TrzyBiada.pl
31
MAR
0
1.6K
Lubię to
 

Każdy o tym wie, że dzięki stymulującej roli druku, w ubiegłym stuleciu we wszystkich dziedzinach dokonał się postęp większy niż w ciągu poprzedzających go pięćdziesięciu dziewięciu stuleci. Każdy wie, że telegraf, telefon, radioodbiorniki, światło elektryczne, oświetlenie gazowe, koleje parowe i elektryczne, mechanizacja, udogodnienia i inne wynalazki naszych dni były jeszcze sto lat temu całkowicie nieznane.

Lecz chociaż my wiemy, że taka jest prawda, to dla młodszego pokolenia, wydaje się to być prawie nie do pojęcia. Te rzeczy przychodziły tak stopniowo, że mało kto rozumie, iż są one jedynie pierwszymi promykami wielkiego tysiącletniego Dnia Królestwa Mesjasza, w którym przekleństwo zostanie całkowicie usunięte, a w jego miejsce zostanie wylane z dawna obiecane obfite błogosławieństwo Boże dla ludzkości.

Biblia ogłasza nadchodzącą chwałę ziemi, gdy Bóg chwalebnym uczyni miejsce swych stóp, gdy cała ziemia będzie rajem Bożym. Nasi wielcy uczeni, którzy na Biblię nie zwracają uwagi, poświadczają, że obecne osiągnięcia są niczym w porównaniu do tego, co niebawem nastanie.

Bóg opisuje nasze czasy w proroctwie Daniela, mówiąc, że w czasie końca (tego Wieku) wielu będzie "biegać tu i tam"; rozmnoży się umiejętność; mądrzy zrozumieją (...) i nastanie czas takiego ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody (Dan. 12:1-10; Mat. 24:21).

Czyż nie znajdujemy się wśród owego "biegania tu i tam", które to proroctwo przepowiedziało? A zatem musimy już dzisiaj żyć w okresie zwanym Czasem Końca – czasem, w którym obecny Wiek stopniowo się zakończy, a Nowy Wiek stopniowo zaświta z jego większymi błogosławieństwami. Pierwsza lokomotywa została zbudowana zaledwie dziewięćdziesiąt lat temu. Obecnie w każdym kraju "biegają tu i tam" całe tłumy ludzi, których ojcowie prawdopodobnie nigdy nie byli dalej niż pięćdziesiąt mil od miejsca swego urodzenia. Zaiste żadne proroctwo nie wypełniło się dokładniej niż właśnie to.

Któż oprócz Boga mógł przewidzieć i przepowiedzieć owe wyznaczone szczególne cechy naszych czasów? Pan Jezus przytoczył tylko fragment tego proroctwa.
  
 
 

Daniel nie tylko oświadczył, że nasze czasy cechować będzie "bieganie tu i tam", lecz również dał inną wskazówkę: "Rozmnoży się umiejętność". Z pewnością również to się wypełniło. Zamiast orania sochą mamy nowoczesne pługi parowe, które wykonują tę pracę sto razy wydajniej. Zestawmy pisanie na kamieniu i na pergaminie, żmudne i drogie, z naszym nowoczesnym drukiem. Porównajmy początki drukowania z dzisiejszym!

Żaden zakład drukarski na świecie nie ilustruje lepiej doskonałości sztuki drukarskiej naszych czasów, jak Amerykańska Drukarnia Rządowa w Waszyngtonie. Żadna biblioteka nie ilustruje lepiej nowoczesnego sposobu nabywania wiedzy, jak Biblioteka Kongresowa. Dzisiaj przywilej zdobywanie wiedzy nie ogranicza się do wielkich i bogatych, czyli niewielu, lecz stał się powszechny. Szkoły cywilizowanego świata są przepełnione, a w ten sposób także rozmnaża się umiejętność.

Jakże wspaniałe jest to, że Bóg przewidział wszystkie te rzeczy i przepowiedział je w proroctwie Daniela przed dwudziestoma pięcioma wiekami, mówiąc: "Wiele ich przebieży [będą biegać tu i tam], a rozmnoży się umiejętność". I oto stało się! Jesteśmy najwyraźniej we wspomnianym Czasie Końca i już dziś możemy cieszyć się z bliskości Nowego Wieku! Nie podtrzymujemy dłużej poglądu, że świat literalnie skończy się, spalony ogniem na popiół. Gotowi jesteśmy wierzyć Słowu Bożemu – że Bóg nie stworzył ziemi na próżno, On uczynił ją na mieszkanie – aby była rajskim domem ludzkości, odrodzonej pod panowaniem Królestwa Mesjasza (Izaj. 45:18).

Rok po roku widzimy, jak ziemia przygotowuje się pełne zamieszkiwanie. Niedawne trzęsienia ziemi spowodowały zamknięcie jednych i otwarcie innych kanałów prądu japońskiego, wpływając znacznie na zmianę klimatu Alaski i strefy arktycznej. Stopniowo lodowce w postaci gór lodowych zanikają i rozpuszczają się w bardziej równikowych wodach. Stopniowo ziemia przygotowuje się do tego, by zakwitnąć jak róża. Stopniowo przekleństwo będzie usunięte i zastąpione błogosławieństwem Bożym (Izaj. 35:1).
  
 
 

Proroctwo Daniela ma jedną przepowiednię jeszcze nie zrealizowaną. Głosi ona: "Nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody". Jezus potwierdził to proroctwo i dodał słowa: "i nie będzie". Jeśli czas wielkiego ucisku musi przyjść, to pociechę sprawia świadomość, że będzie to ostatnie doświadczenie tego rodzaju. I tak najwyraźniej będzie, ponieważ jego lekcja będzie tak surowa, że powtórka nie będzie konieczna. Ponadto, według Biblii, na popiołach tego czasu ucisku ustanowione będzie Królestwo Mesjasza w pełni mocy i chwały, by dokonać Jego wielkiego dzieła błogosławienia ludzkości i podźwignięcia jej z grzechu i śmierci. Chrystus będzie panować! Szatan zostanie związany! (Obj. 20:1-4)

Proroctwo oświadcza, że w czasie, gdy ludzie będą "biegać tu i tam", a umiejętność się pomnoży, mądrzy spośród ludu Bożego zrozumieją Boski plan jak nigdy przedtem. "Dokona się tajemnica". Pieczęcie zostaną złamane. Pojawi się brzask. Przypowieść Pan Jezusa o pannach odnosi się do końca obecnej epoki. Oznajmia ona, że między ludem Bożym (wszystkimi pannami) będą niektórzy "głupi". Jedynie "mądrzy" opatrzą swe lampy, będą badać Biblię i "zrozumią" (Mat. 25:1-12).

Nie ma potrzeby podawania szczegółów nadchodzącego ucisku. Każdy go widzi. Będzie to walka między olbrzymami – po jednej stronie olbrzymy finansowe, trusty itd.; po drugiej zaś olbrzymie organizacje robotnicze. Obydwie strony przygotowują się. Obie strony zdecydowane są na walkę aż do końca. Obie strony liczą na zwycięstwo. Obie strony doznają zawodu, bo obie przegrają. Biblia przepowiada, że wynikiem będzie rzecz najstraszniejsza – anarchia – "czas ucisku, jakiego nie było!" Możemy jedynie w ograniczonym stopniu domyślać się szczegółów tego ucisku, jednak Pismo Święte wskazuje, że obejmie on instytucje społeczne, finansowe, polityczne i religijne. Anarchia Rewolucji Francuskiej i anarchia, która obaliła naród żydowski w roku 70 n.e. są biblijnymi ilustracjami tego, czego należy się niebawem spodziewać. Biblia doradza cichość i sprawiedliwość jako ochronę (Sof. 2:3).
  
 

 
 
Słowo 'katolicki' oznacza powszechny, ogarniający. Nazwa ta nie może być właściwie zastosowana do żadnego innego kościoła z wyjątkiem "kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebie" (Żyd. 12:23). Badacze Biblii uważają obecnie, że nazwy takie jak baptyści, metodyści, prezbiterianie, luteranie nie są katolickie, lecz są nazwami podziałów. Podobnie też terminy Kościół Angielski, Kościół Niemiecki, Kościół Grecki, Kościół Rzymski są nazwami sekcjonalnymi i niewłaściwie nazwane są katolickimi.

Wyrażenie kościół wojujący jest równoznaczne ze stwierdzeniem kościół wojny. Rozumowanie kościoła, które skłoniło go do podjęcia wojny cielesną bronią, czy to przeciwko narodom, czy też przez narody przeciwko heretykom, było błędne. Nie miał on żadnego upoważnienia do tego rodzaju wojen. Taki ostatecznie będzie dział Kościoła prawdziwego, że będą "wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznymi, aby postąpili z nimi według prawa zapisanego. To jest chlubą wszystkich świętych jego". Będzie to ostatecznie jego dział, gdy zostanie uwielbiony, zasiądzie z Chrystusem na Jego tronie, by sprawować władzę nad narodami i rozbić je na kawałki jak naczynia garncarza (Obj. 2:27). Wszystko to jednak będzie miało miejsce po pierwszym zmartwychwstaniu, w jego niebiańskim dziedzictwie chwały, czci i nieśmiertelności.

Walka Kościoła w obecnym czasie jest określona jako "staczanie dobrego boju wiary". Jest to walka indywidualna, w której poświęceni członkowie Kościoła muszą wytrwać na swojej pozycji i staczać bitwy z pomocą Wodza ich zbawienia, wspierani Jego Słowem. Bracia Chrystusowi mogą bardzo pomagać sobie, budując się nawzajem w najświętszej wierze. Ci, którzy okażą się wierni aż do śmierci, otrzymają koronę żywota oraz udział wraz ze swym Odkupicielem w Jego Królestwie.

Kościół triumfujący będzie niewidzialny dla ludzi, ponieważ zostanie przemieniony w pierwszym zmartwychwstaniu i udoskonalony na poziomie duchowym. Jak święty Paweł oświadcza: "Wszyscy przemienieni będziemy", bo "ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą". Królestwo to będzie działać za pośrednictwem ziemskich przedstawicieli – Starożytnych Godnych – Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków.
  
 
 

Wiele cennych nauk biblijnych wyrażonych jest w języku symbolicznym. Faktycznie cały język jest obrazowy. Tak więc "niebiosami" są wyższe, czyli kościelne i duchowe władze związane z obecnym porządkiem rzeczy, podczas gdy "ziemią" jest niższy, czyli społeczny porządek rzeczy. W zastosowaniu biblijnym góry "ziemi" wyobrażają wielkie fortece rządowe, podczas gdy morze jest obrazem niespokojnej klasy, która potajemnie lub otwarcie pragnie pochłonąć społeczeństwo.

W taki sposób Biblia powiada, że "niebiosa" i "ziemia", czyli duchowe i społeczne warunki, które istniały przed potopem, zginęły tam, a na ich miejsce wyrósł nowy porządek społeczny i kościelny, który wciąż się utrzymuje. Obecny porządek kościelny i społeczny nazwany jest światem, czyli epoką, która jest teraz. Jest on również nazywany "teraźniejszym światem złym", ponieważ zło zachowuje w nim przewagę. Pismo Święte obiecuje, że nastaną nowe "niebiosa" i nowa "ziemia" (kościelne i społeczne) i mamy zapewnienie, że zamieszka tam sprawiedliwość (Izaj. 65:17; 2 Piotra 3:13).

Święty Piotr opisuje przemijanie obecnych kościelnych niebios i społecznej ziemi w wielkim ogniu, który niegdyś mylnie rozumiano jako literalne spalenie ziemi. Boskie zapewnienie brzmi, że jest inaczej, że "ziemia na wieki stoi" i że Bóg "nie na próżno stworzył ją, na mieszkanie utworzył ją". "Ogień" tego fragmentu jest najwyraźniej tym samym symbolem, który często pojawia się w Biblii. Oznacza on ucisk i zniszczenie, które całkowicie ogarną obecny porządek kościelny i społeczny w anarchii (Dan. 12:1; Mat. 24:21).

Nowymi duchowymi niebiosami przyszłości będzie Chrystus i Kościół w niebiańskiej chwale i mocy. Jako obiecane przez Boga Królestwo, będzie ono rządzić ziemią błogosławiąc i podnosząc nie-wybranych z każdego narodu, ludu, rodzaju i języka. Nową ziemią będzie nowy porządek społeczny, który w tym czasie zaistnieje pod zarządem i kierownictwem nowych niebios – Królestwa Mesjańskiego (Mat. 6:10).
  
 
 

Kontynuując myśl, od której rozpoczęliśmy, zauważamy, że Siódmy Dzień Stworzenia, czyli epoka, jest okresem o długości siedmiu tysięcy lat. Pod chwalebnym panowaniem Mesjasza owo ostatnie tysiąclecie dzieła Restytucji doprowadzi ziemię do stanu pierwotnie zamierzonego przez Boga! Dopełni ono proces stwarzania ziemi oraz ludzkości jako rasy podobnych do Boga władców spraw ziemskich. Człowiek, który spróbował zarówno dobra, jak i zła, i który ostatecznie wybierze dobro, zostanie obdarzony życiem wiecznym. Nieposłuszni miłośnicy zła zostaną zniszczeni drugą śmiercią (2 Piot. 2:12; 2 Tes. 1:9).

Nie jest to w mocy ludzkiego języka lub pióra, by przedstawić chwalebną doskonałość warunków ziemskiego raju. Najbardziej chwalebne cechy umysłu i serca, znane dzisiaj między ludźmi, muszą z konieczności jawić się jako niedoskonałe w porównaniu z doskonałością wyobrażenia Bożego, które zostanie przywrócone wszystkim chętnym i posłusznym, gdy tymczasem niechętni i nieposłuszni zostaną wytraceni.

Już obecnie dostrzegamy początki błogosławieństw restytucyjnych obiecanych w proroctwie. Znajdujemy się jednak dopiero na początku tysiąca lat, w czasie którego, pod kierownictwem Mesjasza, Boska mądrość i moc dokona niewątpliwie cudownych przemian w naturalny sposób. Jakże orzeźwiająca dla wszystkich serc i dla chrześcijańskiej wiary jest świadomość, że zaczyna już być doświadczane to, o czym głosił prorok: "Pustynia rozraduje się i zakwitnie jako róża", a "wody na puszczy wynikną".

W odległych zachodnich częściach Stanów Zjednoczonych, w Mezopotamii, ziemi Abrahama, ludzka pomysłowość, wyczyny inżynieryjne itd., dokonują cudów. Stoi za nimi Boska mądrość, tak jak Boska moc błogosławi obecnie wszystkie ziemskie sprawy, czyniąc świat bajecznie bogatym.

Jeśli ludzka umiejętność jest w stanie wyprodukować tak piękne owoce i kwiaty, widoczne na każdym kroku, to czego mamy oczekiwać, że będzie stanem doskonałej ziemi, gdy chwalebny Wybawiciel całkowicie zdejmie z niej "przekleństwo"? Z całą pewnością będzie to owo "pożądanie wszystkich narodów" (Agg. 2:7).
 

 
 
 
 

Z końcem tysiąca lat Królestwa Mesjańskiego, wielki Pośrednik przekaże Królestwo Ojcu (1 Kor. 15:24). Ojciec nie przyjmie rodziny ludzkiej do życia wiecznego bez poddania jej najpierw próbie wzdłuż linii ścisłego posłuszeństwa Jego woli. Szatan zostanie rozwiązany na mały czas, aby zostało wykazane, kto jest absolutnie lojalny w sercu, a nie jedynie posłuszny w imię przebiegłej taktyki. Ci, którzy tej próbie nie sprostają zostaną zniszczeni z Szatanem w drugiej śmierci (Obj. 20:7-9).

W ten sposób ziemia zostanie całkowicie oczyszczona. Wtedy wszelkie stworzenie na niebie i na ziemi zawoła: "Siedzącemu na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i siła na wieki wieków" (Obj. 5:13). Wtedy nie będzie już więcej chorób i umierania. Przeszłe rzeczy, wynikające z grzechu i śmierci przeminą (Obj. 21:4).

Chwała Chrystusa i Kościoła nie zakończy się wraz z przywróceniem ludzkości do stanu doskonałości. Pismo Święte mówi nam nie tylko to, że przed Chrystusem zegnie się każde kolano w niebie i na ziemi, lecz również to, że Bóg okaże "w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas [Kościoła] w Chrystusie Jezusie".

Bóg nie stworzył ziemi na próżno, lecz na to, aby została zamieszkana. Ta sama zasada odnosi się niewątpliwie także do innych planet naszego układu słonecznego oraz do miliarda innych światów, o których nam mówi astronomia. Wszystkie one zostaną napełnione ludźmi, a rzeczy uczone w doświadczeniu grzechu na naszej ziemi staną się dla nich nauką.

Jest to Boskie zarządzenie, że Logos będzie zaszczyconym przedstawicielstwem, przez które całe dzieło twórcze będzie dokonywane w przyszłości, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, a Jego Kościół, Jego Oblubienica, będzie przy Nim przez całą chwalebną przyszłość. Wielki Bóg jest prawdziwie naszym Bogiem, godnym uwielbienia, posłuszeństwa i miłości. Tylko głupi mogą powiedzieć w swych sercach: "Nie ma Boga".

"Któż by się ciebie nie bał, o Panie! (...) bo ujawniły się twoje sprawiedliwe wyroki" (Obj. 15:4).
 
 

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball