TrzyBiada.pl
10
MAR
0
1.3K
Lubię to
KRÓL SPRAWIEDLIWY I ZBAWICEL UBOGI

 
Oto uwagi w komentarzu do Zach. 9:9 i 2 Moj.12:3:

Wesel się ... "Gdyby oni milczeli, kamienie wołać będą" (Łuk. 19:40)

Król twój przyjdzie ... Odnosi się pierwotnie do tryumfalnego wjazdu do Jerozolimy na pięć dni przed ukrzyżowaniem

Dziesiątego dnia ... Figura na Jezusa, jako Baranka Wielkanocnego, odłączonego przez naród żydowski w czasie, gdy wjeżdżał do Jerozolimy

Weźmiecie Baranka ... "Chrystus Baranek Wielkanocny ofiarowany jest za nas"

Dzień 10 Nisan, w którym Pan, wypełniając proroctwo Zachariasza 9:9, wjechał do Jerozolimy był ściśle przewidziany w planie Bożym jako dzień odłączania od stada baranka wielkanocnego.
 

* * *

 
* * ** * *
 
 
* * *
 
 
Syjońska córko, tryskaj wesołością!
Ty Jeruzalem wznieśże hymn radości!
Powitaj Króla, który tchnie miłością,
A w murach twoich wnet pokój zagości!

Czekałaś Króla i przyszedł do ciebie
Król sprawiedliwy – Zbawiciel ubogi;
On Król Pokoju – na oślęciu jedzie,
On grzech twój zdejmie, wskaże prawe drogi.
 


* * ** * *

 
* * *
 
 
Nasz Pan łączy swoją godność królewską z pokorą i ubóstwem (Mat. 5:5; 11:29) na wzór dawnych przywódców i królów izraelskich (1 Moj. 49:10,11; Sędz. 5:10; 10:4; 2 Sam.19:26; 1 Król.1:33,38). Na Wschodzie osiołek był wierzchowcem pokoju; koń natomiast – wierzchowcem wojny (Hiob 39:22-28). Zwyczaj używania koni w Izraelu był wynikiem wpływów religijnych (2 Król. 23:11) oraz wpływów militarno- politycznych obcych mocarstw (5 Moj.17:16; Izaj. 31:1-3; Oz. 1:7; 14:3; Mich. 5:10; Psa. 20:8 itp.)

Pan Jezus był Królem (Księciem) Pokoju (Izaj. 9:6; Żyd. 7:2). Wjeżdżając na osiołku do Jerozolimy, po 1647 latach od znamiennego 10 Nisan w Egipcie, ukazał się On Izraelowi jako Baranek Wielkanocny, a zarazem jako Król królujących i Pan panujących (1 Tym. 6:15). Jednak Królestwo Jego, jak Sam oświadczył, nie było z tego świata, czyli obecnego porządku rzeczy (Jan 18:33-36).
 * * *
 
 
CIERPIENIA KRÓLA – MESJASZA

 
Jezus z Nazaretu był przepowiedzianym przez proroków Pańskich Synem Dawida. Niezwykłe słowa i czyny sprawiły, że lud żydowski szybko rozpoznał w Nim "onego Syna Dawidowego" (Mat. 12:23).

Nasz Pan stał się spadkobiercą królestwa Dawidowego, królestwa, które swoim zakresem przewyższy wszystko, co posiadał Jego ojciec Dawid. Ponadto cierpienia, które przechodził Dawid były obrazem na cierpienia naszego Zbawiciela (Psa. 22:2-22).
 * * *
 
 
Psalm 22:2-22 ukazuje nam Dawida cierpiącego od swych nieprzyjaciół. Ewangeliści przytaczają stosowne słowa Dawida wyjęte z tego psalmu przy opisie okoliczności ukrzyżowania Pana.
 
Napis nad głową Zbawiciela umieścił Piłat z przekory i w celu dokuczenia starszym Izraela za porażkę, jakiej doznał w próbie ocalenia życia Jezusa. Był on jednak nadzwyczaj stosowny: Głosił z wysoka, że Jezus ze wzgardzonego Nazaretu, był autentycznym Królem wybranego narodu (Jan 19:19-22).
 
* * *
 
Psalm 69 jest bliźniaczo podobny do Psalmu 22. Psalm 22, od 2 do 22 wiersza, zawiera cierpienia Dawida i jego modlitwy. Dalsze wiersze, zaczynające się od słów: "Tedy opowiem imię Twoje braciom mym; w pośród zgromadzenia chwalić Cię będę" – aż do końca rozdziału – zawierają podziękowania za wyzwolenie.

Psalm 69, począwszy od 2 wiersza, zawiera wołanie Dawida do Boga w cierpieniach doznawanych od złych ludzi. Dopiero wiersz 31, rozpoczynający się od słów: "Tedy będę chwalił imię Boże pieśnią, a będę je wielbił z dziękczynieniem" – aż do końca rozdziału – dotyczy radości Dawida z wyzwolenia. Również niektóre z wierszy tego psalmu cytowane są w Nowym Testamencie w odniesieniu do naszego Pana. Patrz wiersze 22, 23, 26, 27.

Zauważone w konstrukcji tematycznej obu psalmów podobieństwo znajduje swoje potwierdzenie także w konstrukcji liczbowej.
 


 
* * *
 
 
Psalm 109, również napisany przez Dawida, jest podobny w swej treści do psalmów 22 i 69. Zawiera modlitwę o charakterze błagalnym i dziękczynnym. Dawid zanosi modły do Boga, aby go wyzwolił z rąk okrutnikow. Najbardziej ubolewa nad zdrajcą, któremu głosi sprawiedliwą odpłatę. Apostoł Piotr, który w swej przemowie tuż przed zesłaniem Ducha Świętego przypomniał zdradę i los Judasza, powołał się na ósmy wiersz tego psalmu.

Dawid, pisząc proroczo o Chrystusie, mówi, że stał się dla drugich pośmiewiskiem, Kiwali nad nim głowami widząc, jak jest utrapiony (Psa. 109:25). Biblie zaopatrują ten wiersz odnośnikami do Ewangelii, które mówią o podobnym traktowaniu naszego Pana (Psa. 22 :8; Mat. 27:39; Mar. 15:29).

Konstrukcja literacka modlitwy Dawida w psalmie 109 podobna jest do tej, jaką mają psalmy 22 i 69. Zawarte jest w niej błaganie o wyzwolenie – wiersze 1 do 29 oraz chwała za okazaną pomoc Bożą, którą autor pragnie opowiadać drugim – wiersze 30 i 31.
 


 
 
Boże, ktorego chwała w mych ustach wieczna
Nie chciej krzywdy mej zmilczeć: oto wszeteczna
Gęba na mnie się targa; język fałszywy
Ludziom żywot mój brzydzi – Ty wiesz – uczciwy.
                                                           Jan Kochanowski
 

* * *

 
Porównanie części błagalnych z psalmów 69 i 109 pod względem wartości liczbowych pozwala ujrzeć ukrytą w nich osobę – Jezusa z lazaretu. Jest On owym Dobrym Pasterzem, potomkiem dobrego pasterza – Dawida (Ezech. 34:23; 37:24).
 
* * *
 
 
 
DOKĄDŻE PANIE?

 
Pan nie szczędził Dawidowi trudności, przez które kształtował charakter Swego pomazańca. Przeżycia wywołane tymi trudnościami wyraził Dawid w Psalmie 13.

Dawid przedstawia Pana Jezusa, pomazanego przez Boga na króla całego świata. Pierwej miał być On poddany cierpieniom ze strony ludzi zaślepionych przez grzech, Nasz Pan jest owym przepowiedzianym Synem Dawidowym, jego korzeniem, czyli życiodawcą przez śmierć ofiarniczą, a zatem i korzeniem Jessego, ojca Dawida (Izaj. 11:1,10; Mat. 1:5,6).
 


* * *
 
 
Dokąd mię chcesz zapomnieć? Dokąd świętą swoją
Twarz przede mną kryć będziesz? Dokąd duszę moją
Frasunki trapić będą, Ojcze dobrotliwy?
Dokąd mię deptać będzie człowiek zazdrościwy?

Dość zaznałem dotychczas uszy Twe zamknione,
Dość poznałem aż nazbyt, oczy odwrócone;
Chciej na mię już wejrzeć, chciej uprzejme moje
Prośby, o wieczny Panie, przyjąć w uszy Twoje!

Rozświeć moje ciemności swym nieogarnionym
Światłem, abym nie zasnął snem nieprzebudzonym;
Niechaj tej ze mnie nie ma nieprzyjaciel chluby,
Aby miał rzec: "Jam go starł i przywiódł go do zguby".

Mój upadek – to rozkosz przeciwnikom moim,
Lecz ja, Panie, ufam w miłosierdziu Twoim,
Że mię Ty nie opuścisz, a ja w głośne struny,
Będę imię Twe sławił, Boże niezmierzony!
                                                       Jan Kochanowski
 


W RĘCE TWOJE...

 
Autorem Psalmu 31 jest król Dawid. Jego przeżycia wyrażone w wierszach od 2 do 23 mówią proroczo o Jezusie Chrystusie. Dwa pozostałe wiersze zawierają zalecenia dla wiernych.

W cierpieniach Dawida, ukazane są cierpienia naszego Pana, które przechodził jako Ofiara za grzechy ludzkości. Pewnikiem w tym względzie są słowa naszego Pana na krzyżu, jakie wcześniej wypowiedział Dawid: "W ręce Twoje polecam ducha mego" (Psa. 31:6; Łuk. 23:46).

Nasz Pan oddał swe życie w ręce Ojca jako Okup (gr. antilutron – równoważna cena) za Adama, a w nim "za wielu", "za wszystkich" (Mat. 20:28; 1 Tym. 2:6; Rzym. 5:17-19; 1 Kor, 15:21,22).
 * * ** * *
 
 
Pomóż wyjść z sideł, które zastawiła
Przeklęta zazdrość; Tyś wszystka ma siła.
W Twe rece poruczam żywot swój, tęskliwy;
Ty broń mię, jak zawsze, Boże mój prawdziwy!
                                                    Jan Kochanowski
 

* * *

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball