TrzyBiada.pl
11
MAR
0
1.8K
Lubię to
 

SYN MÓJ, PIERWORODNY MÓJ JEST IZRAEL
 
 
Ze słów cytowanych w tytule wynika, że naród izraelski cieszył się wielkim przywilejem u Boga – był to przywilej pierworodztwa. wybrany został spośród wszystkich narodów ziemi, aby był "królestwem kapłańskim i narodem świętym" (2 Moj.19:5,6).

W ramach błogosławieństw udzielonych Izraelitom, Bóg przewidział także błogosławieństwa duchowej natury, które w pierwszym rzędzie zostały im zaoferowane. Tych jednak nie ocenili i nie przyjęli, z wyjątkiem "ostatków" narodu (Jan 1:11,12; Rzym. 9:27-32). Ponadto ogół narodu żydowskiego wpisał się niechlubnie do historii jako zdecydowany prześladowca tej nielicznej garstki, której udziałem stały się błogosławieństwa pierworodztwa.

Bóg przewidział taki stan rzeczy i ukrył to w wydarzeniach rodziny Izaaka. Jego dzieci, jako jeszcze nie narodzone bliźnięta, już w łonie matki dawały znać, że między nimi nie będzie zgody. Pierwszy z nich urodzony był kosmaty – stąd jego imię Ezaw. Natomiast drugi z synów był gładki i przychodząc na świat trzymał brata za piętę, jakby nie zgadzając się na jego pierwszeństwo. Z tego powodu nazwany został Jakub, co się tłumaczy "trzymający za piętę".

Dorosły Ezaw wzgardził lekkomyślnie swym pierworodztwem, gdyż sprzedał je Jakubowi za czerwoną potrawę z soczewicy – stąd otrzymał przydomek Edom (czerwony). W związku z tym wydarzeniem ujawniła się jego przewrotność. Chociaż bowiem bezbożnie sprzedał swe pierworodztwo, to jednak, gdy przyszedł czas na ostatnie błogosławieństwo zestarzałego ojca, w pełni odczuwał swe prawo do tego przywileju.
 


 
 
Ojciec niepomny na słowa Boże, wypowiedziane przed urodzeniem się bliźniąt – że większy będzie służył mniejszemu – bardziej oceniał Ezawa, i jemu też zamierzał dać główne błogosławieństwo. Jakież było jego przerażenie, gdy spostrzegł, że Jakub w sprytny sposób stał się odbiorcą tego, co było przeznaczone dla Ezawa.
 


 
 
Rozgniewany do głębi Ezaw oskarżył niesprawiedliwie brata o podstępne pozbawienie go pierworodztwa i błogosławieństwa, jakie się z nim wiązało. Rozpacz jego była jednak spóźniona. Izaak nie mógł już cofnąć słów lepszego błogosławieństwa, w którym postanowił Jakuba zwierzchnikiem nad jego braćmi. Ezaw obdarzony pośledniejszym błogosławieństwem, dyszał odtąd ku swemu bratu nieukrywanym pragnieniem zemsty. W takiej postawie jest obrazem na "Izraela według ciała", który okazywał nienawiść względem członków "kościoła pierworodnych, którzy są spisani w niebie" (Żyd. 12:16,17,23).

Oto cytat z IV Tomu Wykładów Pisma Świętego, str. 35:

"W konsekwencji imię 'Edom' stało się stosownym symbolem odpowiadającym grupie ludzi, którzy w obecnym wieku także sprzedali swe pierworodztwo i to z powodu równie błahego jak miska soczewicy, która skusiła Ezawa. Imię to często używane jest przez proroków w odniesieniu do wielkiej rzeszy chrześcijan z wyznania, którzy czasami bywają nazywani 'światem chrześcijańskim' albo 'chrześcijaństwem' (tj. Królestwem Chrystusa), które to nazwy myślący człowiek bez trudności rozpozna jako fałszywe, zdradzające wielki brak zrozumienia prawdziwego celu i charakteru Królestwa Chrystusowego, jak i naznaczonego czasu i sposobu jego ustanowienia". D 14

Oto uwagi w komentarzu do 1 Moj. 25:30:

Tedy rzekł Ezaw ... Typ na cielesnego Izraela i Chrześcijaństwo

Do Jakuba ... Typ na Nowe Stworzenie

Z tej czerwonej potrawy ... Figura na ziemskie rzeczy
 * * ** * ** * *
 
 
"Palestyńscy chrześcijanie traktowani przez Rzymian jako jedna z podejrzanych sekt żydowskich, narażeni są poza tym na coraz większą wrogość ze strony swych rodaków. W tym właśnie okresie Gamaliel II każe wprowadzić do tekstu jednej z zasadniczych dla pobożnych Żydów modlitw zdanie złorzeczące nowym heretykom. W dwunastym błogosławieństwie czytamy: 'Nazarejczycy i Minim (heretycy, to znaczy chrześcijanie) niech zginą w jednej chwili, niech będą wymazani z księgi żyjących i niech nie będą razem ze sprawiedliwymi'.

Także w Talmudzie czytamy takie polecenie rabbiego Tarfona: 'Człowiek ścigany przez bandytę czy ten, któremu grozi ukąszenie przez węża, niech szuka schronienia raczej w świątyni poświęconej bożkom niż w domach Minim, dlatego że oni odrzucają prawdę, którą poznali, podczas gdy bałwochwalcy odrzucają Boga, ponieważ go nie znają'. W tym okresie rozpoczyna się właśnie bolesne starcie judaizmu z chrześcijaństwem; przerodzi się ono w wiekową opozycję między tymi braćmi, którzy niestety stali się nieprzyjaciółmi". "Upadek Świątyni" Pierre Prigent str. 72,73
 * * ** * *
 

PASCHA DWÓJNASOBU

 
"Oddzieleni od świata Izraelici przez tysiąc osiemset czterdzieści pięć (1845) lat otrzymywali specjalną łaskę od Boga. Okres ten zaczął się z początkiem ich narodowego życia, od śmierci Jakuba, ostatniego z patriarchów, kiedy to Izraelici zostali po raz pierwszy uznani za naród i określeni jako 'Dwanaście Pokoleń Izraela', nazwą narodową (Patrz: 1 Moj. 49:28; 46:5; 5 Moj. 26:5). Te tysiąc osiemset czterdzieści pięć lat ich narodowego życia i łaski skończyły się wraz z odrzuceniem przez Mesjasza – R.P. 33 – kiedy to, pięć dni przed ukrzyżowaniem, Pan Jezus zaprezentował się im jako ich król, a nie będąc przyjęty, oświadczył: 'Oto wam dom wasz pusty zostanie' (Mat. 23:38)".
 
"Okres ich łaski, od rozpoczęcia się ich narodowej egzystencji, ze śmiercią Jakuba, aż do ukończenia się łaski ze śmiercią Chrystusa, R.P. 33, wynosił tysiąc osiemset czterdzieści pięć (1845) lat. Wtedy właśnie zaczął się ich 'dwójnasób' (miszneh) – powtórzenie, czyli podwojenie tej samej długości czasu, tysiąca ośmiuset czterdziestu pięciu (1845) lat, bez łaski ". B 235-236; 241,242
 
 

 
 
"Ażeby znaleźć miarę ich 'dwójnasobu', kiedy nastał czas łaski i ta łaska zaczęła do nich wracać, i kiedy zatem odstępować od nominalnego Duchowego Izraela, liczymy tysiąc osiemset czterdzieści pięć (1845) lat od wiosny R.P. 33 i otrzymujemy datę Paschy, R.P. 1878". B 259
 


 
 
Z powyższego wynika, że chociaż nasz Pan, na pięć dni przed swoją śmiercią, zapowiedział karę dla Żydów w ramach "dwójnasobu", to jednak słowa te miały swoje odniesienie do momentu gdy Pan umarł. Początek okresu ich narodowej łaski rozpoczął się podobnie, bo z chwilą śmierci ich ojca, Jakuba.
 * * *


 
 
 
* * *

 
"Jesteśmy świadkami niezwykłego cudu, który nie ma sobie równego. Po dwóch tysiącach lat prześladowań i niewypowiedzianych męczarni, jakich nie zaznał żaden naród, Izrael powstał do życia. (...)

W ciągu dziewiętnastu stuleci wszystko zdawało się wskazywać na to, że Bóg cofnął swą łaskę i miłosierdzie od Syjonu. Pod obcymi rządami wzgórza judejskie niegdyś pokryte lasami i sadami oliwnymi stały się nagie i bezpłodne. Dolina Jezreel, słynąca w czasach biblijnych z winnic, zamieniła się w cuchnące bagnisko. Rozległa ziemia Negewu, która niegdyś roiła się od osiedli ludzkich i pasących się stad bydła i owiec, zamieniła się w martwą, piaszczystą pustynię, gdzie zamiast życiodajnych opadów deszczowych wiatry pędziły tumany pyłu, jak to niegdyś przepowiedział Mojżesz (5 Mojż.28:24). (...)

Lecz teraz 'Ten, który rozproszył Izraela, zbiera go na nowo' (Jer. 31:10), w przeznaczonej mu ziemi " – i ziemia powraca do życia. Góry izraelskie do niedawna nagie, pozbawione gleby na skutek erozji, teraz na nowo radują wzrok, bo lud, który powrócił z wygnania zatroszczył się, aby je okryć szatą leśną. On też zamienia malaryczne moczary na rajski ogród, urodzajny i pełen uroku. Dzięki jego wysiłkom wielka pustynia Negew 'rozkwitła' (Izaj. 31:1), gdyż doprowadzono do niej wodę z Galilei. Nieurodzajne pola znów wydają plon, i to z roku na rok większy..." "Czas naznaczony", str. 3,4
 

* * *

 
 
ŚMIERĆ BOGACZA I ŁAZARZA
 
 
Oto uwagi w komentarzu do Łuk. 16:19-22:

Człowiek bogaty ... Naród żydowski

Obłóczył w szkarłat ... Uposażony w królewskosć z powodu obietnic uczynionych Abrahamowi i Dawidowi.

I w bisiór ... Sprawiedliwość: Naród żydowski figuralnie był świętym narodem.

Używał ... Otrzymywał od Boga szczególniejsze łaski.

Na każdy dzień ... "To najpierwsza, że im zwierzone były wyroki Boże" (Rzym. 3:2).

Imieniem Łazarz ... Poganie odrzuceni od łaski Bożej

Owrzodziały ... Chory w grzechach

Pragnąc być nasyconym z odrobin ... Głodny i spragniony sprawiedliwości.
                                     "A ona rzekła: Tak jest Panie, a wszakże i szczenięta jedzą odrobiny" (Mat.15:27).

Ze stołu bogacza ... "Które padają ze stołu panów ich" (Mat.15:27).
                                     "Niech im będzie stół ich sidłem i ułowieniem i odtrąceniem" (Rzym. 11:9).

Ale psy ... Żydzi będąc figuralnie oczyszczonymi, uważali wszystkich pogan, iż tylko z psami mogli być policzeni, które w owych czasach uważane były za wstrętne stworzenia.

Umarł żebrak ... Wielu z pogan weszło w przymierze z Bogiem, aby "Umrzeć z Chrystusem".

Przez aniołów ... Posłanników, apostołów i innych

Na łono Abrahama ... Miejsce łaski Bożej. Abraham jest typem na Jehowę.

Umarł też i bogacz ... Naród żydowski odrzuciwszy Chrystusa umarł, bo został odrzucony od wszelkich łask i przywilejów przedtem otrzymywanych.                                            Umarł |ako naród
 
 
 
 
Z załączonych powyżej komentarzy wynika, że łono Abrahamowe, na którym znalazł się Łazarz, przedstawia łaskę Bożą, okazaną poganom, którzy przez wiarę w Chrystusa mogli się stać dziedzicami obietnicy Abrahamowej (Gal. 3:29). Być na łonie, to znaczy być w szczególnej zażyłości – zajmować pierwsze miejsce przy stole (Jan 15:23).

Przyjęcie pogan do łaski Bożej nie mogło nastąpić przed właściwym czasem. Łaska ta, dotycząca wyłącznie dzieci Abrahama trwała przez 2081 lat. Lata te liczą się od przymierza zawartego z Abrahamem w roku 2045 p.n.e., aż do jesieni 36 roku n.e., kiedy to pierwszy poganin Korneliusz wraz z rodziną, przyjęty został przez Boga (Dz.Ap. 10).
 

2045  +  36  =  2081

 
W roku 36 n.e. kończy się też "70 tygodni" łaski dla Izraela. Okres ten trwał 490 lat, od roku 454 p.n.e. do roku 36 n.e.
 

454  +  36  =  490

 
Po skończeniu się w roku 36 naszej ery dwóch opisanych wyżej okresów czasu, wyłączna łaska Boża dla Żydów została od nich odjęta, a przeszła na pogan. Oba te okresy są omówione szerzej w "Chronologii Biblijnej" str. 26,27.

Żydzi, odrzucający Mesjasza w roku 33 n.e., zostali przez Boga odrzuceni jako naród. Ich całkowite unicestwienie narodowe nastąpiło wraz z upadkiem powstania Bar Kochby w 135 roku n.e.
 


* * *


* * *
 
 
 
 
* * *
 
Oto uwagi w komentarzu do 1 Tes. 2:16:

Gniew ... "Będzie ucisk w tej ziemi i gniew Boży nad tym ludem", "Któż wam pokazał, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem?" (Łuk. 21:23; Mat.3:7).

Przyszedł na nich ... Przyszedł już na naród żydowski.

Aż do końca ... Przy końcu wieku żydowskiego jako naród zostali zupełnie zrujnowani.
 * * *
 
 
Oto słowa historyka opisującego upadek powstania Bar Kochby:

"Dla ówczesnych Żydów był to koniec wielkiej nadziei. Jeżeli jednak spojrzymy na historię judaizmu na przestrzeni wieków, musimy stwierdzić, że był to koniec jakiejś ery. Przestaje istnieć państwo żydowskie, i ta sytuacja będzie trwać przez długie wieki, powodując głębokie zmiany w świadomości narodowej i pobożności ludu, obecnie rozproszonego. (...)

Wszystko się skończyło. Przerwana została święta wojna, a lud żydowski, zmiażdżony po raz drugi na przestrzeni pół wieku, zaznał goryczy klęski tak całkowitej, że jej skutki miały trwać przez długie stulecia. Trzeba było doczekać współczesnej epoki, aby zobaczyć odrodzenie narodu żydowskiego".
"Upadek Świątyni" Pierre Prigent, str. 103,125,126
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball