TrzyBiada.pl
23
PAŹ
0
1.7K
Lubię to
Etykieta: Izrael
Mardocheusz wyobraża świętych starożytności

 
W obrazie tym zacna pojawia się dusza,
Żyda z pochodzenia, Mardocheusza.
Człowiek wierzący – Panu oddany,
Został bezsprzecznie w nim ukazany.
Przebywał wśród obcych, pogan otoczenia,
Nigdy się nie wstydząc swego pochodzenia.
On zgodnie z wiarą swą postępował;
Bojaźnią w życiu się nie kierował,
Albowiem wierzył, że moc Boga żywego,
Od zemsty człowieka obroni go złego.
Powinowatym był młodocianej
Hadassy – Estery osieroconej;
Po ojcu i matce pozostawionej,
Szczególną pięknością obdarowanej.

On to Esterę czasu owego
Przyjął za córkę do domu swego;
On wychowawcą był czułym i szczerym –
Wciąż był przejęty losem Estery.
To on ją skierował (w swej roztropności)                          2:11
Na ogłoszony konkurs piękności.

On dbał o dobro króla samego –
On przyjacielem był dobrym jego.
On od nieszczęścia króla wybawił,
Gdy spisek przeciwko niemu wyjawił.

Kogóż przedstawia nam postać cnego
Mardocheusza, okazującego
Tak dużo starania i troskliwości
O Ester, która w swojej piękności
Przedstawia Kościół powoływany –
Przed świata początkiem w Chrystusie wybrany?   Efez. 1:3,4
Kogóż przedstawia mąż w bramie stojący
I bezpieczeństwa króla strzegący,
Skoro pod postacią króla perskiego
Kryje się Chrystus, król świata całego?

Którzy się Pismem interesują
I w ducha prawdy jego wnikają,
Ci plany Boże ukryte pojmują
I zgodnie z prawdą odpowiadają:
To są mężowie starożytności,
Co Bogu służyli w serca szczerości,
Począwszy od Abla sprawiedliwego,
Do Jana Chrzciciela, z nich największego!                 Mat. 11:11
To bohaterzy wielcy, wytrwali,                                 Hebr. 11
Którzy się wiarą wciąż kierowali.

Wiara jest gwarancją najwyższej jakości
Rzeczy spodziewanych przez nas w przyszłości
I dowodem także rzeczy niewidzialnych,
Których nie dostrzega wzrok nasz literalny.

Dzięki tej wierze, przodkowie wytrwali,
Świadectwo dobre już otrzymali.
Przez wiarę nam także jasne się stało,
Że światy słowem Boga tak są stworzone,
Iż to, co być może wzrokiem dostrzeżone
Nie z rzeczy widzialnych wszystko powstało.

Przez Abla cenniejszy dar Bogu był dany,
Niż dar Kaina, brata starszego;
Za czyn swój wiarą podyktowany
Został uznany za sprawiedliwego.
Sam Bóg dał świadectwo o darach ofiary,
Którą na ołtarzu złożył pełen wiary,
I przez nią (choć zginął z rąk brata swego),         1 Moj. 4:4,10
Mówi bez przerwy, do dnia dzisiejszego.               Hebr. 12:24
 

 

Enoch, następny mąż wyróżniony –
Przez wiarę jedynie był przeniesiony
By śmierci nie widział (cudem niepojętym).
Nie znaleziono go, choć był szukany,
Gdyż z Bożej przyczyny został z ziemi wzięty.
Lecz zanim Przezeń był on zabrany,
Świadectwo otrzymał dobre, bez wątpienia,
Że miłym był Bogu wśród złego plemienia.

Zawsze aktualny jest ów pewnik stary:
Nie można się Bogu podobać bez wiary.
Kto ma do Boga przystąpić pragnienie,
Ten musi wierzyć w Jego istnienie,
I że nagradzać On pragnie każdego,
Kto szuka pilnie oblicza Jego.
 

 

Przez wiarę Noe został pouczony
O rzeczach, których jeszcze nie było,
(O których się nawet ludziom nie śniło!),
Zbudował arkę bojaźnią naglony
Dla zachowania rodu swojego
I zwierzęcego.
On wyrok przez nią wydał na świat stary,
Bo uwierzywszy w serca szczerości,
Stał się dziedzicem sprawiedliwości,
Która jest z wiary!
 

 

Wiarą Abraham (ojcem wiernych zwany)
Usłuchał Boga, będąc wezwany,
Aby wyruszył do ziemi nieznanej,
W myśl obietnicy w dziedzictwo mu danej.
I wyszedł wiarą z ziemi swej, ale
Dokąd on idzie, nie wiedział wcale.
Wiarą przywędrował do ziemi nieznanej,
Jako całkiem obcej, ale obiecanej,
Gdzie przemieszkiwał pod namiotami
Z Izaakiem i Jakubem (swymi potomkami),
Tejże obietnicy współdziedzicami.
Albowiem on czekał miasta trwałego,
Na mocnych fundamentach zbudowanego,
Którego twórcą, wiarą widzianym,
I budowniczym jest Bóg niezrównany.

Wiarą się Sara (bezpłodna) wzmocniła
I przez nią poczęcia moc syna dostała,
A choć w podeszłym już wieku była,
Godnym zaufania Tego uznała,
Który obiecał. A przeto z jednego
Człowieka nieomal obumarłego,
Potomstwo zrodziło się niezliczone,
Jak gwiazd rozlicznych nieba wielkiego
I piasku nad brzegiem mórz leżącego;
Tak z czasem liczne stało się one!

W wierze ci wszyscy poumierali,
Nie osiągnąwszy nic z tego wszystkiego,
Co przyrzeczono im czasu dawnego.
Lecz na to patrzyli z dala, pozdrawiali,
I się do tego przyznawali sami,
Że gośćmi na ziemi są i wędrowcami.
Ci, co tak mówią, sami stwierdzają,
Że upragnionej ojczyzny szukają.
Gdyby wspominali tę, co opuścili,
Mieli czas ku temu by do niej wrócili.

Lecz oni lepszej ojczyzny szukają,
To jest niebieskiej – tę tylko uznają.
I właśnie dlatego,
Bóg się nie wstydzi, zwać się ich Bogiem,
Bo przygotował gród – miasto błogie
Dla ludu swego.

Wiarą był Abraham również kierowany,
Kiedy surowej próbie poddany
Ofiarował w dowód posłuszeństwa swego,
Izaaka, syna jednorodzonego.
Gdyż była mu złożona obietnica taka:
"Potomstwo dla ciebie będzie z Izaaka".
Był więc przekonany (pewniśmy tego),
Że Bóg jest w stanie wskrzesić umarłego.
Toteż on jakby z umarłych go potem,
Mówiąc obrazowo, otrzymał z powrotem.
 
 

 
 
Przez wiarę Izaak dał Jakubowi
Błogosławieństwo i Ezawowi,
Które dla nich obu to znaczenie miało,
Że przyszłe rzeczy im przepowiadało.

Przed śmiercią swoją i Jakub też stary,
Jedynie pod wpływem swej silnej wiary,
Każdemu z synów Józefa miłego,
Udzielił błogosławieństwa w dal sięgającego
Schylił się głęboko, wyraz wierze dając,
O wierzch się laski swojej wspierając.

Wiarę miał Józef, bez wątpliwości,
Gdy umierając wspomniał o chwili,
Gdy Izraelici będą wychodzili,
I dał polecenie tyczące swych kości,
By je, wychodząc, ze sobą zabrali
I w obiecanej ziemi pochowali.                               1 Moj. 50:26
 
 

 
 
I Mojżesz maleńki, obdarowany
Urodą niezwykłą, był ukrywany
Przez trzy miesiące od urodzenia
Przez swych rodziców, mimo zarządzenia,
Że chłopcy mali – nowonarodzeni
Być mają traceni.
Przez wiarę rodzice to uczynili –
Nakazu się króla nie przerazili.
 
 

 
 
Przez wiarę Mojżesz, jak zapisano,
Odmówił, aby go nazywano
Synem córki faraona. On bez wątpienia
Kierując się wiarą, wolał cierpienia
Wraz z ludem Bożym, Izraelem zwanym –
Pracą nadmierną wciąż uciskanym,
Niźli używać degradujących
Rozkoszy grzechu, przemijających.
Uważał za większe bogactwo od owych
Skarbów Egiptu przebogatego
Znoszenie zniewag ciężkich Chrystusowych,
Bo pragnął zapłaty od Boga samego.

Z Egiptu przez wiarę uszedł i wcale
Gniewu się króla nie bał srogiego,
Lecz sobie poczynał mężnie, wytrwale,
Tak, jakby widział Niewidzialnego.
 

 
 

Wiarą też wdrożył Paschy zarządzenie,
W tym krwią baranka drzwi pokropienie,
By ich nie dotknął (podziwu to godne!)
Ten, który zabijał to, co pierworodne.

Dzięki wierze, masy ludu wyzwolone
Suchą nogą przeszły przez Morze Czerwone,.
Zaś Egipcjanie, gdy próbę podjęli,
By iść za nimi – wnet potonęli!

Wiarę wielką również ci okazali,
Którzy mury Jerycha niegdyś zdobywali.
Gdy dni obchodzenia ich wkoło minęły,
A siedem ich było, mury te runęły.

Przez wiarę wszeteczna Rachab nie zginęła,
Z tymi, którzy opór zacięty stawiali,
Gdyż wysłanych na zwiady gościnnie przyjęła,
Tak iż ujść śmierci niechybnej zdołali.
 

 

Wyliczywszy wielu, Apostoł wyznaje,
Że na opis innych czasu mu nie staje.
 

 
 
Widzimy wśród nich i Gedeona,
Baraka wiernego oraz Samsona,
 
  
 
Jeftego, Dawida. O Samuelu
Można by mówić i prorokach wielu,
 
 

 
 
Tych, co przez wiarę królestwa podbili,
Co sprawiedliwość zaprowadzili,
Co obietnice otrzymywali,
Co paszcze straszliwe lwom zawierali,
Co siłę ognia przezwyciężyli,
Co ostrza strasznych mieczów uniknęli
 
 

 
 
I z różnych niemocy się podźwignęli,
Ogromnym męstwem się odznaczyli,
Gdy w czasie wojny ich waleczność sroga
W proch rozbijała liczne szyki wroga.

Niewiasty swych zmarłych otrzymywały
Zmartwychwzbudzonych (bo wiarę miały).
Inni zaś za to, że wierni byli,
Okrutnych tortur męki znosili,
Lecz uwolnienia nie chcieli żadnego,
By zmartwychwstania dostąpić lepszego.

Szyderstw, biczowań z nich inni doznali,
A nadto kajdan oraz więzienia,
Lecz jeszcze straszniejsze przeszli cierpienia,
Gdy kamieniami im śmierć zadawali,
Gdy piłą ciała ich przerzynano,
Albo też mieczem ich przebijano.
W owczych i kozich skórach błądzili;
W nędzy, strapieniach, w ucisku żyli –
Świat nie był ich godzien! – pewniśmy tego!
Błąkać musieli się po pustyniach,
W szczelinach ziemi – skał rozpadlinach!
Ci wszyscy wierni czasu dawnego,
Choć godni pochwały zaszczytnej byli,
To obietnicy nie dostąpili...
W tym ważna przyczyna tkwi faktu tego,
Że Bóg przewidział dla nas coś lepszego,
By oni, choć są tak zasłużonymi,
Nie stali się bez nas doskonałymi! (...)

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball