TrzyBiada.pl
30
MAR
0
1.5K
Lubię to
 

Sądzi się, że wizja Ezechiela doliny suchych kości, które zeszły się razem, zostały pokryte ścięgnami, a potem skórą, by przeobrazić się w niezmiernie wielką armię, przedstawia zmartwychwstanie umarłych. Lecz to przypuszczenie wydaje się być błędne. Prorok oświadcza, że obraz ten przedstawia ożywienie nadziei Izraela. Najpierw suche kości nadziei, potem ścięgna siły i na koniec uroda i ukończenie. Czytamy: "Te kości są wszystek dom izraelski. Oto mówią: Wyschły kości nasze i zginęła nadzieja nasza [ponownego stania się narodem], wygładzeni jesteśmy" (Ezech. 37:1-14).

Spełnienie tej przepowiedni wśród narodu żydowskiego wydaje się być teraz w toku. Jeszcze niedawno nie mieli oni żadnej nadziei. Wtedy pojawił się Syjonizm, suche kości nadziei na złagodzenie cierpienia ale jeszcze bez wiary w obietnicę Abrahama. Następnie widzimy, jak wzrasta zaufanie Żydów w obietnicę Abrahama i jak schodzą się razem z siłą, bogactwem i wiarą. Czas jest najwyraźniej niedaleki, kiedy ich narodowa nadzieja ziści się i wtedy znów rozradują się oni jako lud (Izaj. 40:1,2; Rzym. 11:25-33).

Pismo Święte mówi o zmartwychwstaniu umarłych, że nie będzie to powstanie tego ciała, które umiera. Ciało obraca się w proch. W poranku panowania Mesjasza, Bóg da przez Niego każdemu członkowi Adama rasy "ciało, jakie chce". Gromadka świętych otrzyma udział w pierwszym zmartwychwstaniu do chwały, czci i nieśmiertelności, boską naturę, daleko wyższą od anielskiej. Wtedy Boże błogosławieństwo spłynie na świat, zapewniając ludzkości restytucję ziemskich ciał. Jest to oczywiście dużo łatwiejsze dla Pana Boga dać, tak jak zamierza, nowe ciało niż, jak kiedyś sądziliśmy, zebrać ze wszystkich stron każdy atom prochu, aby odtworzyć to samo ciało. Żaden z fragmentów Biblii nie wspomina o zmartwychwstaniu ciała, ale są liczne miejsca wzmiankujące zmartwychwstanie duszy, która zostanie wzbudzona i obdarzona nowym ciałem, ziemskim dla klasy ziemskiej, niebiańskim dla klasy niebiańskiej (1 Kor. 15:37-40).
  
 
 
 
Ponieważ naród żydowski nie zachował Prawa Zakonu danego na górze Synaj, utracił przywilej błogosławienia świata jako nasienie Abrahama. Wtedy nastał słuszny czas u Boga, aby posłać Mesjasza – Odkupiciela i Wybawcę dla Izraela oraz wszystkich ludzi. Miał się On stać ciałem, z rodziny Abrahama, następnie spełnić warunki Przymierza Zakonu, a wtedy przez samoofiarę miał stać się potomstwem Abrahama na poziomie duchowym, zdolnym przyjść z pomocą wszystkim, którzy przyjdą do Ojca przez Niego.

W Ewangelii według świętego Jana (1:1-5), Pan Jezus w swym stanie przedludzkiej egzystencji opisany jest jako Słowo Boga, czyli Logos, "pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych" (Kol. 1:15).

Starożytni królowie zwracali się do ludu siedząc za kratownicą, przed którą stał przedstawiciel i przesłanie króla przekazywał do ludzi. Taki przedstawiciel nazywał się logosem – słowem króla, czyli rzecznikiem. Ilustracja ta jest bardzo przekonująca i piękna, gdy jest zastosowana do Jednorodzonego Syna Bożego, przez którego Bóg przemawia do ludzkości – obecnie do Kościoła, a do świata wkrótce – przez Mesjańskie Królestwo.

Dosłowny przekład wersetu Jan 1:1 rzuca dużo światła na tę dotąd zaciemnioną kwestię. "Na początku był Słowo, a ono Słowo było u [tego – rodzajnik określony] Boga, a [bez rodzajnika] bogiem było ono słowo. To było na początku u [tego – rodzajnik określony] Boga". "Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało". (...) "A to słowo ciałem się stało i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy". Pan Jezus mówi nam tę samą rzecz innym językiem, że był On "początkiem stworzenia Bożego" (Obj. 3:14).

"Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec" (Obj. 21:6). Myśl jest jasna: Bóg Jahwe nie stworzył bezpośrednio żadnej innej istoty oprócz Logosa. Uczynił Go bardzo wielkim na swoje, Jahwe, podobieństwo. Jakże dobitnie, choć zwięźle zostało to wyrażone przez świętego Jana!

Następną rzeczą w Boskim programie było zwiastowanie Marii – wtedy, największe wydarzenie w historii – o narodzeniu się naszego Zbawiciela.
 

 
 
 

 
 
Tylko wówczas uzyskamy w umyśle właściwe spojrzenie na Jezusa, jeśli skojarzymy dzieciątko z Betlejem z Logosem, przez którego i dzięki któremu uczynione zostały wszystkie rzeczy. Jego życie nie pochodziło od Adama przez Józefa – bo było to życie utracone. Życie Pana Jezusa zostało przeniesione. Logos, który był bogaty w duchowe przywileje, chwałę i cześć, dla nas "stał się ubogim [człowiek Chrystus Jezus] (...) abyśmy my ubóstwem jego ubogaceni byli" – aby rodzaj ludzki mógł być odkupiony z przekleństwa – wyroku śmierci i wszystkiego, co z tym się łączy, smutku, bólu i oddalenia od Boga. "Aleś mi ciało sposobił" dla cierpienia śmierci! (Żyd. 10:5; 2:9). Śmierć tego, który był bez skazy, była niezbędna jako cena okupu za Adama i jego rasę (1 Tym. 2:6).

Nic dziwnego, że aniołowie radowali się, ogłaszając pasterzom, że Logos stał się ciałem – dzieciątkiem w Betlejem. "Nie bójcie się! bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi!" Mało kto zastanowił się nad tym przesłaniem, mało kto dostrzegł, jak wszechstronny jest jego zakres. To przesłanie dla Żydów i dla Pogan, dla wszystkich grzeszników – "wszystkiemu ludowi". Tylko nieliczni mieli możliwość posiąść tę wielką radość. Odkupiciel obiecał jednak, że będzie On prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat (Jan 1:9).

"Iż się wam [ludzkości] dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym". O, jak wspaniałe jest znaczenie słowa zbawiciel! Oznacza ono Dawcę życia! Prawo do życia zostało utracone – wszyscy umierają. Dawca życia przyszedł, aby zapewnić życie wieczne dla umierającej rasy. Dzięki niech będą Bogu za wspaniałego Dawcę życia, Owego Wielkiego, który jest w stanie zbawić do ostatnich granic (Żyd. 7:25).

Proroctwo, "na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie" jeszcze się nie wypełniło, lecz wypełnienie się jego zbliża. Narodzenie Dzieciątka było pierwszym krokiem w tym kierunku; śmierć na krzyżu była kolejnym; chwalebne zmartwychwstanie i wstąpienie Logosa znowu na poziom duchowy to kroki następne. Wybór Kościoła jako Oblubienicy Mesjasza jest jeszcze innym krokiem, niemal dokonanym. Mesjańskie Królestwo w pełni dokończy to błogosławione proroctwo.
  
 

 
 
Dzieło odkupienia rozpoczęło się wraz z poświęceniem się Jezusa na śmierć w trzydziestym roku życia, co symbolizował Jego chrzest. Tam właśnie On, który w tym właśnie celu stał się ciałem, dał siebie samego na okup za wszystkich, co ma być świadczone wszystkim w słusznym czasie. Uniżenie się Logosa, poprzez przyjęcie ludzkiej natury, narodziny dzieciątka w Betlejem i potem lata rozwoju, były jedynie okolicznościami towarzyszącymi. Podobnie dzieło Jana Chrzciciela było tylko przygotowaniem. Jego misją było ogłoszenie, że Jezus jest "Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata". Strofował on grzech i nawoływał do sprawiedliwości koniecznej tym wszystkim, którzy przyjmą Mesjasza a także będą przez Niego przyjęci i błogosławieni jako uczestnicy w Królestwie, które On ustanowi.

Jan głosił: "Pokutujcie, albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie". Jedynie prawdziwi Izraelici, w których nie było zdrady, przyjęli Mesjasza i stali się współpracownikami w Jego chwalebnym dziele. Chrzest Janowy był symbolicznym obmyciem grzechów popełnionych przeciwko Prawu Zakonu i był zamierzony jedynie dla Żydów nie do końca wiernych.

Chrzest Jana symbolizował oczyszczenie ze skalania, był głoszony Żydom i tylko dla nich był przydatny. Poganie byli wykluczeni. Jak mogli oni pokutować i nawracać się do związku przymierza, skoro nigdy pod nim nie byli? Żydzi znajdujący się ciągle pod przymierzem uczynionym z nimi przy górze Synaj przez jego pośrednika, Mojżesza, mieli społeczność z Bogiem, ponieważ, jak mówi apostoł Paweł: "Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu". Każdy Izraelita mający w sercu społeczność z Bogiem przez Mojżesza, był przenoszony od Mojżesza do Chrystusa i nie potrzebował dodatkowego chrztu w Chrystusa. Był już bowiem przyjęty w Mojżeszu, który był typem na Chrystusa.

Kiedy powołanie zaczęło kierować się do pogan, kilka osób w Efezie uwierzyło i zostało ochrzczonych chrztem Jana, jak gdyby byli Żydami. Była to pomyłka. Zgodnie ze słowami świętego Pawła, zostali oni ochrzczeni ponownie, w śmierć Chrystusa. Poganie mieli być chrzczeni bezpośrednio w śmierć Chrystusa (Dz. Ap. 18:25; 19:3-5; Rzym. 6:3; 11:17-25).
 
  
 

 
 
Gdy Jezus przedstawił siebie Janowi nad Jordanem, aby być ochrzczonym, wywołało to zaskoczenie. Jan oświadczył: "Ja potrzebuję, abym był ochrzczony od ciebie!" Ty nie potrzebujesz oczyszczenia od grzechu.

Pan Jezus niczego nie wyjaśniał. Rzekł tylko: "Ustąp teraz". W ten sposób zasugerował, że nie przystępuje do chrztu Jana celem omycia grzechów, lecz że Jego chrzest ma inne, specjalne znaczenie, którego nie wyjawił. Święty Paweł wyjaśnia nam, że chrzest Jezusa symbolizował całkowite poświęcenie Jego życia Bogu jako ofiara, aż na śmierć (Żyd. 10:5-9).

Pan Jezus wskazywał potem, że cała Jego usługa była wypełnieniem poświęcenia, które uczynił w wieku trzydziestu lat, kiedy został ochrzczony. Symbolizowało to Jego zanurzenie się w śmierć – oddanie życia w służbie Bogu. Przy końcu swej posługi Jezus powiedział: "Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni" (Łuk. 12:50). Następnego dnia, na krzyżu, zawołał: "Wykonało się!" Jego chrzest (zanurzenie) w śmierć, zaczęty w Jordanie, tam został uzupełniony.

W tej sprawie uczniowie Jezusa naśladują Go. Są oni chrzczeni w Jego śmierć, a w ten sposób w Jego Ciało, Kościół (Rzym. 6:3). Ten chrzest do społeczności Chrystusa, czyli Ciała, nie zostanie zakończony, dopóki ostatni członek nie przejdzie w stan śmierci. Wtedy chrzest Chrystusa jako całość dopełni się. Wtedy, poza zasłoną, przez pierwsze zmartwychwstanie, całe Ciało otrzyma chwałę, cześć i nieśmiertelność, i będzie współdziedzicem z Jezusem w Królestwie, wówczas ustanowionym. "Jeśli z nim cierpimy, z nim też królować będziemy".

Gdy Jezus wyszedł z wody, otworzyły się Mu niebiosa [wyższe rzeczy]. Niebiańskie prawdy stały się jaśniejsze. Mógł On zrozumieć "głębokości Boże" (1 Kor. 2:10). To oświecenie było skutkiem otrzymania ducha świętego. Również Jego naśladowcy otrzymali pewną miarę ducha, co spłodziło ich jako synów Bożych, współdziedziców z Chrystusem. Oni również są oświeceni (Żyd. 10:32).
 Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball