TrzyBiada.pl
11
MAR
0
1.5K
Lubię to
WIDZENIE O WIECZORACH I PORANKACH,
JAK POWIEDZIANO, JEST PRAWDĄ

 
"Należy tu zwrócić uwagę, że 490 dni stanowi część 2300 dni – część, która była przedmiotem szczególnego zainteresowania Daniela i stanowiła odpowiedź na jego modlitwę o powrót Izraela z Babilonu (zob. wersety 12,16-18). Skoro siedemdziesiąt tygodni, czyli 490 dni, było początkowym okresem 2300 dni, to ich wypełnienie nie tylko że stanowi wskazówkę kiedy 2300 dni się zaczęło, lecz także świadczy, jaki rodzaj czasu (literalny czy też symboliczny) został tutaj zastosowany (zob. 1 Piot. 1:11). Co więcej, spełnienie tego proroctwa o 'siedemdziesięciu tygodniach' posłużyło jako pieczęć uwierzytelniającą dla Daniela, jako prawdziwego proroka, i dla wszystkich jego proroctw, a szczególnie zapieczętowaniu tej 'wizji' o 2300 dniach. I tak to zostało przepowiedziane, że siedemdziesiąt tygodni powinno między innymi służyć do 'zapieczętowania widzenia i proroka'.

Rozpoznając zatem symboliczne siedemdziesiąt tygodni, czyli 490 dni, jako wypełnione w latach, będące wstępną częścią 2300 dni oraz stanowiące Bożą pieczęć czyli zatwierdzający znak dla całego widzenia, spróbujemy policzyć, kiedy cały ten okres się wypełni. Po odjęciu 490 dni, które wypełniły się w czasie pierwszego przyjścia, od 2300, pozostaje nam 1810. Wtedy 1810 lat (proroczych, symbolicznych dni) stanowi miarę od zakończenia się siedemdziesięciu tygodni do czasu kiedy klasa Świątnicy bedzie oczyszczona z różnych splugawień papiestwa – obrzydliwości spustoszenia, która przez tak wiele stuleci plugawiła świątynię Bożą". C 107
 

 
 
* * ** * *
 
 
Z odpowiedzi anioła na stawione mu pytanie wnioskujemy, że w okresie 2300 lat tylko do pewnego stopnia miało być dokonane dzieło oczyszczenia. Tylko klasa Świątnicy – Kościół prawdziwy miał być oczyszczony z plugawych błędów papiestwa. Stało się to w roku 1846.
 
 
* * *

 
Oto kanon 3 Spoboru Trydenckiego: "Jeśli kto powie, że msza jest tylko nabożeństwem wysławiania i dziękczynienia, albo jedynie uczczeniem ofiary złożonej na krzyżu, a nie [samą w sobie] rzeczywistą ofiarą przebłagalną [tzn. ofiarą, która sama w sobie dokonuje zadośćuczynienia za grzechy]; lub, że tylko przynosi korzyść temu, który w niej uczestniczy, i nie powinna być ofiarowana za żywych i umarłych, za grzechy, karania, zadośćuczynienia i inne potrzeby – niech ten [który w taki sposób zaprzecza mocy tej ofiary] będzie przeklęty". C 101

Biskup Tilotson zauważa: "Była ona [transsubstancjacja – msza] w Kościele Rzymskim wielce palącym tematem; i, bez względu na to jak absurdalna i niedorzeczna ona w istocie jest, więcej chrześcijan zamordowano za jej zaprzeczanie, niż przypuszczalnie za wszystkie inne artykuły ich religii". C 103
 

 

W roku 1520, Marcin Luter, nie przebierając w słowach, potępił doktryny o transubstancjacji, ludzkiej nieśmiertelności oraz pretenje papieża do tytułu "Imperator świata, król nieba i Bóg na ziemi" i okreslił je mianem "monstrualnych opinii znalezionych na rzymskim gnojowisku dekretaliów". C 109

Proces oczyszczenia Świątnicy rozpoczął się ruchem zwanym Wielką Reformacją. Miejmy na uwadze, że Świątnica została splugawiona przez wniesienie do niej różnych błędów wraz z ich odpowiednimi złymi tendencjami i że proces ten osiągnął szczyt przez ustanowienie mszy, a także, że w ślad za tym przyszło najgłębsze upodlenie wojska (rzesz nominalnego kościoła) uwieńczone bezwstydną sprzedażą "indulgencji" [odpustów]. Ten handel odpustami w znaczący sposób sprowokował ruch reformacyjny.
 

 

Chociaż klasa Świątnicy została także do pewnego stopnia splugawiona, to jest zwiedziona błędami, to jednak straszne tego skutki wkrótce otworzyły jej oczy tak, że przejrzała. I zgodnie z tym znajdujemy, że myślą przewodnią Wielkiej Reformacji było usprawiedliwienie przez wiarę w "ustawiczną ofiarę" Chrystusa, która nie wymaga żadnego powtarzania – w przeciwieństwie do rzekomego odpuszczenia grzechów uzyskiwanego przez pokuty i msze na splugawionych ołtarzach Antychrysta. C 109

Oto uwagi w komentarzu do Dan. 7:8; 8:11,13:

Oto róg ... W 539 roku

Pośledni ... Obrzydliwość spustoszenia, Papiestwo, Człowiek grzechu,
                     Tajemnica nieprawości, Antychryst, Syn zatracenia, Bestia.

Do książęcia ... Przyswajając sobie dostojeństwo, proroctwa i tytuły należące
                            jedynie do Jezusa Chrystusa, prawdziwego Księcia Kościoła.

Wojska ... Masy nominalnego chrześcijaństwa

Bo przezeń ... I od niego, Chrystusa

Ofiara ... Ustawiczna ofiara

Miejsce ... Podstawa

Świątnicy ... Małe Stadko w nominalnym kościele

Zarzucone ... Zostało obalone. Przez dogmat o przeistoczeniu i ofiary mszy.
                        Było to głównym przedmiotem walki Lutra z papiestwem w roku 1517.

Pustoszące ... Czyni ją bez wartości

Władza papiestwa, wyobrażona przez jeden z rogów na czwartej bestii została ustanowiona w roku 539.
 

 

Od tego czasu odprawianie mszy w kościele rzymskim stało się obowiązkowe. Usunięcie ofiary Chrystusa i zastąpienie jej bezkrwawą ofiarą mszy, nazwane jest przez proroka Daniela wprowadzeniem obrzydliwości spustoszenia. Grunt prawdziwego Kościoła – Świątnicy, ustawiczna ofiara Chrystusa, raz złożona za grzechy, została usunięta, czyniąc miejsce dla wielu błędów. W wyniku tego, szereg prawd podeptano, wzniecając okrutne prześladowania wobec tych, którzy dogmat mszy odrzucili.
 

* * *
 


* * *
 
Słuchajmy co mówi apostoł natchniony,
Co w Pańskiej prawdzie był utwierdzony,
Gdy mówił o Pańskiej ofierze onej
Za wszystkich ludzi raz uczynionej:

"A wszelki kapłan stoi dnia każdego
I służbę Bożą często odprawuje;
Ofiary jednakie często ofiaruje,
Co zgładzić grzechu nie mogą żadnego.
Pan zaś jedną ofiarę dawszy z życia swego
Na wieki usiadł po Bożej prawicy,
Na koniec czekając by przeciwnicy
Podnóżkiem legli pod stopami Jego.
Jedną bowiem ofiarą są doskonaleni
Ci, którzy bywają Panu poświęceni".
 
 
* * *
 

Jak uczy Pismo, darmośmy zbawieni;
Przez krew Baranka darmo odkupieni.
Nie srebrem ni złotem, co nie jest w stanie
Uwolnić z marności, co z ojców nam dane.
 
 
* * *
 

Słuchajmy fragmentu zdarzenia pewnego
W Dziejach Apostolskich zapisanego:

"A Szymon spostrzegł, że ci Ducha dostali,
Na których apostołowie swe ręce wkładali,
Pieniądze przyniósł i przed nich położył
Prosząc, by na kogokolwiek swe ręce włoży
Mógł mu udzielić też Ducha Świętego.
Rzekł Piotr do niego:
Z twoimi pieniędzmi zgubiony wraz będziesz,
Gdy sądzisz, że za nie dar Boży nabędziesz.
Nie masz w tej sprawie działu żadnego,
Bo serce twe obłudne wobec Boga samego.
Porzuć tą nieprawość i proś teraz Pana
Aby serca twego żądza była darowana,
Albowiem cię widzę w żółci gorzkości;
W związce nieprawości.
Rzekł Szymon: módlcie się Panu, by na mnie nie przyszło
Co z waszych ust wyszło".
 

* * *

 
Rzec można śmiele, że mowa ona
Do czarnoksiężnika owego Szymona
Wypowiedziana,
Do czasów dzisiejszych jest jak ulana!
Iluż to takich jak Szymon w gorzkościach
Żółci pogrążonych i w nieprawościach
Jest w rzymskim kościele księży, zakonników,
Którzy pieniędzy biorą bez liku
Za msze kupione
Bo dusze z czyśćca zbawiają one?
A i żyjący
Też korzyść mają mszę kupujący,
Bo mszalna ofiara (rzecz oczywista)
Duszę od grzechów snadniej oczyszcza,
Bo łaskę Bożą ten snadniej odczuje
Kto mszę kupuje...

Darmowej ofiary Pana nie uczcili,
A mszę odpłatną postanowili...
 


 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball