TrzyBiada.pl
11
MAR
0
1.9K
Lubię to

 
 
Najazd Chaldejczyków był dla Izraela ciężkim do zniesienia brzemieniem. Bóg użył najeźdźców jako swoje narzędzie do ukarania niewiernego narodu. Chaldejczycy nie rozumieli, czyje zadanie wykonują, a zatem swoje sukcesy, we własnej pysze, przypisywali sobie oraz swoim pogańskim bogom.

Podobne brzemię spadło obecnie na odstępcze i bałwochwalcze chrześcijaństwo nominalne. Współcześnie rolę Chaldejczyków spełniają komuniści, anarchiści i inne elementy radykalne, którzy służą swemu bogu – swemu rozumowi, nauce ewolucji i ateizmowi; swoje zaś zdobycze przypisują propagowanym naukom (konie) i agitatorom (jeźdźcy).

W innym miejscu Pisma Świętego Chaldejczycy nazwani zostali "szarańczą" (Joel 2:1-11; Obj. 9:2-11). Szarańcze "miały nad sobą króla, anioła przepaści, któremu było imię po hebrajsku Abaddon, a po grecku Apolijon". W języku polskim, odpowiednikiem obu tych imion jest słowo Niszczyciel. Jest godnym uwagi, iż według konkordancji, słowo Chaldejczyk, tłumaczy się: pustoszyciel – niszczyciel.

W proroczym wypełnieniu, wodzem "szarańczy" jest kierownicza partia ZSRR – "Niszczyciel" starego porządku rzeczy.

Innym wcieleniem Chaldejczyków jest Gog z proroctwa Ezechiela – wróg i najeźdźca Izraela, zgromadzonego przez Boga w swej ziemi. Napaść na Jego naród w czasach ostatecznych ma się zakończyć klęską i śmiercią Goga na górach izraelskich (Ezech. 38 i 39).

Oto komentarz do proroctwa Abakuka 1:6,8,11 (z 1884 roku):

Chaldejczyków ... Komuniści, socjaliści, nihiliści itp.

Koni ich ... Doktryny

Są prędsze ... Wskazuje na ich szybkie rozpowszechnianie.

Sroższe niż lamparty ... Pokazuje srogość tych doktryn

Jeźdźcy ich … Nauczyciele tych doktryn, przywódcy

Z daleka przyjdą ... Nauczyciele tych doktryn będą cudzoziemcami.
 
Obrócą twarze na wschód ... Wschód jest kierunkiem wschodu słońca i tutaj
                reprezentuje świt Tysiącletniego Dnia. Zastosowany język wskazuje
               więc na to, że chociaż wykonają oni [komuniści, socjaliści...] pewną
                miarę sądu na złe instytucje, to jednak nie będą w harmonii z
                prawdziwym światłem, lecz w przeciwieństwie do niego; ich misja jest
                stosowaniem przemocy. 

Wtedy ... Z powodu odnoszonych sukcesów

Odmieni duch jego ... Stanie się aroganckim i nadmiernie dumnym

Moc jest boga jego ... Nie pojmując tego, że zostali użyci jako wielka armia
                Pana do obalenia systemów ucisku, poniżenia pysznych i dokonania
               "młocki" na górach królestw, chlubić się oni będą zwycięstwem
               liberalizmu.
 

 

* * ** * ** * *
 
 
UPADEK I ODNOWA W PARTII
 
 
Rewolucyjny ruch komunistyczny przedstawiony jest w licznych obrazach i proroctwach Pisma Świętego jako czynnik przygotowywany przez Boga do ostatecznego zburzenia starego, niesprawiedliwego świata. Samson, biblijny mocarz starożytności, jest jednym z wyobrażeń tego ruchu. Filistyni czyhający na życie Samsona przedstawiają rządy państw zachodnich, pragnące za wszelką cenę unieszkodliwić groźny dla ich egzystencji system komunistyczny.

Tak jak dla Filistynów skuteczną pomocą w osiągnięciu celu była Filistynka Dalila, tak dla krajów kapitalistycznych podobną, dwuznaczną przysługę oddał Kościół rzymskokatolicki. Po kilku próbach przyczynił się on w końcu do załamania socjalizmu.
 


 

Wyłom we wspólnocie państw socjalistycznych został dokonany w Polsce, gdzie katolicyzm ma szczególnie silną pozycję. Klerykalno-robotniczy ruch "Solidarność" posłużył kościołowi jako bezpośrednie narzędzie do skompromitowania rządów PZPR, pozbawienia jej władzy i autorytetu w społeczeństwie.

Ruch "Solidarność" ukazany jest w omawianym obrazie w "niektórym człowieku", wezwanym przez Dalilę w celu obcięcia Samsonowi włosów (włosy – symbol mocy).

Przełomem był dzień 30 sierpnia 1980 roku, w którym odbyło się V plenum KC PZPR. W następstwie podjętych na tym posiedzeniu decyzji, zostały podpisane porozumienia, stanowiące faktyczną kapitulację partii wobec żądań strajkujących robotników. Rola partii upadła, a wydarzenia w Polsce okryły niesławą ruch socjalistyczny na całym świecie.

Samson pozbawiony wzroku i zdegradowany do roli więźnia pracował odtąd na usługach Filistynów. Ale, jak dalej napisane: "Potem poczęły włosy na głowie jego odrastać po owym ogoleniu". Identyfikujemy to z odnową w PZPR, która po okresie upokarzającej bezradności, nabiera coraz więcej siły i zdecydowania w działaniu. Postępowanie takie odzwierciedla jednocześnie postawę pozostałych państw wspólnoty socjalistycznej.

Triumf i radość biblijnych Filistynów nad zwyciężonym mocarzem nie trwały długo. Wprawdzie Samson nie odzyskał już wzroku i wolności, co uczyniło jego sytuację beznadziejną, wróciła mu jednak siła, której użył aby zemścić się za doznane zniewagi. "Tych, których wówczas zabił sam ginąc, było więcej aniżeli tych, których pozabijał w czasie całego swego życia".

Dzisiejsze fakty wypełniającego się obrazu romansu Samsona (komunizm) i Dalili (kościół rzymski) zapowiadają podobny finał. Spisek współczesnych Filistynów i Dalili, w połączeniu z innymi trudnościami, postawił nieodwracalnie obóz socjalizmu w sytuacji bez wyjścia. Państwa tego obozu, dysponujące wielką siłą militarną, poczują się zmuszone do desperackiej akcji odwetowej wobec swoich przeciwników. Będzie to dla "Samsona" akt samobójczy, niemniej doprowadzi on do rezultatów przewidzianych proroctwami Pisma Świętego – kompletnego zburzenia w anarchii wszystkich systemów starego porządku rzeczy.

 


* * *


* * ** * *

 
* * ** * *
 
 
 
HYMN NISZCZYCIELA

 
Międzynarodowy hymn proletariatu, tak zwana "Międzynarodówka", powstał w walkach klasy robotniczej Francji. Jako wiersz był napisany w czerwcu 1871 roku przez komunarda Eugene’a Pottier, a wydrukowany w powszechnie dziś znanej wersji w 1887 roku. Autor był współtwórcą Komuny Paryskiej, pierwszej w świecie władzy robotniczej, zatopionej we krwi przez burżuazję. Melodię do "Międzynarodówki" napisał robotnik Pierre Degeyter w 1888 roku.

Pieśń ta ujmuje główną ideę ruchu robotniczego: zburzenie starego porządku rzeczy aż do fundamentu, a na jego miejsce ustanowienie nowego, wzniesionego rękami robotników.
Po części treść "Międzynarodówki" została zrealizowana przez robotniczy ruch Rosji w obaleniu cara oraz ustanowieniu państwa dyktatury proletariatu w 1917 roku. W II Wojnie Światowej ruch burzycielski objął trzecią część ludności świata, a zgotowany jest do walki Armageddonu w latach 1981-1984 (Patrz Obj. 9:11). Do roku 1944 "Międzynarodówka" była hymnem państwowym ZSRR. Obecnie jest ona hymnem partii komunistycznej.

Niszczycielskiemu charakterowi tego hymnu odpowiada imię króla biblijnej szarańczy – "Niszczyciel" (Abaddon-Apollyon; Obj. 9:11).
 
 
 


* * *
 
 
Tekst rosyjski "Międzynarodówki," brzmi bardziej dobitnie niż przekład polski. Dotyczy to zwłaszcza strofki trzeciej:
 

Tylko my, robotnicy całego świata
Wielkiej armii pracy,
Władać ziemią mamy prawo,
Lecz pasożyty – nigdy.
Więc jeśli zagrzmi wielki grom
Nad sforą psów i oprawców,
To dla nas jednak słońce zacznie
Jaśnieć blaskiem swych promieni.
 

NIE GODZI SIĘ JEJ MIEĆ

 
Zbliżenie między rządami obozu socjalistycznego a kościołem rzymskokatolickim, obserwowane w ostatnich latach, ilustruje również historia romansu Heroda i Herodiady. [pisane w roku 1983]

Oto charakterystyka postaci w wypełniającym się obrazie:

Herod Tetrarcha Antypas ... przedstawia władze świeckie obozu
                   socjalistycznego, współpracujące z papiestwem.

Herod ... znaczy syn bohaterski. Obecni przywódcy socjalistyczni są
                   spadkobiercami walecznych rewolucjonistów.

Tetrarcha ... dosłownie: władca nad czwartą częścią. Po drugiej wojnie
                    światowej, pod kontrolą socjalizmu znalazła się czwarta część
                    ziemskiego terytorium (dokładnie 26 procent).

Antypas ... znaczy przeciw ojcu. Obecne władze marksistowskie,
                   prowadzące politykę zbliżenia do kościoła rzymskokatolickiego,
                   pokazanego w Herodiadzie, występują tym samym przeciwko ich
                   duchowym ojcom – Marksowi i Leninowi.

Herodiada ... kobieta nierządna, która tak bardzo pragnęła zostać królową,
                 że porzuciła męża Filipa (pozostał w Rzymie) i złączyła się z jego
                 bratem, Herodem Antypasem. Przedstawia ona kościół
               rzymskokatolicki, który dotychczas posiadał oparcie w zachodnich
                państwach kapitalistycznych, a obecnie nawiązał: współpracę z
                blokiem państw socjalistycznych,

Córka Herodiady, Salome ... związki wyznaniowe protestantyzmu,
                albo formalnie zjednoczone w Federacji Kościołów, albo też ulegające
                duchowi kościelnego ekumenizmu i współpracy z władzami świeckimi.

Prorok Jan Chrzciciel ... lud Boży, ostatni członkowie prawdziwego kościoła,
                którzy krytykują "Heroda" słowami: "nie godzi się jej mieć" (Mat. 14:4).

Herodiada znienawidziła Jana Chrzciciela za krytykę jej związku z Herodem. Ewentualny jego rozpad przekreśliłby jej ambitne plany by zostać królową. Ucztę z okazji urodzin Heroda wykorzystała więc do tajemnej intrygi, Specjalny, zmysłowy taniec jej córki, Salome, tak zachwycił podpitego Heroda i dostojników, że król przysiągł spełnić każde życzenie księżniczki. Salome, zgodnie z radą matki zażądała głowy Jana Chrzciciela na misie. Król ugiął się przed tym żądaniem i kazał proroka ściąć.
 * * ** * *


* * *
 
 
Warownym grodem jest nasz Bóg
Orężem nam i zbroją !
On nas wybawia z wszelkich trwóg,
Co nas tu niepokoją.
Stary, chytry wróg
Czyha, by nas zmógł.
Moc i złości rój
On na nas wiedzie w bój;
Na ziemi któż mu sprosta? (Marcin Luter)
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball