TrzyBiada.pl
10
MAR
0
2.1K
Lubię to
PRZED ZAŁOŻENIEM ŚWIATA PRZEWIDZIANY BARANEK ZABITY

 
Adam i Ewa, pierwsza para ludzka, postawiona w Raju na próbie posłuszeństwa, przekroczyła Boskie prawo. Nieszczęśni grzesznicy w poczuciu winy skryli się wśród drzew sadu, uczyniwszy zasłony z liści figowych dla zakrycia swej nagości.

Bóg, kierując się sprawiedliwością, skazał przestępców prawa na śmierć. Wkrótce jednak po wydaniu strasznego wyroku, ujawnił się inny z Boskich przymiotów – Jego Miłość. Nagośc (grzech) pierwszych rodziców została przykryta odzieniem ze skór. W ten obrazowy sposób, miłosierny Stwórca zapowiedział przyszłe wybawienie ludzkości przez ofiarę naszego Zbawiciela. Przykrycie ze skór, wymagało bowiem śmierci zwierzęcia, które stało sie pierwszą, opisaną na kartach Pisma Świętego, figuralną ofiarą za grzech. Najprawdopodobniej był to baranek.

Jan Chrzciciel świadczył przy Jordanie, że nasz Pan jest "Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata" (Jan 1 :29,36). Również inne miejsca Pisma Świętego określają Pana Jezusa, jako Baranka zabitego "od założenia świata" lub "przed założeniem świata" (Obj.13:3; 1 Piot.1:19,20).
 * * ** * *
 
 
Miłość Boża została też wspaniale zilustrowana w Abrahamie, któremu Bóg polecił złożyć w ofierze palonej, swego umiłowanego syna Izaaka (Jan 3:16).
 

 
 
 

Posłuszny Abraham, wykonał w sercu wszystko, co mu Bóg rozkazał; sięgnął po miecz, aby zabić leżącego na ołtarzu syna. W tym jednak momencie Anioł Boży powstrzymał rękę Abrahama, oznajmiając mu, że Bóg przyjął jego intencje za fakt dokonany. W końcu baranek, przygotowany przez Boga, został zabity w miejsce Izaaka, charakteryzując jego ofiarę, jako przewidzianego przed wiekami "Baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa" (1 Mój.« 22:1-13)
 * * *


* * *

 
PRAWDZIWE ŚWIADECTWO PANA
 
 
Po wielu bezowocnych próbach udowodnienia Panu winy przez podstawionych fałszywych świadków, Kaifasz poprzysiągł Go, aby oświadczył jawnie, czy jest obiecanym Mesjaszem – Chrystusem. Pan potwierdził, co przesądziło o Jego śmierci, lecz w Swojej odpowiedzi posunął się jeszcze dalej. On oświadczył słowami proroka Daniela: "Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy Mocy i przychodzącego na obłokach niebieskich". Reakcja prześladowców była natychmiastowa. Rozdzierając szaty na znak najwyższego oburzenia, zawołali: Zbluźnił – winien jest śmierci!

Pańskie świadectwo było jednak prawdziwe. Chociaż pospolicie mówiono o Nim, że pochodzi z pogardzanego Nazaretu w Galilei, był On przepowiedzianym Synem Człowieczym – Mesjaszem, który urodził się wmieście Dawida – Betlehemie. To On, według proroka Daniela, został wielce wywyższony przez Przedwiecznego. Wywyższenie Jezusa musiało być jednak poprzedzone wielkim poniżeniem się, czego wówczas nikt nie był w stanie zrozumieć. Jego imię Syn Człowieczy, na wieki zostanie przy Panu, na pamiątkę złożonego Okupu za człowieka Adama i jego rodzaj. Po swej zwycięskiej śmierci i zmartwychwstaniu, otrzymał Pan Jezus wszelką moc na niebie i ziemi. Stanie się to jawne wszystkim; również tym, którzy Go przebili (Zach. 12:10; Jan 19:37; Obj. 1:7).

"Rzekła Mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, którego zowią Chrystusem, ten, gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Rzekł jej Jezus: Jam jest ten, który z tobą mówię" (Jan 4:25,26).
 


* * ** * *

 
* * *

 
SŁUGA JEHOWY

 
Proroctwo Izajasza 42:1-7 mówi o Jezusie Chrystusie. Chrystus miał być "dany za przymierze [to znaczy na ofiarę dla zatwierdzenia przymierza] ludowi [Izraelowi] i za światłość narodom", czyli poganom, aby wszyscy mogli przyjść do tej światłości, pod błogosławieństwami nowego przymierza.
 * * *


 
* * *

 
WZGARDZONY KAMIEŃ
 
 
Podczas pierwszego przyjścia Chrystusa, naród żydowski od sześciuset już lat "deptany był od Pogan". Żydzi wciąż pamiętali obietnicę daną przez Boga Abrahamowi, powtarzaną następnie przez wszystkich proroków, że Bóg, w czasie właściwym przyśle swego Pomazańca, który ich oswobodzi. Miał to być Prawodawca większy niż Mojżesz, król, większy niż Dawid i Salomon. Lecz gdy Jezus przyszedł jako Mesjasz, pojawienie się Jego było zupełnie odmienne od tego, jakiego oni wyczekiwali. Spodziewali się oni wielkiego wodza i prawodawcy, pełnego godności, ambicji i pychy, pełnego samowoli, wyniosłego w mowie i uczynkach.

Nic zatem dziwnego, że oczekując takiej postaci, nie byli przygotowani na przyjęcie pokornego Nazarejczyka, którego mieczem dla podbicia świata był "miecz ust Jego". Nic też dziwnego, że gdy ogłoszono Jezusa, jako tego, który ma stać się nadzieją ludu izraelskiego, jego Królem, Mesjaszem, starsi ludu odwrócili się i pogardzili Nim. Doznawszy zawodu w swoich oczekiwaniach, wstydzili się przyznać, że Jezus jest "Królem Żydowskim". F 178,179
 


 
 

UDERZĘ PASTERZA

 
Możemy sobie łatwo wyobrazić, że jedenastu silnych będących w kwiecie wieku ludzi mogło, nawet jeśli posiadali tylko dwa miecze, poważnie poturbować gromadę, która przyszła aresztować naszego Pana. W warunkach, gdy podniecenie i bitewna aktywność wzbudza odwagę, zmuszenie kogoś do bezczynności, aby nie wolno mu było podnieść ręki w samoobronie wobec uzbrojonego wroga, jest czymś najbardziej zniechęcającym. A właśnie w tym przypadku, naturalna skłonność każdego do ucieczki w podobnych okolicznościach, została wsparta i uwydatniona przez własną sugestię Mistrza, który rzekł: "Pozwólcie tym odejść" [ks. Kowalski: "Zaniechajcie. Dotąd i nie dalej!" (Łuk. 22:51)]. Dlatego, rozważywszy w pełni okoliczności, musimy uniewinnić apostołów od czegoś takiego jak tchórzostwo i musimy przyznać, że w podobnych okolicznościach niewielu z Pańskiego ludu wiedziałby, jak postąpić inaczej, jak tylko uciec jak oni.       W.T. 2778/45
 

 
 
* * *

* * *
 
 
SNOP PIERWIASTEK ŻNIWA

 
Oto uwagi w komentarzu do 3 Moj, 23:11

Obracał on snop ... Pierwociny; reprezentuje zmartwychwstanie Chrystusa: "Stał się pierworodnym tych, którzy zasnęli" (1 Kor.15:20).

Nazajutrz po sabacie ... Dzień 16 Nisan jest właściwym dniem. Pan nasz "był ukrzyżowany w piątek na wieczór, a wzbudzony z martwych w niedzielę rano.
 

 
* * *


* * ** * *
 
 
Tylko dwa miejsca w Piśmie Świetym wskazują na 16 Nisan jako dzień zmartwychwstania Pana. Te dwa miejsca, to cytowany wyżej przepis Zakonu i historia Jonasza. Zestawienie snopa z Jonaszem jest zatem uzasadnione.
 

 

MOJŻESZ SYN AMRAMA I JOCHABEDY
 
 
Mojżesz był synem Amrama i Jochabedy. Te trzy nieprzypadkowe imiona są pełne znaczenia:

Amram (wysoki lud) ... przedstawia Boga, Ojca naszego Pana

Jochabeda (sławna) ... wyobraża Przymierze Obietnicy, matkę naszego Pana

Mojżesz (wybawiony z wody) ... przedstawia naszego Pana, syna Bożego i Obietnicy (Gal. 4:28)
 * * *
 
 
* * *

DZIECIŃSTWO MOJŻESZA
 
 
Narodzenie Mojżesza i okoliczności, w jakich miało ono miejsce, są ilustracją warunków, jakie towarzyszyły dzieciństwu naszego Pana. Jego życie było podobnie zagrożone, jak wcześniej, życie Mojżesza. Rzeź niemowląt w Egipcie przypomina krwawe zarządzenie Heroda (2 Moj.1:22; Mat. 2:16). Uroda Mojżesza przykuwała wzrok wszystkich, którzy nań patrzyli. Piękno naszego Pana, piękno Jego słów i czynów, zauważał każdy, kto przy Nim przebywał.
 * * *

 
Dziecko przeważnie płacze za pokarmem. Malutki Mojżesz płaczący w plecionce (2 Mój. 2:6) przedstawia Pana Jezusa, którego pragnieniem od dzieciństwa było poznanie Ojca i Jego prawdy. Pragnienie to stało się nawet przyczyną małego rodzinnego nieporozumienia, gdy dwunastoletni Jezus pozostał w Jerozolimie. Nie był to przypadek, zabłąkanie lub nieposłuszeństwo. Był to znak od Boga oraz lekcja dla Marii i Józefa, że wie, czyim jest synem i zna swój obowiązek względem Ojca.
 
 
 
 
 
Jeśli w roku 1615 p.n.e. Mojżesz miał 80 lat, to jego narodzenie przypada na rok 1695 p.n.e.

Jezus urodził się na jesieni 2 roku przed naszą erą. Od tego czasu upłynęło 11,5 roku do wiosny 11 roku naszej ery, gdy wraz z Józefem i Marią udał się do Jeruzalemu, aby święcić tam Święto Przejścia Pańskiego.
 
 
1,25  +  10, 25 =  11, 5 (dwunasty rok życia Jezusa; Łuk. 2:42)* * *


* * *
 

MOJŻESZ WYBAWICIEL
 
 
Opis doświadczeń Mojżesza w pierwszych siedmiu rozdziałach 2 Księgi Mojżeszowej, zawiera szereg obrazowych informacji o życiu naszego Pana, począwszy od narodzenia się pod Zakonem, w warunkach od początku dla Niego nieprzyjaznych, aż do Jego Wtórego przyjścia.

Gdy Mojżesz dorósł, przyszedł do swego uciskanego ludu z pragnieniem niesienia mu pomocy. Został jednak źle zrozumiany i odrzucony. W tym przedstawia naszego Pana, który przyszedł do swoich jako wybawiciel, lecz swoi Go nie przyjęli. Odejście Mojżesza do ziemi madiańskiej, oraz małżeństwo z Zeforą – to dalsze dzieje Pana, już po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Zefora, wybrana spośród niewiast zainteresowanych pojeniem owiec (wierzący) przy studni (Słowo Boże), wyobraża Kościół wieku Ewangelii.

Po czterdziestu latach przebywania na puszczy, gdzie pasł owce swojego teścia, został Mojżesz powołany, aby stanął przed faraonem. "Ustami" Mojżesza miał być wymowny brat Aaron. Celem podjętej misji było wezwanie faraona do wypuszczenia Izraelitów z ciężkiej niewoli, aby mogli służyć Bogu na puszczy.

Wydarzenie to, przedstawia dalszą historię działalności naszego Pana we Wtórej Obecności, Który używa Kościół jako Swoje usta w ogłaszaniu końca królestwa szatana i bliskiej wolności w Królestwie Bożym.

Dorosły Mojżesz odwiedzający po raz pierwszy żydowskich braci w niewoli faraona, wyobraża naszego Pana w 30 roku życia – wieku osiągniętym na jesieni 29 roku.

Powtórne przyjście do ciemiężonego narodu, przedstawia Wtórą Obecność Chrystusa, rozpoczynającą się od 1874 roku.
 
* * *

 
Powyższe zestawienie dobitnie ukazuje, że Mojżesz i Aaron są obrazem na naszego Pana i Kościół, oraz że ilość lat między pierwszą a drugą obecnością Chrystusa zamyka się w liczbie 1845.
 

* * *

 
Był rok 1615 p.n.e., gdy Mojżesz w wieku 80 lat stanął przed faraonem.

W roku 1655 p.n.e. Mojżesz miał 40 lat.
 

1615  +  40  =  1655

 
Od 40 roku Mojżesza do 30 roku Pana Jezusa upłynęły 1684 lata.
 

1655  +  29  =  1684


Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball