TrzyBiada.pl
11
MAR
1
1.8K
Lubię to
ALBOWIEM ODE MNIE SIĘ TA RZECZ STAŁA

 
Stało się to po śmierci króla Salomona w 999 roku p.n.e. Jego syn Roboam zebrał Izraelitów do Sychem aby ci obrali go za króla. Zgromadzony Izrael pod wodzą Jeroboama zażądał od niego, jako przyszłego króla, zmniejszenia ciężarów, jakie nakładał na nich jego ojciec Salomon. Jednak przy rozważaniu tego żądania Roboam pominął słuszną radę starszych, a posłuchał młodzieńców, z którymi wzrastał. Odpowiedział zgromadzonemu narodowi, że nie tylko nie ulży, ale jeszcze doda mu ciężarów. Lud powrócił do swych domów z postanowieniem oderwania się od jego władzy.
  
W następstwie, dziesięć pokoleń obrało sobie za króla Jeroboama i oddzieliło się od pokolenia Judy i Beniamina, które pozostały przy królu Roboamie, spadkobiercy Salomona.
 
Roboam zrozumiawszy wagę tego co zaszło, chciał przemocą – zbrojnie, nakłonić naród do jedności, lecz został powstrzymany przez proroka Bożego, który wyjaśnił mu, że cała ta rzecz była od Pana.

Od tej pory istniały obok siebie dwa niezależne królestwa – królestwo Judzkie i królestwo Izraelskie. Podział ten utrzymał się aż do utraty niepodległości w roku 606 p.n.e., odkąd rozpoczyna się okres zwany "Czasami pogan".

To nadzwyczaj ważne wydarzenie w nominalnym cielesnym Izraelu jest obrazem rozerwania na jeszcze większą skalę. Wskazuje ono na wielki podział, jaki dokonał się w nominalnym duchowym Izraelu – Chrześcijaństwie. W ten sposób dwa pokolenia przedstawiają protestantyzm z jego surowymi żądaniami wiary, a reszta Izraela wyobraża katolicyzm z jego ułatwieniami i bałwochwalstwem. Dziesięć pokoleń służyło bałwanom, uczynionym przez ich wodza Jeroboama (1 Król. 12:26-33) w odróżnieniu od dwóch pokoleń, które zostały przy jedynej świątyni w Jerozolimie z regularną służbą kapłanów i lewitów. Patrz "Chronologia Biblijna", str. 49, 50
 

 
 
Podział w Izraelu nastąpił w roku 999 p.n.e. 2520 lat później, w roku 1521 nastąpił podział w Chrześcijaństwie, wskutek Wielkiej Reformacji, zapoczątkowanej w Niemczech.
  
Oto opis wydarzenia decydującego o rozłamie:

"Dnia 17 kwietnia 1521 roku stanął przed sejmem. Na wezwanie do odwołania poprosił o dzień do namysłu, czemu stało się zadość. Dzień 18 kwietnia był dniem rozstrzygającym. Z początku Luter był onieśmielony, lecz niebawem nabrał otuchy i naglony przez przeciwników dał wreszcie 'odpowiedź bez ogródek': że nie może nic ze swojej nauki odwołać, póki nie będzie przekonany świadectwem Pisma Świętego albo jasnym wywodem prawdy, gdyż nie może polegać jedynie na wierze w papieża i sobory, jest bowiem rzeczą pewną, że wielokrotnie były po ich stronie błędy.

'Nic nie chce odwołać i nie mogę odwołać, bowiem iść przeciw swemu sumieniu nie jest to rzeczą pewną ani bezpieczną. Nie mogę inaczej. Tak mi dopomóż Bóg!' Wyznanie to złożone wobec cesarza i stanów sejmujących było najpodnioslejszą chwilą w życiu Lutra; opuścił salę sejmową wśród burzliwych okrzyków wielkiej ciżby ludzkiej ('Przebrnąłem!').

Cesarz był bardzo niezadowolony z takiego obrotu rzeczy i dnia 15 maja podpisał edykt wormacki, którego mocą Luter i jego zwolennicy zostali wyjęci spod prawa". (podkreślenia nasze)       "Historia Kościoła" Paweł Siebert Warszawa 1938, str. 108 i 109

Tym sposobem zdecydowana odmowa Lutra na wezwanie, aby odwołał głoszone przez siebie nauki, oraz edykt wormacki katolickiego cesarza, zadecydowały ostatecznie o rozłamie w Chrześcijaństwie na protestantyzm i katolicyzm. To było także "od Pana" podobnie jak wspomniane wydarzenia w starożytnym Izraelu.
 
W owych walkach o czystość wiary, u Lutra skrystalizowało się przekonanie, że papiestwo jest owym przepowiedzianym w Pismach antychrystem (1 Jan 2:18,22).
 * * ** * ** * *
 
 
Niegdyś Europa cała
Była gotyckim kościołem.
Wiara kolumny związała,
Gmach niebo roztrącał czołem...

Drżącym od starości głosem
Starzec, pochylony laty,
Trząsł dumnych mocarzy losem,
Zaglądał w królów siedziby –
Zaledwo promyk oświaty
Przez ubarwione gmachu
Przedzierał się szyby.

Jakiś mnich stanął u proga,
Kornej nie uchylił głowy,
Walczył słowami Boga
I wzgardził świętymi kary.
Upadł gmach zachwiany słowy.
Błysnęły światła promienie...
Pierwsze wolności westchnienie
Było i westchnieniem wiary
                                           Juliusz Słowacki
 
 
 
WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA
 

"Biblia notuje dwa ważne wydarzenia:

(1) W roku 731 p.n.e., który koresponduje z rokiem Rewolucji Francuskiej, Sennacheryb, król Asyrii obległ Jerozolimę z wielką armią. Zdawało się, iż klęska królestwa Judzkiego jest nieunikniona.

(2) "Onego czasu" również Ezechiasz, król i głowa Judei był 'śmiertelnie chory'. Bezdzietny wówczas Ezechiasz nie pragnął śmierci, by nie była przerwana ciągłość w dynastii królów z pokolenia Judy.

(Dane odnośnie obliczenia czasu najazdu Sennacheryba i uzdrowienia Ezechiasza znajdują się w 2 Król. 18 i 19 oraz 2 Kron. 32. Sennacheryb najechał Jerozolimę w roku 14 Ezechiasza, Ezechiasz zaczął panować w roku 745 p.n.e., tak więc 14 rok jego panowania kończy się na wiosnę roku 731 p.n.e.)

Bóg uratował Ezechiasza od śmierci, a pewnej nocy armia Sennacheryba po prostu znikła. Tak więc wybrane królestwo zostało w cudowny sposób ocalone od nieszczęścia, które jak mogło się zdawać, grozi całkowitym zniszczeniem królestwa judzkiego. Obydwa te wydarzenia wyobrażają zagładę zagrażającą Chrześcijaństwu oraz "śmiertelną chorobę" w czasie Rewolucji Francuskiej".  "Chronologia Biblijna", str. 53

Oblężenie Jerozolimy przez Sennacheryba i choroba Ezechiasza wyobrażają to samo – Wielką Rewolucję Francuską. Związek wartości liczbowych tekstów opisujących oba wydarzenia Starego Testamentu dodatkowo potwierdza trafność tego spostrzeżenia.
 

 
 
* * *

 
"Zdymisjonowanie przez Ludwika XVI popularnego ministra J. Neckera wywołało wybuch rewolucji; lud Paryża w obawie zaprzepaszczenia podjętych reform kraju i knowań kontrrewolucji uderzył 14 VII na Bastylię”. Encyklopedia Powszechna PWN Warszawa 1976, Tom 4, str. 20 - Wielka Rewolucja Francuska

"Bastylia paryska, z XIV wieku, przekształcona za Ludwika XIV w więzienie, jako symbol ucisku została zdobyta przez lud paryski 14 VII 1739 (rocznica uznana za święto narodowe Francji) i wkrótce zburzona". Encyklopedia Powszechna jak wyżej – Tom 1, str. 220
 

 
 
* * *
 

"Rewolucja Francuska, która jak już zauważyliśmy była po części figurowana w chorobie Ezechiasza i przypada na 10 lat przed początkiem 'Czasu Końca', według naszego zdania ma związek z owym słonecznym zegarem. Czyż 10 stopni, po których cofnął się cień na jego tarczy nie przedstawia 10 lat? Tak jak cień na zegarze słonecznym został cofnięty o 10 stopni tak Rewolucja Francuska (1789) wybuchła 10 lat przed rozpoczęciem się 'Czasu Końca' (1799)". "Chronologia Biblijna", str. 54
 * * *
 
 
"Ten straszny i niespodziewany wybuch gniewu pojedynczego narodu zaledwie sto lat temu [pisane w roku 1897 – przyp. nasz], może dae pewne wyobrażenie furii nadchodzącej burzy, kiedy szał gniewu wszystkich rozjuszonych narodów porwie więzy prawne, przewróci porządek i wprowadzi panowanie ogólnej anarchii. Należałoby przypomnieć sobie, że klęska ta dotknęła prawdziwe serce Chrześcijaństwa, naród, który uważany był za jeden z najwięcej chrzęścijanstwu oddanych narodów, który przez tysiąc lat był główną podporą papiestwa. Naród, zatruty winem fałszywych doktryn Babilonu tak w stosunkach kościelnych jak i państwowych i przez długi czas krępowany władzą duchowieństwa i przesądów, wypluł to w koncu z siebie w całym bezmiarze wściekłego gniewu. W rzeczywistości Francuska Rewolucja zdaje się być (...) preludium i ilustracją wielkiego kryzysu, jaki się zbliża". D 665
 


DESZCZ PRAWDY

 
Oto uwagi w komentarzu do 1 Król. 17:1,3,7; 18:41; Mat. 24:14:

Eliasz ... Typ na Kościół prawdziwy w ciele

Rzekł do Achaba ... Ziemski system, z którym ten nominalny rzekomy kościół
                     Chrystusa jest połączony.

Jako żywy Bóg Izraelski ... O którym mniemacie, że nie żyje

Przed którym stoję ... Którego jestem przedstawicielem

Ani deszczu ... Wyrażenie tu użyte odnosi się do deszczu jaki zwykle bywał
                      w jesieni każdego roku

Skryj się ... Przedstawia ucieczkę prawdziwego Kościoła w warunki
                     odosobnienia w ciągu trzech i pół symbolicznych "Czasów"
                     supremacji papiestwa.

Nie padał deszcz ... Figuruje brak prawdy – wody żywej – w ciągu
                      symbolicznych trzech i pół "Czasów" papieskiego prześladowania.

Oto szum ... Jego słowa mogłyby być zrozumiane lepiej w ten sposób:
                       "Słyszę wiadomość od Pana o nadchodzącym obfitym deszczu".

Dżdżu wielkiego ... Typ na miliony Biblii wydanych krótko po rozpoczęciu się
                       "Czasu Końca" w roku 1799.

Będzie kazana ... Pan nie mówi, iż [Ewangelia] będzie przyjęta

Po całym świecie ... W roku 1861 sprawozdania biblijnych towarzystw
                        wykazywały, że Ewangelia była głoszona we wszystkich językach
                        jakie istnieją.
                        W taki sposób każdy naród, reprezentatywnie, został zapoznany
                        przynajmniej z literą Boskiego posłannictwa.

Na świadectwo ... A nie, żeby wszystkich nawrócić

Wszystkim narodom ... "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (Mat. 28:19).
 
 
 
* * ** * ** * *


* * ** * *
 
 
"Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne zostało założone w roku 1803; Nowojorskie Towarzystwo Biblijne w 1804; Berlińsko-Pruskie Towarzystwo Biblijne w 1808; Filadelfijskie Towarzystwo Biblijne w 1808; zaś Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, w roku 1817". C 50
 
SZCZEGÓLNE ZNAKI NA NIEBIE
 
 
Oto uwagi w komentarzu do Mat. 24:29:

Owych dni ... 1260 lat papieskiego prześladowania

Słońce ... Symbolicznie, światło Ewangelii, prawda, a tym samym Jezus Chrystus

Się zaćmi ... Dnia 19 maja 1780 roku była literalna ciemność na przestrzeni
                      320.000 mil kwadratowych.
                      Symbolicznie oznacza zaprzeczenie nauki, że jesteśmy kupieni
                      drogocenną krwią Chrystusa, zastępując to nauką o Ewolucji

A księżyc ... Symbolicznie, światło Zakonu Mojżeszowego

Nie da jasności ... "Obrócą się w krew" (Joel 2:31) przez twierdzenie,
                     że figuralne ofiary były krwawym i barbarzyńskim ceremoniałem.

I gwiazdy ... Symbolicznie, fałszywe gwiazdy, gwiazdy błąkające się,
                     gwiazdy kazalnic, na próżno aspirujące, by być uważane za
                     zrównane w autorytecie z "dwunastoma gwiazdami" (Obj.12:1),
                     natchnionymi apostołami.

Będą padać z nieba ... Literalnie, deszcz meteorytów, który 13 listopada
                    1833 roku pokrył Stany Zjednoczone, część Meksyku i wyspy
                    Indii Zachodnich na przestrzeni 11.000.000 mil kwadratowych.
                    Symbolicznie, wyobraża gwiazdy kazalnic, obnoszących się
                    wielce ze swym zstepowaniem od rzeczy duchowych, do
                    poziomu polityki chrześcijańsko-obywatelskiej.
 
 
 
 
Zapowiedź Pańska zapisana w Ewangelii według św. Mateusza 24:29 jest równoległa z lekcją Księgi Objawienia 6:12,13. W obydwóch tych miejscach zawarta jest jednakowa nauka odnośnie utraty wiary w podstawowe nauki Pisma Świętego oraz upadanie nauczycieli religijnych, którzy tracąc wiarę skłaniają się do ziemskich zagadnień.

Wiadomości i komentarze przytoczone na wstępie dowodzą, że niezwykłe zjawiska na niebie przepowiedziane przez Jana mają swoje literalne, a następnie symboliczne wypełnienie. Literalne znaki posłużyły do zwrócenia ogólnej uwagi na Czas Końca, a więc również czas szczególnych niebezpieczeństw upadku w niewiarę. Znaki te, to dwa fenomenalne wydarzenia astronomiczne:

Rok 1780. Niespotykane w historii zaćmienie słońca i innych ciał niebieskich.

Rok 1033. Niespotykany nigdy w takiej ilości deszcz meteorów.
 
 


* * ** * ** * *
 
 
Bóg uznał czyli naznaczył dwanaście apostolskich gwiazd dla Kościoła. Od tych gwiazd, oraz od słońca i księżyca miało wychodzić wszelkie oświecenie Kościoła. I od nich też pochodziło prawdziwe światło, które błogosławiło prawdziwy Kościół.

Ale papiestwo, obejmujące kościelne panowanie nad ziemią, umieściło czyli "wyświęciło" różne gwiazdy, światła, "autorytety", "teologów" na swoim firmamencie. Różne wyznania protestanckie uczyniły podobnie, aż całkowita liczba jest niezliczona. Ale Bóg udzielając pomocy, ewangelistów i nauczycieli dla Jego prawdziwego Kościoła, nie obdarzył ich autorytetem świateł czyli gwiazd. Wręcz przeciwnie, wszyscy Jego wierni naśladowcy są pouczeni, by akceptowali jako światło tylko te promienie prawdy, które ujrzą jako pochodzące od słońca, księżyca i dwunastu gwiazd ustanowionych dla takiego celu.

Wszyscy inni spośród ludu Bożego winni być podczas obecnego wieku płonącymi i świecącymi lampami, nie mogą skrywać swoich lamp pod korcem lecz tak przyświecać, by uwielbiać ich Ojca w niebie. Słowo gwiazda (greckie aster) nie jest użyte w odniesieniu do żadnego wiernego (poza apostołami) jeśli chodzi o ich obecne życie. Jest ono jednak używane odnośnie tych, którzy odwrócili się od prawdy i stają się "samowolnymi", fałszywymi nauczycielami, "nadymającymi się po próżnicy", roszczącymi sobie pretensje do autorytetów, w takim samym sensie, w jakim przypisuje się je apostołom, którzy jednak nazwani są "błąkającymi się gwiazdami", "fałszywymi apostołami" (2 Kor.11:13; Obj. 2:2; Juda 13).


Pismo Święte podtrzymuje wszędzie obietnicę, że wierni obecnego czasu, pokorni i przyświecający światłem swoich lamp, będą wkrótce z Chrystusem wspaniałym i zaszczyconym nasieniem Abrahama – "jako gwiazdy niebieskie".

W proroctwie naszego Pana, te prawdziwe gwiezdne światła policzone są jako część światła słonecznego Ewangelii, zaciemnionego, powstrzymanego od świecenia, podczas gdy fałszywe gwiazdy, światowo mądre – przez ludzi ustanowione światła obecnych niebios – przedstawione są w tym proroctwie jako obnoszące się wielce swym obniżaniem się do ziemskich warunków – porzucające duchowe dostojeństwo, posiadane niegdyś do pewnego stopnia, i schodzące w swych nauczaniach do poziomu ziemskich moralistów i filozofów – do poziomu chrześcijańskiej polityki obywatelskiej.

To potrząsanie symbolicznych kościelnych niebios, wspomniane w tym samym kontekście, ma w pewnym sensie związek z tymi światłami chrześcijaństwa schodzącymi do niższego poziomu publicznego nauczania. Owo wstrząsanie oznaczałoby właśnie to, co widzimy ze wszystkich stron – trzęsienie się wyznań wiary i dogmatów chrześcijaństwa, które z powodu domieszki błędów powodują zamieszanie ilekroć są przywoływane – jak na przykład doktryna o wybranych i nie wybranych niemowlętach, doktryna o wiecznych mękach dla wszystkich, którzy nie są świętymi, doktryna o tych, którzy osiągają pełne zwycięstwo, itd.

W rezultacie, wielu światowo mądrych ludzi, którzy błyszczą przed społeczeństwem, już teraz podejmuje wszelkie wysiłki, aby odwrócić uwagę od wszystkich takich tematów. Jakież inne tematy mogą oni znaleźć niż: prawdziwa albo fałszywa doktryna o wyborze, czy też: prawdziwa lub fałszywa idea zabezpieczenia przez Boga przyszłego życia dla rodzaju ludzkiego? Nie wiedząc o prawdziwym, Boskim planie wieków, i nie chcąc budzić kontrowersji w sprawach piekła i potępienia niemowląt, cóż mogą głosić te kaznodziejskie gwiazdy, co przyciągnie do nich uwagę świata?

Mogą oni opuścić całkowicie duchowe tematy i zniżyć się do poziomu cielesnego człowieka, do zagadnień moralnej i politycznej reformy. D 593-596


 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball