TrzyBiada.pl
13
STY
0
2.4K
Lubię to
Przykład 122
 


 

Powyższe słowa składają się na treść głosu, który wyda Wielkie Grono, a następnie cała ludzkość, po sądzie nad Babilonem (wiersze 1-5; KPiO, str. 683).

Do liczbowania użyty został tekst grecki według Nestlego.

Dalsze słowa, "a bisior ten to cnoty świętych", nie należą do treści głosu. Diaglott traktuje je, jako uwagę nawiasową. Podobnie jest w angielskim przekładzie R.S.V. (Revised Standard Version) oraz w Biblii Tysiąclecia.

Liczba "1948" przedstawia ilość lat, liczonych od wiosny 33 roku (32,25), w ciągu których Kościół przygotowuje się na Wesele Barankowe (1980,25).
 
 
32,25  +  1948  =  1980,25

 
Przykład 123

Jedna z ksiąg Pisma Świętego nosi tytuł "Pieśń Nad Pieśniami". Treścią tej całej księgi jest miłość Oblubieńca do Oblubienicy.

Oto wartość liczbowa pierwszego wiersza, rozpoczynającego treść tej "Księgi Miłości":
 


 
 
"Barankowy to śpiew... "
 
 
Przykład 124
 

 

Przykład 125

Pełna znaczenia jest wartość liczbowa słów:
 


 
 
Liczba "2948" określa ilość lat, od zmartwychwstania Pańskiego na wiosnę 33 roku (32,25) do połączenia się Kościoła z Panem na wiosnę 1981 roku (1980,25) plus 1000. Jeśli w naszym obliczeniu rok 33 będziemy uważać jako pierwszy, to rachunek wypadnie następująco:
 
 
32  +  2948  =  1980  +  1000

 
Przykład 126

"Sędzią w dawnych czasach był ten, kto egzekwował sprawiedliwość i uwalniał uciemiężonych. (...) Więc choć świat znajdował się długo pod władzą i uciskiem przeciwnika, Szatana, to jednak wkrótce Ten, który zapłacił za grzechy wszystkich własną drogocenną krwią, ujmie swą wielką władzę i panowanie. Wybawi On i będzie sądził tych, których tak bardzo umiłował, że ich odkupił". (Tom I, str. 177, 178)
 

 

Liczba "3549" określa ilość lat, od początku okresu Sędziów (rok 1569 p.n.e.) do początku panowania Pana z całym Kościołem, uwielbionym w pierwszym zmartwychwstaniu (rok 1980 n.e.).
 
 
1569  +  1980  =  3549

 
Przykład 127
 

 
 
Przykład 128
 


 
 
Oto uwagi w Komentarzu:

Wybawiciele
............ Chrystus Jezus ze swą Oblubienicą
Na górę Syjon ......... Duchowa faza Królestwa Bożego
Górę Ezawa ........... Chrześcijaństwo

Przykład 129
 


 
 
 
Przykład 130

Kościół Chrystusowy, jako całość, otrzyma "koronę żywota" dopiero wtedy, gdy zakończy się jego ziemska pielgrzymka, trwająca 1948 lat. Ilustruje to historia Rebeki, która po zakończonej pielgrzymce, przy spotkaniu się z Izaakiem, zeszła z wielbłąda i nakryła twarz zasłoną (przejście Kościoła "poza wtórą zasłonę"), a następnie została wprowadzona do namiotu matki Izaaka.
 
Obietnica zawarta w Obj. 2:10 odnosi się zarówno do jednostek, jak i do Kościoła jako całości.
 
 

 
 
 
Przykład 131

Oto dwa słowa z cennej obietnicy:
 

 
 
Przykład 132
 


 
 
Przykład 133
 
"I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga" (Obj. 21:10,11).
 
 
 
Liczba "1885" wskazuje na ilość lat, jaka dzieli wizję od rzeczywistości:
 
 
95  +  1885  =  1980

 
Przykład 134

"Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela" (wiersz 12).

Oto wartość liczbowa imion dwunastu synów Jakuba, w języku hebrajskim, według kolejności wykazanej w Obj. 7:5-8:
 


 
 
Wartość liczbowa "3517" określa okres, jaki upłynął od edyktu Cyrusa o zbudowaniu świątyni (2 Kron. 36:23), wydanego na jesieni 537 roku p.n.e., do roku 1980 + 1000.
 
 
3517  –  537  =  1980  +  1000

 
Przykład 135

"A mur miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka" (Obj. 21:14).

Profesor Franc Delitzch z Lipska przetłumaczył dla Żydów Nowy Testament z języka greckiego na hebrajski. (Patrz Tom III, str. 317, 322)

Oto wartość liczbowa imion dwunastu Apostołów Barankowych w języku hebrajskim, według kolejności podanej w Mat. 10:2-4. Imię Judasza zastąpimy imieniem "Paweł".
 


 
 
Imiona dwunastu Apostołów Barankowych znajdowały się na dwunastu fundamentach (warstwach fundamentu) Miasta Świętego Nowego Jeruzalemu, zbudowanych z najbardziej drogocennych i najpiękniejszych kamieni (Obj. 21:19,20). Drogocenne Kamienie z imionami Apostołów Jezusa Chrystusa przedstawiają uwielbiony Kościół. Kościół ten wyobrażony został również przez Świątynię Salomona, przedstawiającą Chrystusa w chwale.
 
Wartość liczbowa imion dwunastu Apostołów Barankowych (4015) wskazuje na ilość lat, jakie miały upłynąć od początku budowy świątyni Salomona (rok 1035 p.n.e.) do roku 1980 + 1000.
 
 
4015 – 1035 = 2980 = 1980 + 1000
 
 
Przykład 136

Poniżej podano wszystkie słowa wykazu drogocennych kamieni Świętego Miasta Nowego Jeruzalemu oraz ich wartość liczbową. Wyliczenie oparte jest na tekście greckim Nowego Testamentu według pierwszego i drugiego wydania Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego z roku 1952 i 1954.
 


 
 
Liczba "19800" podaje właściwą liczbę w skali 10:1.
 
 
1980  x  10  =  19800

 
Jako uzasadnienie dla użycia skali w powyższym liczbowaniu może służyć tłumaczenie brata Russella przypowieści o Bogaczu i Łazarzu odnoszące się do wiersza Łuk. 16:28: "dwa pokolenia są reprezentowane w bogaczu, a pozostałe dziesięć pokoleń są reprezentowane w pięciu braciach. Widzicie, że dwa stanowią jednego, więc dziesięć proporcjonalnie uczyni pięciu" (KPiO, str. 35; Patrz Komentarz do tego tekstu).

Z wszystkich podanych przykładów widać, że pielgrzymka Kościoła niebawem się zakończy. Oczekiwana data, rok 1980 (1981), jest przed nami. Jest oczywiste, iż Pan powiadamia swój Kościół o ostatnich wydarzeniach, które przyjdą na świat. Kościół ma przygotować się, aby mógł godnie "stanąć przed Synem Człowieczym" (Łuk. 21:34-36).

Dzisiejsza sytuacja podobna jest do sytuacji, w jakiej znajdowali się Izraelici przed wejściem do Ziemi Obiecanej.
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball