TrzyBiada.pl
10
MAR
0
1.8K
Lubię to
SYN DAWIDOWY

 
"A gdy się Faryzeuszowie zebrali, spytał ich Jezus, mówiąc: Co się wam zda o Chrystusie? Czyim jest synem? Rzekli mu: Dawidowym. I rzekł im: Jakoż tedy Dawid w duchu nazywa go Panem? mówiąc: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich. Ponieważ go tedy Dawid nazywa Panem, jakoż jest synem jego? A żaden mu nie mógł odpowiedzieć i słowa, i nie śmiał go nikt więcej od onego dnia pytać" (Mat. 22:41-46).

Odpowiedź liczbowa na powyższe pytanie znajduje się w treści Psalmu 110.
 

 
* * *
 

* * *
 
* * *

 
ZNALAZŁEM DAWIDA SŁUGĘ MEGO

 
Słowa Boże w Psalmie 89, odnoszące się do Dawida, mówią proroczo o Chrystusie. Nowe Stworzenie Pana wspierane przez Ojca nie miało doznać obrazy. Bóg zapowiada wywyższenie na ziemi stolicy swego pierworodnego Syna. Jego nasienie, to ludzkość, która Mu będzie posłuszna w Restytucji – nieposłuszni będą karani. Jego panowanie będzie równie trwałe, jak ruch ciał niebieskich, wiernych świadków niewzruszalności przysięgi Bożej – zaiste "słowo Jego jest prawdą" (Jan 17:17; 1 Moj. 22:16-18; Psa.110:4).
 * * ** * *
 
 
Nie zgwałcę Ja przymierza swego; głos podany
Z ust moich, na wieki nie dozna odmiany.
Raz-em Ja Dawidowi na stateczność swoją
Słudze wiernemu przysiągł i przy tymże stoję:
Nie ma ustać potomstwo w domu jego sławnym,
Ani zacny tron jego, póki szlakiem dawnym
Biegnie słońce i księżyc według czasów swoich;
Dwaj na niebie świadkowie niezmiennych słów moich!
 


DOBRY PASTERZ

 
Gdy Saul, pierwszy król izraelski został odrzucony przez Boga, Samuel otrzymał polecenie, aby na jego miejsce, pomazał jednego z synów Isajego. Prorok Pański był zdumiony, gdy żaden z przedstawionych mu synów, nie znalazł uznania u Boga.

Ten, o którym nawet nie pomyślano, aby go zaprezentować Samuelowi, okazał się zapowiedzianym mężem według serca Bożego. Był nim najmłodszy syn Isajego, pasterz o złocistych włosach i ujmującym wyglądzie (1 Sam. 16:11,12).
 

 
 
Nie wygląd zewnętrzny jednak, lecz stan serca Dawida zadecydował o pomazaniu go na króla. Był on dobrym pasterzem owiec, zatem Bóg uczynił go pasterzem Jego ludu. (Psa. 78:70-72)

Prorokując o dalekiej przyszłości, Ezechiel widział pasterza, który zajmie miejsce złych pasterzy. Miał to być "Dawid", umiłowany Syn Boży, dobry pasterz, Jezus Chrystus. (Ezech. 34:23,24)

Dramatyczna walka Dawida o swoje owce, a potem, podjęta w imię Boże walka z Goliatem w obronie Izraela, jest zaledwie obrazem tej walki, jaką stoczył on dobry pasterz, kładąc życie, za życie swych owiec – Adama i jego rodzaj.

Od walki Dawida z Goliatem w roku 1089 p.n.e. do śmierci naszego Pana na wiosnę 33 roku n.e. upłynęło 1122 lata.
 


* * *
 
* * *


* * *
 
* * *


* * *


* * *

"Aby przez śmierć zniszczył lego, który miał władzę śmierci, to jest diabła" (Żyd. 2:14).
 
 
Niezwykłe zwycięstwo Dawida nad Goliatem pobudziło Izraelitów do odwagi. Ocenili Boską moc, która wyniosła niepozornego Dawida do rangi bohatera narodowego, bohatera wiary (Żyd. 11:32).

Obecnie niewielu, zaledwie "Małe Stadko" ocenia zwycięstwo pokornego Nazarejczyka. W przyszłości, wszyscy mieszkańcy ziemi – "drugie owce" – ocenią dobroć Bożą oraz danego ludziom Dobrego Pasterza. (Filip. 2:5-11; Objaw. 5:9-14)

Walka Dawida z Goliatem, w pierwszym i najważniejszym znaczeniu odnosi się do walki "z Szatanem i wszystkimi, co stają po jego stronie, starając się przywieść także lud Boży w niewolę grzechu: pychę, bojaźń i wątpliwość". Jednak w równoległości, jako znak czasu, ukazuje walkę Izraela z butnymi jak Goliat Arabami i brawurowe zwycięstwo nad nimi w roku 1967. Patrz "Chronologia Biblijna", str. 104-106; "Bóg jest Miłością", str. 505-507; Komentarze do 1 Sam. 17:23,32,36.

Oto uwagi w komentarzu do Ewangelii według św. Jana 10:16:

Drugie owce ... Klasę owiec w Tysiącleciu

Nie z tej owczarni ... Nie z Maluczkiego Stadka wieku Ewangelii

Muszę przywieść ... W swoim czasie przyprowadzić do znajomości prawdy i wszystkich przywilejów owiec

Jeden Pasterz ... "Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie, i te, które są na niebiesiech, i te, które są na ziemi" (Efez. 1:10).
 * * ** * *
 

KAPŁAN – KRÓL
 
 
Kapłan, we właściwym znaczeniu tego słowa, jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a upadłymi stworzeniami. Celem takiego pośredniczenia jest przywrócenie do doskonałości, a w końcu do harmonii z Bogiem, ludzkich istot potępionych na śmierć. Musi on posiadać prawo i moc przywrócenia umarłych do życia, a także musi mieć zdolność uczenia i ćwiczenia, by tym sposobem doprowadzić każdego, co zechce, do doskonałego stanu, od którego odpadł Adam i cały jego rodzaj. Aby prawo to zdobyć, kapłan ten musiał najpierw zaspokoić wymagania sprawiedliwości, która skazała rodzaj ludzki na zagładę. Przez ofiarowanie doskonałego ludzkiego istnienia, kapłan zdobył prawo do podniesienia ludzkości z upadku.

Kapłan ten musi posiadać moc twórczą, ponieważ restytucja tego, co kompletnie zginęło, pod pewnym względem jest większym dziełem niż pierwsze stworzenie. Kapłan ten musi także mieć zupełną znajomość Boskich wymagań i ludzkich potrzeb; a w końcu musi posiadać doskonałą zdolność do poprowadzenia utrapionej grzechem ludzkości, z powrotem na wyżyny chwalebnej doskonałości, błogosławionej harmonii i społeczności z Bogiem.

Co za urząd! Któżby śmiał przywłaszczyć sobie taki tytuł? On należy się tylko Pomazańcowi Pańskiemu. Nawet Jezus "Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana", lecz "został obwieszczony przez Boga, jako arcykapłan według porządku Melchisedeka". (Żyd. 5:5,10) "Straż " 33/122
 * * *
 
 
"Mitra" (czapka) – wstęga z białego i delikatnego płótna (obraz sprawiedliwości), opasująca czoło, do której niebieskim sznurkiem przytwierdzona była korona złota, co wskazuje, że korona ta zgodnie z prawem należy do kapłana.

Napis na tej koronie złotej: "Świętość Panu" głosi: Ten Najwyższy Kapłan jest oddany zupełnie do wypełnienia zamiarów Jehowy. Korona złota również obwieszcza Jego królewskość: Chrystus będzie "kapłanem na swoim tronie" – "kapłanem na wieki, według porządku Melchisedeka". (Zach. 6:13; Psa.110:4; Żyd. 7:17) "Cienie Przybytku", str. 28,29
 

* * *
 

JEZUS NAZAREŃSKI – POCIESZYCIEL

 
Oto uwagi w komentarzu do Ewangelii według św. Łukasza 4:18,19:

Duch Pański ... Nie znaczy żadnej istoty, ale moc Bożą

Nade mną ... Od czasu chrztu, lecz nie przedtem

Mnie pomazał ... Pierwotnie została namaszczona Głowa.
                              Pan Jezus nie otrzymał władzy głoszenia Słowa Bożego od władzy kościelnej Żydów

Opowiadał Ewangelię ... To polecenie od Chrystusa jest jednym, które należy do służby Bożej.

Ubogim ... Pokornym a nie pysznym, zatwardziałym grzesznikom.
                   Jedynie pokorni mogą przyjąć Prawdę

Uzdrawiał skruszonych na sercu ... Przez różne próby, doświadczenia, trudności i przeciwności doczesnego żywota

Zwiastował wyzwolenie ... Z wielkiego więzienia śmierci. Sprzedani pod władzę grzechu.

Ślepym przejrzenie ... "Bóg świata tego oślepił umysły tych, którzy nie wierzą" (2 Kor. 4:4)

Uciśnionych ... Przez upadek Adama

Rok przyjemny ... Wiek Ewangelii...
                                Pan Jezus nie wspomniał o Dniu Pomsty, o którym jest wzmianka u Izajasza, ponieważ nie był na to czas właściwy.
  

* * *

 

"Dzieło wtenczas sprawowane przez Jezusa, było tylko proklamacją uwolnienia i uzdrowienia z niektórymi tylko ilustracjami, czyli przykładami istotnego uzdrowienia itp. Zupełne uwolnienie więźniów, uzdrowienie chorych, ubitych i grzechem skalanych, otworzenie oczu ślepych, uszu głuchych, aby wszyscy mogli wielbić Boga i ocenić Jego dobrotliwość – wszystkie te istotne błogosławieństwa należą do czasu, kiedy Królestwo Chrystusowe będzie ustanowione. Co Jezus naonczas uczynił, było tylko cieniem, czyli maleńkim wzorem większych rzeczy, które będą dokonane w przyszłości - w "czasach naprawy wszechrzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych proroków". (Dz.Ap. 3:19-23) "Straż" 1964-9
 

 
 

SZILO – CHRYSTUS
 
 
Oto uwagi w komentarzu do 1 Moj. 49:10:

Nie będzie odjęte berło ... Prawo władzy i panowania

Od Judy ... Tym pokazuje, że jest przodkiem Chrystusa

Ani Zakonodawca ... Wielki Wybawiciel, Chrystus

Od nóg jego ... Biódr jego

Aż przyjdzie Szilo ... "Książę Pokoju"

Jemu będzie oddane ... Po wypełnieniu się "Czasów Pogan" 

Treścią Przymierza Abrahamowego była obietnica błogosławienia wszystkich narodów ziemi przez jego nasienie. Apostoł Paweł wyjaśnia w liście do Galatów 3:16, że tym "nasieniem" jest Jezus Chrystus.

Proroctwo o przyjściu "Szylo", któremu miało być oddane posłuszeństwo narodów, jest dalszą kontynuacją obietnicy danej Abrahamowi.

Porównywane poniżej proroctwa zapowiadały, że pokolenie Judy zostanie ubłogosławione wydaniem na świat Jezusa Chrystusa. To On, lew z pokolenia Judy wykonał prawa Zakonu Bożego i zdobył przez to prawo do sprawowania władzy na niebie i na ziemi.

W poniższych zestawieniach zastosowane jest proroctwo Micheasza 5:2, ujęte w zakresie cytatu z Ewangelii według św. Mateusza 2:6.
 * * *
 
* * *
 
 
Oto uwagi w komentarzu do księgi Objawienia 5:5:

Jeden ze starców ... Jakub w swym proroctwie na łożu śmierci

Oto zwyciężył ... Jako przyjęty i obwieszczony godnym

Lew ... Mocarz, wielce wyniesione duchowe stworzenie. Pan chwały. 
 

Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball