TrzyBiada.pl
10
MAR
1
1.8K
Lubię toADAM I EWA
 
 
Adam i Ewa, pierwsza para ludzka, są napierwszym w Piśmie Świętym obrazem na Chrystusa i Kościół. Potwierdza to Apostoł Paweł dowodząc, że Adam jest obrazem na Jezusa, zaś Ewa – obrazem na Kościół (Rzym. 5:14; Efez. 5:22-32; 1 Kor. 15:45-47; 2 Kor.11:3; 1 Moj. 2:21-24).
 * * ** * *
 

POMOC DLA ADAMA  –  CHRYSTUSA
 
 
Pierwszy człowiek stworzony na ziemi, został postawiony w doskonałym ogrodzie Eden, i był panem wszystkich niższych od siebie stworzeń. Mimo to, Pan Bóg orzekł, że do zupełnego szczęścia potrzebny był mu towarzysz, również człowiek, z którym mógłby dzielić się radościami szczęśliwego życia. Towarzyszem tym stała się Ewa, wywiedziona mocą Bożą z istoty Adama. Bóg przypuścił na niego twardy sen, podczas którego zostało dokonane dzieło podziału istoty Adama na dwie płci.

Ponieważ Adam jest wzorem na naszego Pana (Rzym. 5:14), natomiast Ewa wzorem na Kościół (2 Kor.11:3), zatem głęboki sen Adama wyobraża sen śmierci Pańskiej, przez którą dzieło odkupienia Kościoła zostało dokonane (Efez. 5:25).

Ewa była pomocniczką Adama i miała swój udział w rozmnożeniu się rasy ludzkiej. Podobnie Kościół, podczas dnia Chrystusowego, będzie pomocą Panu w przyprowadzaniu ludzkości do doskonałości.

Dzień Chrystusowy, podobnie jak dzień Adamowy, będzie trwał przez 1000 lat (1 Moj. 2:17; 2 Piotra 3:8).
 
 

* * ** * *
 
 
"Chrystus (Ho Christos) umiłował Kościół
i wydał samego siebie zań"
 
(Efez. 5:25).
 * * *


* * *
 
 
Sen Adama, podczas którego nastąpiło rozdzielenie płci, miał miejsce rok po jego stworzeniu. ("Chronologia Biblijna", rozdział: Odpoczynek i Restytucja)
 


* * *


* * *

 
GODNI NAŚLADOWCY PANA
 
 
"Apostoł Paweł wyjaśnia, że tylko zwierzęta będące ofiarą za grzech, były palone za obozem. Wtedy dodaje: "Wynijdźmy tedy do niego za obóz, nosząc urąganie Jego" (Żyd.13:11-13). Tym sposobem dostarczony został nieulegający wątpliwości dowód, nie tylko na to, że naśladowcy Jezusa są wyobrażeni przez 'kozła Pańskiego', ale również na to, że ich ofiara, policzona z ich Głową, Jezusem, stanowi część ofiary za grzech świata, 'Urągania urągających tobie przypadły na mię' (Psa. 69:10).

Przy ofiarach za grzech, z kozłem działo się podobnie jak z cielcem. Palenie ‘za obozem’ wyobraża brak szacunku, z jakim będą patrzeć na ofiarowanie ci, którzy są na zewnątrz obozu, czyli nie będący w społeczności przymierza z Bogiem, niewierni.

...Ci, na zewnątrz obozu, którzy widzą tych ofiarników i ich samozaparcia tylko jako niszczenie "nieczystości i odpadków ziemi" są klasą oddaloną od Boga – Jego 'nieprzyjaciółmi przez złe uczynki'".     "Cienie Przybytku" str. 62
 * * *
 
 
Udział w przyszłej chwale, uzależniony jest od obecnych cierpień z dwóch następujących powodów:

(1) Srogie próby naszej miłości do Boga i Jego prawdy, wiary w Niego i w Jego obietnice, są mądrym zarządzeniem, przez wzgląd na wielki zaszczyt i wielką odpowiedzialność wysokiego stanowiska do jakiego nas powołał. Jeżeli było właściwym aby nasz Pan był doświadczony pod względem wiary i posłuszeństwa, zanim mógł być wywyższony do najwyższej chwały, mocy i nieśmiertelności, to tym właściwszym jest dla nas, którzyśmy kiedyś byli dalekimi od Boga i dziećmi gniewu, abyśmy również byli w zupełności doświadczeni. Nie pod względem doskonałości naszych glinianych naczyn, bo tej nie posiadamy, lecz pod względem naszego nowego umysłu i nowej woli, czy wola ta jest w zupełności poświęcona Bogu, czy jest dobrze utwierdzona w miłości do prawdy, czystości i sprawiedliwości.

Próby mają wykazać, czy nie odstąpimy od zasad sprawiedliwości dla różnych względów światowych, dla samolubnej ambicji, lub dla "doczesnej w grzechu przyjemności".

(2) Udział w przyszłej chwale zależy od obecnych cierpień także i z tego powodu, że chwałą tą obdarowani będą tylko ci, którzy mają ducha Chrystusowego – usposobienie świątobliwości. A ktokolwiek otrzymał tego świętego ducha i odmienił się przez odnowienie umysłu, czyli woli, tak że już nie samolubstwo ale miłość rządzi jego myślami, słowami i czynami, taki człowiek nie może uniknąć obecnych cierpień. Jego miłość do Boga, jego gorliwość w służeniu Bogu i Jego ludowi, jego wiara w Słowo Boże i jego nieugięte stanowisko we wszystkim, co się tyczy Boga i Jego sprawy, będą w takim przeciwieństwie do panującego ducha powątpiewania, samolubstwa i kompromisu, że będzie on uważany za dziwaka, bigota i fanatyka, jeżeli już nie za obłudnika. Złe domysły pochodzące z nieodrodzonych serc, będą przypisywać każdy dobry uczynek złym lub samolubnym pobudkom, a przeto – "Będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia Mego"; albowiem "świat nie zna nas, iż Onego nie zna" (Łuk. 21:17; 1 Jan 3:1). "Straż" 1939/67
 * * *
 
 
Inna lekcja kryje się w ofierze za grzech, która była składana przy poświęceniu Aarona i jego synów. W tym figuralnym obrazie, jeden cielec przedstawia łączną ofiarę całego zespołu Chrystusowego (2 Moj. 29:1-14; 3 Moj. 8:1-17).

Oto cytat z "Cieni Przybytku" str. 40:

"Cielec, jako ofiara za grzech był przyprowadzony, zaś 'Aaron i synowie jego kładli ręce swe na głowę cielca', mówiąc w ten sposób: Ta ofiara przedstawia nas. Od tej chwili, cokolwiek działo się z cielcem, wyobrażało to, co miało się stać Jezusowi i członkom Jego ciała, Kościołowi, jako istotom ludzkim' (...) 'A Mojżesz wziął cielca ze skórą jego i z mięsem jego itd. i spalił w ogniu za 'obozem' (wiersz 17). Tak więc człowieczeństwo kompletnego Chrystusa – Głowy i Ciała – stało się 'ofiarą za grzech', cierpiąc zniszczenie, na które świat został skazany, i od którego przez tę ofiarę ostatecznie będzie uwolniony – zasługą zawartą w ofierze Pana naszego Jezusa, przez którą my, jako Jego 'bracia' zostaliśmy uprzywilejowani, aby dopełnić miarę Jego cierpień, jako 'członkowie Jego ciała'".
  
 
ŚMIECIE I OMIECINY TEGO ŚWIATA

 
Dawid, powiadomiony przez Jonatana o morderczych zamiarach króla Saula, musiał uchodzić z kraju. Nie posiadając środków do życia, zaspokoił swój głód chlebami pokładnymi, które dał mu, nieświadomy sytuacji Dawida, kapłan Achimelech. Dawid wziął też na drogę miecz Goliata, przechowywany dotąd w namiocie świątynnym, na pamiątkę pomocy Pańskiej udzielonej w nierównej walce. Achimelech, za udzieloną pomoc, został stracony przez zazdrosnego Saula.

Tymczasem Dawid, ścigany przez Saula, uciekł do króla filistyńskiego Achisa. Co za paradoks! Jakże trudna była sytuacja Dawida! W Get, został niebawem rozpoznany jako zwycięzca nad Goliatem, Filistynem, co bardzo przeraziło Dawida. Musiał więc pozorować obłąkanie, aby uniknąć tego nowego niebezpieczeństwa. Wreszcie zdołał ujść na pustkowie, gdzie znalazł schronienie w jaskini Audullam.

Niebawem przyszli do Dawida najbliżsi krewni, gdy dowiedzieli się, że kryje się przed Saulem. Zebrali się też przy nim inni, utrapieni, pokrzywdzeni i zgorzkniali, aby dzielić z nim wspólny los, Nad tą garstka, w liczbie około czterystu ludzi, Dawid objął dowództwo (1 Sam. 20:41-43; 21:1-15; 22:1-2).

Pomazany w młodości na króla Dawid jest obrazem na naszego Pana, który był i jest dotąd w niełasce u świata. Do Pana, podobnie jak do Dawida, gromadzili się ludzie wzgardzeni. Taki stan rzeczy miał trwać przez cały wiek Ewangelii, co Pan swoim uczniom przepowiedział. Nierozpoznany Pan oraz Jego naśladowcy stali się śmieciami i omiecinami tego świata (Mat. 9:9-13; Jan 15:13 -23; 1 Kor. 1:26-31; 4:13).
 * * *
 

JA RZEKŁEM: JESTEŚCIE BOGAMI

 
Oto uwagi w komentarzu do Psalmu 82:6,7:

Jam rzekł ... On teraz przemawia do swoich wiernych maluczkiego stadka

Jesteście bogami ... Elohim, możni, imię to bywa stosowane do Jehowy
"Jeżeli nazwał bogami tych, do których Słowo Boże skierowane" (Jan 10:35).

A synami ... "Najmilsi, teraz dziatkami Bożymi jesteśmy" (1 Jan 3:2).

Wszakże pomrzecie ... Wszyscy, co się ofiarowali, aż do śmierci.
"Ale nie wszyscy zaśniemy" (1 Kor.15:51).

Inni ludzie ... Jak ludzie zwyczajni
"Droga jest przed oczyma Pańskimi śmierć świętych Jego" (Psa.116:15).

Jeden z książąt ... Nie tak jak książę Adam, lecz jak książę Jezus.
"Z Chrystusem umarli". "Przykształtowany będąc śmierci Jego" (Rzym. 6:8; Filip. 3:10).
Świat w ogólności umiera jako książę Adam, jako skazańcy, nie tak jak książę Pokoju.

Powyższy komentarz w zasadniczy sposób różni się od komentarzy rozmaitych kościołów, Komentarze te sugerują, że wiersze 6 i 7 odnoszą się do niesprawiedliwych sędziów z wierszy od 1 do 5 omawianego psalmu. Sposób oddania tych wierszy przez Biblię Tysiąclecia, Poznańską oraz Nowo-Brytyjską, idzie tym samym torem.

Podane niżej zestawienia są liczbowym potwierdzeniem słuszności komentarzy podanych na wstępie.
 * * ** * ** * ** * *


WYBRANI W NIM PRZED ZAŁOŻENIEM ŚWIATA
 
 
Izaak, syn Abrahama, był od dawna zaplanowanym przez Boga dzieckiem obietnicy. Jego posłuszeństwo względem Abrahama było bezgraniczne – poszedł posłusznie na ołtarz, aby spełnić zamiar ojca (1 Moj. 22:7-10). Pod tym względem jest pięknym obrazem na naszego Pana. Zupełne poddanie swojej woli Ojcu, jakie Pan okazał, było najlepszym dowodem Jego miłości wobec Boga (Jan 8:29).

Jak narodzenie się Izaaka nie było przypadkiem (1 Moj. 18:14), tak też nie z przypadku Rebeka stała się żoną Izaaka. Bóg przewidział ją, zanim jeszcze stali się małżeństwem. Eliezer, zaufany sługa, którego Abraham posłał do miasta Nachorowego po żonę dla Izaaka, wyobraża Ducha Świętego. Przybywszy na miejsce, Eliezer, zwrócił się w modlitwie do Boga o kierownictwo w wyborze. Zanim ukończył modlitwę, do studni przy której się modlił, podeszła Rebeka. Była to niewiasta, która swoim zachowaniem wypełniła wszystkie warunki rozpoznawcze, jakie Eliezer wyraził w modlitwie do Boga.
 


 
 
Gdy Rebeka dowiedziała się, że w tej całej sprawie była wola Boża, poddała się jej posłusznie. Nie widziała Izaaka na oczy, a jednak z radością udała się w daleką podróż, aby zostać jego żoną.

Zaufała Bogu! Ona również odznaczała się prawdziwą miłością, której wyrazem było posłuszeństwo. Pod tym względem Rebeka była podobna do Izaaka. Gdy więc Izaak jest obrazem przedstawia Chrystusa, to Rebeka jest obrazem na Oblubienicę Chrystusową – Kościół.

Święty Paweł poucza, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli przypodobani Jego Synowi w miłości (Efez. 1:4).
 * * *

 

Jedynie tylko święci dostępują duchowego, czyli wysokiego powołania. Czy możemy mniemać, że Bóg wywyższy do stowarzyszenia z Jezusem, jako członków Jego Ciała, którychkolwiek, którzy nie są świętymi w sercu, czystymi w swych intencjach, szczególnie czystymi – wiernymi Bogu do głębokości duszy? Czy oczekiwałbyś, że On przyjąłby jakichś innych? Nie miałbyś nawet szacunku dla Boskiego rządu, gdybyś wiedział, że ma On najróżniejszych ludzi na wielce wywyższonych miejscach i obdarza ich boską naturą. Jeśli uwierzyłeś, że tak się ta rzecz przedstawia, musiałeś utracić wszelkie poważanie dla rządu Wszechmogącego. Ale kiedy On mówi ci, że wszyscy ci, którzy będą wysoce wywyższeni do stowarzyszenia z Jezusem, będą kopiami Jego Syna, powiesz: "To brzmi dobrze". To jest słuszne. Drogi Pańskie są w zupełności sprawiedliwe i prawe. KPiO-603
 


IZRAEL BOŻY

 
"Paweł nazywa Kościół Żydowski 'Izraelem według ciała', zaś Kościół Chrześcijański 'Ludem Bożym Izraelskim' (1 Kor.10:18; Gal. 6:16). Wobec tego całkiem słusznie możemy nazwać te kościoły, Cielesnym Izraelem i Duchowym Izraelem". B-225

List do Galatów 6:16, zawiera określenie "Izrael Boży" – patrz, zgodne z tekstem greckim nowe tłumaczenie brytyjskie.

Izrael Boży to Kościół prawdziwy, uczestnik w najlepszym dziedzictwie Bożym, jakie Bóg zaofiarował wszystkim, którzy są z wiary Jezusowej. Jest on zaszczytnie ukazany w drogocennych kamieniach, oprawionych w złoto i umieszczonych na "Napierśniku Sądu" Najwyższego Kapłana w Izraelu.

Napierśnik, po złożeniu go na dwoje, posiadał wymiary piędź na piędź. Piędź jest największą miarą dłoni ludzkiej. Napierśnik zatem, przedstawia prawo Boże – Zakon, zupełną miarę zdolności doskonałego człowieka. Spodnia część złożonego napierśnika przedstawia literę Zakonu, jaka obowiązywała Izraela według ciała (Gal. 4:29; 1 Kor.10:18). Jego wierzchnia część wyobraża ducha Zakonu. Do tej części przymocowane były drogocenne kamienie. Na kamieniach wyryte były imiona synów Jakuba – Izraela. Najwyższy Kapłan nosił go na piersiach (na sercu), Przedstawia to rozkosz wypełniania woli Bożej przez Najwyższego Kapłana – Pana Jezusa Chrystusa (Psa. 40:9).

Przytwierdzenie, na rozkaz Boży, kamieni do napierśnika, ilustruje przedwieczny zamiar Boga usprawiedliwienia Kościoła przez ofiarę Chrystusa; aby wszyscy Jego naśladowcy, żyjąc według zasad nowego umysłu mogli powiedzieć: "sprawiedliwość Boża jest wypełniona w nas". Zaprawdę iż "Bóg jest miłością"! (1 Jan 4:8). Apostoł Paweł tłumaczy, że Zakon, ze względu na niedoskonałość ludzką, nie był w stanie dopomóc człowiekowi w jego degradacji. Sprawiedliwość sama w sobie jest bez miłosierdzia. Bóg przeprowadził rzecz w inny sposób: Posłał Syna, który potępił grzech w ciele (w swoim ciele, udowadniając, że człowiek doskonały, może być absolutnym zwycięzcą grzechu). Apostoł konkluduje, że dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie nie ma żadnego potępienia, ani pod prawem danym w Raju, ani pod prawem danym dla Żydów na górze Synaj (Rzym. 8:1-4). "Cienie Przybytku" str. 32,33

O ile w spisie popieczętowanego Kościoła, na miejscu pokolenia Dana widnieje pokolenie Manasesa, o tyle kamienie napierśnika zawierają imiona wszystkich bez wyjątku, urodzonych synów Jakuba – Izraela. Reprezentują one cały Izrael Boży (1 Mój. 49:1-28). Podobnie czterej synowie Aarona przedstawiali Kościół, chociaż później dwóch z nich odpadło. (patrz "Bóg jest Miłością" str. 84)
  
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball