TrzyBiada.pl
6
PAŹ
0
2.3K
Lubię to
Jest jeszcze inna sprawa. Co ma się jeszcze wydarzyć w październiku 1914 roku?
 
Przypuszczam, że macie na myśli to, że Czasy Pogan w tym czasie się nie skończą.
 
Nie wiem o niczym takim.
 
Nie wiem, czy się nie skończą, ale wierzę, że się skończą.
 
Wy także nie wiecie.
 
Nikt nie może powiedzieć że się nie skończą, więc zaczekajmy i zobaczymy.
 
Ktoś powie: Co jednak przez to mamy rozumieć?
 
Założyłbym, drodzy przyjaciele, że trzy czwarte tego audytorium dobrze wie, co rozumiane jest przez wyrażenie "Czasy Pogan", które zwykle bardziej szczegółowo wyjaśniam. Ze względu jednak na tę jedną czwartą słuchaczy pragnę powiedzieć, że Bóg w przeszłych czasach dał królestwo Izraelowi, które było figuralnym królestwem Mesjasza. Za takie uznane było najpierw za czasów króla Dawida, czytamy bowiem o nim, że zasiadł na tronie królestwa Bożego.
 
Dzisiaj wiele innych królestw mieni się być królestwami Bożymi, lecz Biblia nie daje im upoważnienia do takiego roszczenia. Dawid zasiadł na tronie Królestwa Pańskiego i Pan Bóg obiecał, że z owocu jego biódr będzie pochodził ten, który usiądzie na tym tronie na zawsze, i że ten tron – tron Boży nigdy nie będzie pusty. I tak też było. Salomon zasiadł na stolicy Pańskiej po swoim ojcu Dawidzie. Potem przyszła kolej na synów Salomona i tak aż do ostatniego króla imieniem Sedekiasz. Był on ostatnim z linii Dawida, upoważnionym, by na tronie Judy królować nad ludem Bożym jako przedstawiciel królestwa Bożego. Co się wtedy wydarzyło? Za jego czasów, Pan Bóg rzekł do niego: "A ty, nieczysty bezbożniku, księciu Izraelski; którego dzień przychodzi, gdy nieprawość skończona będzie. Tak mówi Pan: Zdejm tę czapkę, a zrzuć tę koronę, która już nigdy takowa nie będzie; tego, który w poniżenie przyszedł, wywyższę, a wywyższonego poniżę. W niwecz, w niwecz, w niwecz ja obrócę, czego pierwej nie bywało, aż przyjdzie ten, co ma do niej prawo, którem mu dał" (Ezech. 21:25-27).
 
 
 
 
Czy uchwyciliście myśl? Od Dawida aż do Sedekijasza trwało figuralne Królestwo Boże, które zostało odjęte z ziemi i nie miało być nigdy przywrócone, aż do czasu, gdy przyjdzie Mesjasz i zastąpi to dawne prawdziwym Królestwem Bożym, pod własnym panowaniem. I tak to było. Nie było żadnego niepowodzenia w wypełnieniu tego proroctwa. Czy mieli Żydzi króla od tamtej pory? Nie było żadnego którego by Bóg uznał. A przecież byli Machabeusze, Herod itd. Machabejczycy nie pochodzili z linii królewskiej uznawanej przez Boga, natomiast członkowie rodziny Heroda nie tylko nie pochodzili z linii Dawida, lecz w ogóle nie byli żydami. Byli oni potomkami Ezawa. Prawdą jest więc, że od króla Sedekijasza do obecnego czasu nie było żadnego króla z linii Dawida. Następnym, który ma panować jest Mesjasz.
 
Czas, od przerwania tamtego królestwa do przyjścia Mesjasza został wspomniany wtedy, jak wierzymy, gdy Pan Bóg przez Mojżesza zapowiedział Żydom, że obali ich i będzie ich karać siedem kroć, czyli siedem lat. Nie mogło to oznaczać siedmiu literalnych lat, ponieważ ich karanie trwało dłużej niż dosłowne siedem lat, wielokrotnie dłużej. Co to oznacza? Czy siedem razy więcej, aniżeli powinni być karani? Wcale nie. Cóż to zatem znaczy?

Wierzymy, że to oznacza, iż Bóg zamierzył karać ich za grzechy przez siedem symbolicznych lat. Ile to jest? Zgodnie z Biblią rok symboliczny reprezentuje 360 lat. 360 dni zawiera rok księżycowy. Gdy zastosujemy metodę proroczą "dzień za rok" (Ezech. 4:6), otrzymamy długość symbolicznego roku – 360 lat. Siedem kroć, czyli siedem razy po 360 lat daje w wyniku 2520 lat. Odkąd liczą się te lata? Zaczęły się one w tym czasie właśnie, gdy Pan Bóg odebrał koronę Sedekiaszowi. A do jakiego czasu prowadzą? Do czasu kiedy Mesjasz ma objąć swoje królestwo. Kiedy to się stanie? Według naszego zrozumienia, moi drodzy bracia i siostry, Sedekiasz utracił swoją koronę w roku 606 przed naszą erą. Według naszej najlepszej wiedzy i wiary, owe 2520 lat liczone od roku 606 p.n.e. wygasną w październiku 1914 roku. Teraz więc, jeżeli ktokolwiek mógłby jeszcze coś zmienić, niech zmieni. Nie znaleźliśmy dotąd nikogo, kto mógłby to uczynić.
 
Nie mówimy, że jest to niezawodnie prawdziwe, lecz nie widząc w tym nic błędnego sądzimy, że odpowiednim czasem, aby Chrystus otrzymał władzę nad światem jest październik 1914 roku. Być może to obliczenie nie jest akuratne, lecz myślę, że nie może być dużej pomyłki. Nie wydaje się to prawdopodobne.
 
 
? ? ?
 
 
Pan Jezus przyszedł po raz drugi (1874), z tytułem króla, jako generał Boga Jahwe, a jednym z jego pierwszych zadań miało być usunięcie z tronu uzurpatora, "boga" i "księcia tego świata", Szatana (1 Kor. 4:4; Jan 12:31). Przez czterdzieści lat trwało przygotowanie rewolucyjnej armii, tzw. "armii Pana" (Izaj. 13:4), zanim mogła być ona skierowana przeciwko królestwom tego świata, twierdzom, na których zasadzała się szatańska władza. Atak nie mógł nastąpić wcześniej, aż dobiegło końca dozwolenie Boże na panowanie narodów nad światem, aż wygasły tzw. "Czasy Pogan". Czasem, w którym to dozwolenie wygasło zbiega się z końcem "siedmiu czasów" kary narodowej dla Żydów.
 
 
? ? ?
 
 
Były to lata, w których Żydzi ponosili karę za swoje grzechy. One nie odnoszą się do innego karania. A jak otrzymali to główne karanie, to za odrzucenie Jezusa utracili narodową egzystencję i od roku 70 n.e. nie mieli już żadnej. I nie będą mieli żadnej do dnia, aż z zachwytem powiedzą: "Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim (Jehowy)".
 
Żydzi będą radzi Go ujrzeć. Skąd wiemy, że tak będzie? Biblia mówi, że zamierza On wylać na nich ogień, biblijny symbol ucisku. "Wyleję na dom Dawidowy i na obywateli Jeruzalemskich Ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na Mnie, którego przebodli". (Zach. 12:10). Patrzeć będą oczami zrozumienia, podobnie jak my patrzymy. Czy wy widzicie Go? Tak. Czy wy widzicie Jezusa? Tak. A czy Żydzi nie mogą widzieć również? Tak. I do tego, jak wierzymy, ma On doprowadzić. Uważamy, że jedną z pierwszych rzeczy nowego porządku rzeczy będzie wylanie na nich ich działu błogosławieństw. Oczy ich zostaną otwarte, aby rozpoznali Tego, którego odrzucili około dziewiętnaście stuleci temu.
 
Patrząc z innego punktu widzenia, Jezus w Swoim proroctwie powiedział: "Będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią Czasy Pogan" (Łuk. 21:24). Czy Jerozolima była deptaną przez pogan za Jego czasów? Tak. Czy żydzi nie byli pod władzą Rzymu? Byli. A zatem, jeśli Jerozolima miała być deptana przez pogan, aż Czasy Pogan wypełnią się, to czy to nie sugeruje, że istnieją jakieś określone czasy pogan? Tak jest. Co więc to znaczy? Czy Pan Bóg nie oddał świata poganom na jakiś czas?
 
Tak. Skąd to wiesz?
 
Pan Jezus tak powiedział i możecie udać się do Biblii i znajdziecie w niej dowód. Pan Bóg odjął królestwo od Sedekiasza i zabrał mu koronę. Wtedy po raz pierwszy uznał On rządy pogańskie.
 
Udowodnij to.
 
Jest to wystarczająco łatwe.
 

 
Pamiętacie Nabuchodonozora, króla Babilonu, który użył swej potęgi do obalenia Sedekiasza i całkowitego zniszczenia Jerozolimy. Uprowadził wtedy wielu do niewoli. Było to rozpoczęcie tego okresu – obalenie korony, a to nam jasno pokazuje, gdzie z Boskiego punktu widzenia odeszła władza. W tym celu Pan Bóg dał wizję i jej interpretację. Przypomnę wam to. Osiemnaście lat przed tym, gdy królestwo zostało odjęte od Sedekiasza pewien młodzieniec z szlachetnej rodziny żydowskiej był wraz z innymi wzięty do niewoli. Tym młodzieńcem był Daniel. Wliczono go w poczet mędrców babilońskiej krainy, aby odebrał specjalną edukację i przywileje. Był on w Babilonie przez osiemnaście lat.
 
Kiedy więc przyszedł czas, jaki został przedstawiony w sennej wizji, król obwieścił, że miał sen i wezwał wszystkich mędrców, aby się rankiem stawili. Kiedy przybyli, król powiedział im o swoim nocnym śnie, który był bardzo interesujący i zagadkowy, ale najbardziej tajemnicze było to, że sen minął a on nie zdołał go zapamiętać. Zażądał więc od przybyłych, aby opowiedzieli mu ten sen i wyjaśnili, co on oznacza.
 
Mędrcy odpowiedzieli na to, że nigdy dotąd żaden król nie wymagał od swoich mędrców podobnej rzeczy i że jeżeli on opowie im swój sen, to oni wtedy dadzą mu jego wytłumaczenie. Król odpowiedział im, że łatwo mógłby wyobrazić sobie kogoś, kto poda jakieś wytłumaczenie snu, który mu wpierw opowiedziano. Jeżeli tylko posiadają boską moc, powinni być w stanie przytoczyć sen i podać jego wyjaśnienie. "Jeżeli nie będziecie mogli tego dokonać, zgładzę was jako oszustów. Pozwoliłem wam bowiem na łączność z bogami, której faktycznie nie macie".
 
Mędrcy babilońscy przerazili się. Kiedy Daniel usłyszał o tym (jak się wydaje nie był z nimi przed królem), rzekł do króla, "Dlaczego w tej sprawie jest taki pośpiech? Jeżeli pozwolisz, aby dano nam trochę czasu, to jest Ten, który jest w stanie odpowiedzieć królowi, powtórzyć mu sen i podać jego wyjaśnienie. Jest to Bóg, któremu ja, Daniel, służę".
 
"Bardzo dobrze, czas będzie przyznany". W oznaczonym czasie Daniel stawił się przed królem i opowiedział mu jego sen.
 
 

 
 
Dobrze ten sen pamiętacie. "Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi [stopy] po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi [stopy] z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, któty uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię" (Dan. 2:31-35).
 
 
"Dobrze to powiedziałeś" – rzekł król – "Taki dokładnie był mój sen. Teraz więc daj mi jego wyjaśnienie". Daniel zatem kontynuował: "Tobie Bóg Niebieski dał królestwo, moc, potęgę i sławę". Te rzeczy pochodziły od Boga. "Ty jesteś tą głową złotą", królem nad królami. W tym wielkim posągu przedstawiony jesteś jako pierwszy.
 
Posąg ten wyobraża wszystkie rządy pogańskie, jakie kiedykolwiek miały sprawować władzę nad ziemią. Reprezentuje to okres pomiędzy czasem, gdy Bóg odjął figuralne królestwo a czasem, gdy On je przywróci.
 
Opis posągu pokazuje nam, że jego głową było królestwo babilońskie, następnie była Medo-Persja, potem Grecja, a ostatnim w kolejności było Święte Cesarstwo Rzymskie, wyobrażone przez golenie żelazne i stopy żelazne pomieszane z gliną. Żelazo nóg, jak to rozumiemy, wyobraża władze państwowe. Cesarstwo Rzymskie dotąd egzystuje, choć nie w tej formie w jakiej pierwotnie było rozpoznawane, lecz faktycznie było to połączenie kościoła z państwem. Te dwie jednoczące się władze starały się rządzić Europą i całym światem, choć na ogół brak było faktycznego zespolenia żelaza (władza świecka) i gliny (władza kościelna). W niektórych miejscach przewagę ma żelazo, w innych zaś glina. Żelazo, które jest wytrzymałe, zwykle dominuje. Glina, odpowiednio, wyobraża w tej mieszaninie władzę kościelną. Czyż nie jest ona, że tak powiem, sfałszowaniem kamienia? Innymi słowy, władza ta w połączeniu z władzą cywilną rości pretensje, że jest królestwem Bożym, że zamiast uderzyć w posąg i zniszczyć go, sam kamień przybrał boski charakter i rządził.
 
Wielcy królowie europejscy dzisiaj, praktycznie wszyscy z nich, roszczą pretensję, że są one królestwem Bożym, a jednak że są władzami cywilnymi. Z jednej strony sprawują władzę wraz z ziemskimi królami, z drugiej zaś mienią się być królestwem Bożym. Takie królestwa utrzymują, że cesarz Franciszek Józef panuje z Bożej łaski, cesarz Wilhelm również, car Rosji... itd. Żyjemy w czasach tych królów, którzy są reprezentowani przez stopy, szczególnie przez palce.
 
Co jest następnego w porządku? Następną rzeczą według Biblii, jest rozbicie całego posągu na kawałki. Ma on stać się "jako plewy na klepisku w lecie" i być zupełnie usunięty. Biblia mówi: Wybierz komu chcesz służyć i komu wierzyć. Myślę, że nauczyliśmy się kłaść naszą ufność w Słowie Bożym. Wierzymy w to, co ono mówi nam, bez względu na to, co mówi komu innemu. A właśnie Słowo Boże mówi, że kolejną rzeczą jest uderzenie posągu przez kamień. Po tym uderzeniu kamień ma się stać wielką górą i wypełnić całą ziemię. Ja wierzę tylko w to, o czym mówi Biblia. Dla was nie potrzebuje stanowić to żadnej różnicy jak ja wierzę, ale raczej to, co mówi Słowo Boże. Jesteśmy prowadzeni Słowem Bożym a nie jedni przez drugich. Mieliśmy wystarczająco dużo złych doświadczeń, gdy próbowaliśmy podążać za ludźmi. Nie naśladujemy ludzi lecz Boga.
 
Te rzeczy są pewne. Tak Pan powiedział. Bez względu na to, czy uderzenie posągu nastąpi w roku 1915, czy nie. Tylko Bóg wie. Jednak według najlepszej wiedzy jaką czerpię z Biblii, będzie to czas, w którym spodziewać się będziemy uderzenia posągu w stopy. Dlaczego mówimy, że w 1915, a nie w 1914 roku? Dlatego, że tym pogańskim rządom wyobrażonym przez posąg, to jest Babilonii, Medo-Persji itd., przydzielono miejsce, aby je zajmowały przez pewien szczególny okres, to jest między czasem odjęcia korony od króla Sedekijasza, a czasem ustanowienia królestwa Mesjasza. Cały ten czas one musiały mieć.
 
To tak, jak udzielona wam dzierżawa. Jeżeli otrzymaliście dzierżawę kończącą się w październiku 1914 roku, to gdy tylko ona wygasła, nastał dla was czas, aby zajmowaną nieruchomość opuścić. Przypuśćmy, że nie wiedzieliście, że wasza dzierżawa wygasła; trwała długo, więc zapomnieliście, że termin upłynął 1 października 1914 roku. W dalszym ciągu budujecie, sadzicie i odnawiacie, jakbyście spodziewali się w tym miejscu pozostać na zawsze. Lecz wasza dzierżawa przecież wygasła; czego zatem moglibyście się spodziewać? Otrzymalibyście wpierw jakieś zawiadomienie, abyście się wyprowadzili. Przypuśćmy, że nie uczyniliście tego? Wtedy zostalibyście usunięci.
 
Czasy Pogan rozumiemy w ten sposób, że Pan Bóg dał poganom dzierżawę wtedy, kiedy odebrał królestwo Izraelowi według ciała. Rzekł On do Pogan: Daję wam dzierżawę czyli sposobność, abyście wzięli sprawy świata w swoje ręce i przekonali się, czy zdołacie dokonać takich rzeczy, które zapewnią światu pokój.
 
Chcemy tu zaznaczyć, że niektóre z tych pogańskich narodów uczyniły wiele wspaniałych rzeczy. Gratuluję wielom z nich za świetne dokonanie tego wszystkiego, czego mogliśmy się spodziewać po tych wszystkich bestialskich przecież rządach, a co one uczyniły najlepiej jak umiały. Kto mógłby wyprowadzić doskonałość z rzeczy nieczystej? Co my dziś myślimy, zbliżając się do końca Czasów Pogan, trwających 2520 lat, które rozpoczęły się w roku 606 p.n.e., a wygasają w październiku 1914 roku? Czy rządy te sprowadziły wiecznotrwałą sprawiedliwość? Nie. Czy przyniosły szczęście dla świata? Nie. Czy sprowadziły to, co mogłoby być pragnieniem wszystkich narodów? Nie. Na co zatem możemy mieć nadzieję? Na to, co Bóg oświadczył, że zaprowadzi, a królestwo Mesjasza to przywiedzie dla całej ludzkości – "pożądanie wszystkich narodów".
 
Czy którykolwiek z narodów gotów jest usunąć się? Nic słyszałem o żadnym. Czy one nie wiedzą, że Czasy Pogan wygasły? Nie myślę. Czy Prawda nie rozeszła się szeroko po świecie? Tak, ale dla świata wydaje się ona głupstwem. Gdyby któryś z cesarzy usłyszał o Czasach Pogan, zaśmiałby się. Podobnie uczyniłby król Anglii lub car Rosji. Nawet cesarz Wilhelm dobrze by się uśmiał na myśl, że Pan Bóg miał cośkolwiek do czynienia z lepszym rządem, niż jego. Jak Pan Bóg mógłby mieć jakiś lepszy?
 
Tym panom naturalnie przychodziłoby do głowy, że Pan Bóg z ledwością mógłby wybrać lepszego króla lub władcę niż są teraz na urzędzie. Wszyscy ci ludzie są niedoskonali i wszyscy działają mniej lub bardziej pod wpływem złudzenia i fałszywych nauk przeszłości. Są tak oszołomieni i słabi, że nie mogliby czynić lepiej, gdyby ich nie pouczyć.
 
Ich dzierżawa się skończy, a Bóg, który jej im udzielił, odbierze rzeczy znajdujące się pod Jego kontrolą i ustanowi królestwo będące w rękach Mesjasza, o które Pan Jezus kazał się modlić: "Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja na ziemi tak, jako jest w niebie".
 
Czego więc Brat Russell się spodziewa w październiku 1914 roku? Spodziewam się że październik przyjdzie, a królowie ziemi – Poganie – wcale wiedzieć nie będą, że ich dzierżawa wygasła. Co wtedy? Niczym grom z jasnego nieba zacznie się pokazywanie tym królom, że nowy Władca obejmuje władzę nad światem. Jak się to stanie? Nie znam szczegółów. Widzę zaledwie zarys. Najpierwszą rzeczą z porządku będzie zamanifestowanie Królestwa Bożego. Jak? Przez ujawnienie, podanie do wiadomości. Co masz na myśli? Oznacza to Epifanię. Chrystus Pan jest tutaj obecny i będzie w dalszym ciągu przez tysiąc lat. Jego Paruzja nie skończy się w tych czterdziestu latach.
 
 
? ? ?
 
 
Wojna, która zgodnie ze spodziewaniami wybuchła w 1914 roku miała tak wielki zasięg, pochłonęła tak wiele istnień ludzkich i spowodowala tak wielkie zniszczenia, że nazwano ją pierwszą wojną światową. Władza pogan zaczęła się gwałtownie kruszyć. Ten symboliczny wiatr z wizji Eliasza wstrząsający górami, wiatr wojny sprawił, że trzy potężne cesarstwa europejskie (góry) legły w gruzach. Polityczni przywódcy i komentatorzy dali wyraz swoim opiniom, że era pokoju i stabilizacji minęła bezpowrotnie.

"Ostatnim całkowicie 'normalnym' rokiem w historii był rok 1913, przed wybuchem pierwszej wojny światowej".
 
Washington D.C. "Times-Herald" z 13 marca 1949

 
"W roku 1914 zakończył się świat, który wówczas znano i uznawano. Ten rok bardziej niż którykolwiek przed nim lub po nim można uznać za rok przełomowy dwudziestego wieku".
 
James Cameron, pisarz angielski, autor książki pt. "1914"

 
"Pierwsza wojna światowa wywołała znacznie większą zmianę w historii. Zamknęła długą erę powszechnego pokoju i zapoczątkowała nowy wiek, wiek gwałtu, w którym druga wojna światowa była tylko epizodem. Od roku 1914 świat przybrał nowy charakter: charakter międzynarodowej anarchii".
 
H.R. Trevor-Roper, historyk angielski, 1 sierpnia 1954
 

"Jeżeli był kiedykolwiek rok, w którym się skończyła jedna era, a rozpoczęła druga, to był nim rok 1914. W tym roku skończył się stary świat, w którym jeszcze się było można czuć bezpiecznie i rozpoczęła się nowa era, którą cechuje codzienne zagrożenie naszego bezpieczeństwa".
 
A.L. Rowse, historyk i biograf, Oxford, 28 czerwca 1959

 
"Świat, jakim go ludzie znali (...) już nie istnieje, a w dniach od 28 lipca do 4 sierpnia 1914 przywódcy i narody ogłosili wyrok śmierci (...) Pierwsza wojna światowa zaznaczyła koniec Złotego Wieku i zapoczątkowała wojnę totalną".
 
H. W. Baldwin, amerykański komentator wojskowy, 26 lipca 1964

 
"Wygląda na to, że gonimy od jednego incydentu do drugiego. Nagle wybucha nowy konflikt i ludzie giną. Od roku 1914 załamały się wielkie imperia, a narody, które wówczas nie odgrywały prawie żadnej roli, wywołują dzisiaj problemy o zasięgu światowym (...) Próbowaliśmy już wojny, ustępstw, dobroczynności, dyplomacji, Ligi Narodów, i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszystko zawiodło (...) Nie ulega wątpliwości, że [w roku 1914] stało się coś, co zmieniło bieg (...) życia. Ta zmiana nie jest zmianą na lepsze".
 
"New York Journal-American" z 24 stycznia 1952

 
Następne uderzenie we władzę pogan nastąpiło po 20 latach. Papiestwo i kraje kapitalistyczne mniej lub bardziej jawnie sprzyjały hitlerowskiemu najazdowi na ZSRR w nadziei, że zgniecie on rewolucyjne zarzewie. Zawiedli się jednak, bo Hitler przegrał i tylko otworzył puszkę Pandory. Armie komunistyczne otrzymały moralną legitymizację i rozpoczęły zwycięski rewolucyjny pochód, który Eliasz widział w symbolicznej wizji jako trzęsienie ziemi.

Ostatnią fazą wizji Eliasza był niszczycielski ogień, działanie przedstawione we śnie Nabuchodonozora jako uderzenie posągu w stopy. Miał to być czas Epifanii (zajaśnienia) obecności Chrystusa, której C.T. Russell spodziewał się już w 1914/15 roku. Musiało jednak upłynąć kolejnych kilkadziesiąt lat zanim dojrzały warunki do uderzenia władzy pogan kamieniem triumfującej władzy Chrystusa, obrócenie tej władzy w popiół przez ogień anarchii. W latach sześćdziesiątych i siedemdzisiątych ubiegłego stulecia proroczy ruch chronologoiczny w Polsce wykazywał stanowczo, że rok1980/81 sprowadzi czas Epifanii Pana, czas Ucisku Wielkiego.

Na krótko przed tym czasem, wciąż słabnące władze pogan zdobyły się na jeszcze jeden rozpaczliwy opór. W imię zachowania pokoju i bezpieczeństwa, kosztem niezwykłych kompromisów politycy sklecili ostatnią formę władzy Pogan, pokazaną przez stopy z żelaza i gliny. Już dawno odczytano obrazowość tej mieszaniny jako obserwowaną na scenie politycznej współpracę władz świeckich i klerem. Teraz jednak, między jesienią roku 1977 a wiosną roku 1981 miało miejsce szczególne wypełnienie obrazu. Dla politycznej korzyści obu stron, świeckie, ateistyczne władze dziesięciu członkowskich krajów RWPG (palce) nawiązały ścisłą współpracę z Kościołem Rzymsko-katolickim (glina). Wiosną 1981 roku kamień uderzył w stopy posągu, sojusz rozpadł się, o czym zaświadczyły strzały zamachowca na Placu św. Piotra. Cały posąg władzy pogan zaczął się rozpadać, świat zaczęła ogarniać pożoga anarchii.
 
 
? ? ?
 
 
Wszyscy inni nie są jeszcze świadomi tych rzeczy. "Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył".
 
Następnym w porządku będzie objawienie (Apokalupsis). Jak to będzie? "Mam myśl" ktoś powie. "Myślę, że Chrystus przyjdzie i zasiądzie na okręgu niebios i ujrzy Go wszelkie oko, i wszyscy popadają, będą płakać i wyć z bólu". Wcale nie tak. Myślę, drodzy przyjaciele, że sposób, w jaki Biblia przedstawia tę sprawę jest tego rodzaju: "Będzie On objawiony w ogniu płomienistym, niosąc pomstę". Co to znaczy? Wielki system sądów zacznie się w tym czasie. Ogień płomienisty, jest zewnętrzną manifestacją sądu. Dlaczego mówisz, ogień? Ponieważ Biblia używa tego wyrazu jako symboliczne określenie. Tak jak Pan powiedział, że ogniste doświadczenia mają was próbować, i że złoto wypławiane jest w ogniu. Słowa, "będzie On objawiony w ogniu płomienistym, niosąc pomstę" odnoszą się do świata, nie do Kościoła.
 
Czy to nastąpi po październiku 1914 roku? Tak. Jak długo to potrwa? Tego nie wiem. Czy masz jakieś przypuszczenie? Domysły są rzeczą bardzo niebezpieczną, a jeżeli już uczynię jakieś przypuszczenie, to podam wam z jakiego powodu. W tym przypadku widzieliśmy paralelę w zakończeniu Wieku Żydowskiego. Jerozolima została zniszczona w 70. roku. W równoległości, nastąpi zakończenie Wieku Ewangelii, przyjdzie chrzest ucisku, elementy zaczną się topić od płomienistego gorąca, elementy kapitalistyczne, jak i wszystkie inne, świat cały stanie się jak rozpalony piec, ręka każdego podniesie się przeciwko jego bliźniemu. To jest to, co Pismo Święte o tym mówi. Ogień ten przyjdzie na ludzi zupełnie w naturalny sposób. Jest to ich własny ogień, jaki sami rozniecali. Stanie się tak dlatego, ponieważ ludzie nie żyli odpowiednio do udzielonych im sposobności.
 
Biblia wskazuje, że takie warunki nastałyby już dawno temu, gdyby Pan Bóg nie powstrzymywał biegu wypadków. Gdy nastąpi właściwy czas, Pan Bóg nie będzie dłużej powstrzymywał czterech symbolicznych wiatrów, a pożar, jaki wtedy wybuchnie będzie gruntowny, szybki i straszny. Pan Jezus zapowiedział, mówiąc o tym czasie: "Gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni".
 
Co znaczy, ze względu na wybranych? Co z nimi? Wybrani będą ustanawiać Królestwo i to powstrzymają. Oni będą ingerować i wyprowadzą porządek z tego zamieszania.
 
 
? ? ?
 
 
Wzmianka o czterech wiatrach znajduje się m.in. w proroctwie Ezechiela (37:9) oraz w Objawieniu (7:1-3).

Pierwszy przypadek dotyczy Izraelitów według ciała. Współczesny prorok Ezechiel, czyli lud Boży w czasie Paruzji Pańskiej, mówił do suchych kości (trwających w beznadziei żydów), że te kości ożyją i powstanie niepodległe państwo. Ta faza wypełniła się do roku 1948. Ale nie na tym koniec. Warunkiem koniecznym, aby społeczność izraelska stała się żywym organizmem w oczach Bożych, jest uznanie przez Izraelitów, że Jezus z Nazaretu był Mesjaszem. Nie jest to możliwe, aby ten końcowy etap dokonał się ewolucyjnie. Biblia zapowiada, że taka zmiana nastawienia dokona się w warunkach skrajnego zagrożenia ze strony otaczającego świata i cudownego wybawienia przez Boga.

W związku z tym współczesny Ezechiel przemówił po raz drugi, kierując się do ducha, aby ten duch przyszedł od czterech wiatrów i ożywił "martwych" Izraelitów (37:9,10). Tę część proroctwa wypełnił ruch badaczy Biblii w Polsce (1967-1981). Otrzymawszy dalsze światło prorocze od Pana, ruch ten ogłosił, że z końcem Wysokiego Powołania (1977) cztery wiatry ziemi zostaną rozpuszczone, a ich działanie zacznie wywoływać dziejowy huragan, ucisk wielki, anarchię, Armageddon. Jaki ma to związek z Izraelem? Już pastor Russell wyraził zdanie, że ostatnia bitwa Armageddonu toczyć się będzie w Izraelu. Tam nieprzyjaciele narodu wybranego legną pokotem i tam Pan Bóg "wyleje na dom Dawidowy i na obywateli Jeruzalemskich ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na Tego, którego przebili" (Zach. 12:10). Tak wyglądać miało działanie czterech wiatrów względem Izraela według ciała.

Z kolei, wzmianka o czterech wiatrach w księdze Objawienia dotyczy skompletowania klasy Izraela duchowego. Według chronologii biblijnej komplet klasy Kościoła (144 000 wybranych) osiągnięty został w jesieni 1977 roku. Kościół został zapieczętowany, Wysokie Powołanie ustało. Jakie były zewnętrzne okoliczności zamknięcia Wysokiego Powołania?

Jest powiedziane, że cztery wiatry były do czasu trzymane na uwięzi przez czterech aniołów. Zostało zrozumiane, że czterech kowali, cztery zaprzegi (Zach. 1:20; 6:1-7), czterech jeźdźców, czterech aniołów (Obj. 6:2-8; 9:15; 7:1) reprezentuje niszczycielski ruch komunistyczny w jego czterofazowym programie działania: (1) rewolucja, (2) dyktatura proletariatu, (3) socjalizm, (4) komunizm). Czterej aniołowie otrzymali rozkaz aby do pewnego momentu nie puszczali z uwięzi czterech wiatrów i nie szkodzili w ten sposób ziemi i morzu. Co to oznacza?
 

 
 
W wyniku drugiej wojny światowej, komunizm nabrał ogólnoświatowego znaczenia, a jego zwycięskie działanie rozerwało społeczność świata na konserwatywną symboliczną ziemię i rewolucyjne morze. Wzajemne starcie obu tych żywiołów oznacza Ucisk Wielki. Ucisk ten miał był być powstrzymywany aż do czasu zakończenia wyboru klasy Kościoła. Dyktatorskie władze komunistyczne, reprezentowane w wizjach przez czterech aniołów, nie tylko trzymały pod kontrolą własne społeczeństwa, ale również wpływały stabilizująco na równowagę dwubiegunowego świata.
 
W roku 1977 zaszły wydarzenia, które pokazały, że władze te zaczynają zmieniać kurs. Zaniechały ideologicznej walki, dyktatury proletariatu i nawiązały współpracę ze zwalczanymi dotąd kościołami. Przestały narzucać światu swój propagandowy kierunek, oddając polityczną inicjatywę siłom konserwatywnym. W ten sposób aniołowie uwolnili wiatry. W biblijnej symbolice wiatry rezprezentują wojny, jak również różne nauki. Bez żadnej kontroli, zderzenie ze sobą przeróżnych prądów, religijnych z ateistycznymi, prawicowych z lewicowymi itd., wywołuje wir skrajnych sprzeczności, które od gorącej walki słów prowadzą do czynnej walki, anarchistycznej, gdy "rękę jeden drugiego uchwyci, a ręka jego podniesie się na rękę bliźniego swego" (Zach. 14:13).

Tak więc, rozwiązanie czterech wiatrów (rok 1977) jest wspólnym przełomem dla obu domów Izraela, cielesnego i duchowego. Odtąd wszystko zaczęło zmierzać do ostatecznej zawieruchy Ucisku Wielkiego. W wyniku rozwiązania czterech wiatrów miało się dokonać: (1) pojednanie Izraela cielesnego z Bogiem, (2) wywyższenie do chwały prawdziwego Izraela duchowego (Mat. 24:31), (3) zniszczenie wszystkich systemów nominalnego Izraela duchowego, tzw. chrześcijaństwa.
 
 
? ? ?
 
 
Jak długo to trwało, aby ucisk jaki przyszedł na Izraela zniszczył go? Około jednego roku. Czego możemy się spodziewać teraz, po upływie czterdziestu lat? Być może jeden rok wystarczy na ten ucisk. Tylko Pan Bóg wie. My tylko przedstawiamy nasz pogląd. Spodziewam się zatem, że rok 1915 będzie bardzo surowym rokiem.
 
Gdzie wtedy będzie Kościół? Tutaj pytanie podzielcie. Daję dość luźną interpretację tego pytania a równocześnie odpowiedź na wiele innych pytań, które będą zadawane. A co z Kościołem? Nie wiem. Mogę tylko przypuszczać, a jak to wcześniej powiedziałem, przypuszczenia są bardzo niebezpieczne. Nasze przypuszczenie byłoby takie, jakie zawsze mieliśmy, że gdy Chrystus się pojawi, kiedy będzie zamanifestowany w ogniu płomienistym, to i święci objawią się z Nim. Sugerowałoby to wtedy, że już stąd odeszliśmy.
 
Inny urywek Pisma Świętego mówi: "Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli ujść tego wszystkiego" (Łuk. 21:36). To sugeruje, że święci będą wzięci, tak myślimy. To jest sugestia. Nie jesteśmy pewni. Naturalnie, sądzilibyśmy, że zebranie Kościoła byłoby przed, albo przy końcu Czasów Pogan, lecz nie jesteśmy pewni. Przywołujemy waszą uwagę do jednego z Psalmów i zawartego w nim oświadczenia. "Niech święci weselą się z chwały i cieszą się na swoich łożach. Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku: aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród narodów; aby ich królów zakuć w dyby, a dostojników w żelazne kajdany; by spełnić wyrok z góry na nich pisany. Taka jest chwała wszystkim Jego świętych" (Psa. 149:6-9).
 
W ostatnim numerze "Watch Tower", drodzy przyjaciele, wykazaliśmy kilka z tych rzeczy, które zdają się sugerować, że święci wejdą do jakiegoś rodzaju chwały już z tej strony zasłony. Nie jesteśmy pewni. Nie chcemy prorokować. Staramy się jedynie odczytać proroctwo. Nasze zdanie zawsze było takie, że nie będziemy mieli nic do czynienia z sądzeniem świata doputy, dopóki nie przejdziemy poza zasłonę. Lecz zacytowane powyżej pismo zdaje się sugerować, że pewna praca byłaby wykonana z tej strony zasłony, dlatego, że wyraz łoże zdaje się sugerować odpoczynek, a miecz Biblię, która jest Słowem Bożym. Możemy powiedzieć, że choć moglibyśmy mieć na ustach wzniośle brzmiącą chwałę Boga po drugiej stronie zasłony, to jednak nie będziemy potrzebować tam łoża do odpoczynku, ani też posiadać miecza Ducha. Z drugiej strony zasłony będziemy mieć coś doskonalszego. Te rzeczy są do użytku w obecnych warunkach. Dlatego w tym Psalmie jest coś, co zdaje mi się mówić o nagrodzie udzielonej być może już tutaj.
 
Co z tego wynika?
 
Następny wiersz najwidoczniej mówi, że oni mają uczestniczyć z wszystkimi świętymi w wykonaniu napisanych wyroków. Co to mogłoby znaczyć? To może wskazywać, że niektórzy spośród ludu Bożego pozostaną z tej strony zasłony, podczas gdy inni byliby z drugiej strony, a obie grupy byłyby jednym kompletnym ciałem przyjętym przez Pana, i mogłyby wspólnie zająć się pewną pracą, oni tam a my tu. Jest to myśl, którą moglibyśmy wysnuć z tego Psalmu.
 
 
? ? ?
 
 
Powyższe słowa C.T. Russella odnośnie Psalmu 149 zostały potwierdzone przez fakty. Z końcem Wysokiego Powołania (1977), tuż przed epifanią paruzji Chrystusa, lud Boży otrzymał wielki przywilej wydania doniosłego świadectwa – ogłoszenia sądów Bożych na systemy starego świata. Obwieszczono, że od wiosny 1981 roku rozpoczyna się Ucisk Wielki (anarchia), który całkowicie obali Babilon mistyczny, Chrześcijaństwo, i wszystkie systemy, na których opiera się władza "księcia tego świata", Szatana. Oprócz Psalmu 149, dzieło to zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym m.in. przez trąbienie hufców Gedeona, uderzenia Jordanu przez Eliasza, wypłatę "grosza" z przypowieści Pana, czy też ponowne prorokowanie klasy Jana (Obj. 10:11). Bez tego świadectwa ludzie światowo mądrzy byliby skłonni uznać coraz bardziej dramatyczne wydarzenia w świecie za przypadkowy bieg wypadków, tylko kolejny obrót koła historii.
 
 
 
? ? ?
 
 
Jest tego rodzaju możliwość, a ja jedynie trzymam moje oko wiary i zrozumienia otwarte aby obserwować. Nie twierdzę, że to tak jest, bo jesteśmy w miejscu, gdzie nie wiemy. Nasza wiara jest silna, ale czy wszystkie nasze spodziewania odnośnie zmian spełnią się do 1 października, lub rok później, tego nie wiem, lecz ufam, że jakąkolwiek jest Boska wola względem was, jest ona również waszą wolą. Cokolwiek jest wolą Bożą względem mnie, jest też moją wolą. A jeżeli Bóg ma coś poza tym, co pomyślałem, będę bardzo zadowolony, gdy Jego wola się wypełni. Czy i wy czujecie się tak samo? Jestem pewny, że tak.
Rozumiem, że na tej konwencji znajdują się niektórzy z drogich przyjaciół, których wiara jest niepewna i oni mają ochotę na wyprzedaż. Chciałbym ich znaleźć. Jak dużo żądacie za to, co otrzymaliście? Policzcie wszystko, co otrzymaliście. Co za to żądacie? Powiedzcie słowo. Czy weźmiecie tysiąc dolarów?
 
Odpowiedź słuchaczy: Nie.
 
Czy wzięlibyście milion dolarów? Nie.
 
Czy wzięlibyście cały świat? Nie, nie.
 
W każdym razie macie wielką okazję. Cokolwiek nadchodzi, macie mimo to dobrą okazję. Chwytacie i oceniacie to, co Jezus powiedział nam o perle wielkiej wartości - bezcennej perle. Sprzedajcie wszystko, co macie, aby tę perłę zdobyć. Już raz sprzedaliście swoją własną wolę i teraz nie macie nic do powiedzenia, czy Boski plan wypełni się w październiku 1914 roku, czy w roku 1940. To nie jest naszą rzeczą. Daliśmy Panu wszystko. To już do Niego należy.
 
KPiO, str. 68
 
? ? ?
 
 
Jak wyżej wspomniano, od czasu założenia ruchu Badaczy Pisma Świętego w USA (1874-1914) ich ostateczne spodziewania skupiały się na roku 1914/15. Światła poza ten rok Pan Bóg wówczas nie udzielił. Wspomniany rok potwierdzała dodatkowo odkryta tajemnica wieku jedynastu lat zwierząt, które Abraham ofiarował na Boże polecenie. Znajdował się w niej klucz, wskazujący na to, że w roku 1915 będzie udzielona znacząca odpowiedź na pytanie Abrahama, "po czym poznam, że ją [ziemię] odziedziczę". (Patrz Komentarz do 1 Moj. 15:9).

 


 
W latach 1967-1980, gdy przyszedł czas, aby pochodnia prawdy na czasie oświetliła dalszą drogę ludu Bożego, "klucz jedynastu lat" pokazał prorocze wydarzenia na całe sto lat naprzód. Zrozumiano wówczas, że równoległość śmierci Abrahama, w wyniku której Izaak (typ na Chrystusa) stał się pełnym dziedzicem dóbr ojca, przyniesie szerokie rozwinięcie planu Bożego. Scenariusz tych wydarzeń został potwierdzony przysięgą samego Pana (Obj. 10:5,6).
Logika obserwowanego biegu wydarzeń na świecie zdaje się potwierdzać, że proces anarchii rozwijający się od małych początków w roku 1980/81 roku wejdzie wkrótce w kulminacyjną fazę, by wreszcie otworzyć szeroko drogę do założenia na ziemi chwalebnego Królestwa Chrystusa.Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball