TrzyBiada.pl
30
MAR
0
1.8K
Lubię to
 

Bóg obiecał królowi Dawidowi, że Mesjańskie Królestwo przyjdzie z jego linii i przez kilka stuleci nie panował w Jerozolimie żaden inny król oprócz potomstwa Dawida. Ostatnim był król Sedekjasz. O nim to Bóg oświadczył przez proroka: "A ty, nieczysty bezbożniku, (...) którego dzień przychodzi, gdy nieprawość skończona będzie (...) Zdejm tę czapkę, a zrzuć tę koronę, która już nigdy takowa nie będzie; (...) Wniwecz, wniwecz, wniwecz ją obrócę, (...) aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo; jemu je dam" (Ezech. 21:25-27). Był to inny sposób wyrażenia tego, że aż do Mesjasza nie będzie więcej królów z rodu Dawida. Wypełniało się to przez długi okres 2519 lat, od owego czasu aż do chwili obecnej. Wszyscy późniejsi królowie byli jedynie poddanymi i żaden nie wywodził się z linii Dawida.

Kiedy Bóg odjął królestwo od Sedekjasza, powiedział mu przez proroka, że przez Nabuchodonozora zostanie przeniesiony jako więzień do Babilonu; zaś inny prorok oświadczył, że nigdy nie ujrzy on Babilonu. Oba proroctwa okazały się prawdziwe, ponieważ Nabuchodonozor kazał oślepić go jako więźnia, i w takim stanie przybył on do Babilonu.

Obietnica dana Dawidowi: "Z owocu żywota twego posadzę na stolicy twojej", nigdy nie została złamana. Przesłanie skierowane do Sedekjasza oznaczało jedynie, że Pan przestał tron uznawać i że tak stan pozostanie aż do czasu Królestwa Mesjasza.

Pierwsze przyjście Jezusa nie wypełnieniło tego proroctwa. Choć bowiem Jezus jest Mesjaszem, to jednak nie objął jeszcze swego królewskiego urzędu. Jezus rozpoczął swe usługiwanie jako kapłan – "ofiarował samego siebie". To ofiarowanie trwa już dziewiętnaście stuleci. Od dnia Pięćdziesiątnicy przyjmuje On i ofiarowuje jako swoich członków tych, którzy stawiają swoje ciała ofiarą żywą (Rzym. 12:1). Tym współofiarnikom, jako "członkom Ciała Chrystusowego", jest obiecany udział w Mesjańskim panowaniu przez tysiąc lat, celem błogosławienia Izraela i całego świata (Obj. 20:6).
 


 
 
 

 
 
Po oślepieniu króla Sedekiasza Nabuchodonozor uprowadził go oraz lud do Babilonii i całkowicie zniszczył ogniem Jeruzalem i świątynię. Biblia mówi, że miasto legnie spustoszone na siedemdziesiąt lat.

Pismo Święte oświadcza, że te siedemdziesiąt lat spustoszenia Jeruzalemu było karą dla Izraelitów za niewłaściwe przestrzeganie lat jubileuszowych, które Bóg im naznaczył. Każdy pięćdziesiąty rok miał być rokiem jubileuszu, kiedy wszystkie długi wygasały i wszystka własność miała być zwrócona pierwotnym właścicielom. Jest to obrazem mających nadejść "czasów naprawienia wszystkich rzeczy" (Dz. Ap. 3:19-21). Izraelici jednak, tak jak wszystkie inne ludy, byli samolubni. Wiedzieli oni, że zachowywanie tego prawa oznaczać będzie stratę. Z tego powodu zachowywali sabatowe jubileusze bardzo niesumiennie, tylko przez jakiś czas, aż stopniowo całkiem ich zaniechali.

Bóg wyjaśnia, że siedemdziesiąt lat spustoszenia, jakie nastało po wzięciu Izraelitów do niewoli, było zastępstwem za całą liczbę lat jubileuszowych. Czytamy o tym w słowach: "Aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez usta Jeremijaszowe, ażby odprawiła ziemia sabaty swoje; bo po wszystkie dni spustoszenia swego odpoczywała, aż się wypełniło siedemdziesiąt lat" (2 Kron. 36:21; Jer. 25:11).

Badacze Biblii wnioskują, że jeżeli całkowita liczba jubileuszy miała wynosić siedemdziesiąt i jeżeli cykle jubileuszowe liczyły po czterdzieści dziewięć lat każdy, to wtedy siedemdziesiąt cykli od czasu ustanowienia jubileuszy wyznaczyłoby początek pozafiguralnego jubileuszu – "czasu naprawienia wszystkich rzeczy". Wyliczają go oni gdzieś na rok 1874. Wielu uważa, że żyjemy już w czasie, kiedy pozafiguralny Jubileusz jest inaugurowany. Przez okres tysiąca lat ludzkość wróci stopniowo do wszystkich swoich praw i przywilejów. Obecny niepokój społeczny jest ubocznym potwierdzeniem tej wielkiej zmiany. Żyjemy w początku Nowej Ery. Wzrost inteligencji przynosi wyzwolenie i już wkrótce Mesjańskie Królestwo będzie pomnażać błogosławieństwa i znosić przekleństwo z powierzchni ziemi (Obj. 21:4,5).
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Daniel, młody Izraelita wzięty jako jeniec wraz z innymi do Babilonu, stał się później prorokiem Bożym. Król Nabuchodonozor miał poruszający sen, którego po przebudzeniu nie mógł sobie przypomnieć. Jego "mędrcy" nie mogli mu pomóc. W końcu Daniel, skierowany przez Pana, zarówno opowiedział królowi sen, jak i podał jego interpretację (Dan. 2:1,5,26-30).

Sen i jego interpretacja interesuje nas dzisiaj tak samo, lub nawet bardziej, niż wtedy Nabuchodonozora. W swoim śnie król widział wielki posąg; jego głowa była ze złota, piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, nogi z żelaza, zaś stopy były z żelaza zmieszanego z gliną i gliną też pomazane. Następnie król zobaczył kamień, który, nie dotknięty rękoma, został odcięty od góry i ciśnięty w stopy posągu. Posąg runął, skruszony na proch, a wiatr to wszystko rozwiał. Wtedy kamień rósł, aż wypełnił całą ziemię (Dan. 2:31-35).

Boska interpretacja tego snu, podana przez Daniela, wyjaśnia, że głowa posągu to Królestwo Babilońskie, piersi i ramiona – Imperium Medo-Perskie, które po nim nastało, brzuch i biodra – następne z kolei Imperium Greckie, zaś nogi – Imperium Rzymskie, jako ostatnie. Stopy wyobrażały "Święte Cesarstwo Rzymskie" oraz jego następców; żelazo stóp – władzę cywilną, zaś domieszana i rozsmarowana po żelazie glina – władzę kościelną naszych dni. W ten sposób widzimy, że żyjemy w dniach dziesięciu palców, czyli podziałów posągu.

Kamień wyobraża Królestwo Boże, które imitowała glina w stopach posągu. Kamień reprezentuje wybrany Kościół Boży, zgromadzony spośród Żydów i pogan, z każdego narodu i wyznania, aby stanowił Królestwo Mesjasza. Wkrótce Królestwo to zostanie ustanowione we władzy i wielkiej chwale, zaś królestwa tego świata znikną jakby w magiczny sposób. Królestwo Mesjasza będzie wtedy rosło, aż wypełni całą ziemię, i obejmie kontrolę nad wszystkimi sprawami, odcinając każdego rozmyślnego grzesznika od życia przez śmierć drugą.
  
 
 
 
Od Sedekjasza do Mesjasza minął długi okres czasu. W ciągu tego okresu Bóg oddał władzę w dzierżawę królestwom pogańskim, reprezentowanym w posągu Nabuchodonozora. To wydzierżawienie im władzy, by rządziły światem jak umieją najlepiej, miało trwać "siedem czasów" – siedem symbolicznych lat, z których każdy dzień (czasu księżycowego) miał reprezentować jeden rok. W ten sposób "siedem czasów" znaczyłoby siedem razy trzysta sześćdziesiąt, czyli 2520 lat. Najwyraźniej okres ten powinien wygasnąć w roku 1915. Innymi słowy, bardzo niedługo pogańska dzierżawa władzy nad ziemskim dominium wygaśnie. Wtedy nadejdzie słuszny czas, aby Królestwo Mesjasza rozpoczęło swe panowanie. To zdaje się wyjaśniać obecne niepokoje społeczne.

Te same fakty, które zostały przedstawione królowi Nabuchodonozorowi, Bóg ukazał w postaci innych symboli prorokowi Danielowi. Zamiast ogromnego posągu, Daniel ujrzał wielkie bestie. Oznacza to, że rządy pogańskie, tak wspaniałe dla ludzi światowych, z Boskiego punktu widzenia jawią się jako bestialskie. Z całą pewnością zgadzamy się z tym, gdy przeglądamy krwawe karty historii. Świat znajdował się pod bestialskimi rządami, chociaż były one najlepsze z tych, jakie był w stanie sobie zapewnić, i chociaż dużo gorsze warunki można sobie wyobrazić – na przykład, anarchię.

Pierwsza bestia ze snu Daniela, lew, wyobrażała Babilon; druga, niedźwiedź – Medo-Persję; trzecia, lampart – Grecję. Jej cztery głowy przedstawiały następców Aleksandra Wielkiego, czterech generałów. Czwarta bestia reprezentowała Imperium Rzymskie. Jej dziesięć rogów odpowiadało dziesięciu palcom posągu.

Róg, który miał oczy i był ukoronowany, uznawany jest przez wielu za symbol władzy kościelnej, zasiadającej na tronie wśród władz politycznych.

Danielowi została ukazana scena sądu, w którym te wszystkie rządy zostały potępione, zwierzchnictwo zostało od nich odjęte i dane Temu, który pojawił się podobny do Syna Człowieczego. Królestwo Jemu dane było królestwem wiecznym, żeby wszyscy służyli Mu i byli Mu posłuszni; natomiast wszystkie bestialskie rządy zostały zniszczone (Dan. 7:13-27).
  
 
 

Pycha wytrąciła z równowagi rozsądek Nabuchodonozora, tak iż kazał wznieść na równinie Dura wielki posąg, przedstawiający jego samego jako władcę ziemi. Wszyscy ludzie zostali zobowiązani złożyć mu pokłon jako wyraz posłusznego szacunku! Jeśli tylko ludzie uznają go za boga – zakładał – wówczas z większym przekonaniem będą mu posłuszni. Jednakże wśród jego poddanych znajdowało się trzech Hebrajczyków, którzy nie chcieli skłonić kolan. Ich religijnych skrupułów nie respektowano. Wystarczyło, że sprzeciwili się imperatorowi Nabuchodonozorowi. Wielki piec został rozgrzany siedmiokrotnie, czyli do granic możliwości, do którego wrzucono trzech sług Bożych. Ludzie, którzy ich wrzucali do ognia, nawdychali się płomieni i umarli. Gdy Nabuchodonozor i jego świta spojrzeli do pieca, ujrzeli trzy postacie nietknięte przez ogień, a z nimi kogoś podobnego do Syna Bożego.
 
 
Dodatek współczesny:
 
 
 
 
Nabuchodonozor uznał Boga Hebrajczyków i rozkazał, aby wszyscy Go wielbili. Chociaż dzisiaj lud Boży może być poddany ognistym próbom, to prawdopodobnie nie będą oni paleni w literalnych piecach. Niemniej jednak moc Boża jest w stanie wzmacniać ich serca w każdym ucisku.

Po tym zdarzeniu Nabuchodonozor stał się obłąkany i niczym zwierzę przez siedem lat żywił się trawą. Po czym odzyskał rozum i oddał chwałę Bogu.

Później miała miejsce uczta Balsazara, a podczas niej pisanie ręki na ścianie, wreszcie upadek Babilonu, kiedy to królestwo Medów i Persów, reprezentowane przez srebro w posągu i niedźwiedzia w wizji Daniela, przejęło władanie nad królestwami znajdującymi się wcześniej pod panowaniem Babilonu. Armia Cyrusa odwróciła bieg Eufratu, przemaszerowała korytem rzeki i zajęła miasto, o którym mniemano, że jest nie do zdobycia.

W Księdze Objawienia, Babilon jest symboliczną nazwą wielkiego systemu kościelnego. Napisane jest, że jego upadek nastąpi w wyniku wyschnięcia symbolicznej rzeki Eufrat, aby mogła zostać przygotowana droga dla królów "od wschodu słońca" – dla Królewskiego Kapłaństwa, którego Głową jest Chrystus. Rzeka przedstawia ludzi i bogactwo (Obj. 17:15).
  
 
 

 
 
Ze względu na swoją prawość prorok Daniel miał wysokie stanowisko u króla Dariusza. Jego współpracownicy nienawidzili go, ponieważ stał na przeszkodzie ich przekupstwu. Nie znali żadnego innego sposobu, aby Daniela pochwycić w zasadzkę, jak tylko znaleźć jakiś pretekst w jego religii. Usilnie przekonywali króla Dariusza o wpływie, jaki powiększy, jeśli ogłosi, że jedynie on ma być czczony. Przekonali go, że taki zabieg wywrze wrażenie na poddanych i uczyni ich bardziej lojalnymi dla jego rządów. Tym sposobem przekazano im dekret głoszący, że każdy, kto będzie czcił innego boga, oprócz Dariusza, ma być wrzucony do jaskini lwów. Wtedy zaś szpiegowali Daniela, aż znaleźli pretekst do obciążenia go winą. Tymczasem prawo medo-perskie wykluczało taką możliwość, że królewskie dekrety będą kiedykolwiek zignorowane. Choć więc król Dariusz był bardzo przygnębiony wiadomością, że jego najwierniejszy urzędnik został schwytany, to nie był w stanie zarządzenia zmienić. Jedyną jego nadzieją było to, że Bóg Daniela może uczyni coś, co go wybawi.

Daniel został wrzucony do jaskini lwów, lecz rano wydobyty z niej bezpiecznie. Wtedy tych, którzy w taki sposób go usidlili, na rozkaz królewski wrzucono do tej samej jaskini lwów, w której był Daniel, i ci zostali pożarci (Dan. 6:14-24).

Przy końcu siedemdziesięciu lat spustoszenia Jeruzalemu, Bóg pobudził serce Cyrusa, który zasiadał wówczas na tronie, aby wydał proklamację dającą wszystkim Izraelitom prawo powrotu do Palestyny. Dał on również pieniądze i zadekretował, że naczynia Domu Pańskiego, niegdyś zabrane, powinny zostać zwrócone. W przybliżeniu powróciło pięćdziesiąt tysięcy Izraelitów, a więc niewielu spośród tak licznych wziętych do niewoli.

Gorliwi Żydzi, pełni wiary w obietnice Abrahama, powrócili, odbudowali miasto, a w czasach Ezdrasza także świątynię. Inni nabrali ducha światowego i byli zainteresowani Babilonem. W ten sposób Bóg zdjął z Izraela żużlowy kożuch, aby go przygotować na przyjście Mesjasza. Kiedy jednak nadszedł ich dzień nawiedzenia, "prawdziwych Izraelitów" była tylko garstka w porównaniu do całości.

Po wydaniu dekretu króla Cyrusa miała miejsce romantyczna historia królowej Estery, żony króla Aswerusa.
 

 

 
 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball