TrzyBiada.pl
31
STY
0
4.2K
Czytaj

Panowanie człowieka nad ziemią – utracone i odzyskane   (Dodatkowy komentarz wstępny)   W czwartym rozdziale proroctwa Daniela przedstawiony został jeszcze inny obraz Czasów Pogan. Jego treścią jest sen Nabuchodonozora o drzewie. Prorok Boży wytłumaczył królowi jego sen, a wypełnienie zastosował do niego osobiście. Jednak niezwykła obrazowość i szczegółowość tego snu każe upatrywać w nim proroczą głębię dotyczącą losów całej ludzkości. Sen ukazuje pierwotne panowanie człowieka nad całą ziemią, utratę władzy, i wreszcie zapewnienie przywrócenia jej z końcem Czasów Pogan. Nabuchodonozor widział w swoim śnie olbrzymie wspaniałe drzewo w środku ziemi. Dostarczało ono dla wszystkich stworzeń obfitego pokarmu, a rozłożyste gałęzie zapewniały ptactwu mieszkanie oraz cień zwierzętom polnym. Z rozkazu posłańców nieba drzewo zostało ścięte, wraz z gałęziami porąbane, liście otłuczone, a owoc rozrzucony tak, aby ptactwo uleciało a zwierzęta się rozpierzchły. Jednak pień korzenia, skrępowany łańcuchem żelaznym i miedzianym, miał pozostać nienaruszony. Dalsza część snu kontynuuje myśl o postępującej degradacji, ale obraz drzewa zmienia na obraz człowieka, którego ludzkie serce zostało na siedem lat zastąpione zwierzęcym, czyniąc jego bytowanie podobnym do egzystencji zwierząt. Koniec snu informuje, jaki jest cel takiego poniżenia: "Aby wszyscy żyjący wiedzieli, ze Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać komu zechce, może ustanowić nad nim najniższego z ludzi". To ...czytaj dalej

29
STY
0
2.8K
Czytaj

Różne oblicza komunizmu   (dodatkowy późniejszy komentarz)   Jednym z głównych celów drugiej obecności Chrystusa jest obalenie władzy księcia tego świata, Szatana, i założenia na ziemi Królestwa Bożego. Nasz Pan jest prawowitym Królem, Chrystusem pomazanym na ten urząd przez samego Boga. Szatan jest uzurpatorem, który wykorzystał upadek pierwszych naszych rodziców i podbił ich oraz ich potomstwo, czyli całą zbłąkaną rasę ludzką, pod swoje panowanie. Jego państwo jest królestwem ciemności, ugruntowanym na przesądach i nieznajomości prawdziwego Boga. Bóg, w swych dalekosiężnych planach dozwolił, aby to królestwo ciemności egzystowało przez całe sześć tysięcy lat. Z początkiem siódmego tysiąca, do walki z uzurpatorem wystąpił nowy Król. Miecz Prawdy i światłości, jakiego Pan używał, był tak skuteczny, że w ciągu zaledwie jednego stulecia doprowadził królestwo ciemności do stanu anarchii. Zmaganie się tych dwóch potężnych duchowych istot, Jezusa Chrystusa i Szatana, dokonywało się i dokonuje na polu ludzkich umysłów. Wprawdzie samolubstwo dotknęło serca wszystkich ludzi, lecz nasilenie tej choroby grzechu jest bardzo różne. W miarę potęgowania się światła, wiedzy i oświecenia, klasy panujące poczuły się zagrożone. Ze wszystkich tych ludzi na stanowiskach, gotowych do upadłego bronić swej władzy i bezprawnych przywilejów, uformował Szatan swoją armię. Jeszcze o świcie drugiej obecności Pana, armia ta zmiażdżyłaby każdego przeciwnika. Ale wpływ oświecenia ...czytaj dalej

26
STY
0
2.6K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA   Rozdział 1   Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego     1    Podczas panowania króla Judy, Joakima,                                2 Król. 24:1, 2           Gdy już trzeci rok panował [i złych dróg się trzymał],            2 Kron. 36:5      Przyszedł Nabuchodonozor, władca Babilonii,           Pod Jeruzalem i obiegł jego mur obronny. 2    Lecz król judzki nie był w stanie sprostać tej potędze,           Bo Pan wydał Joakima w napastnika ręce      I część naczyń należących do Bożego domu.           On zaś wszystko to sprowadził wnet do Babilonu,      Do domu swojego boga, do ziemi Szinear,           Gdzie do skarbca swego boga wniósł jako trofea. 3    Po tym wszystkim król do siebie wezwał Aszpenaza,           Dworzan swych przełożonego, i mu przywieść kazał      Spośród synów Izraela ludu podbitego           Pochodzenia królewskiego oraz książęcego 4    Młodzieńców, którzy by żadnych wad nie posiadali           I którzy by się wyglądem pięknym odznaczali,      A poza tym do wszelakiej wiedzy uzdolnionych,           Rozumem niepospolicie ...czytaj dalej

26
STY
0
2.4K
Czytaj

  Historia Samsona - komentarz   Uwolnienie narodu izraelskiego spod jarzma Filistynów przez mocarza Bożego – Samsona, ma głębszą, obrazową wymowę. Ilustruje ono Boże sposoby wyzwolenia uciskanych narodów spod upokarzającej zależności i wyzysku przez klasy panujące. Proces ten dokonuje się podczas drugiej niewidzialnej obecności Chrystusa i stanowi wstęp do ostatecznego wyzwolenia ludzkości z "niewoli skażenia na wolność chwały dzieci Bożych". Wolność ta przyniesie wszystkim ludziom dobrej woli sprawiedliwość, pokój, szczęście i życie wieczne. Pan Bóg, stwarzając człowieka, uczynił go królem ziemi, panem niższego stworzenia. Skutkiem upadku człowieka w grzech, jego władze moralne, fizyczne i umysłowe zaczęły ulegać upośledzeniu. W rezultacie, bardziej bystra i bezwzględna mniejszość zdołała podporządkować sobie mniej zaradną większość. Wytworzyły się klasy panujące, które dogadzając swemu samolubstwu gnębiły biedaków przez całe sześć tysięcy lat. Bóg ingerował sporadycznie w ich despotyczne rządy, na ile wymagały tego Jego dalekosiężne plany i ochrona ludu wybranego, ale ogólnie dozwolił w mądrym celu na taki stan bezprawia. Bez głębokiego odczucia różnorakich skutków grzechu ludzkość nie utrwaliłaby w sobie zamiłowania do sprawiedliwości i posłuszeństwa Bogu w przyszłym, niedalekim już czasie "naprawienia wszystkich rzeczy" (Dzieje Ap. 3:21).         Zanim nastał czas wyzwolenia, Bóg złamał supremację papiestwa, odebrał mu Biblię ukrytą przed oczyma ludu w martwym języku łaciny i dał ją do ...czytaj dalej

24
STY
0
2.2K
Czytaj

SAMSON   Księga Sędziów   Rozdział 13   Zapowiedź urodzin Samsona     1    W dziejach Izraelitów zaszła przykra zmiana,           Gdy ponownie czynili, co złe w oczach Pana,      Bo oto Pan ich wydał z powodu złych czynów           Na przeciąg lat czterdziestu w ręce Filistynów. 2    Wówczas człowiek w Sorea znajdował się pewien,           Mąż z pokolenia Dana, Manoach imieniem;      Żona jego niepłodna była – nie rodziła. 3         Przed tą właśnie kobietą, kiedy sama była,      Anioł Pański się zjawił i powiedział do niej:           "Oto jesteś kobietą o niepłodnym łonie      I w swym życiu potomstwa nie rodziłaś jeszcze,           Ale poczniesz i syna urodzisz nareszcie. 4    Tylko teraz uważaj: Nie pij odtąd wina           I napoju mocnego. Nadto upominam      Byś czegoś nieczystego czasem nie jadała, 5         Poczniesz bowiem i syna będziesz wreszcie miała.      Od początku nie dotknie brzytwa jego głowy,           Będzie bowiem ten chłopiec mężem wyjątkowym –      Nazarejczykiem Bożym od swoich urodzin;           On to z rąk Filistynów lud swój oswobodzi". 6    Po tych słowach kobieta zaraz się udała   ...czytaj dalej

24
STY
0
2.5K
Czytaj

  GEDEON   Jak za dni Madianitów   Izajasza 9:4, 5     Naród żydowski oczekiwał Mesjasza – Wodza, który miał wybawić go z mocy ciemięzców. Jednym z proroctw, które usprawiedliwiały takie oczekiwanie jest zapis w księdze proroka Izajasza. Zapowiedział on narodzenie się Dziecięcia o wielce obiecujących imionach: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Miał On zasiąść na stolicy Dawida, ustanowić królestwo i utwierdzić je w sądzie i sprawiedliwości jako państwo pokoju uniwersalnego. To wszystko zaś za sprawą potęgi Pana Zastępów – Boga Wszechmogącego. Królestwo to, raz ustanowione, miało trwać wiecznie (Izaj. 9:6,7; Łuk. 1:31-33).   Przed ustanowieniem upragnionego Królestwa, obiecany Mesjasz miał obalić władze, które przez wieki ciemiężyły narody swymi despotycznymi rządami. Władze te miały być złamane "jak za dni Madianitów". Izraelici, a wśród nich nawet uczniowie Pana Jezusa, mniemali, że przyszłe wyzwolenie spod władzy ciemięzców dotyczy wyłącznie ich narodu (Łuk. 24:21; Dz.Ap. 1:6). W rzeczywistości proroctwo to dotyczy wyzwolenia całej odkupionej ludzkości. Aż do tej pory wzdycha ona i boleje pod jarzmem grzechu, chorób i śmierci oraz bestialskich rządów ludzkich, znajdujących się pod przemożnym wpływem "mocy duchowych złości, które są wysoko" (Dan. 7; Efez. 6:12).   W myśl Pana obietnicy, w Królestwie tym miał razem z Nim uczestniczyć również Jego Kościół – Maluczkie Stadko – Święci Najwyższego (Dan. ...czytaj dalej

24
STY
1
2.2K
Czytaj

GEDEON   Księga Sędziów   Rozdział 6   Izraelici uciskani przez Madianitów     1    I znów synów Izraela spotkała nagana,           Gdy poczęli znów to czynić, co złe w oczach Pana,      Bo gdy ta nieprawość sięgła kolejnego szczytu,           Pan ich wydał na lat siedem w ręce Madianitów. 2    A ich ręka zaciążyła tak nad Izraelem,           Że się musiał przed okrutnym kryć nieprzyjacielem.      Przed Madianitami w górach tunele kopali,           W grotach i warowniach górskich schronienia szukali. 3    Nieraz, gdy ledwie zasiali co Izraelici,           Nadciągnąwszy Madianici i Amalekici      Oraz lud ze wschodu słońca, na nich napadali, 4         Naprzeciwko nich obozy swoje rozbijali      I plon ziemi aż do granic Gazy pustoszyli,           I nic im nie zostawiali kiedy odchodzili      Z tego, co w zagrodzie oraz w polu im urosło,           Ani owiec, ani wołów, ani nawet osłów. 5    W liczbie swej przypominali szarańczę z wyglądu:           Ludzi mrowie, a wraz z nimi mnóstwo ich wielbłądów      Tak, iż gdy do ziemi weszli wnet ją pustoszyli. 6         Z czasem więc, gdy Madianici ...czytaj dalej

19
STY
1
2.9K
Czytaj

Słowo odrzucone...   Chociaż Słowo (Mądrość) do swoich przybyło,                      Jan 1:11-13      To jednak przez swoich przyjęte nie było, Ale odrzucone, z powodu prostego:      Mądrość jaką mają możni świata tego Jest niedostateczna, by mogli w pokorze                               1 Kor. 2:6-9      Jasno zrozumiewać wielkie sprawy Boże.                     Dz.Ap. 3:15-17 Gdyby bowiem mądrość Bożą pojmowali      Nigdy by Go przecież nie ukrzyżowali.         Lecz ci, co przyjęli Słowo wdzięcznym sercem,      Zostali przez Niego zaszczyceni wielce; Tym, co w Jego imię wiarę okazali      Moc dało, by dziećmi Bożymi się stali. Nie z krwi są zrodzeni i nie z woli ciała                                    Jan 3:3-7      (Iskra duchowego życia w nich powstała), Ni też z woli męża, lecz z Boga samego      (Rzecz to niepojęta dla zmysłu ziemskiego).     Cytat z księgi Daniela przytoczony przez Pana dowodzi Jego przedludzkiego bytu   Daniela też księga w swej proroczej treści      Ważne na ten temat argumenty mieści, Które zgodne Biblii potwierdzają zdanie,      Że Pan Jezus istniał w swym przedludzkim stanie. Oto bowiem ...czytaj dalej

18
STY
0
2K
Czytaj

Uwagi wstępne     Ostatnim opracowaniem Tadeusza Wiśniewskiego, przywódcy ruchu proroczego w Polsce lat 1967-1981, jest książka pt. "Odwieczna Mądrość" wydana na krótko po jego śmierci w grudniu 1994 roku. Zawiera ona komentarze doktrynalne i prorocze poparte metodą liczbowania biblijnego, przy czym niektóre fragmenty Pisma Świętego i same komentarze są rymowane. Nie wszystkim taka rymowana forma odpowiada. Trzeba jednak spojrzeć na to pod pewnym kątem. Są ludzie pióra bardzo uzdolnieni, którzy potrafią w porywający sposób przelać swoje myśli na papier, prozą, rymem lub poezją. Świat ocenia ich twórczość według kryteriów obowiązujących dla danej dziedziny, a najwybitniejszych pisarzy wielbi i obsypuje honorami. Tak się jednak składa, że ci wszyscy sławni pisarze i poeci, albo bardzo mało pisali o Bogu, albo wcale. Dostosowali się w tym do życzeń świata, który ogólnie mówiąc stracił wiarę w Boga i nie ma zainteresowania w tym, o czym mówi Pismo Święte. Przeciętny człowiek, przekonany o krótkości swego życia i jego bezpowrotnym przemijaniu, pragnie tego życia używać ile tylko może. Chce się bawić i zająć czymkolwiek, byle tylko nie myśleć o upływającym czasie i perspektywie nicości. Dlatego twórczość świeckich pisarzy i poetów stara się w wielkiej mierze pomóc ludziom zapomnieć o ich dramacie i dostarcza im różnych rozrywek, zabawy intelektualnej ...czytaj dalej

16
STY
1
1.7K
Czytaj

Przysięga Anioła   Proroków Najwyższego Boga spotykał wielki zaszczyt, ponieważ mieli przywilej ogłaszać Jego wyrocznie. Przywilej ten kosztował ich nieraz bardzo drogo, a zdarzało się wręcz, że ponosili za swoją wierność okrutną śmierć. O czym prorocy mówili? Duch Chrystusowy, który był w prorokach Starożytności przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa oraz późniejsze rzeczy chwalebne (2 Piot. 1:11). Swoje proroctwa dotyczące przyszłości wypowiadali mechanicznie. Z tego, co mówili rozumieli bardzo mało, albo wcale. Później, w myśl powyższych przepowiedni nastał wiek Ewangelii – czas cierpień naszego Pana i Jego naśladowców. W ogólnym sensie wszyscy oni byli prorokami, ponieważ głosili światu o Planie Bożym zawartym w Piśmie Świętym. Jednak największym prorokiem Nowego Testamentu był sam Pan Jezus Chrystus. Jako jednorodzony Syn Boży, otrzymywał On od Ojca bezpośrednie objawienia przyszłości. Wiek Ewangelii, czyli wiek wyboru Kościoła, rozpoczął się i zakończył proroczymi misjami naszego Pana. Obie trwały po trzy i pół roku. Obie też zakończyły się podobnym pozornym fiaskiem. W symbolice biblijnej liczba 3,5 (złamana siódemka) jest symbolem cierpienia. Pierwsza misja Pana Jezusa trwała od jesieni 29 roku do wiosny 33 roku. Na jej zakończenie Pan poniósł haniebną śmierć na krzyżu. Faryzeusze i kapłani triumfowali, cały naród był zdezorientowany, a nawet najbliźsi uczniowie poczuli się zawiedzeni w swoich ...czytaj dalej

14
STY
0
1.5K
Czytaj

„I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą” (Obj. 11:1). Bardzo ciekawe są okoliczności, w których Jan Objawiciel otrzymuje powyższe polecenie. Przestaje być biernym obserwatorem wizji odsłanianych mu przez anioła i z narratora zmienia się w czynnego uczestnika wydarzeń, jakie opisuje Księga Objawienia. Polecenie to otrzymuje Jan po spełnieniu kilku warunków. Jest przeniesiony w duchu w Dzień Pański (1:10). Następnie wstępuje na wyższy poziom obserwacyjny, wchodzi przez drzwi otwarte w niebie z obietnicą, że będzie widział „co się ma stać potem” (4:1). Bezpośrednią inspiracją do zmierzenia świątnicy jest jednak zjedzenie książeczki, którą otrzymał od Anioła. Książeczki zawierającej tajemnice Bożego planu, potwierdzone przysięgą, że ich wypełnienie już się nie odwlecze (10:1- 11). Po zjedzeniu książeczki otrzymuje polecenie: „Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach”. Dopiero wtedy otrzymuje narzędzie do pomiaru, laskę mierniczą i polecenie, aby zmierzył świątynię Bożą. Bez wątpienia Jan przedstawia lud Boży żyjący w czasie końca Wieku Ewangelii i dopuszczony przez Pana do tajemnic Jego planu. Co zatem może znaczyć ów tajemniczy pomiar świątnicy? Cóż to za wyjątkowa okoliczność, która miałaby ośmielić Klasę Jana do wejścia na Pański, ...czytaj dalej

14
STY
0
3.8K
Czytaj

Z wszystkich podanych przykładów widać, że pielgrzymka Kościoła niebawem się zakończy. Oczekiwana data, rok 1980 (1981), jest przed nami. Jest oczywiste, iż Pan powiadamia swój Kościół o ostatnich wydarzeniach, które przyjdą na świat. Kościół ma przygotować się, aby mógł godnie "stanąć przed Synem Człowieczym" (Łuk. 21:34-36). Dzisiejsza sytuacja podobna jest do sytuacji, w jakiej znajdowali się Izraelici przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Przykład 137A     "Dosyć tego krążenia wokoło tej góry, zwróćcie się na północ" 5 Moj. 2:3     Powyższe polecenie Boże dane było Mojżeszowi pod koniec czterdziestoletniej tułaczki Izraelitów po puszczy. Słowa te wielce ożywiły lud wybrany, ponieważ zbliżył się czas ich wejścia do ziemi obiecanej im przez Boga. Cała ich podróż, od wyjścia z Egiptu aż do przystanku na polach Moabskich, ostatniego postoju przed wkroczeniem do ziemi Chananejskiej, przedstawia ziemską pielgrzymkę Kościoła kończącą się wejściem do niebieskiego Chanaanu. Oto wartość liczbowa pierwszych liter wszystkich miejscowości, od Ramses do pól Moabu, według ich nazw podanych w hebrajskim języku Starego Testamentu w 4 Moj. 33:5-49:       Liczba "3596" przedstawia ilość lat, od wyjścia Izraelitów z Egiptu (rok 1615 p.n.e.) do końca ziemskiej pielgrzymki Kościoła (rok 1981 n.e. – wiosna).     1615  +  1981  =  3596   Przykład 137A     "Zwróćcie się na północ"   "Słowa te powiedział Bóg do Mojżesza wtedy, gdy generacja, która wyszła z Egiptu, wymarła. Skończyła ...czytaj dalej

13
STY
0
3.5K
Czytaj

Przykład 122     Powyższe słowa składają się na treść głosu, który wyda Wielkie Grono, a następnie cała ludzkość, po sądzie nad Babilonem (wiersze 1-5; KPiO, str. 683). Do liczbowania użyty został tekst grecki według Nestlego. Dalsze słowa, "a bisior ten to cnoty świętych", nie należą do treści głosu. Diaglott traktuje je, jako uwagę nawiasową. Podobnie jest w angielskim przekładzie R.S.V. (Revised Standard Version) oraz w Biblii Tysiąclecia. Liczba "1948" przedstawia ilość lat, liczonych od wiosny 33 roku (32,25), w ciągu których Kościół przygotowuje się na Wesele Barankowe (1980,25).     32,25  +  1948  =  1980,25   Przykład 123 Jedna z ksiąg Pisma Świętego nosi tytuł "Pieśń Nad Pieśniami". Treścią tej całej księgi jest miłość Oblubieńca do Oblubienicy. Oto wartość liczbowa pierwszego wiersza, rozpoczynającego treść tej "Księgi Miłości":       "Barankowy to śpiew... "     Przykład 124     Przykład 125 Pełna znaczenia jest wartość liczbowa słów:       Liczba "2948" określa ilość lat, od zmartwychwstania Pańskiego na wiosnę 33 roku (32,25) do połączenia się Kościoła z Panem na wiosnę 1981 roku (1980,25) plus 1000. Jeśli w naszym obliczeniu rok 33 będziemy uważać jako pierwszy, to rachunek wypadnie następująco:     32  +  2948  =  1980  +  1000   Przykład 126 "Sędzią w dawnych czasach był ten, kto egzekwował sprawiedliwość i uwalniał uciemiężonych. (...) Więc choć świat znajdował się długo pod władzą i uciskiem przeciwnika, Szatana, to jednak wkrótce Ten, który ...czytaj dalej

10
STY
0
2.9K
Czytaj

Okoliczności wyniesienia i zniszczenia Antychrysta   Już za życia Apostołów, w pierwszych zborach chrześcijańskich pojawiły się tendencje do wywyższania się, zabiegania o względy drugich i ambicje panowania nad dziedzictwem Pańskim. Apostołowie przeciwdziałali tym tendencjom, ale po ich śmierci odstępstwo od pierwotnych zasad Jezusa zaczęło się na coraz szerszą skalę. Tylko niewielu uczniów Chrystusa zdecydowanych było czekać wiernie na Jego drugie przyjście. Większość postanowiła wykorzystać siłę idei chrześcijańskiej do zdobycia bogactwa, władzy i wpływów. Władcy cesarstwa rzymskiego przyjęli nową religię w miejsce pogaństwa, a prześladowanych dotąd chrześcijan zaprosili do swoich pałaców. Zwykli bracia Chrystusa, niepomni Jego przestrogi by nikogo nie nazywać ojcem (Mat. 23:9), zaczęli się szybko przeobrażać w ojców, wielebnych, przewielebnych i najwielebniejszych. Sprzyjał temu nieznany wcześniej stopniowy podział społeczności zborów chrześcijańskich na kler i laików. Tzw. ojcowie kościoła położyli teoretyczne podwaliny pod budowę "państwa Bożego" na ziemi, odsuwając w cień nauczanie Pisma Świętego o przyszłym panowaniu Chrystusa z Kościołem. Państwo to miało polegać na ścisłej współpracy kleru z królami ziemi, przy czym zakładano z góry, że chwała kościoła musi być tak wspaniała, jak blask słońca, a dostojeństwo królów, jedynie jak blask księżyca.       Przy użyciu fałszywych pretensji, intryg i przekupstwa cel został wkrótce osiągnięty. Okolicznością, która wielce ułatwiła zadanie, było przeniesienie stolicy cesarstwa ...czytaj dalej

7
STY
1
2.4K
Czytaj

Ruch badaczy Biblii w USA (1874-1916) był od początku ruchem proroczym. Opierając się ściśle na świadectwach Pisma Świętego, figurach Zakonu, proroctwach i wskazówkach czasowych obwieszczał przed światem wspaniałą epokę podniesienia rodzaju ludzkiego z upadku nazwaną "czasem naprawienia wszystkich rzeczy" (Dz. Ap. 3:19-21). Miłościwe prawo tzw. Jubileuszu zostało zrozumiane jako figura na czasy tysiącletniej Restytucji świata, rozpoczynającej się w roku 1874. Radosny czas Jubileuszu obwieszczał doniosły dźwięk trąby (rogu). Była to ilustracja symbolicznej trąby wolności ogłaszającej wyzwolenie dla całej utrapionej grzechem ludzkości świata. Ponieważ nie było wtedy pełnego zrozumienia księgi Apokalipsy zakładano, że trąba jubileuszowa i siódma trąba z wizji Jana (Obj. 11:15) brzmią od tego samego roku 1874. Po otwarciu siódmej pieczęci okazało się, że trąba jubileuszowa ogłosiła w roku 1874 rozpoczęcie dzieła wyzwolenia, natomiast trąbienie siódmego anioła od roku 1981 odnosi się do finału tego dzieła.      Biblijny opis Jubileuszu 3 Moj. 25:8-13     "(8) Naliczysz też sobie siedm tygodni lat, to jest siedm kroć siedm lat; i uczyniąć dni siedmiu tygodni lat czterdzieści i dziewięć lat. (9) Tedy każesz zatrąbić w trąbę huczną miesiąca siódmego, dnia dziesiątego tegoż miesiąca; w dzień oczyszczenia każecie zatrąbić w trąbę po wszystkiej ziemi waszej. (10) I święcić będziecie rok pięćdziesiąty, a obwołacie wolność w ziemi wszystkim obywatelom jej. ...czytaj dalej

1
STY
0
2.5K
Czytaj

Rozdział dziesiąty Apokalipsy opisuje szczególną misję, jaką Jan otrzymał do wykonania. Dotąd był biernym obserwatorem kolejnych wizji. Teraz, pojawił się przed nim Anioł, stojący prawą nogą na morzu a lewą na ziemi, wręczył mu małą książeczkę, kazał zjeść i wydał polecenie: "musisz znowu prorokować..." (werset 11).   Ruch Badaczy Biblii lat 1874-1914 odniósł się do tej wizji w swym tłumaczeniu przypowieści o dziesięciu pannach. Przypowieść została wytłumaczona następująco: Pierwsze wyjście panien naprzeciwko oblubieńca, które spotkało się z zawodem, wypełniło się jako ruch Williama Millera zakończony gorzkim rozczarowaniem (1844). Drugie wyjście, zainicjowane ogłoszeniem drugiej niewidzialnej obecności Chrystusa miało już niezawodnie doprowadzić "panny" do drzwi weselnych w 1914 roku. Lecz i tym razem wszystkich uczestników drugiego ruchu spotkał wielki zawód. Tłumaczenie przypowieści okazało się być wstępnym, choć trzeba przyznać, że spowodowało wielką mobilizację ludu Bożego i przyniosło wiele korzyści duchowych. Drugie wyjście "panien", z przypowieści, kojarzone było wówczas z poleceniem, jakie Anioł wydał Janowi: "musisz znowu prorokować... " (patrz komentarze do Obj. 10:11 w Harvest Gleaning 79:2) Teraz, z perspektywy ponad stu lat widać wyraźnie, że wtedy, w USA, nie było warunków do prorokowania, o którym mówi dziesiąty rozdział. Po pierwsze: Świat nie był jeszcze wówczas podzielony na dwa wrogie obozy, przedstawione jako ziemia i morze. Po drugie: ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball