TrzyBiada.pl
10
MAR
0
1.2K
Lubię to
 

STARSZY SŁUGA ABRAHAMA

 
Eliezer był zaufanym sługą Abrahama (1 Moj.15:2). Dowodem tego jest powierzenie mu odpowiedzialnej misji – wyboru żony dla Izaaka (1 Mój. 24:2).

Rok przed narodzeniem się Izaaka, Bóg zmienił Abramowi imię na Abraham, polecając jednocześnie obrzezanie mężczyzn jego domu na znak zawartego przymierza. Eliezer, który w pełni podzielał wiarę Abrahama w istnienie jedynego Boga, dał wyraz tej wierze, poddając się obrzezce wraz z innymi mężczyznami (1 Moj.17:1-5, 24-27).

Oto uwagi w komentarzu do 1 Moj. 24:2:

Abraham ... Typ na Jehowę

Jego starszy sługa ... Eliezer, typ na Ducha Świętego
 

* * *
 

DAŁ DARY LUDZIOM

 
Oto uwagi w komentarzu do psalmu 68:19:

Pojmanych więźniów ... Dosłownie: "Mnóstwo więźniów". Chrystus Pan kupił cały rodzaj ludzki, niewolników grzechu i śmierci.

Darów dla ludzi ... "Niebieskie dar", Duch Święty zesłany podczas Zielonych Świąt
 * * *


* * *
 
 
Oto uwaga w komentarzu do 3 Moj. 23:17:

Chleby na obracanie ... Są figurą na Maluczkie Stadko i Wielkie Grono, podczas ich przyjęcia przez zasługę Najwyższego Kapłana, okazanego przez pomazanie Duchem świętym podczas Pięćdziesiątnicy
 * * *
 
 
Na kształt ogni ... Światło; przedstawia znajomość, oświatę, inteligencję, objaśniające Boskie zamiary, by użyć ludzkich języków jako narzędzi do powołania ze świata Jego wybranych. 
 
Nie był to Duch Święty, lecz jedynie manifestacja dla przedstawienia rzeczy niewidzialnej jako odpowiedniego obrazu misji apostołów jaką mieli do przeprowadzenia.
 * * * 
 
 
Dwie uroczystości żydowskie, święto ofiarowania snopa pierwiastka żniwa, zwanego też snopem podnoszenia oraz święto ofiarowania dwóch chlebów, były ze sobą ściśle powiązane, dzielącym je okresem pięćdziesięciu dni.

Pierwsze z tych świąt, przypadające dnia 16 Nisan, wyobraża zmartwychwstanie naszego Pana.

Ofiarowane Bogu, pięćdziesiąt dni później dwa chleby kwaszone, przedstawiają ofiarowany w dzień Pięćdziesiątnicy lud Pański. Dowodem przyjęcia ich ofiary złożonej przez Jezusa – Najwyższego Kapłana było wylanie w tym dniu Ducha Świętego na zgromadzonych uczni.

W owych dwóch chlebach podnoszenia, ukazane są dwie klasy ludu Bożego, które Bóg od początku przewidział w Swoim planie, klasę Kościoła i klasę Wielkiego Grona. Wprawdzie chleby były upieczone z wyborowej mąki, zawierały jednak kwas, symbolizujący grzeszny stan naśladowców Chrystusa.
 


 
* * *
 
 

 
 
BÓG I TRZY JEGO WIELKIE PRZYMIERZA
 
 
W liście do Galatów 4:22-31 znajduje się natchnione tłumaczenie Apostoła Pawła, ukazujące plan Boży w życiu rodzinnym Abrahama. Apostoł wykazuje, że Abraham wyobraża Boga, natomiast dwie jego żony, Sara i niewolnica Hagar oznaczają "one dwa testamenty [przymierza]" (Gal. 4:24).

(1) Starsze przymierze, ukazane w Sarze, przedstawia przymierze Abrahamowe. Syn Sary, Izaak, dziecię obietnicy, jest obrazem na kompletnego Chrystusa, Głowę i Ciało (Gal. 3:16,29).

(2) Przymierze wyobrażone w Hagar to Przymierze Zakonu. Syn Hagar, Ismael, przedstawia dzieci tego przymierza – Izrael według ciała (Gal. 4:29).

Po połączeniu się Izaaka z Rebeką, Abraham pojął Keturę, z którą miał liczniejsze potomstwo niż z dwoma pierwszymi niewiastami (1 Mój. 25:1-4).

Ketura wyobraża trzecie wielkie przymierze – Nowe Przymierze, które wejdzie w życie po Weselu Barankowym. Dziećmi tego przymierza będzie cała ludzkość.
 * * ** * ** * *
 
 
Abram miał 86 lat, gdy mu Hagar urodziła syna Ismaela (1 Moj.16:16). Pierwsze imię, jakie wówczas nosił ten patriarcha izraelski, tłumaczy się jako "wzniosły ojciec". Trzynaście lat później Bóg zmienił to imię na Abraham, czyli "ojciec mnóstwa".

Od urodzenia slą Ismaela w roku 2034 p.n.e. do zawarcia Przymierza Zakonu w roku 1615 p.n.e. upłynęło 419 lat.
 
 
 
* * *
 
 
 
NASIENIE ABRAHAMOWE
 
 
"Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: I nasieniem jego, jako o wielu, ale jako o jednym: I nasieniu twemu, które jest Chrystus" (...) "Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli" (...) "A jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami" (Gal. 3:16,27,29).
 * * *


 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball