TrzyBiada.pl
31
MAR
1
1.3K
Lubię to
 
 
Nazwa chrześcijanin stała się popularna w Europie. Niemal każdy był uznawany za chrześcijanina, chyba że się tego wyparł i twierdził, że jest Żydem. Senny okres został przerwany przez to, co niektórzy określają fanatycznym wybuchem żarliwości. Twierdzono, że chrześcijanie powinni toczyć wojnę z Turkami, Żydami i innymi. Krucjaty odcisnęły swoje znamię na kartach historii. Pod wpływem ducha czasu, tysiące najbardziej szlachetnych ludzi tamtego czasu przebywało setki mil przez lądy i morza, by walczyć za krzyż przeciw półksiężycowi.

Uważano za fakt szczególnie bolesny, że Jeruzalem było pod muzułmańską kontrolą. Poświęcono zatem tysiące istnień i fortun po to, by "wyprawy krzyżowe mogły wyzwolić Święty Grób z rąk niewiernych Turków".

Z naszego dzisiejszego punktu widzenia i jaśniejszego postrzegania spraw, ludzie ogólnie uważają krucjaty za wybuch głupoty, zmarnowany wysiłek, objaw niewiedzy i bigoterii. Być może jednak współcześni chrześcijanie mają coś równie niemądrego i sprzecznego z rozumem. Ludzki umysł będzie zawsze aktywny w jakiś sposób. Łatwiej jest zauważyć brak rozumu u innych niż u nas samych.

Pewnego dnia będzie przyznane, że dzisiejsze chrześcijaństwo było pod pewnymi względami równie niemądre jak za dni krzyżowców. Czyż wielkie królestwa ziemi nie tytułują siebie dywizjami chrześcijaństwa (królestwa Chrystusa)? Czy nie budują one wielkich pancerników, których każdy wystrzał z ich dział kosztuje fortunę? Czy nie ćwiczą one ogromnych armii i nie wyposażają ich w kosztowny sprzęt wojenny? W jakim celu? Dzieje się tak dlatego, że albo mają one złe zamiary wobec innych tak zwanych narodów chrześcijańskich, albo też nie ufają innym. Jakże wielką głupotą się to jeszcze okaże!

Jakże dużo lepiej będzie wtedy, gdy Słowo Boże zostanie w pełni uznane i gdy jego duch sprawiedliwości i miłości będzie rządził światem! Wtedy bogactwo i energia, zmarnowane na krucjaty, pancerniki i zbrojenia, użyte będą dla powszechnego polepszenia sytuacji ludzi. Jedynie Mesjańskie Królestwo może przywrócić człowiekowi podobieństwo do Boga i uczynić chwalebnym Jego podnóżek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcje z przeszłości nie powinny zostać nigdy zapomniane. Powinniśmy jednak okryć szerokim płaszczem miłosierdzia wiele niegodziwości tamtych czasów. Kościół dość wcześnie utracił natchnione przesłanie i nieświadomie zaadaptował błąd, że nauki biskupów mają taki sam autorytet jak nauki Apostołów.

Poważne błędy, płynące przez ten szeroki kanał, wymiotły kosztowne prawdy. W książce Lorda "Stary świat rzymski" czytamy: "W drugim stuleciu byli cisi biskupi, nieustraszeni męczennicy, którzy przemawiali do swych trzódek w wieczernikach i którzy nie piastowali żadnych światowych stanowisk. Trzeci wiek zastał kościół bardziej potężny jako instytucja. Gdy w czwartym wieku chrześcijaństwo stało się religią dworu, zostało ono użyte do podtrzymywania tego samego zła, przeciw któremu pierwotnie protestowało. Ludzie kleru, ambitni i światowi, ubiegali się o stanowiska i wyróżnienia. Stali się leniwi, aroganccy i niezależni. Kościół złączył się z państwem, a dogmaty religijne były narzucane mieczem wyższych urzędników".

Na szczęście zawsze i w każdej dziedzinie znajdowali się postępowi myśliciele. Przeważnie uważano takich za głupców i prześladowano. W rzeczywistości jednak byli oni największymi dobroczyńcami ludzkości. Hus wycierpiał za swą wierność Biblii. Wiklif i Tyndall byli prześladowani. Biblia Tyndalla została publicznie spalona przez wysokie osobistości kościelne przed katedrą świętego Pawła w Londynie.

Cranmer, Latimer i Ridley, początkowo związani z rzymską hierarchią, ale później z hierarchią anglikańską, zostali publicznie spaleni z powodu zmiany przekonań. W dzisiejszym świetle widzimy niewiele różnicy między tymi dwoma hierarchiami. Zarówno katolicy, jak i protestanci zgodnie potępiają okrucieństwa przeszłości, popełniane w imieniu naszego Odkupiciela, którego jednym z tytułów jest "Książę Pokoju" i który napominał: "Błogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani będą". Dzięki Bogu! Nasz duchowy wzrok, przy jaśniejszym świetle, dostrzega większą długość, szerokość, wysokość i głębokość Boskiej miłości.
 

 

 
 
 
 
Nikt dzisiaj nie uważa, że Marcin Luter uczynił tak wielki postęp w stosunku do wszystkich innych, iżby można było powiedzieć, że pojął on Prawdę, całą Prawdę i tylko Prawdę. Sami luteranie usunęli dwie z jego dziewięćdziesięciu pięciu tez. Chcąc jednak zachować tę samą liczbę podzielili dwie inne. Wszyscy jednak zgadzają się co do tego, że w czasach Lutra cywilizacja uczyniła krok naprzód. Katolicy są dzisiaj lepszymi katolikami, również lepsi są protestanci.

Dr Luter był rektorem katolickiego kolegium kształcącego niemiecką młodzież na duchownych. Słyszał on o Biblii, ale podobnie jak inni przez trzynaście stuleci przed nim, ufał decyzjom różnych "soborom apostolskim" kościoła – różnym głoszonym wyznaniom wiary [kredom]. Wierzył, że miały one biblijne podstawy.

Lecz pewnego dnia przypadkiem zobaczył łaciński przekład Nowego Testamentu. Jego ciekawość pobudziła go, aby go przeczyć. Był zdumiony prostotą tej księgi. Napisał do papieża, sugerując zwołanie soboru, celem upewnienia się, czy nie miało miejsce stopniowe odejście od Biblii. Papież nie przyjął sugestii życzliwie. Luter został napiętnowany jako heretyk, pozbawiony habitu i ekskomunikowany. Takie potraktowanie jedynie bardziej go przekonało o istniejącej różnicy pomiędzy metodami i naukami Biblii, a tymi mu współczesnymi. Zaczął pisać broszury religijne, które rozpowszechniał po całych Niemczech, wśród stosunkowo niewielu ludzi umiejących wtedy czytać – w jakimkolwiek języku. Stopniowo, z wieloma trudnościami, o Biblii zaczęło być głośno.

Ci święci, uczciwi w sercu reformatorzy jedynie częściowo pojmowali Biblię. Wciąż dużo dymu przesądu i bigoterii upośledzało ich oczy duchowego zrozumienia. Nawet i my nie wyszliśmy jeszcze z tego dymu. Jednakże, dzięki Bogu, badanie Biblii ożywa na nowo, wywierając wpływ na ludzi każdego wyznania. Pamiętajmy, że w przeszłości tylko nieliczni umieli czytać. Biblia kosztowała fortunę. Uważano ją za bezużyteczną z powodu fałszywego zaufania, jakim darzono apostolskich biskupów i ich wyznania wiary.
 

 
 
 
 
 
 

Wtedy, gdy Marcin Luter zaczął studiować Nowy Testament, zdumiewając się nad jego prostotą – gdy zaczął pojmować wielką biblijną prawdę o usprawiedliwieniu z wiary – zetknął się z Tetzlem. Efekt tego był taki, że Luter upewnił się jeszcze bardziej, że do wiary i ducha kościoła wkradły się stopniowo wielkie błędy. Tetzel sprzedawał odpusty z upoważnienia papieża. Zyski miały być przeznaczone na dokończenie budowy katedry świętego Piotra w Rzymie.

Niezależnie od tego, czy Tetzel przekraczał swe uprawnienia, czy też nie, historia podaje, że nie głosił o wartości ofiary Chrystusa, lecz rozpowiadał o władzy papieża oraz swojej, jako jego przedstawiciela. Mówił on: Macie przyjaciół w czyśćcu, cierpiących tam za rozmaite grzechy. Papież ma władzę ich uwolnić, a ja jestem jego agentem. Ci, którzy ofiarują na ten fundusz i wrzucą pieniądze do tej skrzynki, mogą być pewni, że w chwili, w którym to uczynią, ich przyjaciele zostaną uwolnieni od cierpień czyśćca.

Choć Luter wciąż jeszcze był katolikiem i wierzył w czyściec, nie mógł tolerować takiej handlowej propozycji, jak ta, że łaska Boża powinna być nabywana za pieniądze. Kategorycznie Tetzla potępił.

Na ile nam obecnie wiadomo, publiczna sprzedaż odpustów w najbardziej cywilizowanych krajach została wstrzymana. Lecz w Meksyku jeszcze do niedawna stoły w wielu kościołach zapełnione było odpustami wyszczególniającymi różne grzechy i zbrodnie z wypisaną ustaloną ceną.

Protestanci i niektórzy katolicy przypuszczali, że takie odpusty są zezwoleniem na grzech. Jednak kościół rzymski twierdzi, że nigdy nie wydawał zezwoleń na popełnianie grzechów, lecz na samo tylko odpuszczenie cierpień czyśćcowych.

Dzisiaj, między badaczami Biblii zdaje się narastać przekonanie w nauczanie Biblii, że w śmierci nie ma żadnej świadomości – że moment przebudzenia w poranku zmartwychwstania połączy się z ostatnią myślą umierającego. Wersety uważane za dowód na istnieniu czyśćca, stosują oni do świętych w tym życiu, do "chłosty" świata w przyszłym wieku oraz do "czasu ucisku".
 
 
 
 
 
 
 


 
Katolicy i protestanci skłonni są nazwać działalność Inkwizycji bardzo nieświętą. Spoglądając prawdzie w oczy z miłosierdziem, pamiętajmy, że fakty te miały miejsce w mniej łaskawych czasach. Wraz z oświeceniem, dzięki Bogu, pojawił się bardziej bystry zmysł sprawiedliwości i miłości, który wpajał Jezus: "Miłujcie nieprzyjaciół waszych, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą (Łuk. 6:27; Mat 5:44; Mar. 13:13)". "Prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! (Mat. 5:11)".

Zakon dany Izraelowi przy górze Synaj wyrażał w swym nakazie jedynie sprawiedliwość: "Miłuj bliźniego twego, jako siebie samego". Jakże poważnie zaiste zostały przeoczone te fragmenty Słowa Bożego w prześladowaniach Inkwizycji! Nie tylko nie było tam żadnej miłości ani współczucia, lecz sprawiedliwość była gwałcona w każdym znaczeniu tego słowa. Dzięki Bogu za światło lepszego dnia!

W ludzkim sercu znajduje się zdradliwe usposobienie do czynienia zła, jeżeli tylko można znaleźć dla niego usprawiedliwienie. Tak jak Żydzi znaleźli pretekst do ukrzyżowania Jezusa, ukamienowania Szczepana itd., podobnie inkwizytorzy znajdowali wymówkę dla swych prześladowań. Jak Saul z Tarsu mniemali oni, że czynią Bogu przysługę. Sytuacja bardzo się zmieniła, lecz prześladowanie różnego rodzaju jest nadal praktykowane – ostracyzm, szkalowanie, bojkotowanie. Biblia odnosi się do tego, mówiąc: "Bracia wasi (...) wyganiający was (...) mówią: Niech się okaże sława Pańska. Okaże się zaiste ku pociesze waszej: ale oni pohańbieni będą" (Izaj. 66:5).

Duch motłochu, duch linczowania są niczym innym, jak tylko mniej legalną formą "Świętej Inkwizycji". Gazety: News z Indianapolis i Tribune z Nowego Jorku przytaczają słowa duchownego metodystyczno-episkopalnego z Chicago, który rozgniewawszy się na prof. Farsona powiedział: "Gdybym tylko miał władzę, to obdarłbym tego człowieka ze skóry, skórę nasolił i przybił ją do drzwi stodoły". Świecki redaktor gazety News powiada: "Jeśli taki gwałtowny wybuch pochodzi od człowieka, który głosi Ewangelię pokoju, to czego można się spodziewać po synach Belijała".

Mnożą się dowody, że duch motłochu, duch inkwizycji rośnie. Wszyscy powinni mieć się na baczności.
 


 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball