TrzyBiada.pl
29
PAŹ
1
2.4K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

Jan pisze listy do zborów   Apostoł Jan, uczeń, "którego Pan miłował" został w sędziwym wieku obdarzony przez swego Mistrza nadzwyczaj wspaniałą wizją przyszłości. Wizję tę opisał w księdze Apokalipsy. Jak się okazało, z księgą tą ma ścisły związek tajemnicza uwaga o Janie, którą Pan wyraził dużo wcześniej, podczas jednego ze swoich pojawień się po zmartwychwstaniu. Na pytanie Piotra o los jego współucznia, Pan odpowiedział: "Jeślibym chciał, żeby on został aż przyjdę, co tobie do tego?" Zostało to zrozumiane następująco: Nasz Pan życzył sobie, aby jego umiłowany uczeń Jan miał swojego odpowiednika, klasę Jana, która przez cały wiek Ewangelii czekać będzie na Jego drugie przyjście. Wtedy, w Dniu Pańskim, klasa ta zobaczy w rzeczywistości to, co literalny Jan oglądał jak gdyby na filmie w symbolicznych wizjach. Przy takim ujęciu tej kwestii, polecenia skierowane do Jana apostoła mają swoje przełożenie na działalność klasy Jana w wieku ewangelicznym. Działalność ta ma dwie fazy, wyraźnie ukazane w napomnieniu apostoła Piotra: "Mamy jednak mocniejszą [niż wizja przemienienia], prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach" (2 Piot. 1:19). Przez cały czas oczekiwania na drugą obecność Pana "Jan pisał ...czytaj dalej

27
PAŹ
0
1.4K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

Wyrażenia księgi Objawienia są prawie wszystkie symboliczne. Powszechna jest więc opinia, że nie można żadnej nauki opierać całkowicie na wersetach w niej zawartych, jeżeli ta nauka nie ma oparcia w innej części Pisma Świętego. Nie można żadnej doktryny budować wyłącznie na podstawie tekstu Objawienia. Oprócz symboli i symbolicznych wizji występują w tej księdze również znaki (gr. semeion). Za pomocą pewnych proroczych znaków miało być rozpoznane pierwsze przyjście naszego Zbawiciela. Niewielu Żydów miało właściwy stan serca, aby te znaki zauważyć. Podobna zasada obowiązuje w wieku ewangelicznym. Druga obecność Pana Jezusa, tym razem niewidzialna, miała być również stwierdzona za pomocą spełniających się znaków. Takie znaki obecne są również w Apokalipsie. Na przykład, dwa z nich nazwane są nawet wielkimi znakami: Niewiasta rodząca z końcem wysokiego powołania przyszłego władcę narodów (12:1) i siedmiu aniołów wylewających (wraz z tym końcem) plagi ostateczne (15:1). Pierwszy werset księgi mówi, że Pan Jezus przekazał Janowi treść Objawienia zakodowaną znakami (gr. esemeion) przez anioła. Ostatni rozdział wymienia tego anioła dwukrotnie (wersety 6 i 16). Kim jest ten anioł pośredniczący w rozpoznaniu wizji i znaków? Plan Boży ukazany został jako zapieczętowany zwój zapisany wewnątrz i zewnątrz. Zewnętrzne treści Objawienia były dostępne dla ludu Bożego przez cały wiek Ewangelii, dostarczając wielkiego błogosławieństwa ...czytaj dalej

26
PAŹ
0
2.5K
Czytaj

Sprawiedliwe rządy Chrystusa   "(11) I ujrzałem tron wielki biały, i siedzącego na nim, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione". 11. Wielki biały tron ... Tron sprawiedliwości, bezstronności, miłosierdzia i miłości. R2338:1 "Będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił" – Chrystusa i świętych (Dz. Ap. 17:31). HG233:2 Wielki biały tron mówi o błogosławieństwach tylko dla tych, którzy miłują sprawiedliwość i nienawidzą nieprawości. SM696:1 "Gdy przyjdzie Syn Człowieczy ... zasiądzie na tronie swej chwały" (Mat. 25:31). A345 I zasiadającego na nim ... Chrystus – w pierwszym rzędzie Jezus, Głowa, lecz również zwycięzcy z Nim – jednak wszyscy jako jedność. R332:2 Ziemia ... Społeczeństwo, takie, jak to obecnie zorganizowane, składające się z szeregu warstw, czyli klas [społecznych], a każda z nich utrzymująca swoją pozycję przez uciskanie tych, którzy znajdują się niżej. R332:3 I niebo ... Duchowy nadzór. Zwierzchnictwo Szatana ustanie, czyli stopniowo przeminie. R332:4 Symboliczne niebo i ziemia przedstawiają stary porządek rzeczy, społeczny i kościelny. NS856:6 Uciekły ... Zanikły. NS856:6; SM694:3 Sprzed, lub w obecności, osadzonego na tronie Chrystusa, wszystkie formy zła, ucisku oraz niesprawiedliwości będą musiały pierzchnąć. R332:2 Nie oznacza to, iż kościelni, finansowi i polityczni książęta dobrowolnie uznają, że przyszła godzina zupełnego poddania się Mesjaszowi. NS856:6 Podczas ustanawiania sprawiedliwości i prawa na ziemi, obecne (symboliczne) ...czytaj dalej

26
PAŹ
1
3.1K
Czytaj

Przypowieść naszego Pana o najmowaniu robotników do winnicy wypełnia się w Jego wtórej obecności, podczas szerokiego żniwa wieku Ewangelii. Ogólne Powołanie zakończyło się w roku 1881 i odtąd trwała rotacja koron. Pan daje pełnię światła Prawdy na czasie, aby przyśpieszyć rozwój i dojrzewanie charakterów świętych, którzy mają dopełnić komplet 144.000 członków Małego Stadka. Wartość tych charakterów sprawdzają trudności "godziny pokuszenia", mnożące się zawody, rozterki i rozerwania. Ilustruje to wizja Apokalipsy, ukazująca brzemienną niewiastę w powodzi światła, wołającą w bólach rodzenia i ostatecznie wydającą na świat dziecię płci męskiej (Obj. 12:1,2,5). Niewiasta reprezentuje Przymierze Ofiary i lud Boży pod tym przymierzem, natomiast jej dziecię wyobraża klasę kompletnego Chrystusa, Głowę i Ciało, wyłonioną w końcu Wysokiego Powołania.     Przypowieść o najmowaniu do winnicy Mateusza 20:1-16     "(1) Albowiem podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł bardzo rano najmować robotników do winnicy swojej. (2) A zmówiwszy się z robotnikami z grosza na dzień posłał ich do winnicy swojej. ... (6) Potem o jedenastej godzinie wyszedłszy, znalazł drugich, którzy stali próżnujący ... i rzekł im: Idźcie i wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwego, weźmiecie. (8) A gdy był wieczór, rzekł Pan winnicy sprawcy swemu: Zawołaj robotników, a oddaj im zapłatę..."   Wstępne tłumaczenie brata C.T. Russella (wyjątki z ...czytaj dalej

20
PAŹ
1
2K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

"Potomstwo Abrahama" uwielbione – czas na Restytucję ludzkości   Udręczony grzechem świat oczekuje podświadomie na swoje wybawienie. Jest to oczekiwanie na "objawienie się synów Bożych" (Rzym. 8:19), uwielbionego Kościoła, który Bóg wybierał przez prawie dwa tysiące lat. Dopóki ten wybór nie był skończony ogół nie mógł skorzystać z Okupu, który Syn Boży złożył w ręce Ojca na wykupienie ludzkości z grzechu i śmierci. Sam Pan powiedział: "Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mię posłał nie pociągnie" (Jan 6:44). Bóg powoływał jednostki najbardziej szlachetne w sercu, aby zebrać je we wspomniane wyżej grono synów Bożych, "potomstwo Abrahama", przez które wszystkie narody ziemi będą błogosławione (Dz.Ap. 3:25). Wzmagający się ucisk wielki, anarchia, jest biblijnym dowodem na to, że Kościół został już wybrany i uwielbiony. Celem tego ucisku jest zburzenie niesprawiedliwych struktur obecnego świata i przygotowanie serc ludzkich do dzieła "naprawienia wszystkich rzeczy". Po ucisku, który Bóg obiecał skrócić, błogosławieństwa Restytucji zostaną szeroko otwarte przed całą ludzkością. Pierwsze rozdziały księgi Pisma Świętego, Genesis, opisują upadek człowieka w grzech, natomiast ostatnie rozdziały księgi Apokalipsy, opisują proces wydźwignięcia ludzkości z tego stanu i przywrócenia jej prawa do życia wiecznego.         Rozdział 22 ukazuje proces Restytucji jako powszechnie dostępną rzekę życia wypływającą od tronu Boga i ...czytaj dalej

17
PAŹ
0
3.2K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

Niebo, ziemia i morze w symbolice biblijnej   Boski Plan względem ludzkości obejmuje trzy wielkie epoki, które rozpoczynają się od stworzenia pierwszego człowieka i sięgają w nieograniczoną przyszłość. Apostołowie Piotr i Paweł nazywają te epoki "trzema światami".       Pierwsza epoka, od stworzenia do potopu, podlegała administracji aniołów. Apostoł Piotr nazywa ją "Pierwszym światem" (2 Piot. 3:6). Druga wielka epoka, od potopu do ustanowienia Królestwa Bożego, znajduje się pod ograniczoną władzą Szatana, "księcia tego świata" i dlatego nazywa się "Obecnym złym światem" (Gal. 1:4; 2 Piot. 3:7). Trzecia epoka będzie "aż na wieki wieków" (Izaj. 45:17) pod Boskim zarządem jako Królestwo Boże. Nazwana jest też ona "Światem przyszłym", "w którym sprawiedliwość mieszka" (Żyd. 2:5; 2 Piot. 3:13). Dzisiejszy świat, w którym żyjemy – "ten świat" (gr. kosmos, od słowa kosmeo – urządzać, upiększać) przemija tak, jak przeminął świat przedpotopowy, lecz literalna ziemia, jako mieszkanie dla człowieka, trwa na wieki (Izaj. 45:18; Kaz.Sal. 1:4). "Bóg świata tego", Szatan (2 Kor. 4:4), urządził ten świat po swojemu: Posłuszne sobie duchowieństwo Chrześcijaństwa uczynił symbolicznym niebem, zaś jego religijne społeczeństwa zorganizował wzajemnymi stosunkami jako symboliczną ziemię. To urządzenie świata przez księcia ciemności nikomu nie dało ani szczęścia, ani pokoju, ani życia wiecznego. Przyniosło zaś niezliczone krzywdy, zabijanie, cierpienia, choroby i ustawiczne żniwo ...czytaj dalej

17
PAŹ
2
2.2K
Czytaj

"Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków ... że nie będzie już zwłoki". Obj. 10:5,6 (B. Poz.) Sytuacja badaczy Pisma Świętego, którzy po roku 1914 wciąż zachowywali wiarę we Wtórą Obecność nie była zbyt przyjemna. Kierowało się ku nim ostrze krytyki sceptyków. Ale najbardziej krytykowani byli ci, którzy wierzyli, że "czasy i chwile wyznaczone są przez Boga" i w odpowiednim czasie są Jego ludowi ujawniane. Tym ciągle zarzucano, że nauczają wbrew napomnieniu Pana, że "o onym dniu nikt nie wie" oraz, że "nie waszą rzeczą jest znać czasy i chwile”. Zostali wręcz uznani za fałszywych proroków. Jednak od roku 1914 świat zaczął się bardzo szybko zmieniać i okazało się, że badacze innej opcji proroctw i Objawienia, zawzięci krytycy nauki o niewidzialnej obecności Chrystusa, nie umieją sobie tych zmian wytłumaczyć. Największy problem stanowiło pojawienie się komunizmu, siły, która przewodziła tym zmianom, a staremu porządkowi przysparzała największych kłopotów. Nawet ci z ludu Bożego, którzy pielęgnowali nauki br. Russell’a i starali się w wydarzeniach 19 i 20 wieku znajdywać wypełnienie biblijnych proroctw, mieli trudności z "zaszufladkowaniem" komunizmu. Czy system, który dokonał tyle niegodziwości może być ową "armią Pana" i czy ...czytaj dalej

14
PAŹ
0
1.8K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

Czas naprawienia wszystkich rzeczy   Bóg, nasz Zbawiciel, pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tym. 2:3,4). Podstawą zbawienia jest wiara w Okup jego Syna, Jezusa Chrystusa: "Kto ma Syna ma życie" (1 Jan 5:12). Przeciwnik Boży, Szatan, rozciągnął kurtynę ciemności uniemożliwiającą ogółowi ludzkości poznanie tej prawdy (Izaj. 25:7). W wieku Ewangelii, przez tę kurtynę przebili się tylko ci, którzy szukali Boga i pragnęli mu służyć za wszelką cenę. Dlatego tylko oni skorzystali z pierwszego etapu zbawienia. Drugi etap zbawienia, który obejmie wszystkich ludzi, dokona się w czasie tysiącletniego Królestwa Chrystusa; "On jest ubłaganiem za grzechy nasze [Kościoła], a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata" (1 Jan 2:2). Bóg pragnie, aby przez jasne poznanie Prawdy mogli ludzie jak najlepiej wykorzystać nową próbę życia, zagwarantowaną im przez cenę Okupu dostarczonego przez Jego Syna. Królestwo Chrystusa zwiąże najpierw Szatana (ograniczy wszelkie złe wpływy z zewnątrz), a potem uwolni ludzi od ich ślepoty – jak napisano: "tedy się otworzą oczy ślepych" (Izaj. 35:5). Z tego samego powodu – aby nowa próba odbywała się w warunkach jak najbardziej sprzyjających człowiekowi – Bóg zaplanował, że to dzieło będzie się odbywało stopniowo i potrwa tysiąc lat. Ze względu na doniosłość tego ...czytaj dalej

12
PAŹ
1
2.1K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

Koniec wieku Ewangelii   Królestwo Boże na ziemi jest tuż przed nami. Pan Jezus kazał modlić się o nie słowami: Przyjdź królestwo Twoje. Ponieważ jednak od słów Pana minęło już prawie dwa tysiące lat, świat prawie zapomniał o tej wspaniałej obietnicy. Nie zapomnieli jednak ludzie wierzący w Boski Plan Wieków. Oni wiedzieli, że najpierw ma być wybrane duchowe "potomstwo Abrahama", a dopiero przez to potomstwo będą błogosławione wszystkie narody ziemi (Dz.Ap. 3:25). Potomstwem Abrahama jest Kościół pierworodnych, których imiona zapisane są w niebie (Hebr. 12:23). Ich wybór dokonywał się w zupełnej tajemnicy przed światem, w skrajnie trudnych warunkach panowania grzechu, gdy reguła Jezusa, aby nawet swoich nieprzyjaciół miłować, zdała się być ideą nieżyciową i nie przynoszącą żadnych korzyści. To wyjaśnia, dlaczego wybór tego "małego stadka", 144.000, trwał aż tak długo. Powołanie do tej klasy otwarte było przez cały wiek ewangeliczny. Tylko "powołani, wybrani i wierni" znaleźli się w tym komplecie (Obj. 17:14). Wielu powołanych i wybranych, ale nie do końca wiernych, zostało przesuniętych do klasy siostrzanej wobec "małego stadka", również duchowej, ale podrzędnej. Różnicę w zachowaniu obu klas ilustruje najwyraźniej przypowieść naszego Pana o dziesięciu pannach (Mat. 25:1-12). Początek tej przypowieści należy umieścić w świcie drugiej obecności Chrystusa, w którym "wszystkie panny, wyszły na spotkanie ...czytaj dalej

10
PAŹ
2
2K
Czytaj

Blask chwały obecnego po raz drugi Chrystusa   Od ponad stu lat dokonuje się w świecie nadzwyczajne przyspieszenie cywilizacyjne. Jedynie Pismo Święte wiarygodnie wyjaśnia jego przyczyny. Według chronologii biblijnej w roku 1874 ludzkość weszła w siódmy tysiąc lat od upadku w grzech pierwszej pary ludzkiej. Biblia uczy, że siódmy dzień tygodnia miał być dniem odpoczynku i że "jeden dzień u Boga jest jak tysiąc lat". Wynika z tego, że siódme tysiąclecie od wejścia grzechu na świat jest właśnie zapowiadanym przez proroctwa Biblii tysiącletnim "dniem sabatowym" – czasem "naprawienia wszystkich rzeczy". Grzech odebrał człowiekowi jego stan odpoczynku i harmonii z Bogiem, natomiast zbawcza ofiara Jego Syna, Jezusa Chrystusa, jest podstawą pojednania ludzkości ze Stwórcą – gwarancją zapewnienia jej rzeczywistego "sabatu" w przywróconym na ziemi raju. Szybkie i niezwykłe zmiany postrzegane wokoło są więc niczym innym jak przygotowaniami do założenia Królestwa Bożego na ziemi. Wszyscy ludzie, łącznie z tymi miliardami, które wnet wstaną z grobu, będą potrzebowały pokarmu, mieszkań i standardów życiowych na miarę ich doskonałego, mającego trwać wiecznie, człowieczeństwa. Odpowiednio wcześniej Bóg skruszył supremację papiestwa – ostoję ciemnoty i zabobonu, a Pismo Święte, do którego kler strzegł zazdrośnie dostępu, dał do powszechnego czytania. Już kilka lat po tym, gdy Napoleon uwięził papieża (1799), ...czytaj dalej

8
PAŹ
4
9.8K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można tłumaczyć w sposób stanowczy tak długo, dopóki nie zostanie on wypełniony. Oświadczył także, iż rozdział ten jest kluczem do wszystkich proroctw, zawartych w Objawieniu, a zakrytych dotąd tajemnicą". "Dokonana Tajemnica" (1917), str. 314 "(1) przyszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czasz, i rzekł do mnie, mówiąc mi: Chodź, okażę ci osądzenie onej wielkiej wszetecznicy, która siedzi nad wodami wielkimi. (2) Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi, i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi. (3) I odniósł mię na puszczę w duchu. I widziałem niewiastę siedzącą na szkarłatnoczerwonej bestii, pełnej imion bluźnierstwa, która miała siedem głów i dziesięć rogów. (4) A ona niewiasta przyodziana była w purpurę i w szkarłat, i uzłocona złotem i drogim kamieniem, i perłami, mając kubek złoty w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości wszeteczeństwa swego. (5) A na czole jej było imię napisane: Tajemnica, Babilon wielki, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. (6) I widziałem niewiastę oną pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych; a widząc ją, dziwowałem się wielkiem podziwieniem. (7) I rzekł mi Anioł: Czemuż się dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnicę tej niewiasty, i bestii, która ją nosi, ...czytaj dalej

8
PAŹ
0
1.8K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

"Siedem plag ostatecznych" a "Siedem trąb"   Otwarcie siódmej pieczęci (1967), które ujawniło prawdy ukryte pod trąbieniem siedmiu aniołów, ułatwia zrozumienie siedmiu plag ostatecznych. Okazało się, że trąbienia aniołów reprezentują działalność bolszewików w prawosławnej części chrześcijaństwa ("trzecia część"). Pan, prowadzący ludzkość do wolności, sprzyjał tym poczynaniom, więc ich działalność, początkowo konspiracyjna, wciąż nabierała rozmachu aż doprowadziła do obalenia władzy cara. Główną bronią bolszewików była propaganda, za pomocą której wzniecili w społeczeństwie rosyjskim odrazę do carskiego ustroju, niezadowolenie, bunt i anarchię. Tak długo niszczyli organizację carskiego imperium, jego symboliczną "ziemię", "morze", "rzeki" itd., aż doprowadzili je do upadku. Wtedy, na gruzach cesarstwa, rozpoczęli budowę "nowego świata".   Bolszewicy nie wiedzieli oczywiście, że ich wodzem naczelnym nie był Lenin, lecz sam Pan Jezus Chrystus, obecny po raz wtóry, który użył ich tylko jako "zapalnika" do wzniecenia rebelii w całym imperium Szatana. Bolszewicy dążyli do wrzucenia góry caratu w morze (Obj. 8:8), Pan zaś wywróci niebawem górę diabelskiego panowania nad całym światem (Mat. 4:8; Zach. 4:7). Strategia naszego Pana jest podobna, lecz ma zasięg globalny. Swym tajemnym działaniem, porównanym do skradającego się złodzieja, budzi On w umysłach ludzi świadomość i poczucie człowieczeństwa. To z kolei wywołuje niezadowolenie, bunt i prowadzi do anarchii. Pan nie czyni tego metodami ...czytaj dalej

8
PAŹ
0
1.4K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

"(1) Potem widziałem inny cud na niebie wielki i dziwny, to jest, siedmiu Aniołów mających siedem plag ostatecznych, iż przez nie skończony jest gniew Boży. (2) I widziałem, jakby morze szklane zmieszane z ogniem; a tych, co zwycięstwo odnoszą nad oną bestią, i nad obrazem jej, i nad piętnem jej, i nad liczbą imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cytry Boże. (3) A śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! (4) Któżby się ciebie nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą, i kłaniać się będą przed obliczem twoim, że się okazały sprawiedliwe sądy twoje. (5) A potem widziałem, a oto otworzony był kościół przybytku świadectwa na niebie. (6) I wyszło z kościoła siedmiu onych Aniołów, mających siedem plag, obleczonych płótnem czystym i świetnym, i przepasanych na piersiach złotymi pasami. (7) A jedno ze czworga zwierząt dało siedmiu Aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków. (8) I napełniony jest kościół dymem od chwały Bożej, i od mocy jego, a nie mógł nikt wejść do kościoła, aż się skończyło ...czytaj dalej

7
PAŹ
0
1.5K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

Władza Syjonu   Według nauki Pisma Świętego Kościół wieku ewangelicznego wybierany jest pod warunkami Przymierza Ofiary: "Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze" (Ps. 50:5). Przymierze to zostało pokazane w Sarze, żonie Abrahama. Sara, według słów apostoła Pawła, reprezentuje miasto, czyli rząd przyszłego Królestwa Bożego, górne Jeruzalem. Jej syn obietnicy, Izaak, wyobraża rządy uwielbionego Chrystusa, Głowy i Ciała (Gal. 4:26-18). Czas ucisku wielkiego rozpoczyna obejmowanie przez duchowy rząd Chrystusa kontroli nad światem. Ten proces przejmowania władzy przedstawia wizja Objawienia (21:1-4) jako zstępowanie z nieba "nowego Jeruzalemu". Na literalnym Syjonie, jednym ze wzgórz panujących nad Jeruzalemem, znajdował się pałac królewski, natomiast na pagórku Moria została wzniesiona świątynia. Z takim układem harmonizuje proroctwo Izajasza (2:3): "Z Syjonu [duchowego] wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu". W przyszłym Królestwie Bożym dyspozycje prawa pochodzić będą z "niebiańskiego pałacu" na Syjonie, a bezpośrednie instrukcje dla ludzkości z ust zmartwychwstałych świętych Starego Testamentu. Przez cały wiek Ewangelii widniała w perspektywie "góra Syjonu", do której podążał wybierający się Kościół (Hebr. 12:22). Perspektywa ta zaczęła wchodzić w fazę realizacji wraz ze świtem drugiej obecności Chrystusa: "Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej" (Ps. 2:6). Nowy Król, z jednej strony dąży do stłuczenia królestw ziemi jak ...czytaj dalej

6
PAŹ
0
1.6K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

Wizja dwóch bestii   Ogólne światło podczas wtórej obecności Chrystusa, demaskujące wszelkie zło, prowadzi do upadku królestwo księcia tego świata, Szatana. Światło to jest zabójcze dla systemów ciemności, które przez wieki były jego podporą (2 Tes. 2:8). Światło to roznieca ducha wolności, wzbudza niezadowolenie i sprawia, że narody stają się niczym ryczące wzburzone morze (Łuk. 21:5). Reakcją obronną przeciwnika Bożego na wciąż wzmagającą się anarchię było rozbudzanie w całym chrześcijaństwie aktywnej współpracy władz świeckich i kościołów na polu propagandy "pokoju i bezpieczeństwa". Działania te przedstawia księga Objawienia jako wychodzenie bestii dziesięciorożnej z morza oraz wychodzenie bestii dwurożnej z ziemi. Na odcinku najbardziej zagrożonym anarchią, z socjalistycznego "morza", wyprowadził Szatan do władzy dziesięciorożną bestię papieską. Kierunek współpracy z kościołem rzymskim obrany przez władze socjalizmu przyjęły też inne państwa i tym sposobem wpływ tego średniowiecznego systemu, obecnie pozującego na sługę sprawiedliwości i miłości, objął w krótkim czasie całą kulę ziemską. Narodowemu kościołowi Wielkiej Brytanii, czyli kościołowi anglikańskiemu przydzielił Szatan pomocniczą rolę wspierania głównego autorytetu, papiestwa. Aktywność tego systemu w czasach ostatecznych ukazana została jako wychodzenie bestii dwurożnej z "ziemi", czyli spośród społeczeństw pokojowych i religijnych. Kościół anglikański chlubi się, podobnie jak papiestwo, posiadaniem sukcesji apostolskiej. Z tej też przyczyny jest czołowym, najbardziej wpływowym kościołem w całym obozie ...czytaj dalej

5
PAŹ
0
4.5K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

Wstęp   W literaturze badaczy Biblii dwa symboliczne stwory Apokalipsy: bestia i smok, zostały zidentyfikowane jako dwa główne instrumenty władzy przeciwnika Bożego, Szatana. Łączy je duże podobieństwo wyglądu. Każdy ze stworów posiada siedem głów i dziesięć rogów. Głowa mówi o centrum decyzyjnym, inteligencji, natomiast róg symbolizuje władzę wykonawczą. Aby czytelnik Apokalipsy mógł rozumieć działalność Najwyższego w skomplikowanej rzeczywistości tego świata, zostały mu udostępnione swoiste pomoce naukowe pozwalające na szczegółową analizę. W bestii pokazane są świecko-religijne rządy papiestwa, natomiast w smoku, rządy świeckie, niezależne od wpływów Kościoła Rzymsko-katolickiego. Zasadnicze dzieło proroczego świadectwa wobec świata o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa dokonało się w Stanach Zjednoczonych w latach 1874-1914. Dopełniające prorokowanie miało miejsce w Polsce w latach 1977-1981. Tutaj też, w oparciu o przesłanki czasowe Pisma Świętego ogłoszone zostało zrozumienie faktu zakończenia niebiańskiego powołania do Kościoła Chrystusowego. Również w Polsce najliczniej był reprezentowany lud Boży, który wierzył we wciąż otwarte drzwi tego powołania. Rozdział dwunasty księgi Apokalipsy ukazuje w symbolach okoliczności zakończenia się wieku Ewangelii. Zewnętrzną sceną wydarzeń jest działalność polityczna ateistycznych władz socjalistycznych rządzących całym blokiem wschodnim. Rozdział dwunasty ilustruje jak Szatan manipulował tą władzą w celu pokrzyżowania Boskich planów zakończenia wyboru Kościoła. (1) I ukazał się cud wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod ...czytaj dalej

3
PAŹ
1
1.9K
Czytaj
Etykieta: Apokalipsa

"(1) I dano mi trzcinę podobną lasce; a Anioł stanął, mówiąc: Wstań, a zmierz kościół Boży i ołtarz, i tych, którzy się modlą w nim. (2) Ale sień, która jest przed kościołem, wyrzuć precz, a nie mierz jej; albowiem dana jest poganom, a miasto święte deptać będą czterdzieści i dwa miesiące. (3) I dam je dwóm świadkom moim, którzy prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni, obleczeni będąc w wory. (4) Ci są dwie oliwy, i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Boga wszystkiej ziemi. (5) A jeźliby im kto chciał szkodzić, ogień wynijdzie z ust ich, i pożre nieprzyjacioły ich; a jeźliby im kto chciał szkodzić, ten też, tak musi być zabity. (6) Ci moc mają zamykać niebo, aby deszcz nie padał za dni proroctwa ich; i mają moc nad wodami, aby je obrócili w krew, i uderzyć ziemię wszelką plagą, ilebykroć chcieli" (Obj. 11:1-4)   Trzcinę ... Trzcina miernicza wyobraża Słowo Boże zastosowane do spraw Kościoła po zakończeniu Wysokiego Powołania. Ustawione w czasie i ostatecznie zrozumiane obrazy, proroctwa i przypowieści są rysami mierniczymi określającymi warunki, charakter Kościoła i stanowisko, jakie winien on był zająć przed światem w tym ostatnim trzy i pół letnim okresie (1977-jesień do 1981-wiosna). Zmierz ... Pan mierzy nas swoim ...czytaj dalej

2
PAŹ
3
3.2K
Czytaj

  "I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie" (Hab. 2:2-3). Bardzo dziwne słowa przekazuje prorokowi Pan Bóg. Stojącemu na posterunku Habakukowi ukazuje widzenie i zaleca, aby zapisał je wyraźnie na tablicach, tak żeby czytelnik nie miał problemu z ich przeczytaniem. Ze słów Pana wynika, że widzenie jest ściśle związane z czasem. To zagadkowe polecenie odnosi nas do początku siódmego tysiąca lat, gdy współczesny Habakuk, lud Boży żyjący podczas drugiej obecności Chrystusa, otrzymał od Pana wszelkie dane do graficznego przedstawienia Boskiego Planu Wieków. W efekcie taki rysunek powstał. Nie ma w nim żadnego zgadywania lub domysłu – wszystko oparte jest na Biblii, konkretnych faktach i chronologii, z dokładnością do jednego roku. Podkreślmy – rysunek tak zrozumiały, że umożliwia szybkie, jasne, logiczne i biblijne zaprezentowanie Boskich zamierzeń.     Skoro plan "Habakuka" sugeruje taką pewność wypełnienia, to co, wobec tego, znaczy jakby sprzeczne zdanie: "Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się" (w. 3). Jeżeli widzenie ...czytaj dalej

1
PAŹ
0
1.8K
Czytaj

Siedem lat niewoli madiańskiej to jeszcze jedna ilustracja "siedmiu czasów" karania Żydów, zapowiedziana przez Mojżesza. 3 Moj. 26:18, 21, 24, 28. Okres ten, panowania innych narodów nad narodem wybranym, nazwał Pan Jezus "Czasami Pogan". Łuk. 21:24. Madianici [znaczy sprzeczka], Amalekici [znaczy niskokrajowcy] i ludzie ze wschodu słońca wyobrażają zatem przeciwników Izraela według ciała, potem Izraela według ducha, a wreszcie wrogów całej ludzkości wzdychającej pod ciężkim jarzmem despotycznych i niesprawiedliwych rządów. Siedmioletni okres okupacji madiańskiej (7 x 360 - 2520) przedstawia 2520 lat, od 606 roku p.n.e. do 1914 roku n.e., podczas których najróżniejsze formy rządów wyzyskiwały i gnębiły swoich poddanych. Po formalnym zakończeniu się w roku 1914 dozwolenia Bożego na ziemskie rządy, zaczął się ich upadek w trzech kolejnych fazach: wojny, rewolucji i anarchii. 1 Król. 19:11-12; Obj. 8:13.         Zanim jednak postępująca destrukcja weszła w stadium anarchii, upadające władze pogan poczyniły nadzwyczajne zabiegi, aby utrzymać swój stan posiadania. Zaniechały ideologicznych różnic, byle tylko wspólnym wysiłkiem stawić czoło postępującemu rozprzężeniu. Szczególnym wyrazem takich dążeń był historyczny kompromis potężnej władzy komunistycznej i Kościoła rzymsko-katolickiego. Uroczyste apele wygłoszone z Kremla w 1977 roku w 60-lecie rewolucji, przy aplauzie ONZ i poparciu kościelnictwa, były rozpaczliwą próbą utrzymania steru światowych rządów. Apele te zalecały socjalizm jako jedyną ideę zdolną utrzymać ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball