie wykorzystane do wzniecenia powszechnego buntu klasy roboczej i pognębienia władz socjalistycznych.

Wypełniło się wtedy prorocze zdanie autora IV tomu W.P.Św., który napisał w 1897 roku:

"Socjalizm zostanie zgnieciony przez połączone siły kościoła, państwa i kapitału, a następnie doprowadzi do anarchii"

Gdy faraon zobaczył, że plaga się cofa, ponownie umocnił się w odmowie wypuszczenia Izraela. Podobnie i Szatan, widząc, że poddane mu systemy, które komunizm zamierzał obalić, zaczynają skutecznie paraliżować jego niszczycielskie działania, postanowił nadal wspierać rządy Zachodu w ich instrumentalnym traktowaniu religii chrześcijańskiej oraz bezlitosnym kapitalistycznym działaniu.

W tym samym duchu działają jego poplecznicy, ukazani w wizji Apokalipsy (9:20,21), która w tym punkcie jest równoległa do omawianego tematu plag egipskich:

"A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi [ludzie nie dotknięci plagą "szarańczy"], nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży".

Skoro bolszewicki bicz Boży nie wzbudził w krajach Zachodu pożądanej reformy, skoro nadal pozwalają one na panoszenie się diabelskich nauk w chrześcijaństwie nominalnym, skoro trwa powszechnie niepohamowana żądza bogacenia się, konieczna jest ostateczna dziesiąta plaga.
 
——————
 
Skutki działania wiatru zachodniego można dodatkowo skomentować z innej strony. Faraon oraz całe jego wojsko zatopione w Morzu Czerwonym (Hebr. 11:29) przedstawiają Szatana i wszystkie ciemiężące ludzkość systemy, które upadną w anarchii. Szarańcza wyobraża rzesze aktywistów komunistycznych, którzy z przekonaniem i zapałem pustoszyli stary niesprawiedliwy porządek świata, aby ustanowić własny, zgodny z ich wzniosłymi ideami. Realizacja tego planu zawiodła. Komuniści sami zaczęli wątpić w realność postawionego celu, a w swej słabości zwątpienia zostali pokonani przez konserwatywne siły. Czy pogodzili się z zawodem i triumfem systemów gnębiących szarego człowieka? Z pewnością nie. Zniesienie szarańczy przez wiatr zachodni do Morza Czerwonego mógłby zatem wyobrażać zaniechanie przez aktywistów ich utopijnej ideologii na rzecz działań anarchistycznych, prowadzonych na oślep (ostatni czyn oślepionego Samsona). Od czasu swej porażki gotowi są oni użyć wszelkich sposobów i współdziałać z wszystkimi siłami opozycji, byle tylko znienawidzony niesprawiedliwy świat obrócić w perzynę. Włączają się w anarchistyczne Morze Czerwone wszystkich ludzi zawiedzionych, zgorzkniałych i gniewnych, krytycznych wobec wszystkiego i wszystkich, które kołysze się coraz gwałtowniej i którego fale ryczą złowieszczo. 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball