TrzyBiada.pl
11
MAR
0
1.6K
Lubię to

 
 
 
PIĘĆ UNIWERSALNYCH MOCARSTW

 
"Między wieloma mniejszymi mocarstwami, jakie powstały, badacze historii z łatwością mogą dostrzec cztery, opisane powyżej przez Daniela. Nazwane są one Mocarstwami Uniwersalnymi – pierwsze Babilonia – głowa ze złota, drugie Medo-Persja, zwycięzca Babilonu – piersi ze srebra, trzecie Grecja, zdobywca Medo-Persji – brzuch z miedzi, i czwarte Rzymskie, królestwo mocne – nogi żelazne i stopy zmieszane z gliną (...)

Żelazne cesarstwo Rzymskie było o wiele mocniejsze i trwało dłużej niż poprzednie. Faktycznie ono trwa dotąd, reprezentowane w narodach Europy. Podział przedstawiony jest w dziesięciu palcach obrazu. Nogi żelazne zmieszane z gliną przedstawiają połączenie kościoła z państwem. Ta mieszanina nazywa się w Piśmie Świętym 'BabiIonem', zamieszaniem. Kamień jest symbolem prawdziwego królestwa Bożego. Babilon zaś jest naśladownictwem kamienia, czyli gliną połączoną z resztkami (żelaza) Rzymskiego państwa. Zmieszany ten system – państwo i kościół – nominalny kościół połączony z królestwami tego świata, Pan nazywa Babilonem, zamieszaniem. On zaś mieni się być Chrześcijaństwem, czyli królestwem Chrystusowym! (...)

Kamień ten, w czasie odcinania i przygotowywania, można by nazwać górą w zarodku, ze względu na jego przeznaczenie: tak samo i Kościół mógłby, a nawet czasem jest nazwany, królestwem Bożym". A 298,299,300

Sen Nabuchodonozora i wizja Daniela zawierają tę samą lekcją z dwóch punktów widzenia. Ludzkość widzi rządy tego świata jako ludzkie (człowiek z czterech metali). Z Boskiego punktu widzenia rządy te są jak żarłoczne i dzikie jak bestie.
 * * *
 


* * *
 


 
BESTIA CZWARTA

 
Oto uwagi w komentarzu do Dan. 7:7,8:

Bestia czwarta ... Państwo Rzymskie

Miała dziesięć rogów ... Państwo rzymskie rozdzieliło się na części.

A oto wyrastał ... W 539 roku

Inny mały róg ... Obrzydliwość Spustoszenia, Papiestwo (Mat. 24:15);
                            On Niezbożnik (2 Tes. 2:8); Człowiek Grzechu (2 Tes. 2:3);
                            Tajemnica Nieprawości (2 Tes. 2:7); Antychryst (1 Jan 2:18);
                            Syn Zatracenia (2 Tes. 2:3); Bestia (Obj. 13:1).

Przed którym ... Odpowiednio w 476, 489 i 539 roku

Trzy z tych ... Cesarstwo zachodnie, Herule i Ostrogoci. (Cesarstwo zachodnie
                         było egzarchatem Cesarstwa wschodniego)

Rogów pierwszych ... Władz

Wyłamane są ... Cesarstwo zachodnie przez Heruli, Herulowie przez
                        Ostrogotów, a Ostrogoci przez Justyniana na korzyść papiestwa,
                        które w rzeczywistości, począwszy od roku 539 bez przerwy
                       sprawowało władzę nad miastem i przedmieściami Rzymu.
 
* * *
 
 
Tej czwartej bestii, reprezentującej Rzym, Daniel nie daje żadnej opisowej nazwy. O ile każda inna opisana jest jako podobna lwu, podobna niedźwiedziowi, podobna lampartowi, to czwarta była tak dzika i odrażająca, że z żadnym ziemskim zwierzęciem nie dało się jej porównać. Jan Objawiciel, oglądając w wizji tę samą symboliczną bestię (rząd), również nie wiedział, jaką nazwą mógłby ją opisać, więc ostatecznie daje jej kilka. Między innymi nazwał ją "Diabłem" (Obj.12:9). Z pewnością wybrał on odpowiednie imię, ponieważ Rzym, widziany w świetle jego krwawych prześladowań, na pewno był najbardziej diabelskim ze wszystkich ziemskich rządów. Nawet w swej przemianie z Rzymu pogańskiego w Rzym Papieski zilustrował on jedną z głównych cech Szatana, gdyż i on również przemienia się, by jawić się jako anioł światłości (2 Kor.11:14). Tak właśnie Rzym przekształcił się z pogaństwa i twierdził, że jest chrześcijański – że jest Królestwem Chrystusa". A 303
 

* * *


* * *

 
* * *
 

 
* * *
 
NIEWIASTA – MIASTO ONO WIELKIE

 
Miasto – nierządnica, jest to nader sugestywna przenośnia, dająca obraz grzesznej naganności systemu władzy, który pragnie uchodzić za święty i czysty moralnie. Jakże inną jest Boska ocena, wyrażona w proroctwach i potwierdzona faktami historycznymi.

Wielu myślicieli i historyków, nawet bez specjalnego proroctwa rozpoznało, czym jest ten najdziwniejszy ze wszystkich systemów, usiłujący w nierządnym związku z królami tego świata, naśladować mające nastąpić Królestwo Boże.
 

* * *


* * ** * ** * ** * ** * *
 

* * ** * ** * ** * *
 
 
Papież Grzegorz VII w dokumencie zwanym "Dictatus Papae" dość znamiennie scharakteryzował myśli swego programu: "Kościół Rzymski przez samego Boga został założony i tylko sam biskup rzymski może być nazwany biskupem powszechnym, tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta, a orzeczenia jego nie mogą przez nikogo być podważane, papież przez nikogo nie może być sądzony".
 

ŚMIERĆ JEZABELI

 
Król Achab zapragnął mieć winnicę Nabota, która przylegała do jego posiadłości. Wystąpił więc z propozycją nabycia jej, lecz Nabot, powołując się na prawo Boże dotyczące dziedzictwa, odmówił (4 Moj. 36). Król nie mógł opanować swej chciwości – smutny i gniewny położył się odmawiając przyjmowania pokarmów. Widząc to żona Achaba, Jezabela, postanowiła zająć się całą tą sprawą. Przejąwszy całkowicie inicjatywę, powzięła zamiar zabicia Nabota, aby w ten sposób zdobyć dla króla upragnioną winnicę. Zachowując pozory sprawiedliwości zdołała swój plan wykonać. Pouczone przez nią władze miejskie postawiły fałszywych świadków, których zeznania przesądziły o ukamienowaniu Nabota. Zbrodnia nie uszła bezkarnie» Bóg zapowiedział przez proroka Eliasza wytracenie całej rodziny królewskiej, Kara ta nie została wykonana od razu - dopełnił ją powołany przez Boga Jehu (1 Król. 21; 2 Król. 9).

Jezabela przedstawia kościół rzymski, który wraz z władzą świecką, ukazaną w Achabie, dokonywał w średniowieczu wielkich nieprawości. Odstępczy kościół rzymsko-katolicki, podobnie jak Jezabela (1 Król. 21:25), był głównym instygatorem sądów nad innowiercami, którzy pragnęli podobać się Bogu.

W ucisku wielkim, jakim zakończy się "Teraźniejszy wiek zły", zginie również kościół rzymski (współczesna Jezabela), inspirator krwawych czynów królewskich w średniowieczu.

System państw socjalistycznych, ukazanych w Jehu, jako Boskie narzędzie pomsty wykona wyrok na papiestwie, dawno zapowiedziany przez Słowo Boże.
 

* * * 

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball