TrzyBiada.pl
22
MAR
1
2.4K
Czytaj

"Biada Assurowi, rózdze gniewu mego, chociaż kij rozgniewania mego jest w ręku jego. Na naród obłudny poślę go, a o ludu zapalczywości mojej przykażę mu, aby brał łup i wydzierał korzyści a położył go na podeptanie jak błoto na ulicach. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie myślało, ponieważ w sercu swoim ułożył, aby wytracił i wykorzenił niemało narodów" (Izaj. 10:5-7; B.Gd.) O czym mówią powyższe słowa proroka Izajasza? Uczą nas rozumnego spojrzenia na sposób, w jaki Pan Bóg realizuje swoje plany, które zabezpieczyłyby nas przed krytyką Jego metod, a tym samym nie postawiły nas w opozycji do Niego. Pozwalają też odrzucić fałszywe oskarżenia różnych krytyków Słowa Bożego, którzy na Pana Boga składają winę za samowolę człowieka i jego rozliczne niegodziwości. Śledząc historie opisane w Starym Testamencie zauważamy jak bardzo radykalnym i pozbawionym sentymentu zdaje się być Pan Bóg w stosunku do narodu wybranego. Choć byli Jego wybranym narodem, to jednak gdy Go opuszczali i szli za pogańskimi Baalem i Asztartą, karanie przychodziło nieuchronnie. "Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w ręce łupieżców, którzy ich łupili, i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek ...czytaj dalej

21
MAR
1
1.6K
Czytaj

  MUSI WYPEŁNIĆ SIĘ WSZYSTKO CO O MNIE NAPISANO W PRAWIE MOJŻESZOWYM I U PROROKÓW I W PSALMACH   Łukasza 24:44     Od II wieku przed naszą erą Żydzi dzielili swe święte księgi na trzy części: (1) prawo Mojżeszowe (Tora), (2) prorocy (Nebiim), (3) inne księgi (Ketubim). Z tej trzeciej grupy, Jezus na pierwsze miejsce wysuwa Psalmy, w których znajdują się liczne wzmianki o Jego męce. Słowa zacytowane na tytule wypowiedział Pan Jezus, gdy po raz jedenasty po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom. Poniższe rozważania poświęcone będą szczególnym słowom z Psalmu Dawida, które Pan, tuż przed swoim zgonem, wielkim głosem wypowiedział na krzyżu:     "W ręce Twoje polecam ducha mego".   Psalm 31:6; Łukasza 23:46     "Była to prorocza przepowiednia przedśmiertnych słów Pana naszego Jezusa. On otrzymał ducha żywota od Ojca, jako dar. Będąc posłusznym planowi Ojca, stał się człowiekiem, aby być odkupicielem człowieka. Kiedy oddawał swój duch żywota, czyli życiową energię, Pan oznajmił swą ufność w obietnicę Boską, że otrzyma ducha żywota ponownie, przez zmartwychwstanie". Tom V, str. 368 "Z zupełnym zaufaniem i pełną wiarą Zbawiciel nasz tak swoje życie, jak i wszystkie swoje przyszłe nadzieje, polecił Ojcowskiej miłości i mocy, za co miał być obdarzony chwałą, zgodnie z Planem Ojca". Manna z 15 kwietnia A oto myśl nieco inna: "Nasz Pan złożył zasługę Swej ...czytaj dalej

15
MAR
0
2.2K
Czytaj

  CHRONOLOGIA BIBLIJNA – GŁOSEM NIEWIDZIALNEGO PANA – ona ukazała datę Jego wtórej obecności   * * *   Liczba 1874 osiągnięta jako wartość liczbowa słów "Głos mój" może mieć jeszcze jedno znaczenie, jako ilość lat liczona od wizji Apostoła Jana. 1874 lata odłożone od roku 95 naszej ery (czas wizji) prowadzą do roku 1969:     95  +  1874  =  1969   Myśl o liczbie 1874, kryjącej się w greckich słowach "głos mój", została po raz pierwszy wypowiedziana 3 sierpnia 1969 roku podczas wykładu dotyczącego wtórej obecności Pana. Było to na konwencji w Łodzi, w domu modlitwy chrześcijan Baptystów przy ulicy Aleksandra 7.         "Głos mój" to głos Pana dwukrotnie pukającego do drzwi serc czekających Go uczniów w siódmym okresie Kościoła – Laodycei. Początek tego okresu stanowi jednocześnie początek wtórej obecności Chrystusa – rok 1874.   Zależność "głos mój" = 1874 potwierdza zatem akuratność wcześniejszego zrozumienia daty początku wtórej obecności Chrystusa, a jednocześnie wskazuje na liczbowanie biblijne jako metodę, którą Pan przy drugim "kołataniu" podaje prawdę na czasie.     NIEWIDZIALNY LECZ OBECNY PO RAZ WTÓRY PAN W OKRESIE LAODYCEJSKIM KOŁACZE I MÓWI PRZEZ PRAWDĘ NA CZAS SŁUSZNY DANĄ * * *   * * *   POŚMIEWISKO Z PRAWDY NA CZAS SŁUSZNY DANEJ DAWNO PRZEWIDZIANE * * *   * * *   PRAWDA NA CZAS SŁUSZNY DANA – ODDZIELA I ŁĄCZY Tom III, str. 146; Tom IV, str. 754 * ...czytaj dalej

13
MAR
0
1.3K
Czytaj

SPOSÓB WTÓREGO PRZYJŚCIA NASZEGO PANA "A dzień Pański nadejdzie jak złodziej". 2 Piotra 3:10 "Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba... " 1 Tesaloniczan 4:16 "Ten Jezus, który od was został wzięty w górę, tak przyjdzie, jak Go widzieliście idącego do nieba". Dzieje Apostolskie 1:11 "Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy Go wszelke oko, a także ci, którzy Go przebili..." Objawienie 1:7     Przekazy Pisma Świętego, dotyczące sposobu wtórego przyjścia naszego Pana nie są łatwe do zrozumienia dla przeciętnego czytelnika, ponieważ główne ich myśli są jakby sprzeczne ze sobą. Jedne z nich mówią, że Pan przyjdzie jak złodziej – cicho, potajemnie. Drugie zaś przedstawiają Jego przyjście jako wielką manifestację – w asyście niezliczonych zastępów anielskich, przy dźwiękach wielkiej trąby – w sposób przez cały świat zauważony (Obj. 1:7; 16:15; Mat. 24:31). Znamienne są też w tej kwestii słowa dwóch aniołów, którzy ukazali się uczniom tuż po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Aniołowie ci oświadczyli im, że ten sam Jezus przyjdzie znowu tak, jak Go widzieli idącego do nieba (Dz. Ap. 1:11; Łuk. 24:50, 51). A zatem okoliczności rozstania się Pana z uczniami również kryją w sobie jakieś wskazówki co do sposobu Jego wtórego przyjścia. Jakie to były okoliczności? Ogół Izraelitów był kompletnie nieświadomy tego doniosłego wydarzenia. Pan Jezus odszedł do ...czytaj dalej

10
MAR
0
2K
Czytaj

  KONIEC DRUGIEGO I POCZĄTEK TRZECIEGO "BIADA" * * *   * * * * * * * * *   * * *   * * * * * *     * * *       Pierwsza połowa trzeciej strofki "Międzynarodówki" w języku rosyjskim brzmi następująco:   "Tylko my, robotnicy wielkiej wszechświatowej armii pracy Władać ziemią mamy prawo, lecz pasożyty – nigdy!"   (Lisz my, rabotniki wsiechmirnoj wielikoj armii truda, Władiet' ziemliej imiejem prawo, no parazity - nikogda!)     Zbyt wielu jest pasożytów społecznych, by klasa robocza mogła być nadzieją całego świata... I w niej nie brak pasożytów...         * * *     ...Poznali, że Stwórca z niebiańskiej wyżyny Daje ludziom odczuć, że widzi ich czyny. On małych i wielkich jednako szacuje; Od wszystkich jednako prawo egzekwuje.   * * *     Powyższe rozważania dowodzą, że socjalizm-komunizm odpada jako środek zaradczy na uzdrowienie ludzkości z choroby upadku i samolubstwa. Jest absolutną niemożliwością, by dzieła odnowy świata mogli dokonać o własnych siłach ludzie szczycący się swym "naukowym ateizmem", nazywający siebie z dumą "bezbożnikami", którzy istnienie inteligentnego Stwórcy ignorują i którzy słowo Bóg piszą z małej litery... Co najwyżej spełnili oni i spełnią do końca rolę bicza Bożego wobec klasy bogaczy Babilonu – dla zawstydzenia i pouczenia tych, którzy otrzymali więcej i od których przez to więcej się wymaga. Przepowiedziane w Księdze Objawienia trzecie "biada" położy również kres wszystkim innym systemom ludzkim. Ukazane to zostało w ...czytaj dalej

7
MAR
0
1.6K
Czytaj

  KONIEC DRUGIEGO "BIADA"   "Minęło drugie 'biada', a oto trzecie, 'biada' niebawem, nadchodzi. I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie pozostały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca [Chrystusa] i będzie królować na wieki wieków" (Obj. 11:14-15). Modlitwy świętych, od stuleci tęskniących za wybawieniem ze stanu grzechu i śmierci, zostały wysłuchane. Wzmagająca się nad światem anarchia kruszy ostatecznie władzę "boga świata tego" i otwiera przed wszystkimi ludźmi dobrej woli rozdział wiecznego szczęścia w Królestwie Bożym na ziemi. Owo burzliwe przejęcie władzy nazwał nasz Pan "uciskiem wielkim", gdyż sprowadza ono wielkie utrapienia. Jest to jednak niezbędne przygotowanie serc ludzkich na przyjęcie reguł sprawiedliwości i miłości, obowiązujących pod rządami Chrystusa. "Sąd mój jest, abym zebrał narody [rozgniewane narody po jednej stronie linii frontu], i zgromadził królestwa [obóz "królów" politycznych, kościelnych, militarnych, finansowych, itp. po drugiej stronie], abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystką popędliwość gniewu mego; ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli Mu jednomyślnie" (Sof. 3:8, 9). Przytoczone proroctwo dobitnie dowodzi, że walka społeczna, nasilająca się od początku wtórej obecności Chrystusa, przerodzi się w końcu w anarchię, kładącą kres diabelskiemu porządkowi świata. ...czytaj dalej

6
MAR
0
2.1K
Czytaj

  Drugie "Biada"   "I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem! I zostali uwolnieni czterej aniołowie zgotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi" (Obj. 9:13-15). Drugie „biada", to dalszy rozwój ruchu rewolucyjnego w wyniku wybuchu drugiej wojny światowej. Sytuacja rozwija się zgodnie z Bożym Planem opartym na ofierze Chrystusa (ołtarz złoty). Stąd wychodzi dyrektywa rozwiązania czterech aniołów.     * * *         "Pancernik 'Schlezwig-Holstein', okręt szkolny Kriegsmarine, przybył do Gdańska 25 sierpnia pod pretekstem wizyty kurtuazyjnej. Prasa polska z 28 sierpnia poświęciła tej wizycie liczne informacje. 1 września o godzinie 445 pancernik otworzył ogień na Westerplatte, rozpoczynając tym drugą wojnę światową". Zeszyt "II Wojna Światowa" KAW, str. 33       * * *       * * *     Czterej aniołowie. Słowo anioł oznacza posłańca – czynnik ożywiony lub nieożywiony, jakiego Bóg używa do realizacji swojego planu. Czterej aniołowie są personifikacją (uosobieniem) czterech naukowo opracowanych przez Marksa i Lenina tez: (1) Rewolucja, (2) Dyktatura proletariatu, (3) Socjalizm, (4) Komunizm. Określają one kolejność faz przechodzenia od ustroju feudalnego i kapitalistycznego do ustroju komunistycznego skutkiem oddziaływania ruchu rewolucyjnego. Wpływ ideologii komunistycznej (czterej aniołowie) ...czytaj dalej

3
MAR
0
2.1K
Czytaj

  BIADA, BIADA, BIADA   "I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić" (Obj. 8:13). Na tle rozgrywających się wypadków dziejowych, zmierzających nieuchronnie do punktu krytycznego, lud Boży spełniał swoje posłannictwo jako dalekowzroczny "orzeł", (Łuk. 17:37) lecący przez środek kościelnego nieba. Posłannictwo to, nasilone szczególnie w ostatnich kilku latach przed pierwszą wojną światową, obwieszczało zbliżający się koniec Czasów Pogan, oraz nadchodzące trzy "biada" – wojnę, rewolucję i anarchię (1 Król. 19:11, 12). Zaraz potem miało nadejść upragnione Królestwo Jezusa Chrystusa.       Wkrótce po wybuchu pierwszej wojny światowej (30 sierpnia 1914) nowojorska gazeta "The World" donosiła: "Wybuch okropnej wojny w Europie spełnił niezwykłe proroctwo. W ciągu minionego ćwierćwiecza Międzynarodowi Badacze Pisma Świętego, lepiej znani jako ludzie 'Brzasku Tysiąclecia', ustami swoich kaznodziejów oraz za pośrednictwem druków ogłaszali światu, że w roku 1914 rozpocznie się od dawna przepowiedziany w Biblii Dzień Gniewu. 'Wyglądajcie roku 1914!' — nawoływały setki wędrownych ewangelistów".       ?  ?  ? * * * * * *   Pierwsze "Biada"     "I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni przepaści. I otwarła studnię przepaści. I wzbił się ze studni dym jakby dym z ...czytaj dalej

1
MAR
0
2K
Czytaj

  TRĄBIENIE SIEDMIU ANIOŁÓW   "A owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić".   Objawienie 8:6     Trąbienie siedmiu aniołów przedstawia rozwój ruchu rewolucyjnego – bolszewizmu (Obj. 8:2). Pierwsze cztery trąbienia ukazują organizowanie, planowanie, manifestowanie i wzrost ruchu rewolucyjnego – przygotowywanie mas rewolucyjnych propagandą czterech zjazdów SDPRR do natarcia na bastiony Chrześcijaństwa wraz z końcem Czasów Pogan. Pozostałe trzy trąbienia – biady, odnoszą się do trójfazowego upadku Chrześcijaństwa w wojnie, rewolucji i anarchii skutkiem dalszego odziaływania ruchu rewolucyjnego. Obj. 8:12,13. Przed wybuchem I wojny światowej (pierwszego "biada") odbyło się pięć zjazdów SDPRR (skrót nazwy partii: Socjaldemokratyczna Partia Robotników Rosji). Trąbienie siedmiu aniołów należy liczyć od drugiego, a nie od pierwszego zjazdu SDPRR. Na drugim zjeździe bowiem narodził się bolszewizm – bojowa partia robotnicza ukazana w Samsonie.       Drugi Zjazd SDPRR odbył się latem 1903 roku. 13 posiedzeń Zjazdu – od 17 do 24 lipca – ubiegło w Brukseli. Potem delegaci Zjazdu zmuszeni byli opuścić stolicę Belgii, gdyż policja belgijska posłała za nimi szpiegów, i pozostałe 24 posiedzenia – od 29 lipca do 10 sierpnia – przeszły w Londynie. Historia KPZR, str. 20 Główne zadanie zjazdu polegało na utworzeniu rzeczywistej partii w oparciu o zasady ideologiczne i organizacyjne, które wysunęła i opracowała "Iskra". Jako najbliższe zadanie polityczne partii, zjazd proklamował ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball