TrzyBiada.pl
12
MAR
0
1.7K
Lubię to
 
 
BIADA TRZECIE

 
I siódmy anioł zatrąbił wspaniały,
     I wielkie głosy na niebie się stały:
"Nastało nareszcie Pana naszego
     Nad całym światem tym królowanie
I potężnego Pomazańca Jego;
     Na wieki wieczne Jego panowanie".
 


 
 
A starcy – jak było w widzeniu onym,
     Siedzący na tronach swych przed Bożym tronem
(Zaznaczyć chciałem:
     Dwudziestu czterech ich wówczas ujrzałem)
Na swe oblicza przed Stwórcą padali
     I pokłon głęboki tym Bogu oddali,
Mówiąc: "Dzięki Ci Panie Boże Wszechmogący,
     Który jesteś i byłeś – (zawsześ istniejący)
Żeś przejął władanie,
     Zaczął królowanie;
I nastał narodów gniew popędliwy,
     I gniew rozgorzał twój sprawiedliwy,
I czas umarłych, by byli sądzeni
     Po całej ziemi,
Byś oddał zapłatę prorokom twoim,
     Tobie służącym i świętym swoim,
Bojącym się twego imienia wszelkim
     Małym i wielkim,
I abyś wytracił snadnie złe plemię
     Co psuje ziemię".

Potem Świątynia się otworzyła;
     Świątynia Boża, co w niebie była.
A Skrzynia Jego Przymierza Świętego
     Widoczna była w Świątyni Jego.
 


 
 
I błyskawice wówczas się stały,
     Głosy i gromy wnet zahuczały,
A potem ogromnie zatrzęsła się ziemia.
     A grad ogromny dokończył zniszczenia.
 
Z powyższych wersetów, zaznaczyć wypada,
     Że siódme trąbienie i trzecia biada
Ujęcie władzy sygnalizuje
     Pańskiej nad światem
Wielkiej – a zatem,
     Kto dobrze rzecz tę analizuje,
Ten radość odczuje,
     Jako dwudziestu czterech starców onych
Było nadzwyczaj zadowolonych.
     
 
Starcy, co na swych tronach siedzieli
     I miejsca wokół stolicy swe mieli,
Uosobieniem proroków byli,
     Co o Królestwie z dawna głosili.
To byli mężowie niedocenieni,
     Lecz duchem Bożym byli natchnieni,
Bo o Chrystusie z dawna pisali;
     O Głowie i Ciele prorokowali –
O ich ofierze, cierpieniach, ale
     Wielkiej Chrystusa potem też chwale.
Oni na ziemi pielgrzymowali
     I do ojczyzny lepszej zdążali,
Którą w widzeniach oglądać im dano
     I powiedziano,
Że gdy Bóg z Mesjaszem nad światem władnie,
     To stary świat padnie,
Bo gniew narodów i gniew też Pana
     Ucisk ogromny sygnalizuje;
To trzecia biada, co następuje,
     Co na sam koniec jest zgotowana.
I tajemnica się Pańska dokona,
     Do czasu zamknięta, lecz otworzona
Będzie, jako świątynia, co tajną była
     Lecz tajemnicze swe wnętrze odkryła.
(Jak czasu dawnego przy śmierci Pana
     Świątyni zasłona też rozerwana
Była od góry do dołu samego,
     Uwidaczniając wnętrze onego,
Miejsca Najświętszego,
     Gdy potem przyszło ziemi trzęsienie
I skał kruszenie...)
 
A błyskawice, głosy i gromy
     Ziemi trzęsienie i grad zrzucony
To są symbole umiejętności
     Kłótni – walk – złości
I gruntownego narodów zachwiania
     I zrujnowania.
A prawda jak grad ów reszty dokona,
     Bo na ostatku zwycięży ona.
 
 
* * *

 
Potem świat dozna szczęścia i radości,
     Bo kiedy "słońce sprawiedliwości"
Wzejdzie nad ziemię, wnet zło ukróci,
     I żywot wieczny na nowo przywróci
Stracony w Adamie – w Panu odkupiony;
     Plan taki w Biblii jest wystawiony!
 
Nastanie czas wielkiej odnowy świata.
     Gdy ziemska społeczność scali się i zbrata.
Nie będzie ludu tam zbuntowanego,
     Jak groźne fale morza wzburzonego.
Przeminą czasy posępne i marne,
     Jak sny co przeszły straszne – koszmarne.
A ludzkość grzechem, choć zdewastowana,
     Znów się odrodzi – będzie chwalić Pana.
Ludzie wnet pojmą swą nicość snadnie,
     Gdy wszelkie dzieło rąk ludzkich upadnie.
Wnet zrozumieją, jak myśl ta jest droga:
     "Bez Pana Boga nie dojdziesz do proga";
"Nade wszystko miłuj ty Boga swego,
     A brata – bliźniego, jak siebie samego".
 
Tam nie natura, lecz Bóg będzie czczony
     On wielki Stwórca i błogosławiony
Bóg wszego świata,
     Który narody scali i zbrata
W Królestwie Syna swego miłego,
     I Jego wiernych "stadka maluczkiego",
Któremu władza i Królestwo dane;
     W czasach odwiecznych jest przewidziane.
Najdalsze kraje ziemi Pan zawładnie,
     Gdzie słońce wschodzi i gdzie słońce padnie.
Bóg chwalon będzie na wieki wieczne,
     Takie to rzeczy są ostatecznel
 


 
 
 
 
CZERWONA JAŁOWICA

 
Oto uwagi w komentarzu do 4 Moj.19:2,3,4,6,9,11 i 19:

Jałowicę czerwoną [Biblia Gdańska: płową] ... Typ na Starożytnych Godnych;
                 kolor czerwony dowodzi, że nie byli oni bez grzechu; jałowica zamiast
                 cielca pokazuje, że nie była to jedna z ofiar Dniu Pojednania.

Na której nie było jarzma ... Wyobraża klasę osób usprawiedliwionych – wolnych
                 od Prawa Zakonu. Wprawdzie większość Starożytnych Godnych było
                 zrodzonych pod Prawem Zakonu, a zatem prawnie podlegali jego warunkom
                 i jego potępieniu z powodu niedoskonałości ciała, to niemniej jednak widzimy,
                 że Bóg usprawiedliwił ich przez wiarę, jako dzieci wiernego Abrahama.
                 "Otrzymali świadectwo przez wiarę" (Żyd.12:39).

Dacie ją Eleazarowi, kapłanowi ... Prawdopodobnie jest figurą na Apostoła Pawła.

Inny zabije ją ... Nie kapłan, co pokazuje, że ofiara ta w żadnym znaczeniu tego
                  słowa nie wyobraża ofiar wieku Ewangelii.

Przed nim [Eleazarem] ... Podkapłan (nie Aaron, który był typem na Pana Jezusa),
                  który zobaczył, rozpoznał i potwierdził palenie jałowicy, i który wziął z jej
                  krwi i kropił nią w stronę drzwi Przybytku, zdaje się dobrze wyobrażać
                  wielkiego podkapłana, apostoła Pawła, który przy pomocy Bożej (imię
                  Eleazar oznacza "Wspomożony przez Boga"), nie tylko zidentyfikował
                  dla nas ofiary za grzech Dnia Pojednania, ale również w swoich pismach
                  (Żyd. 11) wykazuje nam to, co pozwala nam zidentyfikować ofiarę
                  Czerwonej Jałowicy jako figurującej Starożytnych Godnych. 

Na wprost w stronę Namiotu Zgromadzenia ... To pokazuje, że ich życie było w
                   zupełnej harmonii z warunkami Namiotu Zgromadzenia.

Drzewo cedrowe (zawsze zielone) ... Wyobraża żywot wieczny

I hizop ... Wyobraża oczyszczenie

I karmazyn ... Wyobraża krew Chrystusa

Wrzuci w sam środek ognia ... Wrzucenie tych trzech rzeczy do środek ognia
                    sugeruje, że hańba, jaką rzucano na Starożytnych Godnych, którzy
                    bywali kamienowani, przecinani piłą, itd., i których świat nie był godny,
                    pozwoliła na to, aby zasługa kosztownej krwi, oczyszczenie przez
                    prawdę i dar wiecznego życia zostały im przypisane przez wiarę;
                    i żeby po śmierci byliby oni uznani jako oczyszczeni, usprawiedliwieni,
                    zaakceptowani.

Zbierze popiół w miejscu czystym ... Wyobraża fakt, że skutki bolesnych
                    oświadczeń Starożytnych Godnych będą zasobem błogosławieństw,
                    instrukcji i pomocy, wspierającym dzieło Restytucji.

Dotknął trupa ... Wyobraża wszelkie splugawienia śmierci Adamowej

Omyje się wodą ... Symbol prawdy

Lista świętych Starego Testamentu, jakich Apostoł Paweł wylicza w jedenastym rozdziale listu do Żydów, rozpoczyna się od Abla. Apostoł nie wymienia jednak, kto z tej klasy jest ostatnim. Uzupełnieniem wywodów Pawła są słowa Pana wskazujące na Jana Chrzciciela. Jan, według Jego orzeczenia, był największym z mężów starożytności, lecz mimo to mniejszym od najmniejszego z klasy Kościoła.

Równoległą myśl podaje Apostoł Paweł, gdy poucza, że Bóg o nas (o Kościele) coś lepszego przejrzał, aby oni (święci starożytności) bez nas nie stali się doskonałymi (Żyd. 11:40).
 * * ** * ** * ** * *
 
 
"Nie tylko wspomnienie i przykład wierności Starożytnych Godnych (figurowanych przez popiół Czerwonej Jałowicy) są mocą uświęcającą dla nas teraz, lecz w dużo większym znaczeniu będą one przydatne i staną się błogosławieństwem dla świata w ogólności w ciągu wieku Tysiąclecia. Jak już bowiem gdzie indziej widzieliśmy, Boski porządek jest ten, że ci Starożytni Godni, pomimo tego, że największy z nich będzie w mniejszej czci, aniżeli najmniejszy w Królestwie, to jednak zajmą miejsca wysokiej czci i wyróżnienia w Królestwie Bożym – jako jego agenci i przedstawiciele. Ponieważ będą oni 'Książętami po wszystkiej ziemi', agentami sądów Królestwa i kanałami jego błogosławieństw dla 'wszystkich rodzajów ziemi'.

W ten sposób wierność tych Starożytnych Godnych przedstawiona była w zgromadzonych popiołach jałowicy, jako złożone w zapasie dla przyszłego użycia wartościowe lekcji doświadczenia, wiary, posłuszeństwa, ufności itd., które, zastosowane do rodzaju ludzkiego, szukającego oczyszczenia w nadchodzącym wieku, uświęci ich i oczyści – nie bez ofiar Dnia Pojednania, lecz w związku z nimi i w oparciu o nie (Psa. 45:16)". "Cienie Przybytku", str.115, 116 (podkreślenia nasze)
 * * ** * ** * *


 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball