TrzyBiada.pl
10
MAR
0
1.2K
Lubię toSTWORZYŁ TEDY PAN BÓG CZŁOWIEKA
 
 
"Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żyjącą" (1 Moj. 2:7).

Oto komentarz księdza Wujka do powyższego tekstu Pisma Świętego:

"Ale dusza człowiecza od Boga z wierzchu jest natchniona jako rzecz duchowna i nieśmiertelna: na której właśnie jest obraz i podobieństwo Boże. 1:26"

Oto dogmatyczne określenie duszy ludzkiej:

Dusza. "Ze stanowiska religii chrześcijańskiej duszą nazywa się ożywiający ciało ludzkie pierwiastek życia, rozumu i woli, substancja, mająca byt ciągły, od ciała niezależny, pojedynczy (niezłożony) i nieśmiertelny". Książka "Prawdy i Herezje" Dr St. Piekarski - M. Arct 1930, str. 78.

Według powyższych komentarzy, Adam był stworzony nieśmiertelny, chociaż Pismo Święte wyraźnie poucza, że nieśmiertelność – życie w samym sobie, należy do Boskiej natury i posiada ją sam Bóg i Pan Jezus, po swoim zmartwychwstaniu, oraz Kościół przy Jego wtórej Obecności (1 Tym. 6:16; Jan 5:26; 2 Piot.1:4; 1 Kor. 15:53,54).

Oto komentarz do Kaz.Sal. 12:7:

Wróci się proch ... Z którego umierające ciało było utworzone

Jako przedtem był ... Jedynie nieożywiony proch ziemi

A duch ... Ruach, duch żywota, przywilej życia, prawo do życia, siła czyli pozwolenie na istnienie

Wróci do Boga ... Powróci do Niego, lecz nie osoba lub rzecz, lecz jako prawo lub przywilej; tak jak jakiś stracony przywilej wraca do jego dawcy.
                               W tym sensie, że nie podlega to dłużej ludzkiej kontroli, jak w prokreacji, i nie może być więcej odzyskany jak tylko przez moc Bożą.

Który go dał ... W ten sposób redukując stan człowieka dokładnie do takiego stanu, jaki był zanim został on stworzony.
 * * ** * *


 
 
"Gdyby teoria o świadomości po śmierci była prawdziwa, to czy Łazarz nie podałby szczegółów swoich doświadczeń przez te cztery dni? Nikt nie może twierdzić, że Łazarz był w 'piekle' na mękach, ponieważ Pan nasz nazwał go 'przyjacielem'; gdyby bowiem znajdował się w niebie i zażywał tamtejszych błogosławieństw, to Pan nie przywołałby go stamtąd, gdyż byłby to czyn nieprzyjazny. Ale jak sam Pan wyraził, Łazarz spał, a On obudził go do życia, do świadomości, do pierwotnego stanu, czyli dusza została ożywiona z powrotem. A wszystko to było łaską wyraźnie i bardzo ocenioną przez Łazarza i jego przyjaciół". E-404

Oto cytat z V Tomu Wykładów Pisma Świętego:

"Zamieszanie pojęć jest tak długo nieuniknione, dopóki definicje słów śmiertelny i nieśmiertelny nie zostaną jasno rozpoznane, a mianowicie:

Nieśmiertelny – stan czyli warunki, w którym śmierć jest niemożliwa – stan odporny na śmierć.

Śmiertelny – stan czyli warunki, w którym śmierć jest możliwa; stan podlegający śmierci, ale niekoniecznie stan umierania, chyba że został wydany wyrok śmierci.

Z tego punktu widzenia możemy poznać natychmiast, że Adam został stworzony jako śmiertelny – w stanie, w którym śmierć była możliwością, ale i żywot wieczny był możliwością – stosownie do tego, czy Adam podobał się swemu mądremu, sprawiedliwemu i miłującemu Stworzycielowi, czy też nie. Gdyby pozostał posłuszny, mógłby żyć aż dotąd – i na wieki – a jednak przez cały czas byłby on śmiertelny, podlegający śmierci w razie nieposłuszeństwa". E-391

Dogmat o nieśmiertelności duszy ludzkiej jest kontynuacją najstarszego kłamstwa diabelskiego, który wbrew oświadczeniu Bożemu powiedział: "Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie" (1 Moj. 3:1-5; Jan 8:44).
 * * *
 
 
NAJPIERWSZY MORDERCA I KŁAMCA

 
Między Aniołami od początku istniały różne stopnie chwały, jednak wszystkie te zastępy anielskie postępowały w miłości i posłuszeństwie dla swego Stwórcy. Ale w czasie właściwym dokonał się jeszcze jeden zarys planu Bożego. Został stworzony człowiek, istota odmiennej natury niż anielska – niższej niż ona i cielesnej – nie duchowej. Ludzkość otrzymała ziemię, jako miejsce do mieszkania, a także rodzinną organizację; ludzie łączyli się parami i mieli zdolność rozmnażania swojego gatunku.

Jeden spośród najwyższych co do stopnia aniołów uznał fakt stworzenia człowieka za sposobność dla siebie. Powziąwszy samolubny i pyszny plan, postanowił pochwycić i odłączyć od Boga nowostworzoną parę ludzką. Następnym krokiem byłoby użycie ludzi do założenia własnego królestwa, przywłaszczenie sobie miejsca i sławy Jehowy w odniesieniu do ludzkości i do ziemi.

Wcielając w czyn te ambicje, Szatan zbliżył się do matki Ewy w Raju i podszepnął jej, że zakaz jedzenia owoców z zakazanego drzewa jest tyranią, niczym nie uzasadnioną władzą Boga, która ogranicza ich wolność. Zarzucił też Bogu oszustwo, jakoby spożywanie owocu z zakazanego drzewa miało sprowadzić śmierć.

Zły podszept przyniósł swe skutki. Ludzka para, wypędzona z raju i pozbawiona dostępu do podtrzymujących życie drzew, zaczęła stopniowo zamierać i ginąc. F 760-765
 * * ** * *
 
 
Greckie słowa Belial i Beliar, występujące w rękopisach Nowego Testamentu i greckiej Septuaginty, są odpowiednikiem słowa Belial w języku hebrajskim. Nazwa ta stosowana jest w Starym Testamencie jako rzeczownik abstrakcyjny, w znaczeniu ''największe zło" (Sędz.19:22; 20:13; Psa.18:5; Nah.1:11 itd.).

W Nowym Testamencie słowo to, w obu jego formach, odnosi się do boga tego świata – Diabła. (Patrz: 2 Kor. 6:15)
 


 
 
* * *


* * ** * *


* * ** * *
 


* * ** * *
 
 
* * *

 
"Wiem, żeście nasienie Abrahamowe; lecz szukacie, abyście mię zabili, iż mowa moja nie ma u was miejsca (...) Porwali tedy kamienie, aby nań ciskali; lecz Jezus schronił się i wyszedł z kościoła, przechodząc przez pośrodek ich, i tak uszedł" (Jan 8:37,59).

Powyższe wiersze dotyczą jednej z rozmów, jakie Pan Jezus przeprowadził z Żydami. Trudno im było zrozumieć słowa, które ukazywały Jego bliski kontakt z Ojcem oraz Jego przedludzką egzystencję. Ich usposobienie względem Syna Bożego było nacechowane niesłusznym gniewem, który przerodził się w nienawiść. Chęć odebrania życia naszemu Panu była prostym tego wynikiem. Postępowanie takie było podsycane przez przeciwnika Bożego. Skierował on ostrze swej nienawiści i kłamstwa przeciwko Synowi Bożemu, Który nie posłuchał jego chytrych propozycji, lecz obrał drogę posłuszeństwa Ojcu (Mat. 4:1-11).

Nasz Pan określił usposobienie swych rozmówców prawidłowo. Ich ojcem duchowym był Diabeł, najpierwszy morderca i ojciec kłamstwa. Kłamstwem doprowadził on pierwszą parę ludzką do śmierci. Następnie, przez posłusznych sobie upadłych aniołów – demonów, wpoił ludziom prastare kłamstwo, że człowiek jest nieśmiertelny i nie może być przez Stwórcę unicestwiony.

Kłamstwem zabił pierwszą parę ludzką i kłamstwem walczył z ich Odkupicielem, którego stał się mordercą. Ród ludzki miał dwóch prawdziwych książąt: Adama i Jezusa. Jeden padł jako przestępca – drugi padł śmiercią ofiarniczą (Psa. 82:6,7).
 
 


Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball