TrzyBiada.pl
28
LUT
1
2.5K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA Rozdział 12 Czas ostateczny     1    Wówczas Michał, książę wielki powstanie do czynu,                  Żyd. 2:10           Który nadzoruje sprawy twego ludu synów,      A nastanie w całym świecie ucisk niebywały,           Jakiego nie było odkąd narody powstały      Aż do owego czasu. A gdy ów czas nastanie           Lud twój cały wybawiony z pewnością zostanie,      Każdy, kto się w księdze życia znajdzie zapisany.                     Obj. 21:27 2         Wtedy ludzkość świata dozna chwalebnej odmiany,      A wielu z tych, którzy śpią [snem śmierci] w prochu ziemi,           Obudzą się [z łaski Bożej z grobu wybawieni], Jan 5:29      Jedni do wiecznego życia, drudzy się obudzą           Na hańbę i wzgardę wieczną [aż się nie nawrócą].      Patrz Komentarz 3    Lecz ci, którzy nauczają innych w ich potrzebach,           Świecić będą się jak światłość na sklepieniu nieba,              Mat. 13:43      Ci zaś, którzy do sprawiedliwości wiodą wielu, 4         Jak gwiazdy na wieki wieczne. Ty jednak, ...czytaj dalej

28
LUT
0
1.3K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA Rozdział 10 Widzenie Daniela nad rzeką Tygrys     1    W roku trzecim panowania Cyrusa Wielkiego,           Króla [uniwersalnego imperium] perskiego,      Danielowi, któremu nadano dodatkowo           Imię Baltazar, zostało objawione słowo.      A to słowo jest prawdziwe i czasu dotyczy           Bardzo długiego, pełnego trudności rozlicznych.      I pilnie na słowo zważał mu przekazywane;           W wizji zaś mu zrozumienie jego było dane. 2    W tamtych przełomowych czasach spędziłem ja, Daniel,           Całe trzy tygodnie w smutku, w przygnębienia stanie. 3    Przez ten czas wybornych potraw wcale nie jadałem,          Ani mięsa, ani wina do ust swych nie brałem,      Ani pachnącym olejkiem się nie namaszczałem.           W takim stanie żyłem aż do trzech tygodni końca. 4    Dnia dwudziestego czwartego pierwszego miesiąca,           Kiedy się nad brzegiem Wielkiej Rzeki znajdowałem, 5    To jest Tygrysu, podniosłem oczy i patrzałem:           Oto pewien człowiek stał ubrany w szaty lniane,      Jego biodra złotem z Ufaz były przepasane. 6         Ciało mąż ów miał jak tarszisz, co zaś do oblicza,    Ezech.1:16; 10:9      To jaśniało ...czytaj dalej

21
LUT
1
2K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA   Rozdział 9 PROROCTWO O SIEDEMDZIESIĘCIU TYGODNIACH   1   Roku pierwszego Dariusza z rodu medyjskiego,           Syna Aswerusa, króla państwa chaldejskiego, 2   Zaraz w pierwszym roku tego władcy panowania,           Mnie, Daniela, pochłonęły bardzo rozważania      Nad liczbą lat w Pismach świętych, które dawno temu           Podał Pan Jeremiaszowi, prorokowi swemu,      Że lat siedemdziesiąt trwać ma nad Jerozolimą                  Jer. 25:11, 12; 29:10           Kara spustoszenia kraju, aż wreszcie przeminą. 3   Zwróciłem więc twarz do Pana, Boga Najwyższego,           By słać modły i błagania przed oblicze Jego,      Przestrzegając surowego postu przez dni wiele,           Trwając stale w swym pokutnym worze i w popiele. 4   Tak więc się do Pana, Boga mojego modliłem,           Wyznawałem [grzechy nasze wszelkie] i mówiłem:     Modlitwa Daniela          "Proszę, Panie, Boże wielki i w gniewie straszliwy –           Przymierza dochowujący, wielce litościwy      Względem tych, którzy z całego serca Cię miłują           I się w przestrzeganiu Twoich przykazań lubują. 5   Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, zło popełniliśmy,           Zbuntowaliśmy się, Boże, i odstąpiliśmy 6 ...czytaj dalej

16
LUT
2
3.3K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA   Rozdział 8 Wizja barana i kozła     1    W roku trzecim Balsazara, króla Babilonii,           Ja, Daniel widzeniem byłem znowu obdarzony,      Po tamtym, które poprzednio we śnie swym ujrzałem.                            7:1 2         Gdy w widzeniu tym patrzyłem, ustalić zdołałem,      Że przebywam w twierdzy Suza, w Elamu krainie;           W wizji stanąłem nad rzeką Ulaj, co tam płynie. 3    Wzrok podniósłszy, zobaczyłem: Oto baran srogi           Stał nad brzegiem owej rzeki, a miał on dwa rogi.      Oba były długie, ale różne co do tego,           Że był dłuższy jeden z rogów od rogu drugiego      I że później wyrósł dłuższy róg na łbie baranim. 4         I widziałem jak ów baran bódł swymi rogami      Na zachód, na północ i na południe zuchwale.           A nie mogło żadne zwierzę oprzeć mu się wcale,      Ani nikt się wyratować nie mógł z mocy jego           Czynił, co chciał – rósł w potęgę [do czasu pewnego]. 5    Gdy patrzyłem wciąż, w swych myślach zatopiony cały,     ...czytaj dalej

12
LUT
0
3.4K
Czytaj

"Odwieczna Mądrość". Zestawienia liczbowania biblijnego do księgi Daniela:     Wystawienie 60-łokciowego posągu złotego przez króla Nabuchodonozora i uczta króla Balsazara mają to samo znaczenie       * * *     * * *   * * * Tajemniczy i niebezpieczny mały róg   Dan. 7:8     Uniwersalne rządy Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Rzymu zilustrował Pan Bóg Danielowi we śnie w postaci czterech dzikich bestii o fantastycznym wyglądzie. Na głowie ostatniej, najgroźniejszej bestii (przedstawiającej Rzym Cesarski), pomiędzy jej dziesięcioma rogami, wyrósł inny, róg mały, przed którym trzy z poprzednich rogów zostały wyłamane. Przedstawia on religijną władzę odstępczego Kościoła Rzymsko-katolickiego, którego połączenie się z rządami tego świata stworzyło tzw. Papiestwo (Mat. 4:8-10).           Władza ta datuje się od 539 roku, kiedy to, w rezultacie edyktu cesarza Justyniana i pokonania przez jego wojska Ostrogotów (trzeci "róg" po Cesarstwie Zachodnim i Herulach) papież stał się faktycznym panem Rzymu.   Już Apostołowie Pana, obserwując żądzę władzy u niektórych wodzów wśród ludu Bożego ostrzegali uczniów przed rodzącym się systemem. Apostoł Paweł nazywa go Tajemnicą Nieprawości, Człowiekiem Grzechu, Synem Zatracenia i Nieprawością.   Wielka Reformacja XVI wieku była wielkim ciosem dla tego rządu. W roku 1799, po 1260 latach władzy (zakodowanych w proroctwie Daniela), zakończyła się supremacja papiestwa. Patrz poniższy rysunek       * * *   Niebezpieczny system zła   * * *   Czy to przypadek?     * * *   Można i tak:     * * *   * * *   Przemoc systemu zła     "Pierwotny Kościół ...czytaj dalej

12
LUT
0
3K
Czytaj

Dodatkowy komentarz wstępny do rozdziału 7      W jednej ze swoich wizji prorok Daniel został zapoznany z Boską oceną światowych rządów wypełniających okres tzw. Czasy Pogan (lata 606 p.n.e. do 1914 n.e). Prorok ujrzał cztery niesamowite bestie wyłaniające się z morza. Wszystkie budziły grozę, ale czwarta go wręcz przeraziła. Opisując trzy pierwsze bestie porównał je do dzikich zwierząt, lwa, niedźwiedzia i lamparta. Czwarta bestia zdała się mu być iście diabelskim tworem, ponieważ nie znalazł w niej podobieństwa do żadnego z Bożych stworzeń. Straszliwy był jej wygląd i straszliwa moc, z którą pożerała i miażdżyła wszystko dookoła. Po względnie umiarkowanych rządach Babilonii, Medo-Persji i Grecji nastało panowanie Rzymu. To uniwersalne imperium, wpierw pogańskie a później papieskie, prześcignęło w bestialskim okrucieństwie i długości trwania wszystkie poprzednie rządy. Do czasu przyjęcia chrześcijaństwa, tytuł Pontifex Maximus (najwyższy kapłan) przysługiwał cezarom. Mienili się być reprezentantami bogów i ich zastępcami na ziemi. Gdy papiestwo podporządkowało sobie władzę świecką, w rolę najwyższego kapłana zaczęli wpisywać się kolejni papieże (od V wieku). Na potrójnej koronie papieża, przechowywanej w muzeum watykańskim zauważono tytuł: VICARIVS FILII DEI (Namiestnik Syna Bożego). W swoim czasie Reformatorzy odczytali w tych słowach liczbę bestii, 666, o której mówi Apokalipsa (13:18). Władza świecka papieży datuje się od roku 539, ...czytaj dalej

10
LUT
0
2.4K
Czytaj

"To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach pełni szyderstw szydercy, którzy według własnych pożądliwości swych będą postępowali i będą mówili: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na Boże słowo i przez nią ówczesny świat wodą zatopiony zaginął. Obecne zaś niebiosa i ziemia tym samym słowem są odłożone , dla ognia zachowane na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi" (2 Piotr. 3:3 –7 Pallot.). W roku 1649 odbyła się w Wenecji, między dwoma Żydami, debata dotycząca „siedemdziesięciu tygodni” opisanych w proroctwie Daniela (9:24-27). Jeden z nich był chrześcijaninem. Obaj przeciwnicy wybrali sobie za polubownego sędziego Simone ben Isaak Simhah Luzatto, miejscowego wyższego rabina. Podczas tej debaty obecni byli między innymi uczony Samuel Dawid Nahmias, uczeń Luzatty, wraz ze swoim bratem Józefem.   „Najpierw obaj przeciwnicy śmiało ze sobą debatowali, ale gdy okazało się, że zwycięstwo przechyla się na stronę chrystianizmu, Luzatto uderzył nagle oboma rękami w stół i powiedział: - Jak o tym wiecie, ten sporny tekst wprowadził wielu naszych rabinów w zakłopotanie, tak, że nie wiedzą już, czy są w niebie, czy ...czytaj dalej

4
LUT
0
3.1K
Czytaj

Dodatkowy komentarz wstępny     Prorok Boży, Daniel, był naocznym świadkiem historycznej zmiany. W roku 606 p.n.e., wraz z upadkiem Królestwa Izraelskiego, rozpoczęło się siedem symbolicznych czasów karania tego narodu (7 x 360 = 2520). Ster rządów światowych objęli Poganie, a Babilonia była pierwszym z czterech państw uniwersalnych. Daniel, uprowadzony do Babilonu wraz z innymi jeńcami izraelskimi, przebywał tam do czasu dynastii perskiej. Gdy Persowie podbili Babilonię, Daniel zrozumiał, że przepowiedziane przez Jeremiasza siedemdziesiąt lat spustoszenia ziemi izraelskiej (25:12) należy liczyć od niemal doszczętnego jej wyludnienia po detronizacji Sedekiasza (od 606 roku p.n.e.; Dan. 9:2; 2 Kron. 36:21). Ten zacny prorok był wybitnie zainteresowany czasem. Trzy razy wchodził do swego pokoju z oknem w kierunku Jeruzalemu, padał na kolana i wyrażał przed Bogiem w żarliwej modlitwie swe pragnienie spełnienia Jego obietnic. Podobny duch jak Daniela ożywia z pewnością lud Boży żyjący przy końcu "siedmiu czasów karania" Izraela i "Czasów Pogan". Wspaniałości Królestwa Bożego zagwarantowane zaprzysiężoną treścią przymierza Boga z Abrahamem są tuż tuż. Przymierze to zawierało następującą obietnicę: "w tobie i w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi" oraz "rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza” (1 Moj. 12:3; 22:17,18). Mówi ono o dwóch rodzajach ...czytaj dalej

1
LUT
0
2K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA   Rozdział 5 Uczta Balsazara     1    Król Balsazar [nieświadomy bliskiego już końca]           Wielką ucztę dla swych książąt urządził tysiąca      I pił wino wobec tego tysiąca swych gości. 2         Gdy Balsazar podpił sobie i nabrał śmiałości,      Kazał wnieść naczynia złote i srebrne [o zgrozo!],           Które zabrał jego ojciec, Nabuchodonozor, 2 Kron. 36:10      Ze świątyni w Jeruzalem, gdy je zwyciężono,           Bo królowi i książętom, jego wszystkim żonom      I nałożnicom się zdały do picia potrzebne. 3           Przyniesiono więc naczynia te złote i srebrne,      Które ze świątyni, z domu Bożego zabrano,           Gdy zdobyto Jeruzalem, i w skarbcu trzymano,                   1:2      I z nich pili wszyscy, król sam, jego dostojnicy,           Jego wszystkie żony oraz jego nałożnice. 4    A gdy wspólnie pili wino, naszła ich ochota,           Aby bogów niezliczonych wychwalać ze złota,      Srebra, miedzi i żelaza, drewna i kamienia...     Tajemnicze słowa na ścianie     5         Krótko jednak bałwochwalcze trwały uniesienia,      Gdyż się ukazała ręka ludzka niespodzianie,           ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball